Біоценози міста Чернігова

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Шляхи і особливості формування флори і фауни міста

1.1 Роль рослинного і тваринного світу в урбоекосистемі і житті міського населення

1.2 Роль міст в динаміці ареалів видів флори і фауни

1.3 Шляхи формування флори і фауни міст

Розділ 2. Урбанізовані біогеоценози

2.1 Антропогенний і урбанізований ландшафт

2.2 Урбанізовані біотопи

Розділ 3. Фітомеліорація міського середовища

3.1 Функції рослинного покриву в містах

3.2 Фітомеліоратівні системи і їх класифікація

3.3 Властивості рослин, що використовуються у складі міських і приміських насаджень

Розділ 4. Комплексні зелені зони міст

4.1 Призначення, структура і статус комплексних зелених зон міст

4.2 Виділення і визначення розмірів зелених зон міст

4.3 Охорона і використовування лісів зелених зон міст

Розділ 5. Характеристика переважаючих видів рослин міської флори

5.1 Видовий склад деревних рослин парку м. Чернігова

5.2 Короткий опис переважаючих видів Чернігівського міського парку

5.3 Особливості географо-кліматичних умов території парку м. Чернігів

Висновки

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток С

ВСТУП

Актуальність. Місто – це антропогенна екосистема, що являє собою концентроване розміщення промислових і побутових споруд, та населення, яке знаходиться на його території. На відміну від сільських населених пунктів жителі міст зайняті трудовою діяльністю переважно у сфері промисловості, управління або культури. Для міст характерна чисельність населення не менше 5-10 тисяч і багатоповерхова забудова. Ємність міського середовища залежить від інфраструктури міста і розвитку транспортних мереж.

Процес розвитку населених пунктів типу міста називають урбанізацією. Способи виникнення міст в історії людства були різними. Міста виникали як сумісні поселення ремісників, що полегшувало їхню виробничу діяльність, як центри торгівлі, як воєнні укріплення (фортеці), що забезпечувало захист сконцентрованого в них населення від нападу ворога. Вплив міст на природне середовище поширюється за їх межі. Вони оточені більш чи менш протяжними зонами двох типів: сільськогосподарськими з виробництвом, що визначається потребами даного міста, та рекреаційними, які використовуються жителями міста для відпочинку.

Питання вивчення міських біоценозів потребує постійного дослідження, оскільки на сучасному етапі розвитку техносфери людина постійно намагається якомога більше полегшити власне життя. Це виявляється насамперед у зростанні кількості автотранспорту. Фітомеліорація міських територій, на які здійснюється постійне навантаження перебуває в досить складному екологічному стані і потребує постійного поновнення.

Об`єкт дослідження – міський парк відпочинку

Мета роботи – проаналізувати значення біоценотичних угруповань рослин в житті міських біоценозів.

Дослідження даного питання потребує вирішення певного кола питань:

1) проаналізувати основні шляхи і особливості формування флори та фауни міста;

2) охарактеризувати урбанізовані біоценози;

3) розглянути роль фітомеліорації міського середовища;

4) дати характеристику комплексних зелених зон міста;

5) проаналізувати та систематизувати відомості, щодо переважаючих видів флори м. Чернігів на території міського парку відпочинку.

РОЗДІЛ 1 . ШЛЯХИ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФЛОРИ І ФАУНИ МІСТА 1.1 Роль рослинного і тваринного світу в урбоекосистемі і житті міського населення

Місто є не тільки місцем проживання популяції людини, але і надає умови для існування різних інших видів тварин, рослин, грибів, найпростіших, прокаріот, є невід’ємними елементами середовища незаселеного городянина.

Частина цих видів (перша група) існують тільки в одомашненому (тварини) або окультуреному (рослини) стані і використовуються людиною для задоволення його життєвих потреб – в лікарських препаратах, матеріалах для будівництваі обробки жител, засобах пересування, спілкування. Значення останніх в житті міської людини набагато вище, а значення сільськогосподарських видів тварин і рослин в містах набагатоменше ніж в житті сільського жителя [10].

Друга група – тварини і рослини, не одомашнені або неокультурені в повному розумінні цих слів, а що мешкають в неурбанізованому середовищі інших природно-кліматичних зон, відмінних від даної, в містах можуть жити тільки в житлах людини або в спеціальних спорудах (оранжереї, теплиці, тераріуми, акваріуми, вольєри і т. п.), де штучно створюються і підтримуються умови існування і розмноження організмів цих видів. До цієї групи відносяться екзотичні рослини і тварини, що становлять основу наукових (зоологічні парки, ботанічні сади, розплідники) і приватних колекцій – кімнатні і оранжерейні рослини, акваріумні риби, мешканці тераріумів, інсектаріїв, кімнатніі декоративні птахи і ссавці. Більш того, саме в містах – починаючи з Давнього Єгипту і Месопотамії, пройшовши через епоху античності, випробувавши “нове народження” в епоху Відродження і особливо в новий час – і зародилася традиція вирощування таких рослин і таких тваринних з метою задоволення виключно естетичних і комунікативних потреб людини (а пізніше – і потреб в “душевному комфорті”). В даний час ця тенденція не слабшає, і з кожним поколінням все більше і більше городян вводятьв свої житла на правах постійних жителів і навіть свого роду “членів сімей” тварин і рослин з цієї групи видів, не враховуючи вже згаданих вище собак і кішок, перетворюючи міста на подібність Ноєва ковчегу. В житті сільських жителів декоративніекзотичні види відіграють незначну роль, оскільки, з одного боку, їх місце вже зайнято одомашненими тваринними і культурними рослинами, а з іншою – “середньостатистичний сільський житель” має більше, ніж городянин, можливостей різноманітних контактів утиліт і неутиліт з дикими видами тварин і дикорослими видами рослин в безпосередньому оточенні його поселень. Для більшості ж міських жителів саме вила рослин і тваринних перших двох груп є деколи єдиним (на жаль!) “вікном в природу” (В. Пісків).

Третя група видів – це також неодомашнені тварини і неокультурені рослини, які людина свідомо (навмисно) розселяє або вирощує в містах, але вже не в житлах, а в природно-антропогенних або антропогенних місцепроживаннях. В цій групі виділяє дві півгрупи: I) нові для регіону види (інпродуценти) і 2) аборигенні (автохтонні) види, що мешкають в нових або змінених умовах середовища. Інтродуковані види в нових умовах проходять процес акліматизації, після чого вони або натуралізуються, тобто можуть існувати, зберігаючи життєздатність без втручання людини, або для їх існування (розмноження) необхідна постійна підтримка з боку людини у вигляді системи агротехнічних (для рослин) або біотехнічних (для тварин) заходів. В останньому випадку рослини називаються інтродуцентами відкритого грунту (на відміну від тепличних або оранжерейних видів – інтродуцентів закритого грунту ), а для позначення тварин особливого терміну не існує (можна говорити про них як акліматизованих, але не натуралізованих: наприклад, далекосхідні плямисті олені в парках Європи або лані в парках України або країнах Балтії. З видами з цієї групи городяни також стикаються в повсякденному житті – на міських вулицях, в парках, садибах – але в більшості випадків не знають їх назв.

Четверта група видів – це ненавмисне інтрадуценти, види-прибульці, поява яких в даному регіоні або місті не передбачалася людиною, але які розповсюдилися і натуралізувалися завдяки людині як агенту перенесення організмів або їх стадій, що покояться, і в результаті антропогенних перетворень ландшафтів, супутніх урбанізації [5].

П’ята група видів – синантропні, тобто види, що живуть в безпосередньому сусідстві з людиною: в житлах і інших спорудах, поблизу житла і тимчасових споруд і що розповсюджуються у міру розповсюдження ландшафту даного класу. Сюди входять: а) види, еволюція яких, принаймні, з неоліту, проходила у контакті з людськими популяціями (наприклад, польові бур’яни, деякі таргани, воші, миша будинкова, і б) види, лише в новий і новітній час екологічні ніші, параметри яких визначаються життєдіяльністю людини, його домашніх тваринних і окультурених рослин, які освоїли даний ареал, наприклад, горобець хатній, голуб сизий, стриж чорний, щур сірий. Проте більш молоді синантропні види не “поривають” повністю зв’язок з своїми початковими природними місцепроживаннями і використовують їх залежно від конкретних ситуацій разом з антропогенними.

Нарешті, шоста і, мабуть, найчисленніша група видів – це дикорослі рослини і дикі тварини, що живуть в містах в різних місцях – від слабо порушених і трансформованих природних до антропогенних. Тут ми знаходимо велику різноманітність видів – від тих, що збереглися у вигляді малих залишків ніколи існуючих життєздатних популяцій, а нині приречених на вимирання, до активно або пасивно проникаючих в міста і процвітаючих в них. Тобто всі ті види рослин, тваринних, грибів – “союзники”, “небажані сусіди” або “шкідники”, які, разом з видами з п’ятої, четвертої і частково третьої груп формують флору і фауну міст, це “життя серед життя” (А. Гапченко), що розвивається поряд з людиною, крім його волі і навіть всупереч його бажанню.

Так, неможливо переоцінити роль зелених насаджень в поліпшенні міського клімату, властивостей грунтів, очищенні повітря від забруднюючих домішок і хвороботворних агентів, шумопоглинанні, тобто у всьому тому, що складає єство фітомеліорації. З другого боку, рослини виділяють в оточуючу людину середу речовини або свої частини, що викликають у людини алергічні реакції (те ж саме відноситься і до тварин). Смітні рослини також є небажаними, хоча і невід’ємним елементом урбоекосистеми, а багато видів тварин і мікроорганізмів, що мешкають в містах, є збудниками або переносниками захворювань. В той же час деякі з них виконують санітарні функції, беручи участь в процесах розкладання органічної речовини виробничих і побутових відходів. Важко собі уявити сучасне місто, позбавлене шуму дерев і прохолоди, яку вони дають в жаркий літній день, запахів квітучих рослин, співу птахів, цвірчання комах – всього того, що формує дружню людині середовище незаселеного, перш за все в естетичному значенні, і завдяки чому можна виховувати підростаюче покоління у дусі гармонії з природою. З другого боку, недоглянуті, засихаючі насадження, чагарники смітних рослин в дворах городян і по узбіччях доріг, гучні крики і послід птахів або, наприклад, мавп (в містах тропічних країн) в місцях їх скупчень є явними ознаками погіршення саме естетичної і санітарно-гігієнічної складових навколишнього середовища міста. Крім того, живі організми, взаємодіючи з об’єктами штучного середовища незаселеного людини, можуть ушкоджувати їх. Приведені аспекти взаємодії людини і інших живих організмів, складових флору і фауну міст, відображені на рис. 1.

При аналізі будь-яких взаємодій людини з об’єктами біотичного середовища міста необхідно пам’ятати, що як позитивні, так і негативні (з погляду людини) наслідки таких взаємодій є закономірною реакцією біоти на все ті зміни, які він вносить в природні ландшафти і екосистеми в процесі створення і розвитку міст [22].

Рис. 1. Роль флори і фауни в урбоекосистемі

1.2 Роль міст в динаміці ареалів видів флори і фауни

Перш ніж приступити до розгляду аспектів взаємодії “місто – біота”, необхідно ввести базові для даного розділу визначення: “рослинний мир”, “флора”, “рослинність”, які в масовій свідомості є синонімічними, так само, як і “тваринний світ”, “фауна”, “тваринне населення”.

Флора – це сукупність видів рослин, приурочена до певного географічного простору, що історично склалася, пов’язана з його сучасними природними умовами і геологічним минулим. Рослинність – це сукупність всіх рослинних співтовариств і супутніх їм угрупувань рослин, що населяють Землю або певну область земної поверхні. Рослинний світ – це сукупність всіх рослинних аналогічно рослинному світу визначається тваринний світ.

Фауна – це сукупність видів тваринних, приурочена до певного географічного простору, що історично склалася, пов’язана з його сучасними природними умовами і геологічним минулим. Тваринне населення – це сукупність всіх популяцій тваринних, що входять до складу біотичних співтовариств певної області земної поверхні або Землі в цілому.

Отже, в поняттях “флора” і “фауна” відображає якісні аспекти, тоді як поняття “рослинність” і “тваринне населення” відображають кількісні аспекти понять “рослинний” і “тваринний світ” відповідно. Вивчення флори і фауни полягає в повному виявленні їх видового і родового складу, а вивчення рослинності і тваринного населення припускає отримання кількісних характеристик (чисельність, густина населення, проектне покриття і т. п.) всіх видів, що входять до складу співтовариств на території, що має які-небудь природні (наприклад, ландшафтно-географічні) або адміністративні межі. Отже, введені поняття можна вживати стосовно цілого регіону і до окремого міста. В останньому випадку переважно використовувати поняття “урбанізована”, а не “міська флора” і фауна, якщо в роботі досліджується рослинний і тваринний мир на всій території міста в адміністративних межах або на території міської агломерації. Терміни “міська флора” і фауна слідує вживати тільки у випадках, коли досліджується рослинний і тваринний мир саме міського класу антропогенних ландшафтів [20].

Також необхідно відзначити, що розділення біоти на рослинний і тваринний світ (Царство Рослин і Царство Тварин), яке виникло в епоху античності, в даний час вже застаріле. Проте, в науковій літературі термін “флора” стійко використовується по відношенню не тільки до вищих судинних рослин, але і до мохоподібних, водоростей, грибів і навіть мікроорганізмів (тобто всьому тому, що не “тварина”), тоді як “фауна” використовується для якісної характеристики тваринного світу територій.

Флора, рослинність, фауна і тваринне населення характеризуються структурою, тобто кількісним співвідношенням елементів, що володіють певними властивостями. Найбільш часто виділяють наступні аспекти структури:

– таксономічна структура – співвідношення різних таксонів більш високої, ніж вигляд, категорії;

– хорологічна структура – співвідношення елементів (таксонів), які групуються за ознаками спільності ареалів і географічного походження;

– біоморфологічна структура – співвідношення елементів (таксонів), згрупованих за ознаками спільності життєвих форм (біоморф);

– екологічна структура – співвідношення елементів (таксонів), згрупованих за ознаками спільності їх екологічних характеристик – вимоги до місцепроживання, відношення до вибраних екологічних чинників, особливості кормодобування і живлення і т. д. (тобто в одну групу – гільдію – потрапляють таксони зі схожими параметрами екологічних ніш);

– ценотична структура – співвідношення елементів (таксонів), згруповані за ознаками спільності їх функцій у складі біоценозів.

Структура флори, фауни, рослинності або тваринного населення несе в собі інформацію про специфіку як рослинного або тваринного миру, так і про екологічні умови на даній території, тобто володіє потенційною індикаторною цінністю. В екологічних дослідженнях міст у всьому світі флористчні і фауністичні характеристики займають значне місце і мають, мабуть, найтривалішу історію вивчення, в порівнянні з іншими компонентами урбоекосистеми.

Сукупність особин будь-якого вигляду, згрупованих і популяції, займає певну область земної поверхні – ареал, в межах якого проходять всі етапи життєвого циклу особин протягом всієї історії існування вигляду.

Розрізняють наступні еволюційно-історичні типи ареалу:

Первинний (автохтонний) ареал – область походження, початкового формування вигляду (таксону);

Вторинний ареал – область, зайнята таксоном в процесі розширення або зміни первинного ареалу;

Сучасний ареал – нині існуюча область незаселеного вигляду;

Потенційний ареал – область, поки незаселена виглядом (таксоном), має відповідні екологічні умови і передумови для подальшого заселення видом (таксоном);

Залежно від конфігурації розрізняють наступні просторові типи ареалу:

Суцільний ареал – без істотних перерв в області розповсюдження таксону; залежно від характеру просторового розподілу придатних для існування виду (таксону) умов суцільний ареал буває стрічковим (наприклад, приурочений до долин річок) і мозаїчним – що складається з багатьох невеликих ділянок відповідних місцепроживань;

Диз’юнктивний ареал – роз’єднаний через причини історичного характеру, пов’язані з геологічними процесами, на дещо значних, видалених один від одного ділянок сучасний ареал таксону (наприклад, європейсько-далекосхідні розриви ареалів видів широколистяних лісів, американо-австралійський розрив ареалу загону Сумчастих);

Переривистий ареал – сучасний ареал вигляду (таксону), роз’єднаний в результаті антропогенних змін на значні ізольовані ділянки (наприклад, ареали більшості видів крупних хижих птахів Палеарктики);

Плямистий ареал – сучасний ареал вигляду (таксону), роз’єднаний в результаті антропогенної дії на невеликі ізольовані ділянки або утворений невеликими ділянками антропогенних місцепроживань (наприклад, ареали видів-синантропів) [14].

Навіть в межах суцільних ареалів особини видів розподілені далеко не завжди рівномірно, а частіше демонструють випадковий або плямистий (агрегований) характер просторового розподілу – залежно від розподілу умов існування і дії суми екологічних чинників в різних частинах ареалу. Так, скориставшися даними Атласу птахів Європи (Hagemeijer, Blair, 1997), що кубляться, де вперше в масштабах континенту були привернуті дані про чисельність видів для растрового картування їх ареалів, можна побачити, що навіть чисельність такого поширеного і масового вигляду, як горобець будинковий (Passer domesticus L.), розподілена нерівномірно по континенту і демонструє добру позитивну кореляцію з густиною населення людини.

У зв’язку з тим, що в окремі фази життєвого циклу особини деяких видів можуть використовувати різні частини ареалу з певною метою (особливо сезонні міграції тварини), виділяються такі сезонні і екологічні модифікації сучасного ареалу:

Репродукційний ареал, в межах якого здійснюється розмноження особин;

Трофічний ареал, не співпадаючий з репродукційним і що використовується тільки під час сезонного нагулу мігруючими або кочівними особинами;

Зимувальний ареал – частина сучасного ареалу, що населяється особинами вигляду тільки під час зимівель, наприклад, територія України входить в зимувальний ареал декількох десятків видів птахів європейсько-сибірського розповсюдження і др.;

Перелітний ареал – частина сучасного ареалу, що населяється особинами виду тільки під час літньої кочівлі за межами репродукційного ареалу.

Протягом часу існування виду межі його ареалу зазнають зміни, що дозволяє виділяти такі динамічні типи: ареал, що розширяється; ареал, що скорочується;пульсуючий (флуктуючий) ареал – область, на яку ареал розповсюджується періодично, в найсприятливіші для існування виду роки.

До теперішнього часу вже накопичені численні дані про зміну ареалів видів рослин і тварин, детальний огляд яких приведений, зокрема, в монографії Б. Клаусницера (1990). Тому у загальних рисах можна зробити наступні висновки.

1. Найбільш схильними до негативної дії урбанізації є ареали ендемічних видів (видів, які можуть бути знайдений тільки в конкретних, частіше всього невеликих за площею обмежених областях земної поверхні). Чим менше площа ареалу виду-ендеміка, то тим більш специфічними є вимоги до місцепроживань, тим більше вірогідність скорочення видового ареалу під впливом урбанізації, аж до зникнення. Проте урбанізація, в більшості випадків, є лише завершальної у ряді причин скорочення ареалів. Як правило, їй передує інтенсивне сільськогосподарське освоєння земель, що супроводиться корінною перебудовою природних ландшафтів і знищенням специфічних місцепроживань видів-ендеміків. Відомі і зворотні приклади збереження популяцій ендемічних і неендемічних що скорочуються в чисельності видів рослин, комах і птахів на урбанізованих територіях в тих випадках, коли землі з місцепроживаннями таких видів були виведені з-під інтенсивного використовування для забудови і зберігалися в малозміненому вигляді.

2. Скорочення ареалів або, принаймні, зниження чисельності усередині ареалу під дією комплексу пов’язаних з урбанізацією чинників спостерігається і у широко поширених видів-“спеціалістів” в результаті фрагментації, порушення або знищення місцепроживань самих видів або їх харчових жертв, а також прямого знищення. Це повною мірою відноситься до більшості видів денних хижих птахів і совоподібних, крупним ссавцем, рибам (наприклад, створення водосховищ, забруднення водних об’єктів в урбанізованих регіонах, що приводить до зникнення нерестовищ або погіршення кормової бази окремих видів). Подібні зміни торкаються не тільки репродукційних, але зимуючих і трофічних ареалів.

3. Ареали широко поширених видів-“генералістів” і видів-кісмополітів є менш схильними змінам і навіть можуть розширятися під впливом урбанізації. Розширення охоплює як репродукційні, так і сезонні (трофічні, зимувальні) частини ареалів за допомогою освоєння і “включення” урбанізованих місцепроживань у вторинний ареал.

4. Зростання міст, що приводить до формування нових умов існування (місце життя і їжа) в конкретній області Землі, сприяє проникненню в міста з сусідніх областей видів із спеціалізованими вимогами до місцепроживань, наприклад, скальних видів, видів-троглобіонтів (що мешкають в печерах), умови життя яких в містах максимально наближені до умов життя в первинному ареалі. В даному випадку урбанізація є фактором формування і розширення (як правило, в масштабах континенту) вторинних ареалів. Більшість з цієї групи видів стають синантропами.

5. Нарешті, міста відіграють ведучу роль в інтерконтинентальному і трансконтинентальному розширенні і формуванні плямистих сучасних ареалів видів, які освоюють нові області розповсюдження тільки завдяки навмисній і ненавмисній діяльності людини (інтродуценти і адвентивні види). Більшість видів даної групи також є синантропними.

1.3 Шляхи формування флори і фауни міст

Флора і фауна будь-якого міста складається з місцевих видів, що мешкали в конкретній місцевості як мінімум з нового часу (архефіти), і з видів, що вселилися в дану місцевість в новий (неофіти) і новітній (адвентивні види) час. При цьому, не дивлячись на те, що число видів рослин і тварин в місті може рости завдяки вселенню нових видів, частину архефітів і неофітів з низькою толерантністю до умов урбанізованого середовища за цей же час зникають. Різноманіття шляхів формування флори і фауни на урбанізованих територіях може бути представлено наступними схемами:

“Поглинання” містом місцепроживань вигляду в межах існуючого ареалу. В результаті цього процесу флора і фауна міста поповнюються за рахунок автохтонних (аборигенних) видів, які адаптуються до умов урбанізації і існують в місті із стабільною або збільшується чисельністю, а частина цих видів, які не можуть адаптуватися до нових умов, зникають з колишніх місцепроживань. Вірогідність зникнення прямо пропорційна ступеню порушення місцепроживань і обернено пропорційна чисельності популяцій вигляду. Б. Клаусницер (1990) відзначає, що у складі фауни міст частка аборигенних видів в більшості випадків менше ніж частка іммігруючих.

2. “Зміна біотопів” і вселення в місто раніше неурбанізованих видів.

В цьому випадку флора і фауна міста також поповнюються за рахунок місцевих видів, які, як правило, не є вузько спеціалізованими і мають високий потенціал адаптації до умов життя в місті. Популяції цих видів в містах стають більшою мірою синантропними, ніж початкові популяції. По цій же схемі в міста проникають солелюбні і водно-болотяні види рослин, якщо в результаті використовування солі для танення снігу і льоду і підтоплення формуються міські місцепроживання з відповідними умовами. Вірогідність поповнення флори і фауни міст видами по даній схемі вище в тих випадках, коли початкові місцепроживання зовні міста зв’язані системою “коридорів” з їх міськими аналогами [17].

3. Формування нових екологічних ніш, які займаються вилами-переселенцями з інших географічних областей відповідно до їх екологічних вимог. Поповнення флори і фауни міст по цій схемі припускає наявність у видів механізмів активного і пасивного розселення. Активне розселення характерний для всіх рухомих тварин, а також тих рослин, у яких є повзучі або “стелючі” погони або спеціальні (гідропневматичні) механізми розкидання насіння. У багатьох випадках подібного розповсюдження видів активному освоєнню нових територій передує, як правило, випадкове занесення або цілеспрямована інтродукція. Пасивне розселення характерний для більшості видів рослин і багатьох тварин: земноводні (на стадії яйця або личинок), риби, комахи, павукоподібні, паразитичні черв’яки, найпростіші, причому у ряду видів тварин активне розселення часто комбінується з пасивним. Агентами пасивного перенесення організмів або їх частин (насіння, плоди) є вітер (в цьому випадку процес перенесення називається анемохорією), вода (гідрохорія), тварини (зоохорія), людина (антропохорія). Повсюдно переважаюча частина нових видів, що потрапляють в містах з інших географічних регіонів, були занесені або завезені людиною, і лише після вселення види з пасивним розселенням використовують характерних для них агентів перенесення для закріплення в нових місцепроживаннях. В монографії Б. Клаусницера (1990) наведені десятки прикладів навмисної інтродукції, а також невипадкового занесення тварин з їжею, будівельними матеріалами, транспортом, шкіряними і хутряними виробами, інтродукованими і кімнатними рослинами і навіть музейними колекціями в міста Європи. Адвентивним видам рослин України і історії їх розселення присвячена популярна книга В. Протопоповой (1989). Найсприятливіші умови такі види знаходять частіше всього в порушених антропогенних ландшафтах, а їх розселенню сприяє розвинута дорожня і торгова сіть.

4. Комбінована схема – результат процесів пасивного розселення і “зміни біотопів” раніше неурбанізованих видів.

Процеси формування урбанізованої флори і фауни представлені на рис. 2.

РОЗДІЛ 2 . УРБАНІЗОВАНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ 2.1 Антропогенний і урбанізований ландшафт

Все спільно що мешкають на території міста види входять в склад і за допомогою взаємозв’язків формують складну мозаїку біотичних співтовариств (біоценозів) урбоекосистеми:

– повночленні біоценози із значною участю продуцентів ( інтродукованих або місцевих) і редуцентів в трансформації енергії і речовини;

– біоценози, в яких консументи існують переважно не за рахунок продуцентів, а за рахунок надходження органічної речовини в процесі життєдіяльності людини;

– неповноцінні співтовариства, що складаються з гетеротрофів, одні з яких харчуються мертвою органічною речовиною (сапротрофи, детритофаги) і, у свою чергу, служать їжею іншим ( консументам детритофагів) [22].

Завдяки своїм живим компонентам, міста (як урбогеосоциосистемы) за допомогою своєї природної підсистеми залучені в глобальні біогеохімічні цикли і, таким чином, є елементами біосфери як частини географічної оболонки Землі.

Кожний біоценоз займає певне місце на земній поверхні з відносно однорідними абіотичними умовами існування що входять в нього популяцій організмів. Така ділянка називається біотопом. Біотоп разом з населяючим його біоценозом складає біогеоценоз – взаємообумовлений комплекс живих і неживих компонентів, зв’язаних між собою обміном речовин і енергії. Біогеоценоз є рангом екосистеми, межі якої співпадають з межами рослинного співтовариства (фітоценозу). Біотоп – це результат перетворення біоценозом неорганічної становить біогеоценозу. За інших рівних умов, чим більше різноманітність біотопів, тим різноманітніший склад біоценозів деякої території. Це положення повністю відноситься до урбанізованих територій. Різноманітність умов незаселеного живих організмів тут формується при взаємодії природної і соціальної підсистем урбогеосоціосистеми з ведучою роллю перетворюючої діяльності людини. В більш широкому контексті урбанізовану територію слід розглядати як ландшафтний комплекс, в рамках якого взаємообумовлено і рівноправний існують всі природні, техногенні і соціальні компоненти. По Л. Бергу – одного з основоположників сучасного ландшафті введення і автора одного з найвдаліших визначень, ландшафт є “область, в якій характер рельєфу, клімату, рослинного покриву, тваринного світу, населення, і, нарешті, культури людини зливаються в єдине ціла, типово повторюється протягом відомої зони Землі”. Напрям ландшафтоведення в дослідженні міських систем отримав розвиток порівняно недавно, в останній третині XX сторіччя.

В міських поселеннях перетворення ландшафтів досягає свого максимального ступеня. Земна поверхня (включаючи верхні горизонти літосфери) в місцях розміщення міст, а разом з нею і речовинно-енергетичні потоки перетворяться в результаті таких загальних на всій планеті процесів, направлених на задоволення потреб людини, як:

-знищення природного рослинного і грунтового покриву для розробки запасів мінеральної сировини;

-регулювання стоку річок і інших водотоків шляхом створення водосховищ;

-використовування землі під будівництво шляхів сполучення і інженерна інфраструктура;

-відчуження земель під очисні споруди і місця зберігання, утилізації і поховання відходів;

-створення штучного рослинного покриву в садах, парках, спортивних спорудах і інших місцях відпочинку.

Не дивлячись на спільність рушійних сил перетворення земної поверхні в місцях мешкання людей, територія будь-якого міста не є однорідною в ландшафтному відношенні. В різних зонах міста, що виділяються за основними видами землекористування – історичному і діловому центрі, житловій забудові, промисловій, транспортній, зеленій, рекреаційній, приміській, водогосподарської і т. п., – ступінь перетворення природних елементів і насиченість техногенними об’єктами різний. Загальна для всіх міст тенденція – зниження частки повністю перетвореного або штучного і збільшення частки природного (з різним ступенем порушення) покриття і зниження ступеня забудови в напрямку від центру міста до околиць. Така зміна властивостей підстилаючої поверхні приводить до формування всіляких геоморфологічних, мікрокліматичних і ценотичних градієнтів, що обумовлює значну різноманітність урбанізованих ландшафтів і біогеоценозів.

Методологічною основою для дослідження ландшафтно-біотопічної різноманітності міських територій є концепція антропогенного ландшафту і ландшафтно-техногенних комплексів [12].

Антропогенним називається такий ландшафт, в якому на всій або на більшій площі корінній зміні під впливом людини піддався хоча б один з компонентів ландшафту, у тому числі і рослинність. Антропогенні ландшафти, не дивлячись на те, що створені людиною, є в своїй основі природними комплексами і в своєму розвитку підкоряються природним закономірностям.

На відміну від антропогенного ландшафту в ландшафтно-техногенних системах ведучу роль грає технічний блок, функціонування якого спрямовується і контролюється людиною. Такі системи не здібні до природного саморозвитку.

В ландшафті урбанізованих територій слід розмежовувати власне ландшафти антропогенні (і в значно меншому ступені природи ноантропогенні порушені або відновлені), ландшафтно-техногенні комплекси (прикладом можуть бути території промислових підприємств, автомобільні і залізничні магістралі з штучними формами рельєфу і т. п.) і техногенні об’єкти (окремі будівлі, споруди, елементи інженерної інфраструктури і т. д.). Істотною межею урбанізованих ландшафтів є те, що популяції організмів, що входять до складу біогеоценозів, активно взаємодіють не тільки з природними, але і техногенними елементами таких ландшафтних комплексів.

Місце біогеоценозів в системі ландшафтів. Біогеоценози є як би “вписаними” в структуру ландшафтів, співпадаючи по межах з ландшафтними фаціями – якнайменшими таксономічними одиницями підрозділу ландшафтної сфери Землі. Отже, ключем до виділення біогеоценозів з їх біотопами, “маркірованими” рослинністю, на урбанізованих територіях є ландшафтна зйомка з виявленням на місцевості ландшафтних урочищ і фацій.

Класифікація антропогенного ландшафту. Кожний з найкрупніших підрозділів ландшафтної сфери Землі – водно-поверхневого, земноводного, наземного, льодового і донного відділів – представлений як природними (природними), так і антропогенними порядками (серіями). Для подальшого розмежування ландшафтних таксономічних одиниць в природних порядках використовують як визначальні критерії особливості рельєфу, географічного зонального і висотного поясного.

В антропогенних серіях головним критерієм для подальшої класифікації ландшафтних одиниць використовується тип землекористування. Існують різні схеми класифікації антропогенного ландшафту. Зупинимося на класифікації Мількова (1973, 1990), що представляється нам самою завершеною.

Виділяються наступні класи антропогенного ландшафту:

Сільськогосподарський, виникаючий в процесі використовування земель, рослинний і грунтовий покрив яких зазнає істотні зміни і в більшому або меншому ступені що знаходиться під контролем людини;

Промисловий, виникаючий в процесі розвитку добувних і оброблювальних галузей виробництва;

Лінійно-дорожній, пов’язаний з використовуванням і трансформацією земель в цілях забезпечення комунікації між людьми;

Лісовий антропогенний, що утворюється в результаті штучних посадок лісових насаджень і відновлення лісів на місці вирубок і антропогенного гару;

Водний антропогенний, виникаючий в процесі створення штучних водоймищ і водотоків;

Рекреаційний, що утворюється в зонах відпочинку і активного туризму;

Селітебний, своїм виникненням пов’язаний з поселеннями людини, ландшафт міст і сіл з їх спорудами, вулицями, дорогами, насадженнями;

Белігеративний (від лат. belligero – вести війну), виникаючий в місцях ведення бойових дій або оборонних зміцнень, внаслідок чого, наприклад, істотно змінюється рельєф і, в більшості випадків, грунтовий і рослинний покрив.

Подальший підрозділ антропогенних ландшафтів полягає у виділенні підкласів, типів (зонально-поясних типів), підтипів і урочищ. Чинник зональної грає ведучу роль у виділенні типів (підтипів) сільськогосподарського, лісового, рекреаційного і, можливо, селітебного сільського ландшафтів, тоді як селітебний міський, лінійно-дорожній, промисловий, водний ландшафти мають яскраво виражені риси азональності (табл. 5.3).

“Міський” або “урбанізований” ландшафт? Часто навіть в дуже авторитетному керівництві між цими термінами ставиться знак семантичної тотожності. Проте будь-яка територія, зайнята міським поселенням, особливо крупним, є мозаїкою земельних ділянок з різними видами землекористування і ландшафтними характеристиками – від повністю перетворених земель забудованих центральних частин міста досередньо змінених природно-антропогенних урочищ лісопаркової зони. Достатньо неупереджено подивитися на схему будь-якого міста, не кажучи про польову ландшафтну зйомку, щоб знайти навіть незначні незабудовані ділянки пасовищних лугів, заростаючих пустирів, боліт, міських лісів, не говорячи вже про урочища водного і рекреаційного ландшафтів. Таким чином, “урбанізований ландшафт” є більш широким поняттям, ніж “міський ландшафт”, включаючим урочища практично всіх класів антропогенного ландшафту. Але істотно і те, що необхідною і достатньою умовою формування урбанізованого ландшафту є наявність саме селітебного міського ландшафту на певній території.

2.2 Урбанізовані біотопи

Підходи до типології урбанізованих біотопів. Пізнання особливостей і закономірностей існування живих організмів, їх популяцій і співтовариств в урбанізованому середовищі, порівняння біотичних комплексів різних міст між собою стає можливим тільки на основі впорядкування різноманітності місцепроживань не стільки окремих видів, скільки співтовариств в цілому, з їх рослинним покривом, тваринним і мікробним населенням. При цьому необхідно постійно враховувати ефекти масштабування, зв’язані, з одного боку, з відмінностями в розмірах особин і фізичних просторових і кормопошукових ніш, і, з другого боку, незалежністю індивідуальних екологічних потреб видів, що входять в співтовариства [11].

Наприклад, на території кубла пари великих строкатих дятлів (Dendrocopos major L.) в приміському дубовому лісі виростають сотні стовбурів дерев декількох видів, тисячі, якщо не десятки тисяч стебел трав’янистих рослин десятків видів (строго кажучи, на цій території можуть бути виділено одна або декілька рослинних асоціацій); кожний стовбур є місцепроживанням для десятків і сотень особин декількох видів комах-ксилофагів і тисяч особин комах-фітофагів, що живляться зеленою масою, квітами і плодами; трав’янисті рослини формують місцепроживання для десятків тисяч особин комах-фітофагів і тисяч особин їх хижаків; в лісовій підстилці і верхніх горизонтах грунту мешкають тисячі і десятки тисяч особин десятків видів комах (хижаків, сапрофагів, копрофагів), багатоніжок, павукоподібних, сухопутних ракоподібних, черв’яків, а чисельність сотень видів мікроорганізмів (бактерії, гриби, найпростіші), що мешкають в грунті, обчислюється десятками, якщо не сотнями мільйонів. Крім того, крім пари дятлів, на даній території можуть кублитися одна – дві пари повзиків (Sitta europaea L.), по декілька пар великих синиць (Parus major L.), малинівок (Erithacus rubecula L.), зябликів (Fringilla соеlebs L.), а для такогохижака, як яструб-тетерев’ятник, ця територія може складати лишемалу частину; його гніздової і мисливської території. Тут же розміщені територіїдесятка особин землерийок і мишоподібних гризунів, може прогодуватися одна білка, а для горностая або ласки, так само як і для яструба, ця територія складає приблизно 1/10 – 1/5 частина їх кормопошукової території, не говорячи вже про крупних копитних ссавців, для однієї особини яких необхідна територія в сотні раз більше і які можуть бути також знайдений на даній території, якщо площа лісового масиву достатньо велика або він пов’язаний з сусідніми масивами.

Навіть цей приклад, в якому описано далеко не повністю можливе співтовариство живих организмов4, показує, наскільки непростою є задача розмежування біотопів, наскільки різним можуть бути результати такого розмежування, якщо у фокусі дослідження знаходитимуться, відповідно, тільки рослини, наземні комахи, грунтова мезофауна, один вид або співтовариство птахів або ссавців. Звідси неминучою є множинність типологічних або класифікаційних рішень і відсутність загальноприйнятих схем підрозділу урбанізованих біотопів. Найбільш детально розробленими є схеми, що застосовувалися при вивченні рослинного покриву і населення птахів міст.

Як вже було відзначене вище, виділення біотопів урбанізованих біогеоценозів повинне грунтуватися на обліку ландшафтної структури території. В цьому випадку типологічні схеми можуть використовуватися для опису і порівняння рослинності і тваринного населення різних таксономічних груп в різних містах, що знаходяться навіть на різних континентах. Хоча в даний час поки що немає робіт, що узагальнюють досвід типології і класифікації біотопів урбанізованих територій в різних країнах, як головні ознаки, що використовуються для виділення біотопів, можна відзначити:

– наявність водоймищ або водотоків;

– наявність і характер забудови;

– ступінь вираженості штучних покриттів;

– вид міської інфраструктури;

– наявність, тип і ступінь вираженості рослинного покриву.

Такий підхід дозволяє виділити достатньо крупні біотопічні одиниці (групи макробіотопів), практично співпадаючі з класами антропогенного ландшафту і придатні для самої загальної характеристики рослинного покриву і тваринного населення будь-якого міста:

– водні і болотяні біотопи;

– біотопи забудованих територій;

– біотопи автомобільних, залізничних магістралей, трубопроводів, ліній електропередач з їх смугами відчуження;

– біотопи деревно-чагарникових насаджень;

– відкриті біотопи з переважанням трав’яної рослинності.

Подальший підрозділ всередині виділених груп грунтується на використовуванні особливостей землекористування і функціонального зонування території міста, “морфології” і структури природних і техногенних елементів ландшафту, грунтового покриву і рельєфу, тобто в кожній групі макробіотопів існують самостійні критерії виділення біотопічних одиниць більш низького рангу, аж до мікробіотопів, наприклад, окремих будівель, споруд, дерев і їх частин. Так, при вивченні фауни і тваринного населення забудованих територій потрібно мати на увазі, що окремі будівлі, як техногенні об’єкти, хоча і не можуть розглядатися як таксономічні ландшафтні одиниці рангу фації, проте є місцепроживаннями співтовариств багатьох видів тваринних (в основному членистоногих), які в містах не зустрічаються зовні споруд людини; для деяких же видів птахів і ссавців (переважно синантропних) будівлі є необхідними елементами місцепроживань, що використовуються для розміщення кубел, укриття і кормодобування.

Наприклад, характеризуючи фауну жител людини, Клаусніцер (1990) виділяє такі мікробіотопи:

-не постійно опалювальні житлові будинки – зовнішня оболонка будівель: зовнішні стіни (озеленюються, не озеленюють), дахи, балкони;

-внутрішні приміщення: горища, поверхи, підвали.

Аналогічним показнику гемеробності для водних екосистем є показник сапробності, пов’язаний з вмістом органічних забруднюючих речовин у воді. Як цілі співтовариства, так і окремі види рослин і тварин можуть розміщуватися по шкалі залежно від їх відношення до ступеня гемеробності або сапробності місцепроживань.

РОЗДІЛ 3 . ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 3.1 Функції рослинного покриву в містах

Неоднорідність умов зростання, контроль з боку людини обумовлює неоднорідність складу і нерівномірність розміщення рослинності в місті. “Лісистість” міської території на різних ділянках складає від 1 до 98%. На відміну від типового європейського міста епохи Середньовіччя, майже повністю позбавленого рослинного покриву, сучасні міста з їх системою штучних зелених насаджень, приміських лісів, парків і рослинним покривом, що спонтанно формується, на будь-яких ділянках з порушеним грунтовим субстратом, де контроль з боку людини слабшає, вже не є “царством каменя, металу, скла і бетону”, символом перемоги Людини над Природою (Ле Корбюзье). І якщо в епоху Відродження, коли людина “розкрила” свої міські поселення для рослин, відвів значні площі під пристрій садів, парків, “італійських двориків”, фонтанів, а міста сталі більш світлими, просторими, провітрюваними, зелені насадження розглядалися як свого роду елемента розкоші, що відповідає в першу чергу естетичним запитам людини, то в сучасну епоху, після двох сторіч панування “промислового міста”, міські насадження вже не є красивим, але необов’язковим елементом міської структури, далеким від задоволення насущних потреб людини. Саме рослинність робить урбоекосистему повноцінною екосистемою, і наявність сіті зелених насаджень в місті стає вже не символом багатства і розкоші, а умовою виживання людини [14].

Крім традиційних функцій, виконуваних рослинним блоком в будь-якій екосистемі, а саме – виробництво первинної продукції в результаті фотосинтезу, споживаної потім консументами і редуцентами (після відмирання частин рослин), і формування життєвого простору для консументів і редуцентів (середовищеутворююча функція), – в урбоекосистемі істотне значення придбавають такі функції рослинності, як:

– охолоджування міського “острова тепла” за рахунок збільшення альбедо поверхні і транспірування;

– стабілізація вітрового режиму, “розвантаження” повітряних мас;

– збільшення відносної вогкості повітря і “згладжування” її су точних і сезонних коливань;

– виділення кисню (як побічного продукту фотосинтезу) в атмосферу;

– збільшення концентрації негативно заряджених іонів (позитивно впливаючих на здоров’я людини) в атмосфері над дерево-чагарниковими насадженнями;

– виділення біологічно активних речовин, що пригнічують розвиток патогенних агентів в атмосфері;

– поглинання забруднюючих атмосферне повітря пилу і газів;

– зниження рівня шуму унаслідок поглинання енергії що викликають його механічних коливань;

– затримання частини опадів і зменшення поверхневого стоку;

– у водних і болотяних екосистемах – формування умов аеробного розкладання забруднюючих воду речовин, поглинання біогенних елементів;

– поліпшення структури, збільшення проникності і, у ряді випадків, родючості грунтів;

– затримання снігового покриву і талих вод;

– закріплення сипких грунтів, зниження рівня ерозії;

– поліпшення візуальних властивостей урбанізованих ландшафтів.

Свідоме використовування людиною перерахованих функцій рослинного покриву у формуванні і оптимізації урбанізованого середовища утілилося в теорії і практиці фітомеліорації.

Фітомеліорація – напрям прикладної екології, що полягає в дослідженні, прогнозуванні і використовуванні рослинних систем для поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних, просторових і естетичних характеристик оточуючого людину середовища, проектуванні і створенні штучних рослинних угрупувань (включаючи цілеспрямоване використовування природних рослинних співтовариств) з високими перетворюючими фізичне середовище властивостями.

Використовування фітомеліоративних систем припускає залучення механізмів зміни середовища незаселеного, заснованих на принципах компенсації (наприклад, заповнення запасів кисню повітря, спожитого населенням, промисловістю і енергетикою), опірності зовнішній дії (наприклад, здатність слабо чутливих до газопилового забруднення рослин поглинати домішки з атмосфери) і посилення (наприклад, виділення фітонцидів). Залежно від комплексу поставлених задач виділяють п’ять напрямів фітомеліорації (Додаток В).

3.2 Фітомеліоратівні системи і їх класифікація

Будь-яке рослинне угруповання природного або штучного походження, що використовується в цілях меліорації оточуючого людину середовища, є фітомеліоративною системою. Для класифікації фітомеліоративних систем використовують різні ознаки.

По-перше, залежно від того, рослини яких життєвих форм переважають у складі фітомеліоративних систем, розрізняють деревно-чагарникові насадження, трав’янисті наземні співтовариства і водно-болотяні співтовариства.

Залежно від приналежності видів рослин до різних екологічних груп по ознаці умов зростання їх підрозділяють на наступні типи:

– з переважанням рослин повітряно-водної групи;

– з переважанням напівзанурених і занурених рослин;

– з переважанням плаваючих рослин;

– комбіновані.

По-друге, за походженням і ступені участі людини в контролі функціонування рослинних систем розрізняють:

– культурні фітоценози – рослинні співтовариства, створені людиною для отримання первинної продукції (поля, сади, газони і т. п.);

– штучні рослинні угрупування, що не володіють фітоценотичною структурою (штучні вуличні або внутрішньоквартальні насаждення, з штучними покриттями між окремими деревами);

– спонтанні фітоценози – порушені природні співтовариства і співтовариства синантропних рослин;

– природні фітоценози.

По-третє, по ознаці цільового використовування фітомеліоративні системи ділять на наступні категорії:

– спеціальні, не використовуються з метою отримання первинної продукції або експлуатовані в певному режимі (паркі, сквери, захисні смуги, насадження територій, що охороняються, в межах зелених зон міст);

– продукційні, фітомеліоративні функції яких використовуються без збитку для виробництва первинної продукції (поля, плодові сади, виноградники, фітоаквакультура і т. д.);

– рудеральні, фітомеліоративні функції якими виконуються спонтанно.

Незалежно від того, в якому напрямі використовуються фітомеліоративні системи, всі згадані групи фітомеліоративних систем знаходять в них своє місце [10].

В одних і тих же умовах різні фітомеліоративні системи або ж одні і ті ж фітомеліоративні системи в різних умовах володіють різною ефективністю.

Ефективність фітомеліоративної системи визначається як:

– відношення кількості поглиненої забруднюючої речовини до загальної кількості поступає ззовні за певний час (у разі фільтруючої функції по механізму опору зовнішнім діям);

-відношення кількості виділеного рослинами за певний час в певному об’ємі речовини з меліоративними властивостями до кількості речовини в деякий початковий момент часу в тому ж об’ємі до початку роботи фітомеліоративної системи (у разі роботи системи за принципом посилення);

Відношення кількості виділеного рослинами речовини у визначеному об’ємі за певний час до кількості цієї речовини в тому ж об’ємі, спожитого людиною за той же період часу (у випадку компенсуючої дії фітомеліоративної системи).

При визначенні фітомеліоративної ефективності рекультивуючих систем використовуються непрямі показники такі як, наприклад, вміст гумусу в грунті до рекультивації і по закінченні визначеною періоду після введення н дія фітомеліоративної системи, тобто швидкість гумусоутворення в нових умовах.

Найбільшою ефективністю відрізняються багатовидові, багатоярусні фітомеліоративні системи дерево-чагарникових насаджень. Трав’янисті рудеральні співтовариства в цілому поступаються по ефективності природним трав’янистим і деревно-чагарниковим, але виконують ряд важливих функцій в урбоекосистемі: закріплюють порушені субстрати, перешкоджаючи запиленню атмосфери, поглинають значну кількість токсичних речовин, що надходять в оточуюче середовище з викидами підприємств і вихлопними газами від автотранспорту.

Різні фітомеліоративні системи функціонально доповнюють одна одну, тому в кожному великому місті доцільно використовувати всі можливі в даних умовах фітомеліоранти в комбінаціях, що дозволяють максимізувати бажаний ефект.

3.3 Властивості рослин, що використовуються у складі міських і приміських насаджень

Серед різних властивостей видів рослин, що використовуються у фітомеліоративних системах, виділяють наступні характеристики, які мають найбільше значення для досягнення високої ефективності фітомеліоративних заходів:

– здатність виростати в широкому діапазоні умов грунтового багатства, визначених механічним складом і запасом поживних речовин;

– широкий діапазон толерантності до умов грунтового зволоження;

– у ряді випадків, коли фітомеліоративні системи створюються в специфічних едафічних умовах, для досягнення бажаного ефекту необхідно використовувати рослини, спеціалізовані в виростанні на дуже багатих або, навпаки, дуже бідних місцезростаннях або в умовах одночасного затоплення і засолу; рослини засолених місцезростань проявляють і властивості високої стійкості до газо-аерозольних викидів;

– висока стійкість (відповідно, низька чутливість) до промислового газо-аерозольного забрудненням; як правило, листопадні дерева помірних широт і трав’янисті рослини посушливих місцезростань демонструють більш високу стійкість до цього чинника, ніж, відповідно, хвойні рослини і рослини більш вологих місцезростань;

– здатність поглинатизабруднюючі речовини з атмосфери або водного середовища;

– добре виражені фітонциднівластивості;

– добре виражена здібність до іонізації атмосферного повітря;

– гіллясті крони з густим листям або щільною хвоєю, що є необхідною умовою для використовування рослин з метою шумопоглинання;

– високі естетичні якості: рослини з красивими, декоративними кронами, пагонами, квітками, плодами використовуються в архітектурно-планувальній фітомеліорації.

РОЗДІЛ 4 . КОМПЛЕКСНІ ЗЕЛЕНІ ЗОНИ МІСТ 4.1 Призначення, структура і статус комплексних зелених зон міст

Ліс – це тип біогеоценозів, рослинний покрив якого сформований з переважанням дерев, займає площу не менше 0,01 га. із зімкнутою не менше 30%, з особливим мікрокліматом на поверхні і грунтовими умовами, що задовольняють вимогам населяючого його специфічного співтовариства організмів.

Серед територій, зайнятих лісовими насадженнями, особливе місце займають зелені зони міст.

Зелена зона – територія за межами міської межі, зайнята лісами і лісопарками, що виконують захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцем відпочинку населення [22].

Лісопарк – обширний природний ліс поблизу великого міста або усередині нього, пристосований для масового відпочинку, спорту, розваг і задоволення культурних потреб населення.

Ліси і насадження зелених зон покликані виконувати три основні функції: захисну, санітарно-гігієнічну, рекреаційну.

Правовий режим лісів, групи і категорії захищеності, їх господарське використовування визначені Лісовим кодексом України.

За формою господарювання і управління ліси зелених зон відносяться до лісів, що знаходяться у віданні державних органів лісового господарства. міським, закріпленим лісам і лісам заповідників.

Міськими вважаються ліси, що знаходяться в адміністративних межах міста. Лісове господарство в них ведуть підприємства і організації місцевих органів самоврядування.

Закріплені ліси – це частина лісів державного значення, наданих міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям і установам для виконання покладених на них спеціальних задач – наукових, учбових, оздоровчих і інших.

До лісів заповідників відносяться ліси, що знаходяться на виділених в установленому порядку ділянках землі, в межах яких є охороняються природні і культурно-історичні об’єкти, що представляють особливу наукову або пізнавальну цінність. Лісове господарство в них ведеться заповідниками як науково-дослідними установами.

Правовою гарантією збереження природоохоронної функції лісів служить встановлення категорій захищеності, тобто розподіл їх на групи.

Категорія захищеності встановлюється для частини лісової фундації і непокритих лісом земель цієї фундації у зв’язку з особливою захисною, водозахисною, санітарно-гігієнічною, рекреаційною, науковою, історичним або іншим спеціальним значенням для використовування переважно в одній з вказаної мети.

До лісів першої групи, що мають санітарно-гігієнічне і оздоровче значення, зокрема, відносяться:

– ліси зелених зон міст, інших населених пунктів і промислових підприємстві, у тому числі ліси лісопаркових частин зелених зон;

– ліси першого і другого поясів санітарної охорони джерел водопостачання;

– ліси округів санітарної охорони курортів, міські ліси і лісопарки. В лісах першої групи можуть виділятися додатково особливо захисні ділянки з обмеженим режимом лісокористування. Такі ділянки виділяються державними органами лісового господарства областей і Автономної Республіки Крим на підставі матеріалів лісовпорядження або спеціальних обстежень, проведених державними лісовпорядними організаціями, і затверджуються державними обласними адміністраціями і Кабінетом Міністрів АР Крим.

Порядок виділення категорій захищеності лісів має на своїй меті визначення господарської спеціалізації лісів і забезпечення їх необхідної охорони. Разом з цим встановлення обмеженого режиму лісокористування при виділенні відповідних категорій захищеності ставить за мету збереження і інших компонентів природного середовища: вод, грунтів і тваринного світу. Категорія захищеності лісів є правовим поняттям екологічної ролі, яку виконують ліси як компонент природного комплексу території, сприяючого підтримці і збереженню ландшафтної і біологічної різноманітності.

4.2 Виділення і визначення розмірів зелених зон міст

Зелені зони міст виділяються на землях державної лісового Фонду, розташованих за межами міської межі з урахуванням площ зон санітарної охорони джерел водопостачання, округів санітарної охорони курортів, захисних смуг уздовж залізних і автомобільних доріг, а також заборонених смуг лісу, що захищають нерестовища цінних промислових риб. Для міст, де відсутні природні ліси і інші насадження, ліси зелених зон створюються штучно на землях, непридатних для ведення сільського господарства. Нормативні розміри загальної площі зелених зон міст встановлюють виходячи з чисельності населення міста, природно-кліматичної зони і загальної лісистості території. Залежно від місцевих санітарних і кліматичних умов допускається зміна розмірів зелених зон не більш, ніж на 15% від нормативно встановлених [21].

Для міст з населенням більше 1 млн. чоловік зелені зони виділяються за окремими проектами, що розробляються науковими і проектними лісовпорядними установами і організаціями.

За цільовим призначенням зелені зони міст територіально підрозділяються на дві частини – лісопаркову і лісогосподарську. Лісопаркова частина виділяється з тих, що входять в зелену зону міста лісів з естетично цінними ландшафтами. Розміри лісопаркової зони встановлюються залежно від чисельності населення міста (табл. 4.1).

Таблиця 4. 1 Визначення розміру лісопаркової частини зеленої зони міста

Чисельність населення міста, тис. чол.Розмір лісопаркової частини зеленої зони, га/1000 чол.
Понад 500 до 100025
Понад 250 до 50020
Понад 100 до 25015
До 10010

В лісостеповій і степовій рослинних зонах при лісистості 2% і нижче лісопаркову частину складає вся площа лісів зеленої зони міста. Ліси і інші зелені насадження, що входять в зелену зону міста, повинні бути відмежований природними рубежами або просіками зі встановленими граничними стовпами.

4.3 Охорона і використовування лісів зелених зон міст

Охорона і використовування лісів зелених зон міст повинна грунтуватися на комплексній системі лісокористування. Така система включає лісовідні, біотехнічні і протипожежні заходи, впорядкування території для забезпечення оздоровчих і середовищезахисних функцій лісу і організації відпочинку міського населення, а також передбачає обмеження побічного користування лісом. Виконання цих задач повинне забезпечувати:

– в лісопарковій частині – збереження і формування довговічних стійкостей і естетично привабливих насаджень, придатних для організації відпочинку населення;

– в лісогосподарській частині – формування високопродуктивних насаджень, сприяючих очищенню і оздоровленню повітряного басейну міста, створенню резерву для подальшого розширення лісопаркової частини міста, задоволенню потреб в деревині і продуктах побічного користування лісом.

Територіальна організація зелених зон міст передбачає:

– виділення місць відпочинку населення;

– виділення ділянок, що особливо охороняються, “зон спокою” для тварин, що забезпечують підтримку нормального функціонування лісних екосистем;

– розміщення зон розвитку лісогосподарської діяльності.

Заходи з лісоведення включають систему рубок і лісовідновлювальних робіт. Система рубок в лісах зелених зон передбачає:

– в лісопарковій частині – рубки, направлені на формування ландшафту, і санітарні рубки;

– в лісогосподарській частині – рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновлювальні рубки, рубки реконструкції малоцінних лісових насаджень і рубки, направлені на формування естетично-цінного ландшафту [15].

Вік насаджень лісогосподарської частини зелених зон міст, намічаних для лісовідновлювальної рубки, визначають з урахуванням стану насаджень, але не нижче за клас віку, встановлений для лісів першої групи.

Лісовідновлювальні роботи повинні проводитися на лісотипологічній основі з місцевих порід дерев з урахуванням ландшафтних особливостей території, по можливості відновлюючи корені насадження, як найстійкіші до рекреаційних навантажень, а також сприяючи природному лісовідновленню.

Поблизу промислових підприємств, що виділяють в атмосферу пил і шкідливі гази, створюються лісові культури з підвищеними газостійкістю і пиловловлюючими властивостями.

Ліси зелених зон міст забезпечуються також системою протипожежних заходів.

Біотехнічні заходи включають:

– фітопатологічний і ентомологічний захист лісу і профілактику атак шкідників і хвороб шляхом здійснення лісопатологічного нагляду і використовування засобів захисту лісу, безпечних для людини і тварин;

– збереження і регулювання чисельності тварин за допомогою системи щорічних обліків, заходів щодо охорони і регулювання чисельності, пристрої штучних кубел для птахів і рукокрилих, введення в деревостой плодово-ягідних дерев і чагарників створення системи “зон спокою”, мікрозаповідників і мікрозаповідників для залучення господарсько-цінних організмів, підтримання високої надійності функціонування лісових екосистем.

Для регулювання чисельності тварин, що завдають шкоди лісовим насадженням, допускається їх відлякування, вилов і відстріл з дотриманням заходів безпеки відпочиваючих [20].

Сінокосіння допускається тільки на спеціально відведених ділянках. В лісах лісопаркової частини не допускаються такі побічні види лісокористування, як випас худоби, промислова заготівка лікарських трав, збір красиво квітучих рослин, деревних соків, грибів, ягід, плодів, горіхів, технічної сировини, а також охота.

РОЗДІЛ 5 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВАЖАЮЧИХ ВИДІВ РОСЛИН МІСЬКОЇ ФЛОРИ 5.1 Видовий склад деревних рослин парку м. Чернігова

На території парків м. Чернігів зустрічається значна кількість видів деревних рослин, які належать в переважній більшості до представників таких родин: Соснові, Кипарисові (відділ Голонасінні); Розові, Цезальпінієві, Бобові, Рутові, Симарубові, Самшитові, Сумахові, Липові, Гіркокаштанові, Березові, Букові, Бігнонієві, Вербові, Маслинкові (відділ Покритонасінні) (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 Видовий склад деревних рослин міського парку

ВідділРодинаРідВид
Голонасінні – PinophytaСоснові – Pinaceae Link.Ялина – Picea Dietr.Ялина звичайна, європейська – Picea abies (L.) Karst.
Рід Сосна – Pinus L.Сосна звичайна – Pinus sylvestris L.
Кипарисові – Cupressaceae Neger.Туя – Thuja L.Туя західна – Thuja occidentalis L.
Відділ Покритонасінні – Magnoliophyta.Розові – Rosaceae Juss.Горобина – Sorbus L.Горобина звичайна – Sorbus aucuparia L
Черемха – Padus Mill.Черемха звичайна – Padus racemosa Gilib.
Черемха пізня – Padus serotina Agardb.
Цезальпінієві – Caesalpiniaceae TaubГледичія – Gleditschia L.Гледичія триколючкова, звичайна – Gleditschia triacanthos L.
Бобові – Fabaceae LindlРобінія – Robinia L.Робінія псевдоакація, біла акація – Robinia pseudoacacia L.
Липові – Tiliaceae Juss.Липа – Tilia L.Липа серцелиста, дрібнолиста – Tilia cordata Mill.
Клен – Acer L.Клен гостролистий – Acer platanoides L.
Клен ясенелистий – Acer negundo L.
Клен польовий – Acer campestre L.
Гіркокаштанові – HippocastanaceaeГіркокаштан, каштан кінський – Aesculus L.Гіркокаштан звичайний, каштан кінський звичайний – Aesculus hippocastanum L.
Березові – Betulaceae S. F. Gray.Рід Граб – Carpinus L.Граб звичайний – Carpinus betulus L.
Береза повисла – Betula pendula Roth.
Букові – Fagaceae A. B. R.Дуб – Quercus L.Дуб звичайний, черешчатий – Quercus robur L.
Дуб червоний – Quercus rubra L.
Вербові – Salicaceae Ljndl.Верба – Salix L.Верба біла, срібляста – Salix alba L.
Тополя – Populus L.Тополя біла – Populus alba L.
Тополя тремтяча, осика – Populus tremula L.

5.2 Короткий опис переважаючих видів Чернігівського міського парку

Відділ Голонасінні – Pinophyta

Родина Соснові – Pinaceae Link.

Рід ялина – Picea Dietr.

Ялиназвичайна, європейська – Picea abies (L.) Karst.

Дерево до 50 м заввишки і до 1 м в діаметрі. Стовбур червоно-бурий або сірий. Крона конусоподібна, гостропірамідальна, гілки кільчасті із припіднятими кінцями, однак є міжкільчасті гілки. Хвоя чотиригранна, гостра, темно-зелена, блискуча, завдовжки до 2,5 см, живе 3-5 років.

Шишки видовжено-циліндричні, до 15 см завдовжки і до 4 см у діаметрі, добре виділяються на фоні крони. Недозрілі шишки світло-зелені, темно-фіолетові, дозрілі – світло-бурі, червонувато-бурі.

Досить поширена в Європі, доживає до 300 – 500 років. Тіньовитривала, морозостійка, відносно теплолюбна, вибаглива до родючості грунту, поселяється переважно на свіжих, глибоких супіщаних і суглинкових грунтах, вибаглива до вологості грунту і повітря, але не витримує перезволожених грунтів. Потерпає від забруднення повітря пилом, кіптявою, газами.

Рекомендується для створення поодиноких, групових, алейних посадок, живих огорож і високих формованих стін та масивів [6].

Рід Сосна – Pinus L.

Сосна звичайна – Pinus sylvestris L.

Дерево до 40 м заввишки і 70 – 90 см у діаметрі зі струнким стовбуром, вкритим грубою, темною, з тріщинами корою знизу і гладенькою золотисто-жовтою – у верхній частині. Крона у молодих дерев конічна, у старих – широка, округла або у вигляді парасольки. Хвоя зібрана в пучки по 2 шт., сіро-зелена, сиза або темно-зелена, завдовжки до 7 см, по краях зазубрена, живе 2 – 3 роки. Шишки поодинокі або зібрані по 2 – 3 шт., яйцеподібно-конусоподібні, видовжені або короткозагострені, до 7 см завдовжки і 2 – 3,5 см у діаметрі, дозрівають на другий рік.

Природно поширена майже по всій Європі до 70° північної широти та в Азії. На півдні України поширена у вигляді окремих острівців. У молодому віці росте швидко. До родючості грунтів не вибаглива. Може рости на сухих, вапнякових і заболочених грунтах, морозо-, посухо – і вітростійка. Міські умови витримує незадовільно, оскільки чутлива до забруднення повітря димом і газами, погано переносить ущільнення грунту. Доживає до 300-400 років.

Рекомендується для створення великих парків і лісопарків, поодиноких і групових посадок.

Родина Кипарисові – Cupressaceae Neger.

Рід Туя – Thuja L.

Туя західна – Thuja occidentalis L.

Дерево заввишки до 30 м з короткими гілками та пірамідальною кроною. Кора стовбура червонувата або сіро-коричнева, відокремлюється поздовжніми смужками, пагони сплющені, горизонтально розміщені, хвоя лускоподібна, оберненояйцеподібна, близько 4 мм завдовжки і 2 мм завширшки, на деревах зберігається 2 – 4 роки. Шишки видовжені, завдовжки 10 – 12 мм, на коротких черешках.

Природно поширена в приантлантичній частині Північної Америки. Широко культивується в Україні, росте повільно, досить морозо-, посухостійка, до родючості грунту не вибаглива, витримує надмірне зволоження грунту, але краще розвивається на свіжих суглинкових, супіщаних. і вологих піщаних грунтах. Досить стійка проти шкідливих атмосферних викидів – кіптяви, диму, газів. Виділяє фітонциди. Живе 100 років і більше.

Туя західна – дуже цінний матеріал для садово-паркового будівництва.

Рекомендується використовувати для створення багатих ландшафтних композицій, регулярних посадок, вічнозелених живих огорож, бордюрів, узлісь, як солітерів, елементів партерів і квітників, улаштування підліска в лісопарках. Низькорослі форми можна використовувати для внутрішнього озеленення приміщень різного призначення.

Рід Горобина – Sorbus L.

Горобина звичайна – Sorbus aucuparia L.

Дерево заввишки до 15 (20) м або високий кущ з розлогою, рідкою кроною. Листки непарноперисті, до 25 см завдовжки, мають 9 – 15 (17) листочків. Квітки до 1 см в діаметрі, зібрані в щитки діаметром 10 – 15 см, зі своєрідним запахом. З’являються в травні – червні. Плоди кулясті, червоні, 1,5 см в діаметрі, починають достигати в липні, на рослині дуже декоративні [10].

Природно поширена в лісовій і лісостеповій зонах Європи, в Сибіру, на Далекому Сході. Зимостійка, але не витримує сухості повітря та грунту. Краще плодоносить на відкритих місцях. До родючості грунтів не дуже вибаглива. Чутлива до забруднення повітря димом і газами.

Рід Черемха – Padus Mill.

Черемха звичайна – Padus racemosa Gilib.

Дерево заввишки 10 (15) м або великий кущ з широкою, густою кроною, повислими гілками. Кора гладенька, матова, чорнувато-сіра, на молодих пагонах оливкова або вишнево-червона з іржаво-бурими або білими сочевичками. Листки видовжено-еліптичні, яйцеподібно-ланцетні, до 10 (15) см завдовжки, на верхівці загострені, по краях гостропилчасті, зверху темно-зелені, знизу сизуваті. Квітки білі, до 1,5 см у діаметрі, дуже пахучі, зібрані в китиці, цвітуть у травні впродовж 7 – 12 діб зразу після розпускання листя. Плоди чорні, кулясті, 0,8 см в діаметрі, солодкі, їстівні, достигають у вересні [6].

Природно поширена в Європі, Середній і Малій Азії на Далекому Сході. В Україні в дикорослому стані трапляється по всій території. Повсюди зимостійка, тіньовитривала, вологолюбна, найкраще росте на свіжих і вологих грунтах, але в парках росте і на досить сухих грунтах. Чутлива до загазованості повітря, пошкоджується хворобами і шкідниками. Міські умови витримує задовільно.

Рекомендується для створення поодиноких, групових посадок, узлісь, підліска, невеликих алей та в долинах річок

Черемха пізня – Padus serotina Agardb.

Дерево заввишки до 25 (30) м з широкопірамідальною кроною. Кора гладенька, темно-вишнева. Листки широколанцетні, 6 – 12 см завдовжки, загострені, зверху темно зелені, блискучі, знизу світлі, восени червоні. Квітки білі, без запаху, до 1 см в діаметрі, зібрані в китиці до 14 см завдовжки. Цвіте в травні – червні, на 2 – 3 тижні пізніше, ніж черемха звичайна. Плоди до 1 см в діаметрі, чорні, їстівні, дозрівають у серпні – вересні. Починає цвісти та плодоносити з п’яти років.

Природно поширена на сході Північної Америки. Широко культивується в Україні. Повсюди росте добре, морозостійка, витримує засухи, задимлення повітря, пісні, піщані та засолені грунти, міські умови та обрізування.

Рекомендується для створення поодиноких, групових, рядових посадок та алей у всіх районах країни.

Родина Цезальпінієві – Caesalpiniaceae Taub

Рід Гледичія – Gleditschia L.

Гледичія триколючкова, звичайна – Gleditschia triacanthos L.

Дерево заввишки до 45 м з плоскорозлогою ажурною кроною. Гілки і стовбур мають тверді, прості або гіллясті, часто трійчасті колючки завдовжки до 15 см. Листки двічіперистоскладні, темно-зелені, блискучі, до 30 см завдовжки. Квітки дрібні, зеленуваті, зібрані в китиці завдовжки до 8 см, з приємним запахом, з’являються в червні після розпускання листя. Плоди червоно-бурі, блискучі, завдовжки до 50 см, звисають, дозрівають у вересні – жовтні, на дереві залишаються до середини зими.

Природно поширена в Північній Америці. Широко культивується в Україні. Росте швидко на багатих грунтах, але може рости і на сухих пісних грунтах. Зимо-, посухо – і вітростійка, світлолюбна, добре витримує ущільнення грунту, в молодому віці – стриження.

Рекомендується для створення поодиноких, ажурних, групових посадок, алей, живих огорож у всіх районах країни.

Родина Бобові – Fabaceae Lindl.

Рід Робінія – Robinia L.

Робінія псевдоакація, біла акація – Robinia pseudoacacia L.

Дерево заввишки до 30 м з прямим стовбуром, укритим товстою, темною, з глибокими борозенками корою. Крона розлога, ажурна, часто неправильної форми. Пагони голі, зеленувато-сірі, з прилистками. Листя завдовжки до 25 см, непарноперисте, світло-зелене. Квітки до 2 см завдовжки, білі, пахучі, зібрані в повислі китиці завдовжки 10 -20 см. Цвіте в травні – червні, іноді спостерігається повторне цвітіння. Плід – біб завдовжки 5 – 10 см, дозріває у вересні – жовтні.

Природно поширена в Північній Америці. Давно і широко культивується в Україні. Росте швидко, особливо до 10 – 15 років. До грунтових умов не вибаглива, але надає перевагу легким, добре аерованим, суглинковим грунтам з домішкою вапна. Може рости на сухих, не дуже засолених, пісних піщаних грунтах. Досить морозо-, жаро-, посухо-, вітростійка.

Родина Липові – Tiliaceae Juss.

Рід Липа – Tilia L.

Липа серцелиста, дрібнолиста – Tilia cordata Mill.

Дерево заввишки до 30 м і до 1,5 м в діаметрі з широкоокруглою, компактною, правильною кроною. Кора стовбура товста, до 40 – 50 років гладенька, темно-сіра. Листя 3 – 6 см завдовжки, серцеподібне на верхівці загострене, зверху зелене, знизу сизо-зелене, з бурими волосками в кутах жилок, восени – світло-жовте. Квітки жовтувато-білі, до 1 см в діаметрі, зібрані в суцвіття по 5 – 7 (10) шт. Цвітуть у червні. Плід – кулястий, овальний горішок, до 0,8 см в діаметрі, бурий, достигає у серпні – вересні.

Природно поширена майже по всій Європі, росте на півдні Західного Сибіру. В Україні в дикорослому стані – на Поліссі, в Лісостепу та в горах Криму. В Україні повсюди зимо-та відносно посухостійка, достатньо газо – і димостійка, середньовибаглива до родючості грунту, витримує тимчасовий надлишок зволоження, на пісних грунтах не росте, добре витримує формування крони. Доживає до 400 (600) років.

Рекомендується для створення поодиноких, групових, алейних посадок, паркових композицій, живих огорож, високих зелених стін, для складного фігурного формування.

Рід Клен – Acer L.

Клен гостролистий – Acer platanoides L.

Дерево заввишки до 30 м, зі струнким стовбуром, густою широкоокруглою кроною. Молоді пагони червонувато-сірі, кора на дорослих деревах буро-сіра з неглибокими поздовжніми тріщинами. Листки великі, 5 – 7-лопатеві, завдовжки до 18 см, лопаті загострені, зверху темно-зелені, знизу світліші. Квітки зеленувато-жовті, зібрані в щитки, з’являються в квітні – травні. Плоди – зеленуваті, двокрилатки, 3,5 – 5 см завдовжки, достигають у вересні – жовтні.

Природно поширений майже по всій Європі, однак у південно-східній частині України та в Криму в дикорослому стані немає. Вибагливий до родючості, вологості та засолення грунту, росте швидко, тіньовитривалий, холодо – та жаростійкий, витримує морози до мінус 40 °С, пізніми весняними приморозками не пошкоджується, стійкий у вуличних насадженнях, задимленість повітря витримує погано, стійкий проти вітрів, добре витримує пересаджування до 10 – 15 років. Доживає до 300 років.

Рекомендується для створення поодиноких, групових, алейних, вуличних посадок та масивів у лісопарках.

Клен ясенелистий – Acer negundo L.

Дерево заввишки до 20 (25) м, часто з кривим стовбуром і розлогою широкою кроною. Кора стовбура жовтувато-зелена, ясенелистий сіра. Пагони зелені, зеленувато-червоні з сизим нальотом. Листки мають 3 – 5 (7) листочків. Квітки з’являються до розпускання листя. Чоловічі квітки зібрані у повислі пучки, жіночі – у повислі китиці. Плоди – крилатки, дозрівають у серпні – вересні.

Природно росте у Північній Америці. У культурі трапляється по всій території України. Морозо – і посухостійкий, до родючості грунтів невибагливий, може рости на солонцях. На глинистих і вапнякових грунтах росте повільно, зарані спостерігається суховершинність. У міських умовах на вулицях починає відмирати у віці 25 – 30 років, пошкоджується газами, але швидко відновлюється, добре витримує обрізування. Доживає до 80 – 100 років [6].

Рекомендується для створення поодиноких і групових посадок та залісення схилів у всіх районах країни.

Клен польовий – Acer campestre L.

Дерево заввишки до 15 м з густою, округлою кроною та з буро-сірою корою на стовбурі. Молоді пагони коричнево-жовті або буро-сірі. На гілках бувають коркові нарости. Листки три-п’ятилопатеві, шкірясті, до 7 см завдовжки. Квітки дрібні, жовто-зелені, зібрані в стоячі, багатоквіткові щитки, зацвітають у квітні – травні. Плоди – плоскі крилатки, розходяться під кутом 180°, дозрівають у серпні – вересні.

Природно поширений у лісостеповій і степовій зонах Середньої та Східної Європи. Росте в заплавних лісах, на схилах балок та на узліссях. Досить тіньо – та посухостійкий, відносно морозостійкий, сухість і засолення грунту витримує краще, ніж клен гостролистий. Добре переносить міські умови, стриження, обрізування і пересаджування в дорослому віці.

Рекомендується для створення поодиноких, групових посадок, другого ярусу в лісопарках, стрижених живих огорож та стін у всіх районах країни.

Родина Гіркокаштанові – Hippocastanaceae Torr. et Gray

Рід Гіркокаштан, каштан кінський – Aesculus L.

Гіркокаштан звичайний, каштан кінський звичайний – Aesculus hippocastanum L.

Дерево заввишки до 30 м з густою, широкоокруглою, яйцеподібною кроною. Стовбур часто багато-верхівковий, кора темна, сіро-бура, тріщинувата, пагони товсті, голі, світло-бурі, бруньки великі, бурі, клейкі. Листки на довгих черешках мають 5 – 7 сидячих, оберненояйцеподібних листочків з клиноподібною основою. Квітки білі з рожевими цяточками, зібрані в прямостоячі волоті завдовжки до 30 см, з’являються в травні. Плоди великі, кулясті, до 6 см в діаметрі, з шипами, достигають у вересні – жовтні.

Природно поширений на Балканах, на півночі Греції. Широко культивується в Україні як красиве декоративне дерево. Особливо багато каштанів кінських у Києві. Досить зимо – і морозостійкий, тіньовитривалий вид. Найкраще росте і розвивається на глибоких, пухких, глинистих або супіщаних, достатньо, але не надмірно зволожених грунтах. Витримує сухі чорноземні грунти у степовій зоні, але не витримує засолення грунту. Чутливий до суховіїв, що виявляється в обпаданні та підгорянні листя, сповільненні росту. Міські умови витримує добре, але потерпає від жари, задимлення та загазованості повітря. Коренева система добре розвинена, на кореневих волосках живуть бактерії, які засвоюють азот з повітря. У сприятливих умовах доживає до 300 років.

Рекомендується для створення поодиноких, групових та алейних посадок.

Родина Березові – Betulaceae S. F. Gray.

Рід Граб – Carpinus L.

Граб звичайний – Carpinus betulus L.

Дерево заввишки 20 – 25 м з яйцеподібною, а на відкритих місцях розлогою кроною. Стовбур дещо скручений, ребристий, кора темно-сіра, довго не розтріскується. Листки видовжено-овальні, загострені, 5 – 15 см завдовжки, зверху темно-зелені, знизу світліші, по краю двічіпилчасті. Тичинкові сережки завдовжки 4 – 6 см, жіночі – 7 – 15 см. Цвіте в травні – червні. Плоди – горішки з трилопатевою обгорткою, зелені, а після достигання у вересні – жовтні буро-жовті. Природно поширений у західних районах Білорусі південніше Мінська, Могильова, в Прибалтиці та Західному Поліссі, в Лісостепу України, острівцями трапляється на Донбасі, Дніпропетровщині, в гірській частині Криму та Кавказу. Відносно теплолюбний, тіньовитривалий. До родючості грунту вибагливий, віддає перевагу свіжим, багатим на гумус грунтам. Добре витримує міські умови та стриження. Доживає до 150, іноді до 250 років.

Рекомендується для створення поодиноких, групових посадок, живих огорож, різних стрижених фігур, високих щільних стін, другого ярусу в насадженнях лісопарків.

Береза повисла – Betula pendula Roth.

Дерево заввишки до 25 м з ажурною, неправильнояйцеподібною кроною, повислими гілками. Кора біла, у молодих рослин гладенька, з віком у нижній частині розтріскується, стає майже чорною. На нерозтрісканій частині стовбура відокремлюється тонкими поперечними пластинками – березовим лубом. Пагони голі, покриті смолистими бородавками. Листки трикутно-ромбічні, яйцеподібні, по краю двічігострозубчасті, завдовжки 3 – 7 см, у молодому віці світло-зелені, липкі, пізніше темно-зелені. Квітки зібрані в сережки, з’являються в травні. Плоди дозрівають у липні – серпні, після чого розсипаються [10].

Природно поширена майже по всій Європі, в Західному Сибіру, на Алтаї. Належить до світлолюбних деревних видів, зимо – і посухостійка, невибаглива до грунтових умов. Може рости на болотах, змитих грунтах, пісках, супісках, суглинках, чорноземах, гравійно-кам’янистих грунтах, але погано витримує засолені та дуже пісні піщані грунти. Не дуже стійка проти забруднення повітря димом і газами. Недовговічна, доживає до 80 – 100 років.

Рекомендується для створення поодиноких, групових посадок, алей, гаїв, обсадженнч водойм.

Родина Букові – Fagaceae A. B. R.

Рід Дуб – Quercus L.

Дуб звичайний, черешчатий – Quercus robur L.

Дерево заввишки до 40 (50) м із розлогою, рідкою кроною. Стовбур до 1,5 м в діаметрі, прямий, кора товста, у старих дерев тріщинувата, буро-сіра. На відкритих місцях крона шатро-подібна і починається низько над землею. Листки шкірясті, оберненояйцеподібні, завдовжки до 15 см, зверху темно-зелені, блискучі, восени жовто-бурі. Чоловічі квітки зібрані в сережки завдовжки 3 – 6 см, жіночі – по 2 – 3 шт., з’являються в травні на молодих пагонах. Плід – жолудь із мисочкою, яка його охоплює на 1/3 довжини, дозріває у вересні – жовтні.

Природно поширений у Європі. На півночі заходить до Санкт-Петербурга, на сході – до Уралу, на півдні – до Чорного моря. Відносно морозостійкий, досить світлолюбний, затінення верхівки витримує лише у віці до п’яти років. Росте повільно, найбільший приріст у висоту спостерігається у віці до 20 років. Найкраще розвивається на глибоких, родючих грунтах, але може рости і на сухих кам’янистих, вапнякових, піщаних, сухих степових, світло-каштанових, супіщаних грунтах і грунтах з деяким засоленням. Незадовільно росте на солонцях та солончаках, де недовговічний. Надмірного зволоження не витримує навіть 20 діб. Посухо – і жаростійкий. Доживає до 1000-1500 років.

Рекомендується для створення поодиноких, групових посадок, алей, гаїв, масивів у відповідних умовах у всіх районах країни.

Дуб червоний – Quercus rubra L.

Листопадне, струнке дерево заввишки 25 (30) м з густою кулястою кроною. Гілки великі, косо спрямовані вгору або відходять майже перпендикулярно до стовбура. Кора стовбура сіра, тонка, у старих дерев потріскана. Листки оберненояйцеподібні, із загостреними лопастями, до 25 см завдовжки, зверху темно-зелені, блискучі, знизу світло-зелені, восени яскраво-червоні. Цвіте у травні. Плоди – жолуді, кулясті або яйцеподібні, коричневі, 1 – 1,5 см завдовжки, на 1/3 довжини оточені мисочкою, дозрівають у вересні [13].

Природно поширений на сході Північної Америки. Широко культивується в Україні. Росте швидко. Відносно морозостійкий, але на стовбурах іноді з’являються морозобоїни, посередньо тіньовитривалий, до родючості грунту не дуже вибагливий. Найкращі для його вирощування грунти – чорноземні супіски та лісові суглинки. Вибагливий до вологості грунту. Стійкий проти попелюхи або борошнистої роси. Добре витримує пересаджування.

Рекомендується для створення поодиноких, рядових посадок на бульварах і вулицях, алей, груп, невеликих масивів у садах і парках у відповідних умовах.

Родина Вербові – Salicaceae Ljndl.

Рід Верба – Salix L.

Верба біла, срібляста – Salix alba L.

Дерево заввишки 20 – 25 м, стовбур діаметром до 3 м, з широкою шатро-подібною кроною. Кора у старих дерев з глибокими тріщинами, молоді пагони сріблясто-опушені, старі – голі, блискучі, від жовтого, оливково-бурого до червоно-бурого забарвлення. Листки ланцетні або довгасто-ланцетні, 5 – 10 (12) см завдовжки і 1 – 3 см завширшки, по краю дрібнопилчасті, молоді, з обох боків сріблясто-шовковисті, пізніше зверху голі, темно-зелені. Сережки з’являються одночасно з розпусканням листя в квітні – травні. Плід – коробочка завдовжки до 0,5 см, дозріває наприкінці травня або в червні.

Природно поширена майже по всій Європі, в Західному Сибіру, Казахстані, Малій Азії, Ірані, Китаї. Росте швидко. До 20 років щороку може приростати у висоту на їм. До грунтових умов та вологи відносно невибаглива, але краще росте і розвивається на глибоких пухких річкових наносах. Зимостійка, світлолюбна, витримує незначне засолення, газо-і димостійка. Добре витримує обрізування. Доживає до 100 років і більше [6].

Рекомендується, особливо повисла жовта форма, для поодиноких і групових посадок, обсадження доріг і водойм, швидкого озеленення новобудов, для створення контрастних композицій у відповідних умовах у всіх районах України.

Рід Тополя – Populus L.

Тополя біла – Populus alba L.

Дерево 30 – 35 м заввишки, до 2 м у діаметрі, з широкою гіллястою розлогою кроною. Кора стовбура білувато-сіра, у старих дерев тріщинувата. Молоді пагони білувато-повстисті. Листки округлояйцеподібні, по краях виїмчасто-зубчасті або туполисті, зверху темно-зелені, блискучі, голі, знизу білуваті, повстисті. Чоловічі сережки 3 – 7 см завдовжки, з червоно-бурою оцвітиною та пурпуровими, а пізніше жовтими пиляками. Жіночі сережки завдовжки 10 – 12 см. Цвіте в квітні – травні, одночасно з розпусканням листя. Плоди дозрівають у червні.

Природно поширена в Європі, Західному Сибіру, Середній Азії у заплавах річок на родючих вологих грунтах. Найчастіше росте поодиноко. Витримує невелике засолення грунту та тривале затоплення. Росте на пісках. Димо – і газостійка. Обрізування витримує незадовільно. На місцях зрізу гілок часто утворюються дупла.

Рекомендується для створення поодиноких і групових посадок, монументальних композицій зелених насаджень, особливо декоративна на полянах великих парків та лісопарків по всій території країни, крім сухих степів і Криму.

Тополя тремтяча, осика – Populus tremula L.

Дерево заввишки 25 (35) м і до 1 м в діаметрі, з яйцеподібною, широкоокруглою, неправильною, рідкою кроною. Кора стовбура зеленувато-сіра, світло-зелена, сіра, довго не розтріскується. Розтріскана кора темно-сіра, майже чорна. Пагони голі, і блискучі, червонувато-бурі. Листки округлі, округло-ромбічні з тупою верхівкою, по краю з нерівними, тупими зубцями, сіро-зелені, зі сплюснутим черешком, на вітрі тремтять. Квітки зібрані в сережки, чоловічі сережки завдовжки 7 – 10 см з пурпуровими тичинками, жіночі коротші, з пурпуровими приймочками, з’являються до розпускання листя. Плід – коробочка з великою кількістю насіння, дозріває в травні.

Природно поширена по всій Європі та в Азії. В Україні у дикорослому стані трапляється повсюди, за винятком Крайнього Півдня. Росте у заплавних та долинних лісах. Краще розвивається на свіжих, родючих суглинках, може рости на відносно пісних та сухих супісках і пісках. Морозо – та досить посухостійка, не боїться приморозків, світлолюбна, стійка проти забруднення повітря пилом і газами, витримує ущільнення грунту. Обрізування крони витримує погано. Живе 60 – 100 років.

Рекомендується для створення поодиноких посадок, великих груп, масивів у парках і лісопарках

Таблиця 5.2. Співвідношення видового складу деревних рослин Чернігівського міського парку

ВідділРодинаВідсоток, %
Голонасінні – PinophytaСоснові – Pinaceae Link.10
Відділ Покритонасінні – Magnoliophyta.Розові – Rosaceae Juss.13
Цезальпінієві – Caesalpiniaceae Taub3
Бобові – Fabaceae Lindl5
Липові – Tiliaceae Juss.20
Гіркокаштанові – Hippocastanaceae3
Березові – Betulaceae S. F. Gray.10
Букові – Fagaceae A. B. R.15
Вербові – Salicaceae Ljndl.21

Співвідношення видового складу деревних рослин Чернігівського міського парку

5.3 Особливості географо-кліматичних умов території парку м. Чернігів

Територія міського парку має досить вдале розташування. Міський парк має досить вдале розташування. Він розміщений з правого боку від центральної частини міста. Досить вдале розташування парку пояснюється рельєфними особливостями місцевості. Продовженням парку є Кордівка. На території парку є природні стоячі невеликі водойми, які сприяють достатньому зволоженню паркової флори. Для естетичного оформлення парку споруджені фонтани.

Рис. 4. Територіальне розміщення Чернігівського міського парку

За природними умовами територія парку характеризується теплим, легким з достатньою кількістю вологи кліматом.

Щорічно мінімальна температура буває – 15 і нижче. В порівнянні з лютим в березні температурний режим в середньому підвищується на 50 С. Майже такий же ріст температури від березня до квітня.

Більш інтенсивний ріст температури відбувається в травні. Це пов`язано зі зменшенням хмарності, збільшенням світлової частини доби і висоти сонця над горизонтом. Різниця в середніх температурах за літні місяці невелика і складає 1 – 2 0 С.

Найтепліший місяць року – липень. Середня температура складає 19,5 – 22,8. в 75 – 80 % років в літній період можлива температура 30 і вище. В літній період в районі переважають західні і північно-західні вітри.

Річна сума опадів становить від 45,7 до 55,4 мм. Протягом року опади розподіляються нерівномірно. Біля 70 % всієї кількості їх випадає в теплий період, тільки 30 % припадає на холодну пору року.

На тривалість періоду вегетації фітомеліоративних культур впливають заморозки. В середньому по району парку в повітрі вони припиняються в третій декаді квітня, а осіння починаються в кінці вересня – 1 декада жовтня. Середня тривалість без морозного періоду в повітрі складає 153 дні.

В цілому кліматичні умови району міського парку за кількістю тепла, світла і вологи сприятливі для вирощування переважної більшості деревних порід рослин.

На території міського парку грунтовий покрив в переважній більшості представлений такими основними видами грунтів: ясно-сірі та сірі опідзолені, деревно-слабопідзолисті, темно-сірі.

Ясно-сірі та сірі опідзолені грунти утворилися під змішаними і широколистими лісами. Від дерново-підзолистих грунтів відрізняються темно-бурим забарвленням ілювіальних горизонтів завдяки високому вмісту тут гумусу. Характерним для цих грунтів є менш чітко виражений перехід між горизонтами.

Ясно-сірі опідзолені грунти відрізняються від сірих меншою глибиною гумусового горизонту, який становить 14 – 15 см, та більш чітко вираженими елювіальним і ілювіальним горизонтами.

Гумусово-елювіальний горизонт сірих опідзолених грунтів має глибину 30 – 32 см. Нижче нього залягає безгумусний горизонт червонувато-бурого кольору, який містить велику кількість присипки SіО2 і має тонкоплитчату структуру. Глибше він переходить у червоно-бурий ілювіальний горизонт,

Ясно-сірі та сірі опідзолені грунти належать до грунтів з невисокою природною родючістю. Верхні шари цих грунтів дуже бідні на органічні і мінеральні колоїди, мають розпилену структуру, запливають від дощів з утворенням корки.

Для поліпшення фізичних властивостей цих грунтів, збагачення їх на поживні речовини і зменшення кислотності необхідно вносити органічні добрива у вигляді торфокомпостів та перегною.

Темно-сірі опідзолені грунти і тим більш чорноземи опідзолені за морфологічними ознаками різко відрізняються від дерново-підзолистих грунтів як глибиною генетичних горизонтів, так і характером переходу горизонтів.

Темно-сірі опідзолені грунти поєднують у собі ознаки чорноземів і дерново-підзолистих грунтів. Ознаки чорноземів проявляються в добре розвиненому гумусовому горизонті (Не), що має глибину 30 – 32 см, у глибокому забарвленні профілю гумусом (Не+Ні становить 45 – 55 см )і в наявності кротовин у підорному шарі. Підзолистість виявлена наявністю у верхній частині грунтового профілю рясної борошнистої крем’янкової присипки та ілювіального горизонту. Темно-сірі опідзолені грунти на відміну від чорноземів опідзолених мають більш глибокий ілювіальний і дещо менший гумусовий горизонти.

Темно-сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзолені більш забезпечені поживними речовинами, ніж ясно-сірі і сірі опідзолені грунти. За характером поживного режиму іони подібні до грунтів чорноземного типу грунтоутворення. Проте під дією процесу опідзолювання, що супроводиться руйнуванням вбирного комплексу, верхні їх шари збіднені на колоїди, мають кислу реакцію та знижену суму ввібраних основ.

Дерново-слабопідзолисті грунти мають невелику глибину гумусового горизонту, який часто дорівнює глибині орного шару – 15-25 (30) см. В цих грунтах майже нема цільних прошарків, які могли б затримувати вологу і поживні речовини близько до кореневої системи рослин, профіль їх пухкий – він обумовлює незадовільний водний режим, високу аерацію.

Зніс гумусу вдерново-слабопідзолистих піщаних і глинисто-піщаних грунтах у верхньому шарі (0-2,0 см) незначний і становить в середньому 0,85 з незначними відхиленнями в той і інший бік. Вбирна здатністьцих грунтів невисока, вони ненасичені основами. Реакція грунтового розчину кисла: рН сольової витяжки 4,0-3,9, гідролітична кислотність 1,7-2,5 міліеквівалента на І00 г грунту, сума ввібраних основ 1,5-5,0 м.-еквівалентів, ступінь насиченості основами невисокий – 15-60%. За ступенем забезпеченості поживними речовинами належать до слабозабезпечених.

Негативним явищем у цих грунтах є грунтові посухи, які можуть виникати при затримці у випаданні опадів у період вегетації рослин, внаслідок чого відбувається пригнічення чи, навіть, загибель значного проценту рослин.

На території міського парку представлені грунти, які без зайвих на них навантажень можуть бути використані для вирощування деревних рослин.

ВИСНОВК И

1. Рослинні та тваринні угруповання відіграють значну роль в житті міських біоценозів. Флора міста виконує певні функції: санітарно-гігієнічну, лікарську, естетичну.

2. Всі види, що перебувають у взаємодії на території міста входять до складу і за допомогою взаємозв’язків формують складну мозаїку біотичних співтовариств (біоценозів) урбоекосистеми.

3. Фітомеліорація це напрям прикладної екології, що полягає в дослідженні, прогнозуванні і використовуванні рослинних систем для поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних, просторових і естетичних характеристик оточуючої людину середовища, проектуванні і створенні штучних рослинних угрупувань з високими перетворюючими фізичне середовище властивостями.

4. На території міських біоценозів створюються зелені зони, вони створюються з метою посилення захисних та санітарно-гігієнічних функцій і є місцем відпочинку населення.

5. Територія парку має досить вдале розташування відносно рельєфного та естетичного аспектів.

6. Характеризуючи особливості міської флори нами було встановлено, що на території парків м. Чернігів зустрічається значна кількість видів деревних рослин, які належать в переважній більшості до представників таких родин: Соснові, Кипарисові (відділ Голонасінні); Розові, Цезальпінієві, Бобові, Самшитові, Липові, Гіркокаштанові, Березові, Букові, Вербові (відділ Покритонасінні).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андриенко Т. Л. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. – К., 1983.

2. Губко В. А. Нові заповідні території та об’єкти Чернігівщини // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів та школярів: Матеріали регіональної науково-методичної конференції 22 – 23 жовтня 1996 р.: Редколегія Т. В. Гринь – Ч. 1996 – 80 с

3. Гордієнко М. І., Бойчук А. Ф., Гордієнко Н. М. Штучні ліси в дібровах. – Житомир: Полісся, 1999. – 592 с.

4. Гостев В. Ф., Юскевич Н. Н. Проектирование садов и парков.- М.: Стройиздат, 1991. – 340 с.

5. Дмитрієва В. І. Грунти Чернігівської області. К.: Урожай, 1969. – 62 с.

6. Един Ю. А. Рослини наших лісів. – К.: Радянська школа, 1979. -238 с.

7. Заверуха Б. В. Охраняемые растения Украины. – К., 1983.

8. Заверуха Б. В. У світі рослин – К.: Урожай, 1991. – 253 с.

9. Закревська Г. І. Геологічний та геоморфічний нарис Чернігівського Полісся. – К., 1936.

10. Жизнь растений, т.5. / под ред. М. В. Горленко. – М.: “Просвещение”, 1976. – 475 с.

11. Калінін М. І. Лісові культури. – К.: НМК, 1991. – 149 с.

12. Карпенко Ю. О., Графін М. В. Загадковими стежками “Ялівщини”. – Чернігів, 2002. – 40 с.

13. Карпенко Ю. О. Лукаш О. В. Охорона рідкісних видів на Чернігівщині в природі та їх введення в культуру // Рідкісні та корисні рослини флори Чернігівщини в природі та культурі – К., 1997 – С. 14-18.

14. Кимишев Н. С. Введение в фитоценологию. – Воронеж: Изд. Воронеж. Ун-та, 1986. – 204 с.

15. Комплексное озеленение мест. К.: Будівельник, 1964. – 48 с.

16. Кучерявый В. А. Природная среда города. Львів: Вища школа, 1984. – 142 с.

17. Кучерявый В. А. Фитомелиорация. – М.: НТО “Информация”, 1991. – 288 с.

18. Кучерявий В. П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 2001, 390 с.

19. Лукаш О., Чорний Я. Дендрарій Чернігівского Педуніверситету: заснування та перспективи. // Укр. бот. .журнал. – 1999. № 3. – С. 45 – 46.

20. Мулярчук С. О. Рослинність Чернігівщини. – К., 1970.

21. Матвеева Г. В., Тарабрин А. Д. Ботаника – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1989. 286 с.

22. Мир растений. В 7 томах / под ред. М. В. Горленко. – М.: “Просвещение”, 1991. – 475 с.

23. Мороз І. В., Гришко-Богмако Б. К. Ботаніка з основами екології: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 259 с.

24. Марчак А. В. Ліс і довкілля. – Вінниця, ВДСТІ, 1998, – 199 с.

25. Машинский Л. О. Город и природа. – М.: Стройиздат, 1973. – 227 с.

26. Методические рекомендации по технологии создания лесных насаждений на эродированныхг орных склонах Крыма. – Харьков: НДИЛГи АМ, 1982. – 52 С.

27. Основи лісової радіоекології. – К.: УкрНДІ лісового господарства та агро меліорації, 1999. – 592 с.

28. Определитель высших растений. – К., 1992.

29. Пойкер Х. Культурный ландшафт: формирование и уход. – М.: ВО “Агропромиздат”, 1987. – 176 с.

30. Пряхи В. Д., Николаенко В. Т. Пригородные леса. М.: Лесная промышленность, 1981. – 248 с.

31. Рідкісні та корисні рослини флори Чернігівщини в природі та культурі – К., 1997 – 320 с.

32. Таран И. В., Агапова М. Пейзажные группы для рекреационного строительства. – Новосибирск, 1981. – 240 с.

33. Ткач В. П. Заплавні ліси України. – Харьків: Право, 1999. – 368 с.

34. Фурдичко О. І.,бондаренко В. Д. Першопостаті українського лісництва. – Львів: ВАТ “Бібльос”, 2000. – 372 с.

35. Хейретдинов А. Ф. Повышение продуктивности рекреационных лесов Фжного Урала. – Уфа: Башкирское книжное хозяйство, 1990. – 276 с.

36. Симонов Г. П. Лесные растения. – Минск : “Выш. школа”, 1980. – 370 с.

37. Родионова А. С., Барчукова М. В. Ботаника. – Л.: Агропромиздат, 1990 – 302 с.

38. Терлецький В. К. Саду мого дивосвіт. – Львів, 1990.

39. Хржановский В. Г., Пономаренко С. Ф. Ботаника 2-е издание доп. и перераб. – М.: Агропромиздат – 1988. – 382 с.

40. Яковлєв Г. П., Челомбитько В. А. Ботаника – М.: Высш. шк.. – 1990. – 366 с.

41. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

ДОДАТОК А

Рис. 5. Місце антропогенних ландшафтів і ландшафтній сфері Землі(за Мильковим)

ДОДАТОК Б

Рис. 6. Напрямки меліорації (за Кучерявим, 1999)

ДОДАТОК С

Таблиця 5 . Встановлення площі зеленої зони міста, га/1000 чол.

Лісорослинна зонаЛісистість, %Міста з населенням, тис. чол.
Зверху 500 до 1000Зверху 250 до 500Понад 100 до 250Понад 50 до 100Понад 10 до 50До 10
Змішаних лісів> 252001651251057055
20-25160130100855545
15-2013511085705040
10- 15907555503025
5-10604535302015
< 5302520171110
Широколистяних лісів> 252201801351208065
20-25175140110956550
15-2014512090805545
10- 151008060553530
5- 10655040352520
< 5353020191310
Лісостепова і степова> 15160130100856045
10- 151109070604030
5-10705545352520
3-5403025201411
< 32520161497

Біоценози міста Чернігова