Демографічна політика як елемент соціальної політики держави

Демографічна політика як елемент соціальної політики держави

План

Вступ

1. Поняття “демографічної політики”

2. Структура демографічної політики

2.1 Цілі демографічної політики

2.2 Реалізація засобів демографічної політики

3. Історія демографічної політики в Росії

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Безсумнівно, демографічна політика є найважливішим елементом соціальної політики держави. Адже саме від її розвитку залежить майбутнє країни.

Метою даної роботи є визначення поняття демографічної політики держави.

У зв’язку з цим висуваються такі завдання:

– дати визначення поняттю “демографічна політика”;

– виявити структуру демографічної політики;

– визначити цілі демографічної політики і засоби їх досягнення;

– розглянути історію становлення демографічної політики в Росії.

У якості джерела для виконання даної роботи можна виділити різні підручники з демографії, такі як підручник під редакцією І. І. Єлисєєвій і навчальний посібник під редакцією Н. В. Звєрєвої, а також законодавчі акти Російської Федерації.

1. Поняття “демографічної політики”

Найважливішою і складною управлінською завданням в усі часи залишалася необхідність підтримувати певні пропорції між населенням, ресурсами і навколишнім середовищем.

Дамо визначення поняттю “демографічна політика”.

Демографічна політика – це цілеспрямована діяльність державних органів та інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення.

Вітчизняні демографи розглядають демографічну політику як частину, складовий елемент соціально-економічної політики суспільства в цілому. Саме соціально-економічні процеси через ряд посередніх механізмів формують різну інтенсивність розвитку населення, темпи і пропорції його зміни.

Крім того, використовуються і інші поняття, пов’язані з діяльністю держави в області народонаселення:

– Політика народонаселення, це найбільш близький термін. Застосовується у вузькому і широкому значенні. У вузькому сенсі – це синонім демографічної політики. У широкому ж розумінні, політика народонаселення, крім регулювання демографічних процесів, включає й інші сфери, такі як, регулювання умов зайнятості та праці, а також рівня життя (доходи, освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення).

– Контроль народжуваності / регулювання народжуваності. Даний термін використовується для опису впливу держави на процес народжуваності головним чином з метою зниження її рівня і скорочення темпів зростання населення в країні.

– Контроль населення – регулювання народжуваності шляхом проведення державних програм планування сім’ї або заохочення дітонародження (регулювання народжуваності, шлюбності, стимулювання або обмеження створення шлюбних пар через вік вступу у шлюб і т. д.).

– Планування сім’ї. Використовується в двох основних значеннях:

– Як діяльність державних і недержавних організацій, спрямована на створення умов для реалізації відповідального батьківства, для досягнення кожною сім’єю бажаного числа дітей. На практиці – це стимулювання обмеження дітонароджень в сім’ях;

– Як прийняття подружньою парою (індивідом) добровільних рішень про величину сім’ї, зокрема про кількість дітей в ній, і дії, що сприяють реалізації таких рішень.

Планування сім’ї здійснюється через внутрішньо сімейне регулювання дітонароджень шляхом контролю репродуктивних дій, пов’язаних із зачаттям, виношуванням і збереженням плоду, а також з попередженням і перериванням вагітності.

– Сімейна політика, все частіше використовується як самостійний термін для позначення діяльності державних чи інших служб щодо створення оптимальних умов для виконання сім’єю її функцій, щодо соціального захисту сім’ї, з надання адресної підтримки сім’ям певних типів. Сімейна політика покликана гармонізувати відносини між особистістю, сім’єю і суспільством.

Демографічний соціальний дітонародження репродуктивний

2. Структура демографічної політики

У структурному плані демографічна політика виступає як один з інваріантів загальної структури суспільних відносин і відповідних ним політик, оскільки за своєю будовою, складом, урізноманітнення і закономірного зв’язку елементів є частиною цієї структури.

У структуру демографічної політики входять два найважливіших і взаємозалежних елементи: система цілей та засоби для їх досягнення. Розглянемо їх докладніше.

2.1 Цілі демографічної політики

Цілі і завдання демографічної політики формулюються, як правило, в політичних програмах і деклараціях, індикативних і директивних планах, у стратегічних цільових програмах та планах оперативної діяльності урядів та інших виконавчих органів, в законодавчих та інших правових актах, у постановах, що визначають введення нових або розвиток діючих заходів політики.

У загальному вигляді цілі демографічної політики можна звести до формування бажаного режиму відтворення населення, збереження або зміни тенденцій у галузі динаміки чисельності та структури населення, темпів їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої і зовнішньої міграції, якісних характеристик населення.

Цілі можуть бути задані у вигляді:

– цільового вимоги – словесний опис цілей;

– цільового показника – система показників, досягнення яких інтерпретується як реалізація цілей демографічної політики.

Країни, що розвиваються в якості цільового показника найчастіше вибирають зниження темпів зростання населення за певний період, зниження загального або сумарного коефіцієнта народжуваності. У Світовому плані дій в області народонаселення (Бухарест, 1974) і в Рекомендаціях щодо його подальшого впровадження (Мехіко, 1984) країн з високим рівнем смертності пропонувалося використовувати в якості цілей демографічної політики досягнення певних рівнів середньої тривалості життя або зниження дитячої смертності.

Цілі та системи заходів з регулювання відтворення населення визначаються:

– панівною ідеологією;

– особливостями соціальної системи;

– типом державного управління;

– рівнем економічного розвитку і ресурсними можливостями;

– якістю життя;

– культурними та релігійними нормами і традиціями.

Концепція демографічної політики Російської Федерації на період до 2015 року визначає наступні її цілі і завдання.

Метою демографічної політики Російської Федерації є поступова стабілізація чисельності населення та формування передумов подальшого демографічного зростання.

Завданнями демографічної політики Російської Федерації є:

1. В області зміцнення здоров’я і збільшення очікуваної тривалості життя:

– збільшення очікуваної тривалості життя населення за рахунок поліпшення якості життя, зниження передчасної, особливо перед хиткістю смертності, в першу чергу, в дитячих віках, серед підлітків та осіб працездатного віку;

– поліпшення репродуктивного здоров’я населення;

– збільшення тривалості здорового (активної) життя, шляхом скорочення захворюваності, травматизму та інвалідності;

– поліпшення якості життя хронічно хворих та інвалідів, шляхом надання їм умов для реалізації наявного (залишкового) потенціалу здоров’я.

2. У сфері стимулювання народжуваності та зміцнення сім’ї:

– створення передумов для підвищення рівня народжуваності шляхом поступового переходу від переважно мало дітної до середньо дітного типу репродуктивного поведінки сімей;

– всебічне зміцнення інституту сім’ї як форми найбільш раціональної життєдіяльності особистості та її нормальної соціалізації;

– створення умов для самореалізації молоді;

– соціальний захист та матеріальне заохочення відповідального батьківства.

3. У сфері міграції та розселення:

– регулювання імміграційних потоків з метою створення дієвого механізму міграційного заміщення природного зменшення населення Російської Федерації;

– підвищення ефективності міграційних потоків шляхом досягнення відповідності їх обсягів, напрямів та складу перспектив соціально-економічного розвитку Російської Федерації;

– забезпечення інтеграції мігрантів в російський соціум і формування толерантності до мігрантів.

2.2 Реалізація засобів демографічної політики

Принциповою особливістю демографічної політики можна назвати те, що вона впливає на динаміку демографічних не прямо, а опосередковано, через демографічне поведінку, через прийняття рішень в сфері шлюбу, сім’ї, народження дітей, вибору професії, сфери зайнятості, місця проживання.

Складність демографічної політики як частини соціального управління надає необхідність враховувати і погоджувати інтереси різних рівнів:

– індивідуальних, сімейних, групових і громадських;

– локальних, регіональних і загальнодержавних;

– економічних, соціально-політичних, екологічних та етнокультурних;

– ближчих, середньострокових і довгострокових.

Визначимо об’єкти демографічної політики. До них відносяться:

– Населення країни в цілому або окремих регіонів;

– Соціально-демографічні групи;

– Когорти населення;

– Сім’ї певних типів або стадій життєвого циклу.

До основних напрямів демографічної політики належать:

– державна допомога сім’ям з дітьми;

– створення умов для поєднання батьківства з активною професійною діяльністю;

– зниження захворюваності та смертності;

– збільшення тривалості життя;

– поліпшення якісних характеристик населення;

– регулювання міграційних процесів, урбанізації та розселення і т. п.

Дані напрями повинні бути узгоджені з такими важливими сферами соціальної політики, як зайнятість, регулювання доходів, освіта та охорона здоров’я, професійна підготовка, житлове будівництво, розвиток сфери послуг, соціальне забезпечення інвалідів, літніх і непрацездатних.

Як правило, демографічна політика реалізується через комплекс різних заходів:

– економічних (оплачувані відпустки та допомоги при народженні дітей; допомоги на дітей залежно від їх кількості, віку, типу сім’ї; позики, кредити, податкові та житлові пільги і т. д.);

– адміністративно-правових (законодавчі акти, які регламентують шлюби, розлучення, положення дітей у сім’ях, аліментні обов’язки, охорону материнства і дитинства, аборти і використання засобів контрацепції, соціальне забезпечення непрацездатних, умови зайнятості і режим праці працюючих жінок-матерів, внутрішню і зовнішню міграцію і т. п.);

– виховних і пропагандистських заходів, покликаних формувати суспільну думку, норми і стандарти демографічної поведінки, певний демографічний клімат у суспільстві.

3. Історія демографічної політики в Росії

Говорити про багатовікової державної демографічної політики в Росії – у строгому розумінні цього терміну – навряд чи можна. Але якісь елементи її в різний час були присутні, особливо в радянський період.

У різні періоди розвитку Росії:

– вживалися заходи для збереження та збільшення чисельності населення країни;

– віталися і заохочувалися дії по збереженню позитивних якостей (фізичних і духовних) генофонду;

– схвалювалась і в міру можливостей підтримувалася активність у дітородінні;

– засуджувалася нестійкість шлюбу, існували і стабільно зберігалися складності для розірвання шлюбу;

– усвідомлювалися, підтримувалися, виносилися на громадське схвалення позитивні демографічні ініціативи, новації росіян;

– поступово усвідомлювалася необхідність розробки і запровадження централізованої демографічної політики в країні.

Зупинимося докладніше на законодавчі заходи в області демографічної політики в колишньому СРСР і сучасної Росії.

До початку 1980-х рр.. в СРСР проводилася, головним чином, сімейна політика, зазвичай звана охороною материнства і дитинства, і не спрямована безпосередньо на зміну параметрів демографічного відтворення. До небагатьох винятків ставився законодавчу заборону абортів в 1936 р. (скасований у кінці 1955 р.). В умовах використання аборту як одного з основних методів запобігання небажаних народжень його заборона привів до короткочасного зростання народжуваності – сумарний коефіцієнт народжуваності в СРСР підвищився з 4,2 в 1936 р. до 4,9 у 1937 р. і 4,7 у 1938р. Тим не менш законодавчу заборону абортів не зміг перервати довготривалу тенденцію до зниження народжуваності. У СРСР в 1949 р. СКР становив 3,3, в 1950р. – 3,1, у 1955 р. – 2,9. Скасування законодавчої заборони аборту в 1955 р. не призвела до яких-небудь різким відхиленням від цієї тенденції – СКР в 1956-1958 рр.. залишався на рівні 2,9, а в наступні роки продовжив своє падіння.

Демографічна політика в СРСР була найбільш активною у першій половині 1980-х рр.. У 1981 р. було прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про заходи щодо посилення державної допомоги сім’ям, які мають дітей”.

Постановою передбачалося введення для працюючих матерів, а також для жінок, що навчаються з відривом від виробництва, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року. Щомісячний розмір виплачуваного при цьому допомоги становив 35 руб., А в районах з несприятливим кліматом – 50 руб. (Для порівняння: заробітна плата початківця фахівця з вищою освітою в той період зазвичай не перевищувала 90-120 руб.). Крім того, були встановлені одноразові допомоги при народженні дітей (50 руб. При народженні першої дитини, 100 руб. При народженні другої і третьої дітей), передбачено введення для жінок, які мають двох і більше дітей до 12 років, щорічного триденного оплачуваної відпустки, гарантувалося збереження трудового стажу на період догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 років. Доцільність таких заходів була обгрунтована необхідністю створення найбільш сприятливих умов для зростання населення та виховання підростаючих поколінь.

Слідом за введенням частково оплачуваних відпусток по догляду за дитиною в 1981-1982 рр.. відбулося помітне зростання сумарних коефіцієнтів народжуваності.

У Росії 1990-х рр.., В умовах гострої соціально-економічної кризи, демографічна політика практично не проводилася. У 1993 р. Уряд Росії, відповідаючи на питання Секретаріату ООН про політику відносно темпів зростання населення, позначило свою позицію як “не втручатися”. Та ж позиція була декларована і щодо народжуваності. У 1991 р. ця позиція була змінена, і в якості мети було названо підвищення рівня народжуваності і темпів зростання населення.

У 2000 р. Президент Росії В. В. Путін у Посланні до Федеральних Зборів Російської Федерації зазначив: “Вже кілька років чисельність населення країни в середньому щорічно зменшується на 750 тисяч осіб. І якщо вірити прогнозам, а прогнози грунтуються на реальній роботі людей, які в цьому розбираються, вже через 15 років росіян може стати менше на 22 млн. осіб. Я прошу вдуматися в цю цифру: сьома частина населення країни. Якщо нинішня тенденція збережеться, виживаність нації опиниться під загрозою. Нам реально загрожує стати старіючої нацією. Сьогодні демографічна ситуація – одна з тривожних “.

Урядом РФ 24 вересня 2001 була схвалена Концепція демографічного розвитку РФ на період до 2015 р., розроблена на основі Указу Президента РФ від 10 січня 2000 р. № 24 “Про концепцію національної безпеки РФ”. Ця концепція являє собою систему поглядів, принципів і пріоритетів у сфері регулювання демографічних процесів.

Суттєвою особливістю концепції є першорядну увагу, що приділяється питанням зниження смертності та тривалості життя.

У Доповіді про стан і тенденції демографічного розвитку РФ в 2002 р., підготовленим Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації, висловлюється негативне ставлення до спроб введення заборони на аборти і вказується, що така заборона “може спровокувати криміналізацію даної сфери медичних послуг”.

Відповідно до Федерального закону “Про внесення змін до Федерального закону” Про державну допомогу громадянам, які мають дітей “від 28 грудня 2001 р. № 181-ФЗ з 1 січня 2002 р. підвищено розміри одноразової допомоги при народженні дитини з 1500 до 4500 руб. ; з 200 до 500 руб. – Щомісячної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею півтора року; з 100 до 300 руб. одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності; з 100 до 300 руб. допомоги по вагітності та пологах жінкам, звільненим у зв’язку з ліквідацією підприємств, установ та організацій протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх безробітними в установленому порядку. Крім того, в ряді суб’єктів Федерації введені додаткові виплати та допомоги сім’ям, які мають дітей.

У Посланні Федеральним Зборам РФ від 16 травня 2003 р. Президент Росії В. В. Путін, перераховуючи найбільш серйозні загрози, перед якими стоїть Росія, назвав серед них і несприятливу демографічну ситуацію. Крім того, в Посланні зазначалося, сто Росії необхідна імміграційна політика, “вигідна для країни і зручна для людей. Особливо для жителів СНД. Для тих, хто близький нам і з ким ми добре розуміємо один одного. З ким говоримо на одній мові. Це люди нашої з вами спільної російської культури “.

В якості сучасних проблем демографічної політики в РФ можна виділити наступні:

– підвищення народжуваності;

– регулювання міграції;

– формування та реалізація демографічної політики.

Отже, складні демографічні проблеми, з якими зіткнулася Росія, не носять одно моментного характеру, вони будуть впливати на життя країни впродовж багатьох десятиліть.

Висновок

Таким чином, ми розглянули поняття “демографічної політики”.

Її можна визначити як цілеспрямовану діяльність державних органів та інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення.

У структуру демографічної політики входять її цілі і засоби їх реалізації. В якості пріоритетних цілей Концепція демографічного розвитку РФ на період до 2015 р. виділяє наступні:

– зміцнення здоров’я і збільшення очікуваної тривалості життя;

– стимулювання народжуваності та зміцнення сім’ї;

– регулювання міграційних потоків з метою створення дієвих механізмів заміщення природного зменшення населення.

Демографічна політика реалізується через комплекс різних заходів:

– економічних;

– адміністративно-правових;

– виховних і пропагандистських заходів.

Історія становлення демографічної політики в її строгому визначенні починається в Росії з 80-х рр.. ХХ століття і розвивається і до цього дня.

В якості сучасних проблем демографічної політики в РФ можна виділити наступні:

– підвищення народжуваності;

– регулювання міграції;

– формування та реалізація демографічної політики.

Таким чином, можна зробити висновок, що демографічна політика є необхідним і важливим елементом загальної політики, що проводиться державою. Від рівня розвитку її показників залежить весь зовнішній вигляд країни. Тому так важливо проводити продуману і спрямовану на розвиток держави демографічну політику.

Список використаної літератури

Офіційні документи:

1. Доповідь про тенденції демографічного розвитку РФ (регіональний аспект). М.: Права людини, 2002.

2. Концепція демографічної політики Російської Федерації на період до 2015 року / “Економіка і життя”, № 24, 2000 р. Послання Президента РФ до Федеральних зборів РФ, 2000.

3. Послання Президента РФ до Федеральних зборів РФ від 16 травня 2003

4. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про заходи щодо посилення державної допомоги сім’ям, які мають дітей”, 1981 р.

5. Відомості Верховної Ради України. 2000. – № 2. – Ст. 170.

6. Федеральним законом “Про внесення змін до Федерального закону” Про державну допомогу громадянам, які мають дітей “від 28 грудня 2001 р

7. Архангельський В. А. Демографічна політика. Населення світу. М., 1989.

8. Бутов В. І. Демографія. М.: ІКЦ “МарТ”, 2003.

9. Валенте Д. І., Кваша А. Я. Основи демографії. М., 1989.

10. Демографія та статистика населення: Підручник / І. І. Єлісєєва, Е. К. Васильєва, М. А. Клупт та ін; під ред. І. І. Єлисєєвій. М.: Фінанси і статистика

11. Демографія: Учеб. посібник / під ред. проф. В. Г. Глушкової. М.: КНОРУС, 2004.

12. Н. В. Звєрєва, І. М. Веселкова, В. В. Єлізаров Основи демографії. М.: Вища школа, 2004.

13. Про заходи демографічної політики в регіонах Росії.

14. Слоботчіков О. І. Про структуру демографічної політики держави / / Соціально-гуманітарні знання, 2001, № 7.

15. Експрес-інформація. Серія “Історія статистики”. Вип. 3-5 (ч. II). Історія населення СРСР 1920-1959 рр.. М., 1990.


Демографічна політика як елемент соціальної політики держави