Ділова гра як новітня методика вивчення “1С: Підприємство 7.7”

Курсова робота

З курсу: “Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю”

На тему:

“Ділова гра як новітня методика вивчення програми “1С: Підприємство 7.7”

Зміст

Вступ

Розділ 1. Роль головного бухгалтера

Розділ 2. Роль бухгалтера з оплати праці

Розділ 3. Роль бухгалтера розрахункового відділу

Розділ 4. Роль касира

Розділ 5. Роль бухгалтера по тваринництву

Висновки

Додатки

Вступ

Комп’ютерна інформаційна система підприємства – це сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.

Інформаційні системи характеризуються наявністю функціональної і забезпечуючої частини, відповідно до декомпозиції системи на складові частини підсистеми, що знаходяться у певних відносинах одна з одною. Множина таких відносин разом з елементами утворюють структуру інформаційної системи.

Функціональна частина комп’ютерної інформаційної системи підприємства фактично є моделлю системи управління об’єктом, оскільки складна система завжди багатофункціональна, інформаційна система може бути класифікована за різними ознаками: рівнем управління (вищий, середній, оперативний,), видом керованого ресурсу (матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси), сферою застосування (банківські інформаційні системи” статистичні, бухгалтерські, фондового ринку, страхові тощо), функціями і стадіями управління.

Забезпечуюча частина комп’ютерної інформаційної системи підприємства складається з технічного, інформаційного, технологічного, математичного, організаційного, правового, ергономічного та інших видів забезпечення. Комп’ютерні інформаційні системи впливають на планування та прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

На основі вихідних даних для проведення ділової гри будемо використовувати програму “1С: Підприємство 7.7”.

Режим “Конфігурація” дозволяє розробнику налаштувати компоненти система автоматизації і запам’ятовувати їх в спеціальній базі даних так як необхідно саме для даного підприємства.

Режим користувача призначений для безпосереднього використання створеної настройки в роботі з метою вводу, обробки, зберігання і видачі зведеної інформації про діяльність підприємства.

Для цього ми заходимо в “Конфігуратор” і змінюємо аналітику 2-го рівня. Також ми створюємо три субрахунки до рахунку 23 “Виробництво”. Також в цьому режимі ми можемо створювати нові або редагувати І існуючі довідники. Адже відомо, що робота з 1С розпочинається із занесення інформації в довідники.

Після налагодження необхідних настройок ми починаємо роботу в режимі користувача. Найпершим етапом нашої роботи є розподіл введення інформації про підприємство, ролей і обов’язків,

Підприємство “Нива” є відкритим акціонерним товариством. Щоб заповнити реквізити фірми викликаємо пункт меню “Довідники” – “Фірми”. У довіднику “Фірми” на закладці “Основні” заповнюємо необхідні реквізити. Натискаємо на кнопку “Записати” з’явиться закладка “Розр. рах.”, на цій закладці натискуємо на кнопку “Додати” і заповнюємо курточку розрахункового рахунку. При цьому у поля “Банк” із запропонованого переліку виберіть потрібний банк. Далі опишемо виконувані ролі:

– головний бухгалтер – Рудь Ганна

– бухгалтер матеріального відділу – Мельник Олександр

– бухгалтер розрахункового відділу – Кухтицька Ірина

– бухгалтер з оплати праці – Рудь Ганна

– бухгалтер по тваринництву – Бабецький Андрій

– касир – Нікіфорова Наталія

Відповідно до ролей, кожен з учасників ділової гри має свої обов’язки: Головний бухгалтер здійснює контроль за банківськими операціями, облік капіталу, фінансових результатів, складає бухгалтерську та податкову звітність, а також координує роботу працівників бухгалтерії, тобто надає права, слідкує за роботою підприємства, в тому числі здійснює контроль за обліковим процесом.

Бухгалтер матеріального відділу здійснює облік наявності та руху товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, інших необоротних активів.

Бухгалтер розрахункового відділу здійснює облік реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також розрахунків за усіма видами дебіторської та кредиторської заборгованості (крім оплати праці).

Бухгалтер з оплати праці здійснює розрахунки з працівниками по оплаті праці

Бухгалтер по тваринництву та рослинництву здійснює облік наявності та руху поголів’я (молодняку тварин, тварин на відгодівлі та тварин основного стада) та зерна, насіння різних культур, а також облік виробництва продукції тваринництва, рослинництва. Касир веде операції, що пов’язані з рухом готівки.

На початковому етапі встановлюємо дату початку обліку в комп’ютерній бухгалтерії. Починати вести облік можна з початку року, кварталу, місяця. В нашому випадку для введення залишків вибираємо дату 28 лютого 2009 року. Перед початком введення залишків встановіть робочу дату в меню “Сервіс – Параметри”. Після встановлення робочої дати, необхідно встановити період розрахунків підсумків в режимі команди “Управління бухгалтерськими підсумками” – 1 квартал 2009 року. Далі кожен учасник відповідно до своєї ролі вносить початкові залишки.

Визначаємо методику внесення залишків на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вибраної ролі – з допомогою вбудованих документів типової конфігурації, чи з допомогою ручних операцій. Результати приведені у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Методика внесення залишків на рахунках бухгалтерського обліку

РахунокКореспонденція рахунків
ДебетКредит
10 “Основні засоби”Документ “Залишки ОФ”

10

00

00

13

20 “Виробничі запаси”Документ “Залишки ТМЦ”2000
11 “Інші необоротні матеріальні активи”Ручна операція1100

При цьому необхідно врахувати, що в програмі “1С: Підприємство 7.7” для внесення залишків на бухгалтерських рахунках можуть бути використані такі документи:

1. “Залишки взаєморозрахунків” – для внесення залишків по розрахунках з постачальниками та покупцями;

2. “Залишки ОФ” – для внесення залишків по основних засобах;

3. “Залишки ТМЦ” – для внесення залишків по товарно-матеріальних цінностях та малоцінних і швидкозношуваних предметах;

4. “Залишки тварин” – для внесення залишків по тваринах.

Всі інші види залищків вводяться з допомогою ручної операції.

Вносимо початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку в програму “1С: Підприємтсво”, використовуючи вбудовані в програму “1С: Підприємство 7.7” документи.

Звернення до документу “Введення залишків ТМЦ” здійснюється через команду меню “Документи – Введення залишків – Введення залишків ТМЦ”. Документ “Введення залишків ТМЦ” призначений для введення залишків тільки по товарно-матеріальних цінностях.

– Документ оперує залишками на одному складі, який вибирається в реквізиті “Місце збереження”. Для зміни залишків на декількох складах необхідно внести декілька документів – по числу складів.

Документ “Залишки взаєморозрахунків” відкривається з допомогою команди меню “Документи – Введення залишків – Залишки взаєморозрахунків”.

Гра бухгалтерський програма

Документ “Залишки взаєморозрахунків” використовується для внесення інформації про початкові залишки по взаєморозрахункам з постачальниками та покупцями.

В документі необхідно вказати покупця чи постачальника з довідника “Контрагенти”, по взаєморозрахункам з яким буде здійснюватися введення залишку, валюту, курс валюти по відношенню до гривні, вид торгівлі (Передоплата), реквізит “Рахунок” дозволяє вказати бухгалтерський облік взаєморозрахунків з контрагентом.

Документ “Введення залишків ОФ” призначений для початкового введення і корегування залишків необоротних активів на складах, їхнього зносу і первісної вартості. Створення нового документу можливе через команду меню “Документи – Введення залишків – Залишки ОФ”. Документ “Залишки тварин” призначений для початкового введення і корегування залишків тварин на фермах. Документ оперує залишками на одному складі, що вибирається в реквізиті “Місце збереження”. Для зміни залишків на декількох складах потрібно внести кілька документів – по числу складів. Створення нового документу можливе через команду меню “Документи – Введення залишків – Залишки тварин”.

За допомогою документу “Нарахування зарплати” типової конфігурації можливе виконання декількох операцій: нарахування заробітної плати співробітникам організації, формування відомості нарахування авансу, а також внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків із співробітниками на початку роботи з конфігурацією. Створення нового документу виконують команду меню “Документи – Зарплата – Нарахування ЗП”. Той або інший варіант використання документа вибирається безпосередньо в реквізиті “Вид виплати” його діалогової форми.

Документ із видом виплати “Внесення залишків” призначений для введення сальдо по розрахунках зі співробітниками на самому початку роботи з типовою конфігурацією. У специфікації заголовної частини документа “Нарахування зарплати” повинний бути визначений бухгалтерський рахунок/субрахунок розрахунків по оплаті праці, кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати, величина, що визначає середньосписочну чисельність співробітників фірми.

На закладці “Додатково” визначаються бухгалтерський рахунок витрат, на який списується сума комунального податку, аналітика цього рахунка, рахунка обліку валових витрат. Для введення елемента в табличну частину документа клацніть мишею в першому рядкові стовпчика “Співробітник” і з довідника “Співробітники”, що відкрився, виберіть необхідний елемент.

Для автоматичного заповнення списку співробітників можна скористатися кнопкою “Заповнити”. Документ внесе в табличну частину усіх працівників організації, і заповнить графи “Нараховано” відповідно до окладу, зазначеного для співробітника в довіднику “Співробітники” (розміру авансу для виду виплати “Аванс”) і числа відпрацьованих днів співробітником, зазначеному в графі “Дн.”.

При введенні залишків відповідно до умови ділової гри в документі “вручну” заповнюється тільки стовпчик “Залишилось виплатити”.

Для введення нової ручної операції виконують команду “Документи – Операція”.

Розділ 1. Роль головного бухгалтера

Дія здійснення ділової гри були визначені основні задачі відповідно до обраної ролі, а також основні інструменти по їх вирішенню. Перелік задач для вибраних ролей наведені в таблицях 1.1 і 1.2 відповідно.

Таблиця 1.1

Задачі головного бухгалтера

РольЗадачі бухгалтерського облікуДокументи необхідні для реалізації даної задачі
Головний бухгалтер1.Облік грошових коштівПлатіжне доручення Банківська виписка
2.Облік капіталуСтатутні документи
3.Облік фінансових результатівГоловна книга

Основними завданнями роботи головного бухгалтера є облік банківських операцій, закриття рахунків та формування фінансової звітності.

Введення залишків в господарстві проводилося за участю всіх призначених працівників.

Усі залишки вводяться на 28.02.2009 року. Для цього встановлюємо робочий період. Для цього входимо у пункт головного меню “Сервіс” і вибираємо підпункт “Параметри”. Викликаємо лівою кнопкою мишки кладку “Загальні” і у полі “робоча дата” встановлюємо 28.02.2009 року потім натискаємо на кнопку “Примінити” і кнопку “Ок”. І Введення залишків по рахунку 12, 14, 40, 41, 15 тощо здійснюється через пункт меню “Документи” – “Допоміжні документи ” – “Введення залишків без аналітики.

У плані рахунків робимо відповідні зміни для утримання з заробітної плати. Настройка рахунка 65 свідчать, що даний рахунок буде мати слідуючі субрахунки:

6510Збір на державне пенсійне страхування

6511Утримання на державне пенсійне страхування

6520Збір до фонду соціального страхування

6521Утримання до фонду соціального страхування

6530Збір на випадок безробіття

6531Утримання на випадок безробіття

Ці настройки рахунку нам необхідні для правильного і коректного нарахування заробітної плати та правильного утримання з заробітної плати у відповідні фонди. Також для ефективного проведення зборів на державне пенсійне страхування, до фонду соціального страхування та до фонду на випадок безробіття.

Рахунок також має таку характеристику:

-є активно-пасивний;

-на рахунку ведеться аналітичний облік у розрізі одного субконто;

-вид субконто – “Налоги и отчисления”.

Підставою для введення операцій по розрахунковому рахунку є банківська виписка з розрахункового рахунка. Це багаторядковий документ, кожен рядок якого відображує один факт приходу (витрат) коштів. До банківської виписки прикладаються копії документів, на підставі яких виконано зарахування на рахунок або списання з рахунка визначеної суми.

Документ дозволяє обробляти як гривневі, так і валютні виписки. Поле введення реквізитів розрахункового рахунка заповніть вибором з довідника “Банківські рахунки”. Якщо вибирається “Розрахунковий рахунок” – гривневий і номер рахунка 311, то обробляється гривнева виписка. Якщо вибирається валютний розрахунковий рахунок, то в полі номер рахунку вказується рахунок 312.

Для введення в табличну частину нового рядка потрібно натиснути клавішу Ins чи кнопку (“Новий рядок”) панелі інструментів вікна документа, при цьому відразу активізуються поля введення інформації в графи:

– “Надходження/Витрата” (вид операції руху по розрахунковому рахунку);

– “Рахунок”, “Субконто” (конкретний контрагент);

“Договір” (оскільки дана сума не включає податок на додану вартість то для конкретного контрагента створюємо договір в якому вказуємо процент ПДВ по даному договору). Договори для конкретного контрагента створюються шляхом вибору меню “Довідники” “Контрагенти”, де вибираємо потрібного контрагента та натискаємо кнопку “Угоди”;

– Сума з ПДВ”;

– “Сума ПДВ” обчислюється на основі договору;

– “Коментар” призначення платежу.

Звіт головного бухгалтера

Перш за все, головний бухгалтер створює в програмі “1С: Підприємство 7.7” нових користувачів відповідно до переліку ролей і наділяє їх відповідними правами. Порядок створення нових користувачів наступний.

Визначення набору прав реалізується з режимі конфігурування при допомозі наступної послідовності дій, В полі дерева конфігурації вибирається закладка “Права”, розміщена в нижній частині вікна. В результаті відкривається вікно” яке містить список “Набори прав”. В цьому списку повинен бути хоча б один запис”. Адміністратор”, Під адміністратором в даному випадку розуміють адміністратора комп’ютерної системи, який володіє всіма можливими правами доступу до інформації і її модифікації.

В існуючий список необхідно добавити шість нових наборів прав, які відповідають їх ролям в діловій грі.

Введення нового елементу а список здійснюється через меню “Дії – Новий”, через контекстне меню чи при допомозі відповідної піктограми.

Нові елементи зручно перш за все наділити всіма правами. Для цього по черзі виділяють необхідні набори прав і звертаються до меню “Дії – Встановити всі права”.

Створення списку користувачів. Поповнення списку користувачів здійснюється в режимі конфігурування. Для роботи із списком користувачів звертаються до меню “Адміністрування – Користувачі”. Після відкриття списку в нього можна включити нових користувачів.

Процес включання нових користувачів здійснюється через меню “Дії – Новий” При цьому з’являється вікно властивостей, які дають можливість задати деякі атрибути для ідентифікації нового користувача.

В вікні властивостей є дві закладки: “Атрибути” та “Роль”. В першій обов’язково необхідно вказати ім ‘я користувача, В заданому імені не повинно бути пробілів, крапок і інших роздільних знаків, тільки алфавітно-цифрові. В другій закладці “Роль ” обов’язково заповнюється поле “Права”.

Крім того необхідно вказати вид використовуваного інтерфейсу. Для цього в полі “Інтерфейс” вибирається значення “Основний”.

Призначення прав групам користувачів. При створенні нових груп прав спочатку їм призначені всі можливі права. Тепер для кожної групи необхідно встановити заборони на виконання деяких дій. Для цього необхідно виконати наступне:

Знаходячись в списку набору прав, двічі клацають по набору прав. При цьому відкривається дерево мета даних. В списку метаданих вибирають гілку “Документи”. Двічі клацають лівою кнопкою миші на назві потрібного документу, при цьому відкривається вікно, в якому перераховані всі можливі дії з даним документом. Спеціальною кнопкою знімають помітки зі всіх назв дій, представлених в списку, потім встановлюють прапорці проти необхідних дій. – Введення зареєстрованих користувачів до програми. Після збереження всіх введених змін при запуску програми “1С: Підприємство 7.7”, буде запитуватись ім’я користувача.

Спочатку необхідно зайти в програму як адміністратор і в довіднику “Співробітники” занести імена введених користувачів в реквізит “Ім’я користувача”.

Для входу в програму новому користувачу необхідно вибрати своє ім’я із списку, в залежності від ввібраного імені буде встановлений той набір прав, яким наділений конкретний користувач.

Для введення пароля необхідно звернутися до списку зареєстрованих користувачів (режим “Конфігуратора”, меню “Адміністрування – Користувачі”).

Потім, відмітивши клацанням миші ім’я конкретного користувача, ввійти в режим введення пароля (“Дії – Змінити пароль”) чи через контекстне меню.

В полі вікна, яке при цьому відкриється, вводять пароль. При введенні паролю кожний знак його відображається у вигляді “*”. Це зроблено з метою захисту паролю, який являється пропуском в комп’ютерну систему.

Після виконання всіх дій вхід в програму під іменем конкретного користувача, як в режимі ведення бухгалтерського обліку, так і в режимі конфігурування, буде дозволений тільки після правильного вводу пароля.

Далі головний бухгалтер встановлює кодування інформації в довідниках програми “1С: Підприємство 7.7” в межах підпорядкування. Для цього необхідно: – зайти в програму “1С: Підприємство 7.7” в режимі “Конфігуратор”;

– відкрити конфігурацію;

-відкрити гілку “Довідники”;

-двічі клацнути на потрібному довіднику і в полі “Серії кодів” встановити опцію “в межах підпорядкування”.

Після виконаних дій інформація у відповідному довіднику буде кодуватися по групам.

По виконанні вищеперерахованих дій, головний бухгалтер координує роботу працівників бухгалтерії, здійснює облік грошових коштів, банківських операцій, капіталу, фінансових результатів, складає бухгалтерську та податкову звітність.

Перед введенням будь-яких операцій, головний бухгалтер за допомогою ручних операцій вносить наступні залишки (табл.1.2):

Таблиця 1.2

Залишки, що вводяться головним бухгалтером

№ рахункуСума, грнАктив/Пасив
40138900П
4254288334П
4334700П
4472700П
48375800П
601400000П
62185500П

Після остаточного введення залишків всіма бухгалтерами підприємства, головний бухгалтер формує оборотно-сальдову відомість (Додатки). Нижче наведемо операції, які вводить головний бухгалтер, наведемо суми і відповідні документи по кожній операції (табл.1.3)

Таблиця 1.3

Операції, які вводяться головним бухгалтером

ДатаЗміст операціїСумаДокументРахунки
ДтКт
3215Отримано з поточного рахунку на відрядження300ПКО
3316Видано головному бухгалтеру на відрядження300ВКО372301
4422Нараховано амортизацію на основні засоби831131
4522Нараховано амортизацію на програмне забезпечення92133

Розділ 2. Роль бухгалтера з оплати праці

Дія здійснення ділової гри були визначені основні задачі відповідно до обраної ролі, а також основні інструменти по їх вирішенню. Бухгалтер з оплати праці здійснює розрахунки з працівниками по оплаті праці (нарахування, утримання, виплата).

Для початку, вводимо залишки по рахунку 65 та 64. (табл.4.1)

Таблиця 4.1

Залишки за аналітичними рахунками до рахунку 65

Види платежівСума, грн.
НарахуванняУтримання
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування2848
Збір до фонду соціального страхування562
Збір на випадок безробіття23078712
Збір на випадок травми на виробництві та професійного захворювання800
Разом238784122

Залишки за аналітичними рахунками до рахунку 64:

Прибутковий податок з громадян – 19700 грн.

Фіксований сільськогосподарський податок – 375000 грн.

Для нарахування заробітної плати важливо врахувати наступну інформацію

З Владного П. П. утримуються аліменти на 1 дитину.

Головний бухгалтер Гривня І. П. має двох дітей віком до 16 років.

Утримано прибутковий податок із заробітної плати:

Інших працівників бухгалтерії – 322 грн

Інших робітників рослинництва – 7477 грн

Інших робітників тваринництва – 8560 грн.

Для інших утримань вважати, що заробітна плата всіх “інших” працівників вища 150 грн.

За допомогою документу “Нарахування зарплати” типової конфігурації можливе виконання декількох операцій: нарахування заробітної плати співробітникам організації, формування відомості нарахування авансу, а також внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків із співробітниками на початку роботи з конфігурацією. Створення нового документу виконують команду меню “Документи – Зарплата – Нарахування ЗП”.

Той або інший варіант використання документа вибирається безпосередньо в реквізиті “Вид виплати” його діалогової форми. Документ із видом виплати “Внесення залишків” призначений для введення сальдо по розрахунках зі співробітниками на самому початку роботи з типовою конфігурацією. У цьому варіанті розрахунково-платіжної відомості її таблична частина містить реквізити “Нараховане”, “Прибутковий”, “До видачі”. У тому випадку, якщо планується формувати регламентований звіт “Форма № 8ДР” автоматично, варто внести дані про нараховані суми, суми утриманого прибуткового податку з співробітників за кожен місяць звітного року окремо, тобто окремим документом “Нарахування зарплати”. Звертаємо увагу, що в реквізиті “До видачі” показується заборгованість організації перед співробітником, а не різниця між нарахованою й утриманою сумами.

У специфікації заголовної частини документа “Нарахування зарплати” повинний бути визначений бухгалтерський рахунок/субрахунок розрахунків по оплаті праці, кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати, величина, що визначає середньосписочну чисельність співробітників фірми.

На закладці “Додатково” визначаються бухгалтерський рахунок витрат, на який списується сума комунального податку, аналітика цього рахунка, рахунка обліку валових витрат.

Для введення елемента в табличну частину документа клацніть мишею в першому рядкові стовпчика “Співробітник” і з довідника “Співробітники”, що відкрився, виберіть необхідний елемент.

Для автоматичного заповнення списку співробітників можна скористатися кнопкою “Заповнити”. Документ внесе в табличну частину усіх працівників організації, і заповнить графи “Нараховано” відповідно до окладу, зазначеного для співробітника в довіднику “Співробітники” (розміру авансу для виду виплати “Аванс”) і числа відпрацьованих днів співробітником, зазначеному в графі “Дн.”.

Після заповнення форми документ варто зберегти і провести (кнопка “ОК”).

При введенні залишків відповідно до умови ділової гри в документі “вручну” заповнюється тільки стовпчик “Залишилось виплатити”.

Банківські операції пов’язані з сплатою (одержанням) коштів по податках, у Фонд соціального страхування можна робити через “Банківську виписку” пункту меню “Банківські документи”. Введення операцій по оплаті праці здійснюється через “Документи” – “Зарплата та кадровий облік” – “Нарахування зарплати”.

Особливістю по введенні даних операцій є нарахування оплати праці Владному П. П. Суму нарахованої оплати праці можна ввести через документ, а от нараховані лікарняні і утриманні аліменти необхідно ввести ручною проводкою. При цьому слід враховувати, що перші 5 днів лікарняних нараховуються за рахунок підприємства, а решта за рахунок Фонду соціального страхування.

Розділ 3. Роль бухгалтера розрахункового відділу

Відповідно до вибраної ролі із вхідної інформації для проведення ділової гри я сформувала у вигляді таблиці 1 перелік задач, які повинен розв’язувати бухгалтер розрахункового відділу (відповідно до моєї вибраної ролі в діловій грі).

Таблиця 3.1

Задачі бухгалтера розрахункового відділу

РольЗадачі бухгалтерського облікуДокументи необхідні для реалізації задачі

Бухгалтер

Розрахункового

Відділу

Облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)Рахунки-фактури, договори купівлі – продажу, ТТН
Розрахунки за всіма видами дебіторської та кредиторської заборгованостіПрибуткові накладні, ТТН. рахунки-фактури, договори

Відповідно до вказаної ролі із вхідної інформації для проведення ділової гри сформую дані для ведення конкретних задач бухгалтерського обліку. Сформую всю вхідну інформацію для виконання ролі бухгалтера матеріального відділу у таблиці 3.2.

Для зручності збереження і доступу до нормативно-довідкової інформації розробила структуру необхідних довідників. Відповідно, мені як бухгалтеру розрахункового відділу для збереження інформації про постачальників та покупців і інших контрагентів необхідно створити довідник “Контрагенти”. Структура довідника тоді буде мати вигляд:

Контрагенти:

– Засновники

– Постачальники та підрядчики

– Покупці і замовники

– Інші кредитори

– Інші дебітори

Таблиця 3.2

Вхідна інформація для виконання ролі бухгалтера розрахункового відділу

РахунокСубрахунокКонтрагентиСума
63631Вінницька нафтобаза №2150000
63631ВАТ “Техніка”30000
63631Вінницький Хімкомбінат250000
63631Вінницьке Облплемоб’єднання390000
63631Райагропромпостач405200
36361Вінницький м’ясокомбінат326600
36361ВАТ “ВКХП” №2150000
36361ВАТ “Вінницький консервний завод”230000
36361ПСП “Зоря”20000
36361ВАТ “Вінницький молокозавод”160000
36361ВАТ “Вінницької насіннєвий завод багаторічних трав”140000

Введу необхідну нормативно-довідкову інформацію по відповідних кореспондентах.

Форму довідника викликаю на екран командою “Довідники Назва довідника”.

Операції, які вводить бухгалтер розрахункового відділу:

№ п. п.Дата

Зміст операції

Сума

Документ

Рахунки
ДТ

КТ

11

Грошовий й чек (корінець) на отримання готівки із поточного рахунку в національній валюті та прибутковий касовий ордер: на виплату з/п за попер місяць.

На господарські витрати

142400 650Банківська виписка, Прибутковий КО

301

311
21

Платіжні доручення про перерахування:

Прибуткового податку з громадян

Утримань до Пенсійного фонду ‘ Утримань до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатн.

Утримань до фонду соціального страхування на випадок безробіття

19700 2848

562 712

Платіжне доручення (7 шт)

6411 6512

6522 6532

311
72

Платіжне доручення Вінницького м’ясокомбінату про зарахування коштів:

На поточний рахунок на спеціальний рахунок

5650 1130Платіжне доручення, Банківська виписка311 641361 361
103Платіжне доручення ВАТ “Нива” про перерахування Вінницькому Хімкомбінату передоплати за мін. добрива з спец, рахунку (з ПДВ)6000Платіжне доручення, Банківська виписка

371

641

311 644

14

8

На підставі платіжних доручень покупців та замовників надійшли на поточний рахунок кошти від:

Вінницький м’ясокомбінат

ВАТ ВКХП №2″

ВАТ “Вінницький молокозавод”

310100 75000 101700Платіжне доручення (3 шт), Банківська виписка311361
158На підставі платіжних доручень покупців та замовників надійшли на спеціальний рахунок кошти від: – Вінницького м’ясокомбінату – ВАТ “Вінницький молокозавод”16500 58300Платіжне доручення, Банківська виписка313 313361 361
199Розрахунок – фактура Вінницького райагропостачторгу на запасні частини (без ПДВ) ПДВ8200Рахунок вхідний прибуткова накладня

207

641

631

641

209За товаро-транспортною накладною Вінницького Хімзаводу отримано в рахунок передоплати добрива (без ПДВ) ПДВ

5000

1000

1000

Прибуткова накладна ручна проводка

208

641

631

631

631

371

2411За даними рахунку фактури лісоторгової бази отримано на склад дошки 45 м куб. (без ПДВ) ПДВ

6750

1350

Рахунок фактура прибуткова накладна

205

641

631

631

3012

Згідно товарних чеків магазину 35 та авансованого звіту придбано Марченком С. А. та оприбутковано

Халати спецоочні (без ПДВ) – 15шт.

Рукавиці (без ПДВ) – 10 шт.

375

100

Авансований звіт

22

22

641

372
3416На підставі платіжного доручення ВАТ ВКХП 2 отримано передоплату на поточний рахунок24000Банк виписка

311

643

681

641

3919Відвантажено за попередньою оплатою ВАТ ВКХП 2 зерно пшениці 800 ц

17600

24000

Видаткова накладна

901

361

701

681

27

701

643

36

4019За ТТН відвантажено 180 ц молока

12600

1800

Видаткова накладна

901

661

701

27

701

641

4119За приймальною квитанцією молокозавод відображено дотацію з ПДВ4700Ручна проводка36148

Порядок введення операцій бухгалтером розрахункового відділу.

Для подальшої роботи з введення відповідних операцій, які відображає та проводить бухгалтер розрахункового відділу необхідно використати такі документи як “Банківська виписка” та “Платіжне доручення”. Відповідно охарактеризуємо дані документи:

1. Для віддзеркалення операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів організації по розрахункових рахівницях в гривнях і у валюті в типовій конфігурації призначений документ “Банківська виписка”.

Слід зазначити, що типова конфігурація вимагає внесення окремих банківських виписок по розрахункових рахунках фірми. Реквізит “Розрахунковий рахунок” служить для вказівки грошового рахунку з довідника “Рахунку нашої фірми”, рухи по якому ми вносимо. Кожен рядок табличної частини відповідає одному платежу. Специфікацію табличної частини документа слід заповнити в наступній послідовності:

Встановити ознаку того, який платіж реєструється: що входить (“+” – прихід грошей на розрахунковий рахунок), або виходить (“-” – витрата грошей) визначити вид приходу (витрати грошей) шляхом вибору відповідного елементу з пропонованого списку в реквізиті “Вид приходу/витрати”;

Визначити кореспондуючий з відповідним субрахунком рахунку 31 бухгалтерський рахунок;

Вибором з пропонованого списку визначити вид ПДВ з даної операції;

Вибрати об’єкт аналітичного обліку кореспондуючого рахунку;

У тих випадках, коли платежі відносяться до взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками вказати те замовлення покупця (постачальника), по якому приходять (йдуть) гроші.

“Банківську виписку” автоматично, використовуючи інформацію з виписаних частина інформації, яка торкається наших платежів, можна внести з платіжних доручень. Цій меті служить кнопка “Заповнити по платежам”.

При цьому можна здійснити відбір платіжних доручень, виписаних тією ж датою, що і банківська виписка (опція “За дату документа”), або виписаних протягом довільного періоду (опція “Довільний період). Кнопка “?” служить для розрахунку підсумкової суми приходу і витрати по виписці.

Набір формованих документом проводок залежить від виду платежів, що оформляються їм, і позиціонування його в ланцюжку взаєморозрахунків організації з покупцями (постачальниками).

2. Для виписки платіжних доручень в типовій конфігурації передбачений документ “Платіжне доручення”. Платіжні доручення нумеруються по кожному з розрахункових рахунків. У реквізиті “Розрахунковий рахунок” вибирається той рахунок, з якого передбачено здійснити платіж. Черговий номер витікаючого документа по обраному розрахунковому рахунку автоматично пропонується в реквізиті “Номер платежки”.

Якщо платіжне доручення оформляється на перелік податків, перерахувань, інших обов’язкових платежів, слід зазначити прапорець “Оплата налога/отчисления”, після чого в реквізиті “Вид податку” вибрати із довідника “Податки і відрахування” відповідний вид податку. У текстовому полі “Призначення платежу” в цьому випадку відобразяться значення реквізитів “Код платежу” і “Зміст”, задані для вибраного податку у довіднику “Податки і відрахування”.

У реквізиті “Контрагент” ми вибираємо організацію, якій збираємося перераховувати гроші, в реквізиті “Р/Р” – розрахунковий рахунок клієнта. Рахунок обліку взаєморозрахунків з контрагентом (рахунок обліку розрахунків з бюджетом, державними цільовими фондами) указується в реквізиті “Рахунок”. У разі оплати постачальникам або повернення грошей покупцям необхідно також вказати замовлення. Для вибору замовлення призначена кнопка. При натисненні на неї відкривається журнал “Відбір замовлень” по вибраному клієнту. Подвійне клацання на рядку із замовленням приведе до вибору замовлення в “Платіжне доручення”.

При виборі замовлення сума і ПДВ автоматично заповнюються із залишку по вибраному замовленню, разом з тим, їх можна відкоректувати вручну. Для заповнення призначення платежу можна скористатися списком типових призначень платежу, вибираних з довідника “Призначення платежів”.

За допомогою кнопки “Друк” можна одержати друкарську форму платіжного доручення. При проведенні документ “Платіжне доручення” не формує бухгалтерських проводок. Факт руху грошей по розрахунковому рахунку в типовій конфігурації відображається документом “Банківська виписка”.

Розділ 4. Роль касира

Касир здійснює операції з готівкою. Введення касових операцій рекомендується здійснювати через “Документи” – “Касові документи”.

Прихід наявних коштів у касу оформлюється прибутковим касовим ордером, що підписується головним бухгалтером чи іншою уповноваженою особою. Особі, яка внесла кошти до каси, видається квитанція до прибуткового ордера, підписана головним бухгалтером і касиром. Крім того, квитанція повина бути завірена печаткою (штампом) касира чи відбитком касового апарату.

Видача готівки проходить по видаткових касових ордерах або інших належним чином оформлених документах: платіжних відомостях, розрахункових листках, рахунках тощо, на які ставиться штамп, що містить реквізити видаткового касового ордера. Документи на видачу грошей підписують керівник і головний бухгалтер або уповноважена ними особа. Готівка видається особі, визначеній у видаткових документах, при пред’явленні нею документів, що засвідчують її особу (паспорт, посвідчення особи і т. п.). У видатковому касовому ордері вказуються реквізити пред’явленого документа і проставляється підпис особи, що одержала суму.

Готівка приймається і видається тільки в день складання цих документів.

По завершенні операцій касир зобов’язаний підписати видаткові і прибуткові касові ордери, а прикладені до них документи погасити написами чи штампом “Отримано” – на прибуткових документах, “Сплачено” – на видаткових документах з обов’язковою вказівкою дати. Таким же способом гасяться і касові ордери.

Кожному прибутковому і видатковому касовому документу присвоюється порядковий номер, а самі документи реєструються в журналі реєстрації.

Крім виписки касових ордерів, в обов’язки касира входить ведення касової книги. Підприємство може мати тільки одну касову книгу. Аркуші в книзі нумеруються, прошнуровуються й опечатуються печаткою (як правило, круглою). На останній сторінці книги робиться запис “У даній книзі усього пронумеровано. сторінок”, який завіряється підписами керівника і головного бухгалтера підприємства.

Записи в касову книгу вносяться відразу після одержання чи видачі грошей. Наприкінці дня касир зобов’язаний підрахувати підсумки операцій за день, вивести залишок грошей у касі і передати в бухгалтерію звіт із прибутковими і видатковими касовими документами.

Записи в касовій книзі виконуються в двох екземплярах (звичайно через копіювальний папір). Другі екземпляри повинні бути відривними, вони є звітом касира.

Для обліку наявності і руху наявних коштів використовується активний рахунок 30 “Каса”. Суми надходження коштів у касу відображуються по дебету рахунка, витрати – по кредиту.

Для закордонних службових відряджень організація має право одержувати в банках гроші в іноземній валюті. У цьому випадку облік наявних коштів на рахунку 30 ведеться в розрізі двох субрахунків – 301 “Каса в національній валюті” і 302 “Каса в іноземній валюті”. Залишки наявних коштів в іноземній валюті при зміні курсу валют у відповідності до гривні підлягають переоцінці.

Для касових документів передбачений журнал з найменуванням “Касова книга”, цей журнал використовується для реєстрації документів двох типів – прибуткових і видаткових касових ордерів.

Помітимо, що той самий документ може одночасно реєструватися не в одному, а в декількох журналах. Однак на відміну від ручного обліку, введення документа здійснюється лише один раз, а комп’ютер самостійно здійснює “рознесення” записів про документ по різних журналах відповідно до правил, які визначені при конфігуруванні системи.

Запис про кожному введеному документу можна знайти в журналі документів, хоча, крім нього, інформація про документ може бути розміщена й в інші спеціалізовані журнали.

Для обліку наявності і руху коштів на банківських розрахункових рахунках використовується активний рахунок 31 “Рахунка в банках”.

Дебетове сальдо рахунка показує поточний залишок вільних коштів підприємства. Суми зарахованих на розрахунковий рахунок коштів, надходження готівки з каси відображуються по дебетовій стороні рахунка 31. Списання сум з розрахункового рахунка, а також суми, отримані підприємством готівкою в касу, відображуються по кредитовій стороні рахунка. Підставою для бухгалтерських записів є виписка з розрахункового рахунка.

У бухгалтерії підприємства робиться запис у касову книгу, яку включає зміст операції по ордеру, із вказівкою кореспондуючого рахунка – 311 “Поточні рахунки в національній валюті” і суми витрат. Видатковий касовий ордер реєструється в журналі реєстрації.

Сума готівки, яка здана на розрахунковий рахунок, відображується в бухгалтерському обліку проводкою по дебету рахунка 311 ” Поточні рахунки в національній валюті” і кредиту рахунка 301 “Каса в національній валюті”.

Бухгалтерський облік коштів на банківських рахунках ведеться на балансовому рахунку 31 “Рахунки в банках”. У плані рахунків є опис параметрів рахунка 31.

Рахунок 31 має субрахунки:

311″ Поточні рахунки в національній валюті “,

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”,

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”,

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”;

2. є активним;

3. на рахунку ведеться аналітичний облік у розрізі одного субконто;

4. вид субконто – “Банковские счета”.

Даному виду субконто відповідає довідник “Банківські рахунки організації”, який містить реквізити банків і розрахункових рахунків організації.

Розділ 5. Роль бухгалтера по тваринництву

Відповідно до вибраної ролі із вхідної інформації для проведення ділової гри я сформував у вигляді таблиці 5.1 перелік задач, які повинен розв’язувати бухгалтер по тваринництву.

Таблиця 5.1

Задачі бухгалтера по тваринництву

РольЗадачі бухгалтерського облікуДокументи необхідні для реалізації даної задачі

Бухгалтер по тваринництву

1Облік наявності та руху поголів’я

Акт на оприбуткування приплоду, Накладна внутрішньо – господарського призначення.

Відомість обліку руху тварин

2Облік виробництва продукціїВідомість зважування тварин, Книга Обліку надою молока.

Відповідно до вибраної ролі із вхідної інформації для проведення ділової гри сформував необхідні дані для ведення конкретних задач бухгалтерського обліку. Вся вхідна інформація приведена у вигляді таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Вхідна інформація для виконання ролі бухгалтера по тваринництву

РахунокСубрахунокВид і статево-вікова група тваринМатеріально-відповідальна особа

Жива маса,

Кг

Вартість грн.
21211

Телята народження

Поточного року

Молочна 0, В.380812186
21211Телята народження минулого рокуМолочна 0.В.1007532239
21211Свині на відгодівліЩур В. Л.511525575

Для зручності збереження і доступу до нормативно-довідкової інформаційні наведена структура переліку ролей в діловій грі, і наділити їх відповідними правами

Структура довідника “Тварини”

Тварини:

1. ВРХ

2. Свині

3. Бджоли

4. Кролі

5. Кури

6. Вівці.

Потрібно зайти в програму “1С: Підприємство 7.7м в режимі “Конфігуратор”;

– відкрити конфігурацію;

– відкрити гілку “Довідники”;

– двічі клацнути на подібному довіднику і в полі “Серії кодів” встановити опцію “В межах підпорядкування”.

Після виконаних дій інформація у відповідному довіднику буде кодуватися по групам. Ввів необхідну нормативно-довідкову інформацію.

Форму будь-якого довідника можна викликати на екран командою “Операції” “Довідники”, а також через команду меню “Довідники – Назва довідника.

З довідником можна працювати в двох режимах – режим перегляду – редагування і режим вибору елемента довідника. Для перегляду і редагування форму довідника можна відкрити через меню програми, через кнопку на панелі інструментів.

Форма списку використовується для пошуку елементів довідників і їх вибору. Для введення чи редагування елементів довідника потрібно мати доступ до всіх реквізитів і в цьому випадку використовується інша форма – форма елемента довідника. Для введення даних про новий елемент довідника виконують команду “Дії-Новий” або натискують клавішу “Insert”.

Порядок ведення операцій бухгалтером по тваринництву

Для здійснення операцій по тваринництву я використовувала такі документи:

1. Документ “Реалізація тварин” призначений для відображення в типовій конфігурації операцій, пов’язаних з продажем тварин.

Введення нового документа здійснюється вибором пункту, “Реалізація тварин” меню “Документи” головного меню програми. Заповнення екранної форми документа слід почати із заповнення реквізиту “Вид торгівлі”.

При цьому, якщо вибраний вид торгівлі “за готівку”, то додатково в реквізиті “Каса” слідує вказати відповідний рахунок обліку наявних грошових коштів організації.

Якщо вибраний вид торгівлі “Перелік в рахунок ЗП” то додатково в реквізиті “Місяць” необхідно вказати місяць, в рахунок заборгованості, за який ви відпускаєте тварина. Після цього у формі документа з’являється інформаційний рядок, де відображається залишок зарплати заданий місяць. Якщо вибраний вид торгівлі “Пай співробітника” або “Пай для інших”.

Уявляється інформаційний рядок, де відображається залишок паю на даний період. Звернемо увагу на те. що документ допускає продаж за валюту тільки на умовах передоплати. Залежно піл того, якій вибраний вид торгівлі, в полі “Покупець” відкривається відповідний довідник.

Якщо вид торгівлі “Передоплата”, “За готівку” або “Бартер”, то відкривається для вибору покупця довідник “Контрагенти”. А якщо вид торгівлі “В рахунок ЗП”, “Пай співробітника”, “Пай для інших” або “Натури оплата”, то відкривається довідник “Співробітники”.

У реквізиті “Валюта” слідує вказати валюту. в якій буде виписана накладна і курс цієї валюти. У полі “Місце зберігання” потрібне вибрати ферму, з якою відвантажується тварина, з довідника “Місця зберігання”. Відзначимо, що склад повинен мати вигляд “Оптовий”.

У шапці документа можна вказати загальну суму дотації по даній накладній, яку поверне нам покупець. При цьому вид ПДВ повинен бути “Без ПДВ”. У реквізиті “Вид діяльності” необхідно вказати вид діяльності, на який піде дохід від реалізації даної тварини.

У табличній частині “Реалізації тварин” указується:

– найменування тварини, яке продаємо;

– кількість голів відвантажування тварини; фізична вага;

– залікова вага;

– одиниця вимірювання;

– ціна тварини за одиницю ваги у вибраній валюті без ПДВ;

– сума без ПДВ по рядку (без знижки);

– сума знижки;

– суми по рядку без ПДВ і з ПДВ з урахуванням знижки;

– сума податку на додану вартість; У графі “Залишок” відобразиться залишок тварин на складі.

Відзначимо, що реквізити “Сума б/с”, “Знижка” з’являються в табличній частині документа тільки у випадку, коли константа “Использовать скидку” установлена в значення “Да” й відповідно підсумкові суми і по ряді з ПДВ і без ПДВ було розраховано з урахуванням або без урахування скидки. За допомогою кнопки “Дати знижку ” можна задати різні способі розрахунку табличної частини документа можна визначити суму чи відсоток скидки для накладної в цілому (опції “Сумою по накладній”, “відсотком по накладній”). На закладці “Дополнительно” можна внести інформацію про довіреність (реквізиту в групі “довіреність”)

Відповідно даний документ формує бухгалтерські проведення.

2. Для відображення в обліку операцій, пов’язаних з придбанням тварин міновій конфігурації передбачений документ “Прибуткова накладна (Твар.)”.

Заповнення реквізитів екранної форми ” Прибуткова накладна (Твар.)” слідує почати з реквізитів групи “Постачальник”. Поле “Вигляд” може приймати одне з наступних значень: “Вітчизняний постачальник”, “Іноземний постачальник”, “Підзвітна особа”, “Приплід” або “Інше”. При виборі вигляду відповідним образом міняється бухгалтерський рахунок постачальника

Після цього слід вказати постачальника з довідника “Контрагенти” або “Співробітники” (якщо реєструється прихід від підзвітної особи).

У реквізиті “Місце зберігання” слід вибрати те місце зберігання (оптовий склад, матеріально-відповідальна особа), на яке було виконано оприбуткування матеріальних цінностей. Поле “Вид торговли” дозволяє вказати один з можливих видів торгівлі даної накладної. Цей документ передбачає також можливості оприбуткування тварин через підзвітне обличчя. Для цього слід включити опцію “Через підзвітну особу” на даній закладці, після чого вибрати підзвітну особу в реквізиті “Підзвітна особа” і вказати суму до закриття підзвітної суми співробітника (за умовчанням заповниться підсумковою сумою накладної). Звернемо увагу на те, що сума до закриття підзвітної суми не може перевищувати підсумкової суми справжньої накладною. Крім того, опція “Через підзвітну особу” недоступна при валютному прибуткуванні, а також мри вибраному виді торгівлі “За готівку”.

Для заповнення табличної частини документа використовується довідник “Тварини” У табличній частині “Прибуткової накладної (Твар.)” указується:

– найменування тварини;

– кількість оприбуткованих об’єктів;

– загальна вага тварин

– планова ціна

– сума

Після заповнення всіх реквізитів “Прибуткової накладної (Товар.) ” можна роздрукувати.

Для цього слід натиснути кнопку “Друк”. Для збереження і проведення документа служить кнопка “ОК”. Для віддзеркалення в обліку операцій, пов’язаних з придбанням тварин в типовій конфігурації передбачений документ “Прихід тварин”. Заповнення реквізитів екранної форми “Прибуткова накладна (Товар.) ” слід почати з реквізитів групи “Постачальник”. Поле ‘Вигляд’ має приймати одне з наступних значень: вітчизняний постачальник, Іноземний постачальник, Підзвітна особа, Приплід або Інше. При виборі вигляд відповідним способом міняється бухгалтерський рахунок постачальника. Після цього слід вказати постачальника з довідника Контрагенти або Співробітники (Якщо реєструються прихід від підзвітної особи).

У реквізиті місце зберігання слід вибрати те місце зберігання на яке буде буде виконано оприбуткування матеріальних цінностей. Поле Вид торгівлі дозволяє вказати один з можливих видів торгівлі для даної накладної. Цей документ передбачає також можливість оприбуткування тварин через підзвітну особу. Для цього слід включити опцію Через підзвітну особу на даній вкладці, після чого слід вказати саму підзвітну особу і в реквізиті і вказати суму до закриття підзвітної суми співробітника Звернемо увагу на те що сума про закриття підзвітної суми не може перевищувати підсумкової суми.

У табличній частині “Прибуткової накладної (Твар.)” вказуються:

Найменування тварини;

Кількість прибуткових об’єктів;

Загальна вага тварин;

Планова ціна;

Сума;

Після заповнення всіх реквізитів “Прибуткової накладної (Твар,)” можна роздрукувати. Для цього слід натиснути кнопку “Друк”.

Для збереження і проведення документа служить кнопка “ОК”. Відповідно даний документ формує бухгалтерські проведення.

3. Документ “Переміщення тварин” призначений для реєстрації у типовій конфігурації факту переміщення тварин з одного складу на іншій або з одного матеріально відповідального лиця на іншого.

У реквізитах “Звідки” і “Куди” діалогової форми документа слідує визначити ті місця зберігання шляхом вибору їх з однойменного довідника, звідки будуть переміщені об’єкти, перераховані в табличній частині документа. У табличній частині документа указується наступна інформація:

– найменування тварин, які ми переміщаємо;

– бухгалтерський рахунок обліку переміщуваного об’єкту, визначається на найменування об’єкту після переміщення;

– бухгалтерський рахунок обліку тварини, після переміщення

– кількість переміщуваних об’єктів;

– загальна вага тварин;

– планова ціна (з картки переміщуваної тварини);

При оформленні цим документом переміщення тварин скористаємося кнопкою “Заповнити”, яка надає можливість заповнити специфікацію документа автоматично, використовуючи інформацію з документів “Переміщення” або ” Прибуткова накладна (Твар.)”. При виборі опції “Поприбуткових накладним” “По документах Переміщення” розкривається список документів певного вигляду. Подвійне клацання на конкретному документі приведе до автоматичного заповнення форми документа відповідними значеннями.

За допомогою кнопки “Друк” можна одержати друкарську форму накладної на внутрішнього переміщення тварин. Якщо Тварина була або тварина стала мають рахунок обліку “107”, тобто є необоротним активом, стають видимими поля: у шапці документа – інвестиції (оскільки формування основного стада проходить через 155 рахунок).

Відповідно даний документ формує бухгалтерські проведення.

4. В табличній частині – поле “необоротні активи”, в конфігурації для сільськогосподарських підприємств автоматизоване надходження на склад готової продукції. Ця операція оформляється за допомогою документа “Здача ГП на склад”. Введення нового документа здійснюється вибором пункту меню “Документи” – “Здача ГП на склад”. Реквізити шапки дозволяють вибрати склад, на який буде оприбутковано вироблена продукція (“Місце зберігання”), а також витратний рахунок вибраного виду продукції. Склад на який може бути оприбуткована готова продукція може бути тільки оптовим.

У табличній частині документа указується наступна інформація;

– автоматично з картки;

– найменування об’єкту після переміщення;

– бухгалтерський рахунок обліку тварини, після переміщення;

– кількість переміщуваних об’єктів;

– загальна вага тварин;

– планова ціна (з картки переміщуваної тварини);

– сума:

При оформленні цим документом переміщення тварин зручно скористатися кнопкою “Заповнити”, яка надає можливість заповнити специфікацію документа автоматично, використовуючи інформацію з документів “Переміщення” або ” Прибуткова накладна (Твар.)”.

При виборі опції “По прибуткових накладних” По документах Переміщення” розкривається описок документів повного вигляду. Подвійне клацання на конкретному документі приводе до автоматичного заповнення форми документа відповідними значеннями.

За допомогою кнопки “Друк” можна одержати друкарську форму накладної не внутрішнє переміщення тварин. Якщо Тварина була або тварина стала мають рахунок обліку “107” тобто с необоротним активом, стають видимими: у шапці документ – інвестиції (оскільки формування основною стада проходить через 15.5 рахунок), а в табличній частині – поле “необоротні, інший”,

Документ “Переміщення тварин” призначений для реєстрації у типовій конфігурації факту переміщення тварин з одного складу на іншій або з одного матеріально відповідального лиця на іншого.

У реквізитах “Звідки” і “Куди” діалогової форми документа слідує визначиш ті місця зберігання шляхом вибору їх з однойменного довідника, звідки і куди будуть переміщені об’єкти, перераховані в табличній частині документ.

У табличній частині документа указується наступна інформація:

– найменування тварини яку ми перемішуємо

– бухгалтерський рахунок обліку перемішуваного об’єкту, визначається автоматично з картки:

– найменування продукції що випускається з довідника “Номенклатура”.

Тобто вибиране ТМЦ повинен мати вигляд продукція і для нього повинна бути визначена планова калькуляція по статтях витрат. Згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” первинною вартістю готовою продукції признається її виробнича собівартість яка визначається згідно Положенню стандарту бухгалтерського обліку 16 “Витрати” і включає: прямі матеріальні виграти; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати, змінні загальногосподарські і постійні розподілені загальновиробничі втрати. Перелік статті калькуляцію виробничій собівартість встановлюється кожним підприємством самостійно:

– кількість одиниць прибуткової продукції;

– одиниця вимірювання прибуткової продукції;

– коефіцієнт перекладу в базову одиницю; – ціна одиниці продукції

– загальна сума;

– субконто – аналітика по витратному рахунку, який вказаний в шапці документа, тобто вид діяльності для 23.1 рахунки і Підрозділ для решти субрахунків 23

У інформаційному рядку, розташованому під таблицею, буде відображена підсумкова сума і кількість по всій прибутковості продукції.

При проведенні документ формує бухгалтерські проводки по прибуткуванню готової продукції по дебету рахунку “26” і списання витрат з кредиту 23 рахунка. Бухгалтер по тваринництву перевіряє звіти керівників підрозділу (звіт про рух тварин і птиці), які необхідно скласти за умовою гри.

Отже, бухгалтер по тваринництву здійснює облік наявності та руху поголів’я (молодняку тварин, тварин на відгодівлі та тварин основного стада), а також облік виробництва продукції тваринництва.

Висновки

Підприємство “Нива”в процесі господарської діяльності виступає не тільки як покупець товарно-матеріальних цінностей, але і як продавець виробленої продукції і послуг. У цьому випадку виникають розрахунки з покупцями (замовниками). Так само, як і у випадку придбання товарно-матеріальних цінностей, тут можливі два основних варіанти розрахунків – оплата реально виконаних робіт і поставлених товарів або авансові платежі (передоплата) за майбутні постачання і ще невиконані роботи. Відповідно, господарським документом для першого виду платежів є рахунки, акти про прийняття виконаних робіт тощо. На початковому етапі ділової гри було сформовано баланс із внесеними початковими залишками (додаток 1).

Внесення залишків на рахунки в програмі “1С: Бухгалтерія” можна здійснювати двома способами:

1спосіб – за допомогою спеціалізованих документів, що формують відповідні проводки;

2 спосіб – за допомогою ручних операцій (допоміжних проводок), коли рахунок, по якому вводиться залишок, кореспондує з позабалансовим допоміжним рахунком 00. Наприклад, залишки по дебету рахунку вводяться за кореспонденцією:

Дт рахунку ХХ

Кт рахунку 00,де ХХ – рахунок, на який вводиться залишок.

Далі, відповідно своєї ролі, кожен учасник вводив належні йому операції, починаючи з 01.03.09.

Комп’ютерна програма дозволяє об’єднати процес введення, реєстрації первинного документа і формування пов’язаних з ним бухгалтерських проводок. Для цієї мети в програмі “1C: Бухгалтерія” передбачений режим введення документів. Набір документів, їхній реквізитний склад, форми журналів для реєстрації документів визначаються в процесі конфігурування програми.

Контроль внесення залишків може здійснюватися з допомогою аналізу правильності введення залишків по даним звіту “Оборотно-сальдова відомість” (ОСВ).

Відкрити цей звіт можна з меню “Звіти – Оборотно-сальдова відомість”. Якщо параметри бухгалтерських підсумків введені правильно, то при натиску на кнопку “Сформувати” у вікні введення параметрів ОСВ програма сформує звіт. Для формування балансу підприємства використовують вбудований регламентований звіт. При цьому виконують команду “Звіти – Регламентовані звіти”.

У даному вікні вибирають рядок “Баланс (стандарт № 2)” і натискують кнопку “Завантажити”. При цьому відкриється вікно формування балансу підприємства. Після введення всіх операцій формується баланс (додаток 2).

Додатки

При введені обліку тварин бухгалтер по тваринництву виконує наступні операції:

ДатаЗміст операціїСумаДокументРахунок
ДтКт
41

Накладна на реалізацію Вінницькому м’ясокомбінату 4 голови телят, народження минулих років (жива маса 1300 кг):. собівартість

За реалізаційними цінами (в т. ч. ПДВ)

4050 5650Реалізація тварин901 361211 201
51Приймальна квитанція Вінницького м’ясокомбінату про отримання 4 голів ВРХ живою вагою 1300 кг (в т. ч. дотація з ПДВ)6780Ручна проводка3611130
135

За відомостями зважування тварин оприбутковано приріст: Телят народження поточного року 896 кг

Телят народження минулих років 640 кг

Свиней на відгодівлі 605 кг

2867 2048 3025Переміщення тварин211 211 211232 232 232

34

/ 2

17У відображено приплід тварин (за собівартістю): ВРХ 5гол Свиней 16 гол.285 192Прибуткова накладна26 26232 232
3517Кормів списано: Грубі корми (132 ц.) Соковиті корми (236 ц)964 1888Списання ТМЦ232 232208 208
3618Переведено 15 гол. телят народження поточного року живою вагою 2700 кг в старшу групу19710Переміщення тварин
3718

За актами ка вибуття тварин відображено падіж: 2 гол. телят народження поточного року живою вагою 76 кг

3 гол. поросят живою вагою 19 кг

243 90

Списання

Молодняка

94721
1818За журналами надою молока оприбутковано 185 ц. молока12950Прибуткова накладна27232
623

Вибракувано і поставлено на

.відгодівлю 5 гол. свиней основного стада живою вагою 875

4375

Переміщені ; ня тварин

26107

Ділова гра як новітня методика вивчення “1С: Підприємство 7.7”