Фінансова діагностика ЗАТ “Сіверянка”

Зміст

Вступ

Вихідні дані

1. Фінансова діагностика підприємства

1.1 Дослідження даних фінансової звітності

1.1.1 Аналіз руху грошових коштів

1.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємств

2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі

2.1 Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності

2.2 Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів

2.3 Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів

3. . Оцінка вартості капіталу підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Оцінка фінансового і майнового стану підприємства має на меті виявлення сильних і слабких сторін в діяльності суб’єкта господарювання.

Діяльність будь-якого підприємства складається з трьох основних складових:

– основна діяльність включає надходження і використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій;

– інвестиційна діяльність включає надходження і використання коштів, пов’язаних із придбанням, продажем довгострокових активів і доходів від інвестицій;

– фінансова діяльність включає надходження коштів у результаті одержання кредитів або емісії акцій, а також відтоки, пов’язані з погашенням заборгованості по раніше отриманих кредитах і виплатою дивідендів.

Метою даної курсової роботи є аналіз структури всіх видів діяльності підприємства, проведення горизонтального і вертикального аналізу, що дозволяє оцінити за рахунок чого саме відбулися зміни в фінансовій звітності підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства дозволить узагальнити отриману інформацію.

Завданням даної роботи є:

– дослідження фінансової діяльності суб’єкта господарювання;

– виявлення його переваг і недоліків;

– зробити оцінку власного капіталу;

– провести детальну оцінку потреби підприємства в капіталі;

– запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Об’єктом даної курсової роботи є діяльність такого суб’єкта господарювання як – закрите акціонерне товариство “Сіверянка”, а саме його річна фінансова звітність. (Форма №1, №2, №3, №4).

Коди
Дата01.01.2008
ПідприємствоЗакрите акцiонерне товариство “Виробничо-торгова фiрма “Сiверянка”за ЄДРПОУ00310143
Територіяза КОАТУУ7410136300
Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬза КФВ10
Орган державного управлінняАКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НАза СПОДУ6024
ГалузьВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБIВ (КРIМ ПОШИТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)за ЗКГНГ17210
Вид економічної діяльностіВиробництво робочого одягуза КВЕД18.21.0
Одиниця виміру:Тис. грн.Контрольна сума
Адреса:Україна Чернігівська Чернiгiвський 14020 м. Чернiгiв Малиновського, 36
Баланс на 31.12.2007
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість010127.2102.8
– первісна вартість011286286
– накопичена амортизація012( 158.8 )( 183.2 )
Незавершене будівництво020416.9420.9
Основні засоби:
– залишкова вартість030
– первісна вартість031
– знос032( )( )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість03500
– первісна вартість03600
– накопичена амортизація037( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04085.665.3
– інші фінансові інвестиції045207.2207.2
Довгострокова дебіторська заборгованість05000
Відстрочені податкові активи06000
Інші необоротні активи07000
Усього за розділом I0809608.98166.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси1003466.12468.5
Поточні біологічні активи11000
Незавершене виробництво120227.270.9
Готова продукція1305181306.8
Товари1406.35.7
Векселі одержані15000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість1603475.31927.4
– первісна вартість1613632.52063.2
– резерв сумнівних боргів162( 157.2 )( 135.8 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом17030.1
– за виданими авансами18026.228
– з нарахованих доходів19000
– із внутрішніх розрахунків20079.591.9
Інша поточна дебіторська заборгованість210135.5105.7
Поточні фінансові інвестиції22000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті2301.81.7
– в іноземній валюті24000
Інші оборотні активи25038.646.4
Усього за розділом II260
III. Витрати майбутніх періодів270516.2
Баланс280
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал3001326.81326.8
Пайовий капітал31000
Додатковий вкладений капітал32000
Інший додатковий капітал3306584.35606.8
Резервний капітал340334.8334.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350292.5-1364.3
Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )
Вилучений капітал370( 0 )( 0 )
Усього за розділом I3808538.45904.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу400172.786.6
Інші забезпечення41000
Сума страхових резервів41500
Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600
Цільове фінансування4203.93.2
Усього за розділом II430176.689.8
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків44000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання450174.4130.9
Відстрочені податкові зобов’язання460468.5590.5
Інші довгострокові зобов’язання47000
Усього за розділом III480642.9721.4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків5001228.21786.9
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51000
Векселі видані5202665.32531
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5302855.31135.9
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів54031.8689.5
– з бюджетом550141.2156.4
– з позабюджетних платежів56000
– зі страхування570106.9139.1
– з оплати праці580266.1325.8
– з учасниками590662.5618
– із внутрішніх розрахунків60000
Інші поточні зобов’язання610276.2137.5
Усього за розділом IV620
V. Доходи майбутніх періодів63000
Баланс640
Звіт про фінансові результати за 2007 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010
Податок на додану вартість015( 1553.9 )( 1416.6 )
Акцизний збір020( 0 )( 0 )
025( 0 )( 0 )
Інші вирахування з доходу030( 231.3 )( 866.8 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040( 8259.1 )( 7593 )
Валовий прибуток:
– прибуток0501488.8499.2
– збиток055( 0 )( 0 )
Інші операційні доходи06010959.67147.6
Адміністративні витрати070( 1638 )( 1411.7 )
Витрати на збут080( 213.7 )( 467.3 )
Інші операційні витрати090( 11680.8 )( 6031.5 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток10000
– збиток105( 1084.1 )( 263.7 )
Доход від участі в капіталі11000
Інші фінансові доходи1204663.80.5
Інші доходи13026.61.4
Фінансові витрати140( 5082.2 )( 1178.4 )
Втрати від участі в капіталі150( 20.3 )( 57 )
Інші витрати160( 27.8 )( 1.5 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток17000
– збиток175( 1524 )( 1498.7 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності180( 132.8 )( 24.8 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток190
– збиток195( )( )
Надзвичайні:
– доходи20000
– витрати205( 0 )( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )
Чистий:
– прибуток220
– збиток225( )( )
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати2303959.54066.6
Витрати на оплату праці2404569.33803.3
Відрахування на соціальні заходи2501736.31443.8
Амортизація260621.3691.7
Інші операційни витрати2701905.11976.1
Разом28012791.511981.5
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій300368544368544
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310368544368544
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3200.0010.001
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3300.0010.001
Дивіденди на одну просту акцію34000
Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0100152401498.7
Коригування на:
– амортизацію необоротних активів020621.3X691.7X
– збільшення (зменшення) забезпечень030086.811.70
– збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400000.1
– збиток (прибуток) від неопераційної діяльності05004642.356.60
Витрати на сплату відсотків0605082.2X1178.4X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0700549.6439.60
Зменшення (збільшення):
– оборотних активів0801938.1001174.8
– витрат майбутніх періодів090011.201.1
Збільшення (зменшення):
– поточних зобов’язань10001251.21487.90
– доходів майбутніх періодів1100000
Грошові кошти від операційної діяльності120126.10751.60
Сплачені:
– відсотки130X5061.8X1161.3
– податки на прибуток140X12.9X119.8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій15004948.60529.5
Рух коштів від надзвичайних подій1600000
Чистий рух коштів від операційної діяльності17004948.60529.5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
– фінансових інвестицій1800X0X
– необоротних активів19031.9X1X
– майнових комплексів2000000
Отримані:
– відсотки2104663.8X0.5X
– дивіденди2200X0
Інші надходження2300X0X
Придбання:
– фінансових інвестицій240X0X0
– необоротних активів250X217.9X354.1
– майнових комплексів260X0X0
Інші платежі270X43.5X0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2804434.300352.6
Рух коштів від надзвичайних подій2900000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3004434.300352.6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу3100X0X
Отримані позики32011258.4X7838.3X
Інші надходження3300X0X
Погашення позик340X10699.7X6761.3
Сплачені дивіденди350X44.5X198.3
Інші платежі360X0X0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій370514.20878.70
Рух коштів від надзвичайних подій3800000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390514.20878.70
Чистий рух коштів за звітній період40000.103.4
Залишок коштів на початок року4101.8X5.1X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів420000.10
Залишок коштів на кінець року4301.7X1.8X
Звіт про власний капітал за 2007 рік
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року0101326.8006584.3334.8292.5008538.4
Коригування:
Зміна облікової політики020000000000
Виправлення помилок030000000000
Інші зміни040000000000
Скоригований залишок на початок року0501326.8006584.3334.8292.5008538.4
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів060000000000
Уцінка основних засобів070( 0 )( 0 )( 0 )( -977.5 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( -977.5 )
Дооцінка незавершеного будівництва080000000000
Уцінка незавершеного будівництва090( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів100000000000
Уцінка нематеріальних активів110( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )
120000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період13000000-1656.800-1656.8
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)140000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу150000000000
Відрахування до резервного капіталу160000000000
170000000000
Внески учасників:
Внески до капіталу180000000000
Погашення заборгованості з капіталу190000000000
200000000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)210000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)220000000000
Анулювання викуплений акцій (часток)230000000000
Вилучення частки в капіталі240000000000
Зменшення номінальної вартості акцій250000000000
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків260000000000
Безкоштовно отримані активи270000000000
280000000000
Разом змін в капіталі290000-977.50-1656.800-2634.3
Залишок на кінець року3001326.8005606.8334.8-1364.3005904.1
Примітки до річної фінансової звітності за 2007 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100000000000000
Права користування майном0200000000000000
Права на знаки для товарів і послуг0300000000000000
Права на об’єкти промислової властивості0400000000000000
Авторські та суміжні з ними права050286158.80000024.4000286183.2
0600000000000000
Інші нематеріальні активи0700000000000000
Разом080286158.80000024.4000286183.2
II. Основні засоби
Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
одержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки10096.10113.90000000021000000
Капітальні витрати на поліпшення земель11000000000000000000
Будинки, споруди та передавальні пристрої12013050.65759.110.4001708.4710.8324.300011352.65372.600269.2159.5
Машини та обладнання1303711.22455.85.5009.28.42180003707.52665.40013.910.6
Транспортні засоби140792.6698.858.100120.1113.238.6000730.6624.20000
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150186154.93.6000.30.36.5000189.3161.1005.33.6
Робоча і продуктивна худоба16000000000000000000
Багаторічні насадження17000000000000000000
Інші основні засоби1804.30.4000000.70004.31.10000
Бібліотечні фонди1900.70.5000000.20000.70.70000
Малоцінні необоротні матеріальні активи200114.1114.18.60018.318.38.6000104.4104.40000
Тимчасові (нетитульні) споруди21000000000000000000
Природні ресурси22000000000000000000
Інвентарна тара23000000000000000000
Предмети прокату24000000000000000000
Інші необоротні матеріальні активи25000000000000000000
Разом26017955.69183.6200.1001856.3851596.900016299.48929.500288.4173.7
III. Капітальні інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2805.3418.7
Придбання (виготовлення) основних засобів290191.52.2
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів3007.30
Придбання (створення) нематеріальних активів31000
Формування основного стада32000
Інші33000
Разом340204.1420.9
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

Асоційовані підприємства

350000
Дочірні підприємства360065.30
Спільну діяльність370000

Б. Інші фінансові інвестиції в:

Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380000
Акції3900207.20
Облігації400000
Інші410000
Разом (розд. А + розд. Б)4200272.50
V. Доходи і витрати
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

44000
Операційна курсова різниця45011.55.4
Реалізація інших оборотних активів4607406.97337.9
Штрафи, пені, неустойки4700300
Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення480642.5739.9
Інші операційні доходи і витрати4902898.73297.6
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів491X50.5
Непродуктивні витрати і втрати492X0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

Асоційовані підприємства

50000
Дочірні підприємства510020.3
Спільну діяльність52000

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

5300X
Проценти540X5082.2
Фінансова оренда активів55000
Інші фінансові доходи і витрати5604663.80
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій57000
Реалізація необоротних активів58026.626.4
Реалізація майнових комплексів59000
Неопераційна курсова різниця60000
Безоплатно одержані активи6100X
Списання необоротних активів620X1.4
Інші доходи і витрати63000
VI. Грошові кошти
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6400.5
Поточний рахунок у банку6500.1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6601.1
Грошові кошти в дорозі6700
Еквіваленти грошових коштів6800
Разом6901.7
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервівКод рядкаЗалишок на початок рокуЗбільшення за звітний рікВикористано у звітному роціСторновано використану суму у звітному роціСума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченняЗалишок на кінець року
нараховано (створено)додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710172.7244.50330.60086.6
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200000000
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань7300000000
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400000000
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів7500000000
7600000000
7700000000
Резерв сумнівних боргів775157.250.5071.900135.8
Разом780329.92950402.500222.4
VIII. Запаси
Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізаціїуцінка
12345
Сировина і матеріали8002320.200
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810000
Паливо8202.500
Тара і тарні матеріали8306.300
Будівельні матеріали84012.800
Запасні частини85090.900
Матеріали сільськогосподарського призначення860000
Тварини на вирощування та відгодівлі870000
Малоцінні та швидкозношувані предмети88035.800
Незавершене виробництво89070.900
Готова продукція9001306.800
Товари9105.700
Разом9203851.900
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокуу т. ч. за строками не погашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги9402063.2383.491.51588.3
Інша поточна дебіторська заборгованість950105.762.513.729.5
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800
XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100
Заборгованість на кінець звітного року:
– валова замовників11200
– валова замовникам11300
– з авансів отриманих11400
Сума затриманих коштів на кінець року11500
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600
XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток121010.8
Відстрочені податкові активи:
– на початок звітного року12200
– на кінець звітного року12250
Відстрочені податкові зобов’язання:
– на початок звітного року1230468.5
– на кінець звітного року1235590.5
Включено до Звіту про фінансові результати – усього1240132.8
У тому числі:
– поточний податок на прибуток124110.8
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12420
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань1243122
Відображено у складі власного капіталу – усього12500
У тому числі:
– поточний податок на прибуток12510
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань12530
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік1300621.3
Використано за рік – усього1310204.1
В тому числі на:
– будівництво об’єктів13115.3
– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312191.5
– з них машини та обладнання131377.6
– придбання (створення) нематеріальних активів13140
– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150
13167.3
13170

1. Фінансова діагностика підприємства

1.1 Дослідження даних фінансової звітності

Для даної курсової роботи я взяла фінансову звітність закритого акціонерного товариства “Сіверянка”.

Основною метою дiяльностi ЗАТ “Сіверянка” є виробництво робочого одягу, виробництво верхнього одягу, оптова торгівля одягом, навіть спортивним.

Директор – Лавренюк Олександр Федорович. Закрите акціонерне товариство “Виробничо-торгова фірма “Сіверянка” є багатопрофільним комплексом, що поєднав в собі розробку та випуск одягу ( пальта, півпальта жіночі; плащі жіночі; костюми жіночі; сукні жіночі; брюки жіночі; спідниці жіночі; блузи жіночі; пальта чоловічі; піджаки чоловічі; плащі чоловічі; костюми чоловічі; брюки чоловічі; сорочки чоловічі), виробництво прогумованих тканин та виробів з них (човни надувні (2; 3 місця); вироби з прогумованих тканин власного виробництва (костюми рибалки, шахтаря, комбінезони з гумовими чоботями, інше)), широку торговельну мережу, цілий ряд допоміжних служб та цехів.

Фірма “Сіверянка” створена в 1987 році на базі Чернігівської фабрики гумотехнічних виробів, яка на той час випускала два види спеціального одягу – плащ-накидки та плащі хімзахисту для військових.

Зараз же щомісяця бюро конструювання та моделювання одягу представляє на розгляд художньої ради більше 30 нових моделей різноманітного одягу, а взагалі їх налічується понад 600.На фірмі створено центр розвитку моди “Лавіс”, який професійно розробляє свою інтерпретацію сучасної моди. Ринкове виробництво на підприємстві складається з окремих міні-фабрик, які мають можливість випускати новий асортимент швейних виробів. Придбання устаткування таких фірм, як “Дюркопп-Адлер АГ”(Німеччина) і “Джукі” (Японія) дозволило автоматизувати цілий ряд основних та допоміжних операцій.

Сьогодні освоєно власне виробництво широкого асортименту прогумованих тканин, з яких випускається спеціальне обмундирування, тенти, намети та човни.

Крімтого, наспеціальномуобладнаннівиготовляютьсядопоміжніматеріалиікомплектуючівироби: гумовіклеї, пластмасовуігумовафурнітура, якінепоступаютьсясвітовиманалогам. Фірма пропонує не тільки готову продукцію, а й виконує індивідуальні замовлення по виготовленню та ремонту гумотехнічних виробів.

Споживачі: продукція продається в торговельній мережі України, в тому числі у фірмових магазинах м. Чернігова та 20 універмагах м. Києва. Конкурентами є пiдприємства України, якi здiйснюють аналогiчнi роботи.

Облiкова полiтика на пiдприємствi проводиться згiдно вимог чинного законодавства України.

Відповідно до наявної фінансової звітності по даному товаристві проведемо фінансову діагностику підприємства, а саме проаналізуємо операційну, інвестиційну і фінансову діяльність ЗАТ “Сіверянка”.

1.1.1 Аналіз руху грошових коштів

Розрахуємо притоки та відтоки грошових коштів за кожним видом діяльності. Необхідна інформація міститься у формі 3 “Звіт про рух грошових коштів”.

Зазвичай діяльність підприємства поділяють на:

– Основна діяльність – включає надходження і використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничих і комерційних функцій.

– Інвестиційна діяльність – включає надходження і використання коштів, пов’язаних із придбанням, продажем довгострокових активів і доходів від інвестицій.

– Фінансова діяльність – включає надходження коштів у результаті одержання кредитів або емісії акцій, а також відтоки, пов’язані з погашенням заборгованості по раніше отриманих кредитах і виплатою дивідендів.

Розглянемо потоки грошових коштів за основною діяльністю.

Таблиця 1. -Потоки грошових коштів за основною діяльністю підприємства у 2007 році (тис. грн)

Притоки:Відтоки:
Коригування на: амортизацію необоротних активів

621,3

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування та від неопераційної діяльності

1524 +4642,3=

6166,3

Погашення дебіторської заборгованостіЗменшення забезпечень, збільшення витрат майбутніх періодів86,8+11,2=98
Витрати на сплату відсотків5082,2

Збільшення поточних зобов’язань

1251,2
Відрахування в бюджет та позабюджетні фонди12,9
Збільшення оборотних активів1938,1Виплата процентів за кредит5061,8
Разом:7641,6Разом:12590,2

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності складає: (7641,6 – 12590,2) = -4948,6 тис. грн.

Для того щоб більш детальніше проаналізувати даний показник візьмемо до уваги те, що чистий рух грошових коштів від операційної діяльності у 2006 році був вищим ніж у 2007 році і становив -529,5 тис. грн. У попередньому році ЗАТ “Сіверянка” отримало збиток від операційної діяльності, а у звітному – ще більший збиток. Зменшення виручки від реалізації, а потім і неотримання прибутку було викликано зменшенням обсягу реалізованих послуг.

На Cash-flow від операційної діяльності, а саме його зростання, у 2007 році дуже вплинуло збільшення поточних зобов’язань та сплачені відсотки. Таку ситуацію можна пояснити за допомогою того, що закупили нове обладнання (спостерігається збільшення оборотних активів). Для даного підприємства характерний низький рівень зношування обладнання і великий коефіцієнт оновлення основних засобів. Нові машини та обладнання позитивно впливають на конкурентоспроможність підприємства.

Таблиця 2.

Потоки грошових коштів по інвестиційній діяльності (тис. грн)

Притоки:Відтоки:
Продаж основних засобів, необоротних активів31,9Придбання основних засобів, необоротних активів217,9
Дивіденди, проценти від довгострокових фінансових вкладень

4663,8

Капітальні вкладення, інші платежі43,5
Повернення інших фінансових вкладеньДовгострокові фінансові вкладення
Разом:4695,7Разом:261,4

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає:

(4695,7-261,4) = 4434,3 тис. грн.

Порівнюючи з минулим роком мали збиток від інвестиційної діяльності – 352,6 (тис. грн.). Проте, у 2007 році підприємство отримало прибуток в сумі 4434,3 (тис. грн.). Такий результат був досягнутий тим що, керівництво проводило активну інвестиційну діяльність (були куплені акції інших підприємств, і отримані дивіденди склали 4663,8).

В результаті того, що притоки більше ніж відтоки по інвестиційній діяльності, кількість грошових коштів на рахунку повинна збільшуватися, в результаті чого коефіцієнти ліквідності стають більшими.

Таблиця 3

Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності (тис. грн)

Притоки:Відтоки:
Короткострокові кредити й позики11258,4Повернення короткострокових кредитів й позик10699,7
Довгострокові кредити й позикиПовернення довгострокових кредитів й позик
Надходження від емісії акційВиплата дивідендів44,5
Цільове фінансуванняПогашення векселів
Разом:11258,4Разом:10744,2

Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає:

(11258,4-10744,2) = 514,2(тис. грн.)

Притоки грошових коштів по фінансовій діяльності у звітному році свідчать про, те що товариство протягом року залучало короткострокові кредити, але на кінець року воно змогло погасити більшу частину боргу. Така ситуація свідчить про те, що підприємство могло користуватися, наприклад, таким видом кредиту, як кредитна лінія.

Порахувавши притоки і відтоки по трьом видам діяльності можна сказати, що:

1. Оскільки операційна діяльність будь-якого підприємства є основним джерелом прибутку, то вона повинна забезпечувати грошовими коштами суб’єктів господарювання. Відтоки від основного виду діяльності перевищують притоки на 4948,6 тис. грн. Це безумовно негативний фактор. Тому доцільно буде проводити активну інвестиційну та фінансову політки.

2. Дуже часто при вдалому веденні справ підприємство прагне до розширення і модернізації виробничих можливостей. Загалом притоки по інвестиційній діяльності перевищують відтоки на 4434,3 тис. грн. У структурі цього показника значна частина припадає на купівлю основних засобів та нематеріальних активів, тобто підприємство прагне до розширення діяльності. Та вагома частина притоку по інвестиційній діяльності припадає на отримані дивіденди ( 4663,8 тис. грн.). Цей факт свідчить про те, що керівництво підприємства вдало проводить інвестиційну політику, та ефективно вклало кошти підприємства задля отримання прибутку.

3. Фінансова діяльність покликана підвищити грошові кошти в розпорядженні суб’єкта господарювання для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності. Взагалі політика проведення фінансової діяльності підприємства має важливе значення для збереження самостійності, платоспроможності і конкурентності. Показники притоків перевищують показники відтоків на суму 514,2 тис. грн. Аналізуючи структуру потоків грошових коштів фінансової діяльності видно, що підприємство у звітному розі залучило короткостроковий кредит, але більшу частину його було повернено. Цей момент можна пояснити тим, що протягом року товариству негайно були потрібні кошти на проведення певних операцій (наприклад для розрахунків з постачальниками), а на рахунку підприємства такої суми кошті не було, тому було прийнято рішення про взяття кредиту. Але до кінця року підприємство знайшло можливість повернути більшу частину боргу. Тобто, можна стверджувати, що підприємство є ліквідним, платоспроможним, що підвищує авторитет ЗАТ “Сіверянка” в інвестиційній та фінансовій сферах.

Для більш детального аналізу руху грошових коштів розрахуємо чистий грошовий потік або Cash-flow.

Cash-flow являє собою рух грошових коштів в результаті діяльності суб’єкта господарювання. Величиною чистого грошового потоку буде сума чистих потоків по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності, котрі були розраховані вище.

Отже, сash-flow = 4434,3 – 4948,6 + 514,2 = – 0,1 (тис. грн).

Показники сash-flow, широко використовуються при оцінці фінансового стану підприємства та визначенні його кредитоспроможності.

Показники сash-flow, які розраховуються для фінансової діагностики підприємства:

1. Показник тривалості погашення заборгованості. Визначається шляхом ділення позичкового капіталу нетто (зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості) на Cash-flow операційний.

(1.1.1)

ПЗТ = (14235,4 – 5904,1 – 1927,4 – 1,7) / (- 4948,6) = [- 1,294] = 1,294

Цей показник показує, що підприємству необхідно 1,294 року (за даного рівня операційного Cash-flow ), щоб розрахуватися зі своїми боргами за рахунок результатів операційної діяльності. Оскільки тривалість погашення заборгованості становить 1,294 року, то це свідчить про нормальну ситуацію з погляду перспектив виконання підприємством своїх зобов’язань.

2. Показник оберненого пропорційний до тривалості погашення заборгованості. Цей показник визначається як відношення Cash-flow до заборгованості (нетто). Показує здатність підприємства розраховуватись зі своїми зобов’язаннями за рахунок грошових надходжень від операційної діяльності.

(1.1.2)

Так як даний показник становить -0,778, то це означає, що підприємство не може розраховуватись зі своїми зобов’язаннями за рахунок коштів, що надійшли від операційної діяльності.

3. Показник самофінансування інвестицій, %. Визначається шляхом ділення операційного Cash-flow на величину чистих інвестицій (сума приросту нематеріальних активів, основних засобів і довгострокових фінансових інвестицій). Показує частку інвестицій, профінансовану за рахунок внутрішні джерел. Чим вищий цей показник, тим менше підприємство вдалося до залучення зовнішніх фінансових ресурсів при фінансуванні інвестицій.

(1.1.3)

СІ = (- 4948,6) / ((102,8 – 127,2) + (7369,9 – 8772) + (65,3 – 85,6) + (207,2 – 207,2)) = 3,420*100% = 342%

Даний показник вказує на можливість підприємства до самофінансування, тому не потрібне залучення додаткових інвестицій. ВАТ “Сіверянка” навіть може фінансувати діяльність інших підприємств, вкладаючи кошти і отримуючи з них дивіденди.

4. Чиста Cash-flow – маржа, % – показує відношення Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції. Характеризує величину Cash-flow, яка припадає на одиницю обороту від реалізації. Показує скільки процентів виручки від реалізації залишається на підприємстві після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності.

(1.1.4)

CFM= (- 4948,6) / (11533,1) *100% = – 42,908%

Найкраще для будь-якого підприємства коли даний показник є високим. Характеризуючи діяльність ЗАТ “Сіверянка” варто зазначити, що даний показник бажає бути кращим. Розрахунки показують, що даний показник після здійснення всіх платежів у рамках операційної діяльності не дозволяє підприємству розраховуватися з кредиторами і акціонерами (можливо, підприємству слід давати позички на закупку сировини, або здійснювати покупку з відстрочкою платежу у вексельній формі).

5. Показник відношення Cash-flow до власного капіталу. Показує чистий грошовий потік на одиницю власного капіталу.

(тис. грн) (1.1.5)

Чим вищий цей показник тим краще для підприємства.

Зробивши аналіз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ЗАТ “Сіверянка” вже можна зазначити про певні труднощі на підприємстві. Так наприклад, отримання збитку у звітному році було викликано за рахунок зменшення обсягів реалізованих виробів і робіт; взяті великі позикові кошти, виплачені високі проценти за кредит. А також були здійснені витрати на закупівлю нового обладнання. Проте є і позитивні сторони: активна інвестиційна політика підприємства (отримання значних дивідендів), та оновлення і модернізація обладнання. Більш детальний аналіз буде досягнутий в результаті розрахунку інших фінансових показників діяльності даного підприємства, розглянутих у розділі 1.2.

1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз

Фінансової звітності

Для проведення горизонтального та вертикального аналізу фінансової звітності необхідно скласти порівняльний аналітичний баланс (таблиця4).

Такий аналіз дозволяє оцінити структуру капіталу, прослідкувати за рахунок чого відбулися зміни у структурі балансу підприємства.

Таблиця 4. – Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ “Сіверянка”

Найменування статейКод рядкаБазовий періодЗвітний періодЗміни
Абс. вел.,тис. грнВідн. вел.,%Абс. вел, тис. грнВідн. вел,%В абс. велич, тис. грнВ структурі,%Темпи росту, %
Актив

1. Нематеріальні активи Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010127.20,72102.80,72-24,4081
Незавершене будівництво020416.92,37420.92,9640,59101

Основні засоби:

Залишкова вартість

030877249,877369,951,77-1402,11,984
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підпр.04085,60,4965.30,46-20,3-0,0376
Інші фінансові інвестиції045207,21,18207.21,4600,28100
Усього за розділом 10809608,954,638166.157,36-1442,82,7385

2. Оборотні активи

Виробничі запаси

1003466.119,712468.517,34-997,6-2,3771
Незавершане виробництво120227.22,9470.90,50-156,3-2,4431
Готова продукція1305182,941306.89,17788,86,23252
Товари1406.30,045,70,04-0,6090
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги1603475.319,761927.413,54-1547,9-6,2255
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом17030,020,10-2,9-0,023
За виданими авансами18026.20,15280,201,80,05107
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків20079.50,4591,90,6512,40,2078
Інша поточна дебіторська заборгованість210135.50,77105.70,74-29,8-0,0378
Грошові кошти в національній валюті2301,80,011,70,01-0,1094
В іноземній валюті2400000000
Ін. оборотні активи25038,60,2246.40,337,80,11120
Усього за розділом22607977,545,356053,142,52-1924,4-2,8376
3. Витрати майбут. періодів27050,0316,20,1111,20,08324
Баланс28017589,410014235,4100-3354081
Пасив

1. Власний капітал

Статут. капітал

3001326,87,541326,89,321,78100
Інший додатковий капітал3306584,337,435606.839,39-977,51,9685
Резервний капітал340334,81,9334.82,350,45100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350292,51,66-1364.3-9,58-1656,8-11,24-466
Усього за розділом 13808538,448,535904.141,47-2634,3-7,0669
Забезпечення виплат персоналу400172,70,9886.60,61-86,1-0,3750
Цільове фінансування4203,90,023,20,02-0,7082
Усього за розділом 2430176,61,089.80,63-86,8-0,3751
Ін. довгострокові фінансові зобов’язання450174,40,99130.90,92-43,5-0,0775
Відстрочені податкові зобов’язання460468,52,66590.54,151221,49126
Усього за розділом 3480642,93,65721.45,0778,51,42112

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

5001228,26,981786.912,55558,75,57145
Векселі видані5202665,315,15253117,78-134,32,6395
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5302855,316,21135.97,98-1719,4-8,2240
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів54031,80,18689.54,84657,74,662168
З бюджетом550141,20,8156.41,1015,20,3111
Зі страхування570106,90,61139.10,9832,20,37130
З оплати праці580266,11,5325.82,2959,70,79122
З учасниками590662,53,776184,34-44,50,5793
Інші поточні зобов’язання610276,21,57137,50,97-138,7-0,650
Усього за розділом 46208233,546,767520,152,83-713,46,191
Баланс64017589,410014235,4100-335481

Бухгалтерський баланс – одне з найінформативніших джерел фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства. Після складання порівняльного аналітичного балансу з’являються ряд важливих показників, які характеризують фінансово-майновий стан підприємства.

Взагалі актив балансу відображає загальну вартість майна підприємства. Насамперед, варто зазначити, що валюта балансу у звітному році порівняно з базовим зменшилась на суму 3354тис. грн. або на 19%. Це безумовно негативне явище для фінансово-господарської діяльності підприємства, що могло бути викликане різноманітними як зовнішніми так і внутрішніми чинниками. Більш детально це можна проаналізувати за допомогою вивчення структури активу і пасиву балансу.

Актив балансу складається з трьох розділів. Перший розділ – це нематеріальні активи. В таблиці 4 дуже добре видно структуру цього розділу (де що збільшилось, або зменшилось). Підсумок за першим розділом у звітному періоді порівняно з попереднім зменшився на 1442,8тис. грн. або на 15 %. Найбільші структурні зрушення відбулися у складі основних засобів, їх залишкова вартість поступово зменшується, що свідчить про старіння обладнання.

Так як частка необоротних активів перевищує 40%, то це свідчить про “важку” структуру активів, тобто про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки.

За допомогою даних форми 3 “Звіт про рух грошових коштів” можна сказати, що у звітному році товариство придбало необоротних активі на суму 217,9тис. грн., натомість воно ж реалізувало необоротних активів – на 31,9 тис. грн.

Вартість оборотних активів дорівнює підсумку другого і третього розділу активу балансу. Варто зазначити, що дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків у звітному періоді збільшилась, що знайшло відображення на зменшення грошових коштів на рахунках підприємства (рядок 230). Це факт є як позитивним (зросла кількість споживачів), так і негативним (кошти знаходяться не на рахунку підприємства). Щоб дебіторська заборгованість сплачувалась, слід вимагати, щоб покупці виплачували кошти згідно з договорами, а не прострочували платежі.

Великий вплив на фінансовий стан здійснює стан виробничих запасів. З метою нормального хода виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Обсяг виробничих запасів в 2007 році (2468,5 тис. грн.) в порівнянні з 2006 роком (3466,1 тис. грн.) зменшився на 997,6 тис. грн. В той же час обіговість оборотного капіталу в 2007 році складала: 10375,6 / 7977,5= 1,3 а в 2006: 11533,1 / 6053,1= 1,9. Розрахувавши дані показники, можемо сказати, що нестача запасів негативно впливає на фінансовий стан підприємства, що може позначитися на зменшенні суми прибутку. Але ми за 2007 рік спостерігаємо збільшення суми прибутку (була проведена ефективна економія виробничих запасів та їх безвідходне використання).

Аналізуючи майновий стан підприємства, необхідно оцінити стан основних засобів, які використовуються. Для цього необхідно розрахувати такі показники:

(1.2.1)

Відповідно до вихідних даних цей показник буде дорівнювати:

(1.2.2)

Кпр.=100-55=45%

Доповненням цього показника до 100% є коефіцієнт придатності основних засобів, що дорівнює 45 %. Дані показники хоч і є умовними, бо залежать від методу нарахування амортизації (методи нарахування амортизаціїї встановлюються державою), але вони свідчать про старіння обладнання і невисоку придатність основних засобів.

*100% (1.2.3)

Даний показник є низьким в порівнянні з коефіцієнтами вибуття і зношування основних засобів. При формування стратегії або плану розвитку підприємства варто звернути увагу на даний коефіцієнт, а також забезпечити його зростання у майбутньому, оскільки він визначає рівень модернізації підприємства.

*100%= (1.2.4)

Дані два коефіцієнти характеризують основні засоби з огляду на їх вибуття або надходження на підприємство. Всі необхідні дані про основні засоби знаходяться в примітках до річної фінансової звітності. З огляду, на вище розраховані показники, варто зазначити, що коефіцієнт вибуття вищий за коефіцієнт оновлення, що свідчить про старіння виробничого обладнання та використання на підприємстві досить зас тарілої технології.

Дані пасиву балансу дозволяють визначити, які зміни відбулися у структурі власного і позичкового капіталу та скільки залучено у оборот підприємства довгострокових та короткострокових позик. Тобто, пасив показує звідки взялися кошти, спрямовані на формування майна підприємства (кошти на фінансування підприємства для здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей.)

Перший розділ пасиву балансу – власний капітал у звітному періоді зменшився на суму 2634,3тис. грн. Це стало результатом зменшення іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку.

У структурі балансу власний капітал займає менше 50%, що свідчить не про високу забезпеченість товариства власним капіталом, а позиковим. А це означає, що власні кошти не є основним джерелом формування активів балансу. Також можемо спостерігати тенденцію зменшення власного капіталу (7,06%). Цей факт свідчить про те, що з часом підприємство здійснює свою діяльність в основному за допомогою позикових коштів, що в подальшому негативно відзначиться на платоспроможності та ліквідності ЗАТ “Сіверянка”. Це ми можемо спостерігати на прикладі короткострокових кредитів, тому що вони у звітному періоді збільшились (на 558,7 тис. грн).

Але поточні зобов’язання у звітному періоді зменшились у порівнянні з попереднім на суму 713,4 тис. грн, що є в принципі позитивним моментом для підприємства. Такий ефект був досягнутий погашенням кредиторської заборгованісті за товари, роботи, послуги (підприємством було виплачено 1719,4 тис. грн).

Варто зазначити, що така структура пасиву балансу, не дуже буде приваблювати інвесторів і кредиторів, так як частка власного капіталу є невисокою, за рахунок чого збільшується ризик інвестування або кредитування. Також якщо робити трендові моделі для даного підприємства інвестори та кредитори можуть спостерігати тенденцію до зміни власного капіталу (зменшення частки власного капіталу у балансі підприємства, а натомість формування коштів підприємства за допомогою позик). Цей процес є відлякующим фактором. Для більш детального аналізу розрахуємо значення фінансових коефіцієнтів.

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємства

Для більш детального аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства розраховуються ряд економічних показників за різними напрямками.

Операційний аналіз

Даний аналіз дозволяє нам дізнатися наскільки ефективно працює ЗАТ “Сіверянка”.

Коефіцієнт зміни валових продаж – досліджує кількісну характеристику прирощення обсягу продаж поточного періоду по відношенню до обсягу валових продаж попереднього (дані з форми №2, рядок 010):

*100%, (1.3.1)

Де ВР0, ВР1 – виручка від реалізації продукції відповідно у попередньому і звітному періоді.

Даний показник показує, що обсяг продаж у звітному періоді збільшився на 11,2% (або на суму 1157,5 тис. грн) порівняно з попереднім. На даний показник вплинуло багато факторів, наприклад за рахунок збільшення обсягу випуску продукції, за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців, за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Коефіцієнт валового прибутку – показує, яку частку у виручці підприємства від реалізації продукції займає валовий прибуток (форма №2, рядки 050,010):

(1.3.2)

Де ВП – валовий прибуток

Коефіцієнт валового прибутку в попередньому році був менший порівняно зі звітнім, а це означає, що рівень прибутковості на кожну гривню обсягу продажу фірми (тобто потенційна дохідність фірми) збільшилась у звітному році. Тобто витрати на одну гривню робіт, послуг у 2007 році зменшились.

Коефіцієнт операційного прибутку – показує ефективність основної (операційної) діяльності підприємства поза зв’язку з фінансовими операціями і нормами фіскального регулювання, що прийняті в країні (форма №2, рядки 100,010):

(1.3.3)

Де Пгр – прибуток (збиток) до процентних виплат і оподаткування.

Даний показник свідчить про те, що ефективність операційної діяльності підприємства, що є основною, знизилась на значну величину, що негативно відобразилось на фінансовий результатах товариства в цілому. Негативними факторами, що позначились на даному показнику є зростання собівартості на 1 грн. виготовлених товарів, збільшення адміністративних витрат. Ми навіть спостерігаємо збиток від операційної діяльності вже на протязі 2-х досліджуваних років. Даний факт свідчить про те, що підприємство не отримує прибуток від своєї основної діяльності.

Коефіцієнт чистого прибутку (прибутковість продаж) – показує на скільки ефективно працює команда менеджерів в основній діяльності підприємства (форма №2, рядки 220,010):

(1.3.4)

Де ЧП – чистий прибуток (збиток).

Розрахований коефіцієнт показує, що ефективність роботи менеджерів в основній діяльності підприємства знизилась до такого низького рівня, що утворився збиток, виручки не вистачило для сплати всіх процентів та податків. Проте, можемо передбачити, що управлінський персонал більш ефективно працював у 2007 році, оскільки коефіцієнт чистого прибутку зріс на 0,31%. Можливо менеджери підприємства підвищили свою кваліфікацію, або був набраний новий більш прогресивний управлінський персонал.

Аналіз операційних витрат

Даний напрямок аналіз дозволяю побачити наскільки економічно розраховують витрати для здійснення операційної діяльності.

Коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції – показує, яку частку собівартість продукції займає у виручці підприємства від реалізації (форма №2, рядки 040,010):

(1.3.5)

Де СРП – собівартість реалізованої продукції.

та

Цей коефіцієнт показує, що в структурі виручки від реалізації продукції собівартість реалізованої продукції в 2006 році займало більшу частку порівняно з 2007 роком. Це можна пояснити тим, що собівартість однієї грн. реалізованих послуг, робіт збільшилась у звітному році на певну суму.

Коефіцієнт витрат по реалізації – показує, яку частину витрати на збут займають у складі виручки від реалізації (форма №2, рядок 080):

(1.3.6)

Де ВЗ – витрати на збут.

та

Даний показник свідчить про зменшення витрат на збут у звітному році порівняно з попереднім більш ніж у 2 рази, що по-своєму позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства. Зменшення витрат на збут пов’язано з використанням більш дешевих каналів збуту, укладання нових договорів зі споживачами, зменшенням витрат на рекламу тощо.

Аналіз управління активами

А цей напрямок аналізу показує нам наскільки ефективно підприємство може управляти своїми активами.

Обіговість активів – показує, яка частина вкладених активів необхідна для забезпечення даного рівня реалізації (форма №2, рядок 010; форма №1, рядок 280):

, (1.3.7)

Де А – активи підприємства.

та

Він показує, що у 2007 році порівняно з 2006 роком для отримання 1 грн. виручки слід витрати на 0,22 грн. більше ніж у 2007. Даний показник збільшився у звітному році, це можна пояснити тим, що підприємство для досягнення даного рівня реалізації почало використовувати більше вкладених активів (модернізувало основні фонди, почало використовувати дорожчу сировину, проте якісну).

Обіговість чистих активів – показує, яка кількість вкладених чистих активів необхідна для забезпечення даного рівня реалізації (форма №2, рядок 010; форма №1, рядки 280,620):

(1.3.8)

Де ПЗ – поточні зобов’язання підприємства.

та

Даний коефіцієнт свідчить про те, що у звітному році вже треба більша кількість вкладених чистих активів для того, щоб досягти даний рівень реалізації. Цей показник є логічним результатом того, що обсяг реалізованих послуг, робіт збільшився. Тобто у 2007 році треба було вкласти на 0,61 грн. більше ніж у 2006 році для отримання 1 грн. виручки.

Обіговість постійних активів – показує, яка сума доходу припадає на одиницю грошових коштів підприємства (форма №2, рядок 010, форма №1, рядки 260-280):

(1.3.9)

Де ПА – поточні активи підприємства.

та

Даний показник показує, що у 2006 році грошові кошти здійснили 1,08 оберти, а у 2007 році 1,41. Таке збільшення даних коефіцієнтів є позитивним фактором для діяльності усього підприємства. Даний факт обумовленим тим, що у звітному періоді ЗАТ “Сіверянка” проводило активну та ефективну інвестиційну діяльність.

Обіговість дебіторської заборгованості (ДЗ) – показує, скільки в середньому разів протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти (форма №2, рядок 010; форма №1, рядки 050,060,160-210):

(1.3.10)

(разів) та (разів)

Як бачимо, порівняно з попереднім періодом, дебіторська заборгованість майже у 2 рази частіше ніж у попередньому році перетворюється у грошові кошти. Даний факт може свідчити проте, що підприємство має надійних споживачів.

Середній період погашення дебіторської заборгованості – показує розрахункову кількість днів для погашення кредиту, взятого дебіторами.

(1.3.11)

(день) та (день)

Дані показники свідчать, що у 2007 році дебітори розраховувалися швидше за отриману продукцію (роботи, послуги) порівняно з 2006 роком. Така тенденція є позитивною для діяльності, тому що підприємство стало швидше отримувати кошти від боржників, і має змогу ефективно розпоряджатися даними грошовими коштами у наступному періоді. Цей факт може позитивно відзначитися на інвестиційній політиці підприємства.

Обіговість товарно-матеріальних запасів – характеризує швидкість з якою ТМЗ обертались протягом досліджуваного періоду (форма №2, рядок 010; форма №1, рядки 100-140):

(1.3.12)

; та ;

Вартість товарно-матеріальних запасів у звітному році зменшилась на суму 365,7 тис. грн, при цьому їх обіговість збільшилась, що є без сумніву позитивним фактором, адже підприємство почало більш ефективно використовувати ТЗМ. Можливо була введена в дії максимальна система економії та безвідходності сировини і матеріалів.

Обіговість ТМЗ за собівартістю – характеризує швидкість з якою ТМЗ за собівартістю обертались протягом досліджуваного періоду (форма №2, рядок 040; форма №1, рядки 100-140):

(1.3.13)

Де ВВ – витрати на виробництво (собівартість).

; та ;

Даний показник ще більше підтверджує і доповнює попередній. В 2007 році ТМЗ за собівартістю ЗАТ “Сіверянка” обертались швидче ніж у 2006 році, а саме зі швидкістю 2,14 дні, що на 0,34 дні швидше.

Показники ліквідності

Показники ліквідності показують наскільки ліквідним є дане підприємство.

Коефіцієнт поточної ліквідності – показує в якій мірі оборотні активи, що є в наявності, достатні для задоволення поточних зобов’язань (форма №1, рядки 100-250, окрім 161,162, рядок 270; рядки 380,430,480,530,620,630,640):

(1.3.14)

Де Л1 – найбільш ліквідні активи (Л1=ряд.220+ряд.230+ряд.240)

Л2 – активи, що швидко реалізуються

(Л2= ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210)

Л3 – активи, що реалізуються повільно

(Л3=ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.250+ряд.270)

П1 – найбільш строкові зобов’язання (П1= ряд.530)

П2 – короткострокові пасиви (П2=4рП-ряд.530+2рП+5рП)

На задоволення кожної гривні поточних потреб в 2006 році наявні 0,95 грн. оборотних активів, що на 0,15 грн. більше, ніж в 2007 році. Тобто бачимо, що підприємство у 2007 році почало гірше працювати.

Коефіцієнт строкової (проміжної) ліквідності – є більш жорстким тестом на ліквідність, оскільки при його розрахунку не враховують активи, що повільно реалізуються(форма №1, рядки 130-240, окрім рядків 161,162; рядки 380,430,480,530,620,630,640):

(1.3.15)

При неврахуванні активів, що повільно реалізуються (Л3 ) на задоволення кожної гривні поточних потреб в 2006 році наявні 0,5 грн. оборотних активів, що на 0,04 грн. більше, ніж в 2007 році.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – характеризує ліквідність за показниками грошових коштів та фінансових інвестицій.

(1.3.16)

Отже, по всіх розрахованих показниках видно, що ліквідність підприємства зменшилась. Ліквідність підприємства зменшилась за рахунок таких показників:

– зменшення ліквідних активів;

– збільшення зобов’язань підприємства.

Показники структури капіталу

Дані показники аналізуються, щоб дізнатися яка структура капіталу у данного підприємства, та яку частку заборгованості має ЗАТ “Сіверянка”.

Відношення заборгованості до активів – цей показник по суті є первісною оцінкою ризику кредитора. Цей показник розраховується як (форма №1, рядки 280,480,620):

(1.3.17)

та

Для підприємства та й для кредитора буде краще, якщо значення цього показника буде невеликим. Відношення заборгованості до активів в звітному році склало 60%, що на 10 % більше, ніж в 2006 році. Це говорить про збільшення боргів підприємства.

Відношення заборгованості до капіталізації – дає більш точну картину ризику підприємства при використанні позикових коштів. Даний показник розраховується як:

(1.3.18)

та

В 2007 році відношення заборгованості до капіталізації складає 12 %, що на 5 % більше, ніж в 2006 році. Тобто зростає ризик підприємства при використанні позикових коштів з кожним роком.

Співвідношення позикового (ПК) і власного (ВК) капіталу – показує скільки одиниць залучених коштів приходиться на кожну одиницю власних(форма №1, Пасив):

(1.3.19)

та

1,27 одиниці залучених коштів в 2007 році приходиться на одиницю власних, що на 0,31 одиниць більше, ніж в 2006 році. Даний показник є негативним для даного підприємства, бо свідчить про велику частку зобов’язань перед кредиторами. І ми можемо спостерігати тенденцію до зростання даного показника.

Відношення заборгованості до власного капіталу

Як видно з розрахунку заборгованість у 2007 році порівняно з 2006 зросла на 0,36 тис. грн. Тобто все більшу частку капіталу підприємства займають позики.

Коефіцієнт капіталізації (форма №1, рядки 280,620,380):

, (1.3.20)

;

.

В 2007 році відношення рівня капіталізації до власного капіталу зросло порівняно з 2006 роком на 0,04 і склало.

Обіговість кредиторської заборгованості (КЗ) – показує, скільки обертів необхідно підприємству для оплати наявної заборгованості (форма №2, рядок 040; форма №1, ІІІ та ІV розділи Пасиву):

(1.3.21)

Де СРП – собівартість реалізованої продукції.

(разів) та (разів)

В 2006 році підприємству необхідно було 0,86 обороти для оплати наявної кредиторської заборгованості, що на 0,14 обороти менше, ніж у звітному році. Це є позитивний фактор, оскільки впливає на платоспроможність підприємства, а це в свою чергу стимулює потенційних кредиторів надавати позики нашому підприємству.

Середній період погашення кредиторської заборгованості – показує розрахункову кількість днів для погашення кредиту, отриманого від постачальників.

(1.3.22)

(дні) та (днів)

В 2006 році підприємству необхідно було 419 дні для оплати наявної кредиторської заборгованості, що на 59 днів більше, ніж в 2007 році. Цей фактор є позитивним.

Показники прибутковості (рентабельності)

Дані показники дають змогу визначити наскільки підприємство є прибутковим, тобто визначити його рентабельність.

Рентабельність оборотного капіталу (оборотних засобів) – показує здатність підприємства отримувати прибуток від основної діяльності (форма №2, рядок 100; форма №1, ІІ розділ Активу):

(1.3.23)

Де ОП – операційний прибуток (збиток).

та

Дані показники свідчать про те, що у 2006 році підприємство втратило здатність отримувати прибуток від операційної діяльності і отримало збиток, а у 2007 році збиток підприємства від операційної діяльності зростає на 14,6%.

Рентабельність активів – характеризує наскільки ефективно була використано кожна грошова одиниця (форма №2, рядки 010, 220; форма №1, рядок 280):

(1.3.24)

Дані розрахунки з рентабельності підприємства свідчать, що управлінським персоналом була вибрана помилкова програма розвитку підприємства у 2007 році, тобто було неправильно складено виробничий план, що негативно вплинуло на ліквідність ЗАТ “Сіверянка”.

Рентабельність власного капіталу (форма №2, рядок 220; форма №1, рядок 380):

, (1.3.25)

. .

В 2007 році ефективність використання власних джерел фінансування підприємства склала -28 %, що на 10 % менше, ніж в 2006 році.

21.Рентабельність чистих активів (форма №2, рядок 220; форма №1, рядки 280, 620):

, (1.3.26)

; .

В 2007 році капітал підприємства використовувався на -25 %, що на 9 % меньше, ніж в 2006 році.

Ринкові показники

Дані показники розраховуються, якщо підприємство має акції та виплачує по ним дивіденди.

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію:

(1.3.27)

Фінансова звітність ЗАТ “Сіверянка” містить таку інформацію щодо акцій та дивідендів по них:

– усього було емітовано 368544 простих акцій;

– дивіденди не нараховуються;

Дивіденди на просту акцію :

, (1.3.28)

Де Див1акц. – дивіденди на просту акцію.

.

В 2007 році так же як і в 2006 році дивіденди на 1 акцію не нараховувалися. Відповідно, всі інші показники теж будуть рівними 0.

Показники обслуговування боргу

Ці показники дають змогу проаналізувати наскільки ефективна та можлива спалата боргів нашим підприємством.

Показник забезпеченості процентів – характеризує можливості підприємства сплачувати борги (форма №2, рядок 100; форма №3, рядок 130):

(1.3.29)

Де ПП – процентні платежі.

та

В 2006 році показник забезпеченості процентів зріс лише на 0,02 одиниці, що говорить про досить незначну можливость підприємства сплачувати свої борги.

Показник забезпеченості процентів і основної суми боргу – дає більш точну можливість сплачувати борги. Цей показник розраховується як (форма №2, рядок 100; форма №3, рядок 130; форма №1, рядки 480,620):

(1.3.30)

Даний показник показує, що в 2007 році можливості підприємства сплачувати свої борги скоротилися на 4,72 % порівняно з 2006 роком.

Головною метою проведення фінансової діагностики підприємства є визначення його сильних і слабких сторін.

Отже, в результаті проведення аналізу ЗАТ “Сіверянка” були виявленні такі негативні явища, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства:

1. Дана галузь діяльності є не дуже привабливою для інвесторів. А якщо й інвестор хоче вкласти гроші, то він обере конкурентноспроможне підприємство з гарними фінансовими показниками.

2. Значне зношення основних виробничих фондів.

3. Значна сума зобов’язань перед кредиторами, відлякування потенційних інвесторів.

4. Постійне збільшення вартості виробничих запасів, що призводить до підвищення собівартості наданих послуг.

5. Одержання збитку в результаті операційної діяльності.

6. Зменшення рівня рентабельності підприємства.

7. Збільшення кількості довгострокових кредитів банків.

8. Наявність великої кількості запасів, що не використовуються у виробництві, тобто які відображені в балансі, але не приносять прибутку.

9. Зменшення рівня власного капіталу, порівняно з позиковим капіталом.

Але поряд із недоліками звичайно є й позитивні моменти в діяльності ЗАТ “Сіверянка”:

1. Щодо рівня дебіторської заборгованості можна сказати, що спостерігається швидкість обертання даної величини майже в 2 рази частіше, у порівнянні з 2006 роком. Тобто тепер дебітори сплачують кошти вдвічі частіше, і підприємство може вільно їми розпоряджатися (проводити ефективну інвестиційну політику або розширювати дане виробництво).

2. Витрати на кожну грн. виготовленої продукції зменшились.

3. Зменшились витрати на збут.

4. Обіговість постійних активів збільшилась, що і відобразилось на ефективній інвестиційній політиці підприємства.

5. Підвищилась швидкість обертання ТМЗ, значить підприємство почало більш ефективно використовувати ТМЗ, можливо була введена економна та безвідходна технологія.

Шляхи покращення фінансового стану підприємства ЗАТ “Сіверянка”:

1. Постійний пошук нових клієнтів (споживачів), а також можливість освоювати нові суміжні види діяльності, які потребують невеликих витрат і приносять невеликі, але стабільні доходи (наприклад, перевезення грузів).

2. Пошук нових постачальників сировини і матеріалів (це в основному текстильні матеріали) і укладання з ними договорів на поставку.

3. Модернізація та оновлення основних засобів товариства.

4. Проведення маркетингових досліджень даного ринку збуту. Це повинен робити відділ маркетингу підприємства, щоб зберегти свої кошти.

5. Підвищення конкурентоспроможності робіт і послуг. Головним напрямком такої роботи є використання нових, прогресивних технологій, підвищення якості продукції, шляхом використання висококваліфікованих кадрів.

6. Головною причиною утворення збитку у звітному році було зменшення реалізованих послуг, тому в плані, який розробляється на наступний рік підприємство повинно збільшити ці обсяги. Це можна досягти шляхом укладання договорів з крупними клієнтами.

7. Зменшення рівня дебіторської заборгованості, а саме її терміну. Тобто при укладанні договорів з клієнтами чітко встановлювати терміни, в які кошти повинні бути на рахунку. Тим самим зростуть показники ліквідності ЗАТ “Сіверянка”.

8. Використання екологічно-чистої сировини і матеріалів, що дозволить зменшити екологічне забруднення навколишнього середовища.

9. Підвищення рентабельності підприємства.

2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі

Проаналізувавши структуру капіталу, його ліквідність, платоспроможність, рентабельність можемо визначити потребу в капіталі.

Потреба в капіталі – це виражена в грошовому еквіваленті потреба підприємства в грошових коштах і матеріальних засобах, необхідних для виконання поставлених цілей та забезпечення фінансової рівноваги.

2.1 Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності

Потреба в капіталі для фінансування основної діяльності підприємства зумовлена незбігом в часі моменту здійснення грошових витрат (на придбання основних засобів, сировини, матеріалів тощо) та моменту надходження грошових коштів за продукцію на виробництво якої понесені витрати.

Загальна потреба в капіталі = Капітал, що необхідний для фінансування основних засобів і нематеріальних активів (інвестиційна діяльність) + Капітал для фінансування оборотних активів (операційна діяльність)

Отже, загальна потреба в капіталі = 4434,3 – 4948,6 = – 514,2(тис. грн)

Грошові видатки для забезпечення основної діяльності можуть здійснюватись не лише в рамках операційної, а й в результаті інвестиційної діяльності.

Фінансування витрат не пов’язаних з основною діяльністю підприємства повинно здійснюватись за залишковим принципом за рахунок чистого прибутку.

2.2 Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів

Потреба в капіталі для фінансування означених активів виникає в таких випадках:

– у разі заснування певного підприємства або започаткування виробництва нових видів продукції;

– якщо планується суттєве розширення виробництва, яке неможливо забезпечити за наявних потужностей;

– у разі технічного переозброєння наявних засобів з метою підвищення продуктивності виробництва чи поліпшення якості продукції.

На обсяги потреби в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів впливають фактори:

– вид діяльності (галузь);

– місце розташування підприємства;

– обсяги виробництва продукції та їх види;

– первісна вартість активів, які заплановано придбати;

– вартість модернізації існуючих основних засобів;

– строк окупності інвестицій.

Базою для визначення потреби в капіталі для визначення придбання основних засобів і нематеріальних активів є план (бюджет) виробництва продукції.

Поряд з прогнозними обсягами виробництва і реалізації продукції на додаток до плану також наводиться перелік виробничих машин, обладнання, технічної документації, технологій, ноу-хау, будівель, споруд, які слід придбати для того, щоб забезпечити необхідних для виробництва планових обсягів продукції рівень технічної потужності. Виробнича потужність підприємства розраховується, виходячи з технічних норм продуктивності устаткування і виходів продукції з сировини. Технічні норми продуктивності основного технологічного устаткування і річний фонд робочого часу беруть в розрахунках відповідно до галузевих і інструкцій з визначення виробничих потужностей підприємств. Для встановлення ступеня використання виробничої потужності підприємства робиться розрахунок середньорічної потужності по кожному виду продукції з урахуванням введення і вибуття потужностей протягом року. Річна виробнича потужність обладнання визначається множенням середньорічної змінної потужності на число змін роботи в році. Використання потужностей (у %) визначається діленням річного планового випуску продукції на річну потужність і множенням отриманого результату на 100%.

Отже, необхідна кількість основного технологічного устаткування розраховується, виходячи з його продуктивності: відношення планового приросту обсягів виробництва продукції до прибутковості одиниці обладнання протягом року.

Обсяг потреби в фінансових ресурсах для фінансування придбання основних засобів і нематеріальних активів розраховується, виходячи із їх первісної вартості та кількості.

Первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів – це вартість окремих об’єктів основних засобів (нематеріальних активів), за якою вони зараховуються на баланс підприємства.

Ця вартість включає такі витрати:

– витрати на виготовлення чи придбання активів;

– транспортні витрати, пов’язані з доставкою засобів на підприємство;

– страхування під час транспортування;

– витрати, пов’язані з державною реєстрацією відповідних засобів (якщо це передбачено законодавством);

– митні платежі, інші непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню;

– сплата комісійних винагород;

– вартість монтажу (спорудження, встановлення);

– витрати на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів;

– інші витрати, пов’язані з придбанням активів та доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням.

Обсяг потреби в фінансових ресурсах для фінансування придбання основних засобів і нематеріальних активів розраховується, виходячи із їх первісної вартості та кількості. Капітал, необхідний для фінансування даних витрат, повинен бути мобілізований на довгостроковий період та повинен мати інвестиційний характер. Потреба в капіталі для фінансування необоротних активів є основною складовою бюджету інвестицій.

ЗАТ “Сіверянка” займається в основному виробництвом робочого одягу. А тому, для такого роду діяльності, підприємство повинно володіти відповідним обладнанням та устаткуванням.

Однією з найважливіших характеристик даного товариства є те що майже всі основні засоби вже застаріли, а оновлення необоротних активів здійснюється повільними темпами. Та й для того щоб у майбутніх періодах був прибуток, а не збиток, варто збільшити обсяг наданих послуг. А одним із факторів, що впливає на цей процес являється використання нового більш потужного обладнання.

Тому, ЗАТ “Сіверянка” повинно збільшити основні засоби, наприклад, таким шляхом:

1. Реалізувати списані необоротні активи, а отримані кошти використати для купівлі нового обладнання.

2. Використовуючи таку форму кредиту як лізинг отримати такі основні засоби у своє власне користування як:

Усього – 13050 тис. грн. Дані кошти можна взяти з нерозподіленого прибутку, тобто за власний рахунок провести реорганізацію виробництва, а можна залучити позикові кошти інвесторів, так як згідно розрахунку з’ясували, що залучення коштів інвесторів є більш вигідним для підприємства, аніж взяття кредитів банків. Обладнання, транспортні засоби та деякі інші основні засоби можна взяти в лізинг, тобто довгострокову оренду з правом викупу в подальшому за залишковою вартістю, щоб не втрачати час від простоїв виробництва.

2.3 Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів

Етапи розрахунку потреби в капіталі для фінансування оборотних активів:

1. Визначення періоду, протягом якого кошти будуть “заморожені” в оборотних активах:

– тривалість виробництва;

– тривалість зберігання сировини, матеріалів і таке інше на складі;

– тривалість зберігання готової продукції на складі;

– строки оплати клієнтам відвантаженої продукції;

– строки оплати поставленої сировини, матеріалів тощо.

2. Визначення середніх витрат на виробництво продукції:

– одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів;

– одноденні витрати на персонал;

– одноденні накладні витрати.

3. Розрахунок потреби в капіталі для фінансування оборотних активів:

– кумулятивний метод;

– селективний метод.

Перший етап пов’язаний з визначенням кількості днів, на які кошти відволікаються в окремі позиції оборотних активів.

Загальний період, протягом якого капітал авансується в оборотні активи, визначається таким чином:

(+) період з моменту оплати сировини, матеріалів до їх постачання (360 днів);

(-) період надання товарних позичок постачальникам факторів виробництва (1 день);

(+) період зберігання сировини, матеріалів на складі;

(+) тривалість виробництва продукції, робіт, послуг (1 день) ;

(+) період зберігання готової продукції на складах (0 днів);

(+) строки надання товарних позичок споживачам продукції (період з моменту відвантаження продукції до моменту надходження коштів за неї) (72 дня);

(-) період використання авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції (1 днів).

Отже, загальний період, протягом якого капітал авансується в оборотні активи, буде дорівнювати: 360-1+1+72-1=431 (днів).

Другий етап полягає у прогнозних розрахунках середньоденних витрат у грошовому еквіваленті, які авансуються в сировину, матеріали, напівфабрикати, персонал, накладні витрати тощо.

Для розрахунку цих витрат необхідно обчислити планову виробничу собівартість продукції, величину адміністративних витрат і витрат на збут.

Відповідно до фінансової звітності ЗАТ “Сіверянка” собівартість наданих послуг становила:

У 2006 році – 7593 тис. грн.

У 2007 році – 8259,1 тис. грн.

Так як підприємству необхідно виходити зі збитків, то планова собівартість на 2008 рік становить – 8925,2 тис. грн.

В одноденному розрахунку даний показник буде рівний (тис. грн)

Величина адміністративних витрат становила:

У 2006 році – 1411,7 тис. грн.

У 2007 році – 1638тис. грн

Планові адміністративні витрати на 2008 рік становлять – 1411,7 тис. грн. В одноденному розрахунку даний показник буде рівний (тис. грн).

Витрати на збут становили:

У 2006 році – 467,3 тис. грн.

У 2007 році – 213,7 тис. грн.

Планові витрати на збут на 2008 рік будуть дорівнювати – 39,9 тис. грн. В одноденному розрахунку (тис. грн).

Отже, товариство планує подолати фінансову кризу за рахунок збільшення обсягів наданих послуг, зменшення адміністративних витрат, а також мінімізувати витрати на збут.

На третьому етапі здійснюється безпосередній розрахунок потреби в капіталі для фінансування оборотних активів.

Потреба в коштах для фінансування виробничих запасів залежить від їх первісної вартості, яка складається з таких фактичних витрат:

– суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги, які виникають у зв’язку з придбанням запасів;

– суми ввізного мита, непрямих податків, які сплачуються у зв’яку з придбанням запасів;

– затрати на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування транспортних ризиків;

– затрати підприємства, пов’язані із доведенням запасів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Вартість незавершеного виробництва і готової продукції визначається собівартістю виробництва відповідних запасів і включає прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та нарахування на неї, загально-виробничі витрати, постійні накладні витрати тощо.

Вартість виробничих запасів становить – 2968,5тис. грн

Вартість незавершеного виробництва і готової продукції, робіт, послуг – (24,79+3,92+0,11)* 431 = 12421,4 тис. грн.

Після всіх проведених розрахунків можна стверджувати, що загальна потреба в капіталі = 13050+2968,5+12421,4 = 28439,9 (тис. грн).

На завершальній стадії розрахунку потреби в капіталі кожне підприємство повинно вирішити, а як саме воно зможе залучити необхідні кошти. Дане рішення повинно прийматися на основі розрахунку вартості капіталу. Товариству “Сіверянка” буде більш вигідно залучати інвесторів.

Так як підприємство в першу чергу потребує оновлення основних засобів, то йому можна скористатися фінансовим лізингом.

Фінансовий лізинг характеризується складною системою економічних відношень – орендних, торгових, кредитних тощо. Особливості фінансового лізингу є однією з форм фінансового кредиту. Ці кредитні аспекти фінансового лізингу полягають у наступному:

1. Фінансовий лізинг задовольняє потреби в найбільш дефіцитному виді позикового капіталу – довгостроковому кредиті.

2. Фінансовий лізинг забезпечує повний обсяг задоволення конкретної цільової потреби підприємства у позикових засобах.

3. Фінансовий лізинг автоматично формує повне забезпечення кредиту, що знижує вартість його залучення.

4. Фінансовий лізинг забезпечує покриття “податковим щитом” усього обсягу кредиту, що залучається.

5. Фінансовий лізинг забезпечує велику гнучкість у термінах платежів, що пов’язані з обслуговуванням боргу.

6. Фінансовий лізинг забезпечує зниження вартості кредиту за рахунок ліквідної вартості лізингового активу.

7. Фінансовий лізинг не потребує формування на підприємстві фонду погашення основного боргу у зв’язку з поступовою його амортизацією.

Отже, для купівлі основних засобів підприємство скористається фінансовим лізингом. Варто зазначити, що оновлення і модернізацію виробництва варто планувати на декілька років. Таке планування дозволить зменшити навантаження на фінансовий стан підприємства і поступово замінити застаріле обладнання новим.

Сума загальної потреби в капіталі є досить високою, проте, підприємству не варто брати довгострокового кредиту (крім лізингу), а навпаки скористатися, наприклад кредитною лінією обслуговуючого комерційного банку.

Відкриття кредитної лінії передбачає укладання договору між банком і клієнтом. У даному договорі обумовлюються терміни, умови і гранична сума надання банківського кредиту, коли в ньому виникає реальна потреба. Як правило, банк установлює розмір комісійної винагороди (комісійний відсоток) за свої фінансові зобов’язання щодо надання кредиту в обсязі невикористаного ліміту кредитної лінії. Для підприємства перевага даного виду кредиту полягає в тому, що воно використовує позикові засоби відповідно до своїх реальних потреб у них. Звичайно кредитна лінія відкривається на термін до одного року. Особливістю даного виду банківського кредиту є те, що він не носить характер безумовного контрактного зобов’язання і може бути скасований банком при погіршенні фінансового стану підприємства-клієнта.

3. Оцінка вартості капіталу підприємства

Оцінивши скільки коштів нам потрібно для ефективного управління тепер слід проаналізувати з яких джерел ми будемо залучати дані кошти (банки, інвестори).

Однією із важливих передумов ефективного управління капіталом підприємства є оцінка його вартості.

Вартість капіталу – це ціна залучення підприємством фінансових ресурсів. Це винагорода, за яку капіталодавці погоджуються вкладати кошти в дане підприємство.

Концепція такої оцінки виходить із того, що капітал має відповідну вартість, яка формує рівень операційних та інвестиційних витрат підприємства. Ця концепція є однією з базових у системі управління фінансовою діяльністю підприємства. При цьому вона не зводиться тільки до визначення ціни капіталу, який залучається, а визначається цілий ряд напрямів господарської діяльності підприємства в цілому.

Отже, розглянемо основні сфери використання показника вартості капіталу в діяльності підприємства.

1. Вартість капіталу підприємства є мірою прибутковості операційної діяльності. Вартість капіталу характеризує частину прибутку, який повинен бути сплачений за використання сформованого чи залученого нового капіталу для забезпечення випуску і реалізації продукції. Цей показник виступає мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства, тобто нижньою межею у плануванні його розмірів.

2. Показник вартості капіталу використовується як критерій у процесі здійснення реального інвестування. Перш за все, рівень вартості капіталу конкретного підприємства виступає як дисконтна ставка, за допомогою якої сума чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості у процесі оцінки ефективності окремих реальних проектів. Крім того, він є базою порівняння з внутрішньою ставкою дохідності інвестиційного проекту, який розглядається. Якщо вона нижча, ніж показник вартості капіталу підприємства, такий інвестиційний проект повинен бути неприйнятним.

3. Вартість капіталу підприємства є базовим показником формування ефективності фінансового інвестування. Оскільки критерії цієї ефективності задаються самим підприємством, то при визначенні оцінки прибутковості окремих фінансових інструментів базою порівняння виступає показник вартості капіталу. Цей показник дозволяє оцінити не тільки ринкову вартість чи дохідність окремих інструментів фінансового інвестування, але й сформувати найбільш ефективний напрям і види цього інвестування на попередній стадії формування інвестиційного портфеля. Таким чином, цей показник є мірою оцінки прибутковості сформованого інвестиційного портфеля в цілому.

4. Показник вартості капіталу підприємства виступає критерієм прийняття управлінських рішень щодо використання оренди (лізінгу) чи придбання у власність виробничих основних засобів. Якщо вартість використання (обслуговування) фінансового лізингу перевищує вартість капіталу підприємства, застосування цього напряму щодо формування виробничих основних засобів є для підприємства невигідним.

5. Показник вартості капіталу в розрізі окремих його елементів використовується у процесі управління структурою цього капіталу на основі механізму фінансового левериджу. Використання фінансового левериджу полягає у формуванні найвищого його диференціалу, однією із складових якого є вартість позикового капіталу. Мінімізація цієї складової забезпечується у процесі оцінки вартості капіталу, який залучається з різних позикових джерел, і формування відповідної структури джерел його використання підприємством.

6. Рівень вартості капіталу підприємства є важливим виміром рівня ринкової вартості даного підприємства. Зниження рівня вартості капіталу приводить до відповідного зростання ринкової вартості підприємства і навпаки. Особливо оперативно ця залежність відображається на діяльності акціонерних компаній відкритого типу, ціна на акції яких піднімається чи падає при відповідному зниженні чи зростанні вартості їх капіталу. Отже, управління вартістю капіталу є одним із самостійних напрямів підвищення ринкової вартості підприємства, що є однією із цілей управління його прибутковістю.

7. Показник вартості капіталу – це критерій оцінки і формування відповідного типу політики фінансування підприємством своїх активів (у першу чергу – оборотних). Виходячи із реальної вартості капіталу, який використовується, та оцінки її виміру, підприємство формує агресивний, помірний (компромісний) або консервативний тип політики фінансування активів.

Вартість капіталу підприємства розраховується на основі середньозваженої вартості капіталу (WACC):

(3.1)

Де Квк – очікувана ставка вартості власного капіталу;

Кпк – очікувана ставка вартості позичкового капіталу;

К – сума капіталу підприємства;

ВК – сума власного капіталу;

ПК – сума позичкового капіталу.

WASS показує середню дохідність, яку очікують (вимагають) капіталодавці (власники та кредитори), вкладаючи кошти в підприємство. WASS залежить від структури капіталу та ціни залучення капіталу, від власників і кредиторів. Дану модель можна деталізувати, виокремивши власний і позичковий капітал.

Очікувана ставка вартості позичкового капіталу визначається на основі аналізу фінансових відносин підприємства з його кредиторами і включає всі витрати, пов’язанні із залученням позичкового капіталу в тому числі процентні платежі, дизажіо, різного роду збори тощо. В даному випадку ця ставка відповідає кредитній ставці, за якою підприємство залучає (чи може залучити) кредити (20-25%).

Отже, Кпк = 23%.

Для розрахунку КВК за допомогою показника PER, що є оберненим до відношення ринкового курсу до чистого прибутку на 1 акцію.

. (3.2)

Отже, або 27 %.

Розрахувавши даний показник в сучасних умовах (економічної кризи) можемо сказати, що відсоток середньої дохідності, який прагнуть отримати капіталодавці, вкладаючи свої кошти в ЗАТ “Сіверянка” майже дорівнює банківському кредиту (24%, відповідно23%). Тобто слід залучати кошти з тих джерел, де їх легше отримати. А в сучасних умовах банки затрудняються давати кредити.

На практиці при розрахунку вартості залучення позичкового капіталу слід враховувати податковий фактор. З його урахуванням:

(3.3)

Де S – податковий мультиплікатор (ставка податку на прибуток – 25%).

У процесі оцінки вартості власного капіталу слід чітко виокремлювати очікувану ціну, за яку інвестори будуть згодні вкладати кошти в підприємство, та очікувану рентабельність власного капіталу. Різниця полягає в тому, що останній показник розраховується з використанням балансової вартості власного капіталу. Натомість ціна залучення власного капіталу визначається на основі ринкових оцінок вартості капіталу підприємства та його доходів.

Отже, при очікуваній вартості власного капіталу 27% і очікуваній ставці позичкового капіталу 23%, середньозважена вартість капіталу буде становити 21%.

При врахуванні податкового фактора, а саме податку на прибутку у розмірі 25%, на практиці отримаємо, що інвестори вкладуть кошти в ЗАТ “Сіверянка” під 21%, що на 2 % менше, ніж при залученні кредитів, тому співпраця з інвесторами є більш вигіднішою, а ніж співпраця з банківськими структурами.

Висновки

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук шляхів покращення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, робіт послуг; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства.

Основним завданням проведення оцінки фінансового стану підприємства є аналіз результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним). Основним джерелом інформаційного забезпечення даного аналізу є бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), “Звіт про фінансові результати” (форма № 2), “Звіт про рух грошових коштів”, “Звіт про власний капітал” та примітки до річної фінансової звітності за 2007 рік.

Об’єкт дослідження ЗАТ “Сіверянка”. Основною метою дiяльностi є виробництво робочого одягу, верхнього одягу та оптова торгівля одягом, включаючи спортивний.

Для того щоб провести детальний аналіз даного підприємства, в першу чергу було проаналізовано чистий рух грошових коштів від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства.

Оскільки операційна діяльність будь-якого підприємства є основним джерелом прибутку, то вона повинна забезпечувати грошовими коштами суб’єктів господарювання. Відтоки від основного виду діяльності перевищують притоки на 4948,6 тис. грн. Це безумовно негативний фактор, але величина видатків по операційній діяльності перевищують чистий рух коштів з цієї ж діяльності (видатки = 12590,2тис. грн), а це означає, що підприємству не вистачатиме коштів. Тому доцільно буде проведення активної інвестиційної і фінансової політки.

Дуже часто при вдалому веденні справ підприємство прагне до розширення і модернізації виробничих можливостей. Загалом відтоки по інвестиційній діяльності перевищують притоки на 4434,3 тис. грн. У структурі цього показника велика частина припадає на продаж основних засобів і нематеріальних активів, а отримані кошти від їх реалізації були неповністю використанні на купівлю нових, що свідчить про фінансування якихось інших внутрішніх проблем ЗАТ “Сіверянка” або ж скорочення його діяльності, що викликані різноманітними зовнішніми чинниками, такими як розвиток конкурентів підприємства, інфляційні процеси в країні та інші.

Фінансова діяльність покликана підвищити грошові кошти в розпорядженні суб’єкта господарювання для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності. Взагалі політика проведення фінансової діяльності підприємства має важливе значення для збереження самостійності, платоспроможності і конкурентності. Показники притоків перевищують показники відтоків на суму 514,2 тис. грн. Аналізуючи структуру потоків грошових коштів фінансової діяльності видно, що підприємство у звітному році залучило короткостроковий кредит, але більшу частину його було повернено. Цей момент можна пояснити тим, що протягом року товариству негайно були потрібні кошти на проведення певних операцій (наприклад для розрахунків з постачальниками), а на рахунку підприємства такої суми кошті не було, тому було прийнято рішення про взяття кредиту. Але до кінця року підприємство знайшло можливість повернути частину боргу.

Горизонтальний і вертикальний аналіз показав, що валюта балансу у звітному році дещо збільшилась порівняно з попереднім, що свідчить про певне економічне зростання підприємства. Але дане підприємство характеризується великим коефіцієнтом зношення основних засобів і невеликим коефіцієнтом оновлення їх.

Більш детальні висновки можна зробити після розрахунку ряду фінансових показників. Коефіцієнт зміни валових продаж показує, що обсяг продаж у звітному періоді збільшився на 11,2% (або на суму 1157,5 тис. грн) порівняно з попереднім.

Варто зазначити, що середній період погашення дебіторської заборгованості у звітному періоді більший ніж у базовому на 57 днів. Це є позитивним показником, адже підприємство встигне отримати кошти від покупців (дебіторів) і перерахувати їх кредиторам.

Негативним моментом у діяльності підприємства є зменшення всіх показників ліквідності. Така ситуація була досягнута за рахунок зменшення кількості найбільш ліквідних активів (грошових коштів на рахунку підприємства) та збільшення зобов’язань.

В ході проведення аналізу фінансового стану підприємства, а саме оцінки вартості капіталу, було встановлено, що товариству “Сіверянка” буде кращим залучати інвесторів. Загальна потреба в капіталі становить 28439,9 тис. грн.

Отже, логічним завершенням даного аналізу є виявлення проблем, тобто негативних тенденцій розвитку даного підприємства, а також пропозиція певних шляхів вирішення даних проблем.

До головних проблем можна віднести те, що:

– нестабільність законодавства і політичного устрою;

– значне зношення основних виробничих фондів;

– забрудненість навколишнього середовища;

– зменшення рівня рентабельності та ліквідності підприємства.

Пріоритетними шляхами розвитку ЗАТ “Сіверянка” є:

– пошук нових клієнтів (споживачів), а також можливість освоювати нові суміжні види діяльності, які потребують невеликих витрат і приносять невеликі, але стабільні доходи (наприклад, перевезення грузів);

– пошук нових постачальників сировини і матеріалів (це в основному текстильні матеріали) і укладання з ними договорів на поставку;

– модернізація та оновлення основних засобів товариства, користуючись фінансовим лізингом;

– проведення маркетингових досліджень даного ринку збуту;

– підвищення конкурентоспроможності робіт і послуг;

– зменшення рівня дебіторської заборгованості, а саме її терміну;

– використання екологічно-чистої сировини і матеріалів;

– підвищення рентабельності підприємства тощо.

Література

1. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – К.: Алерта, 2005. – 200с.

2. Довгалюк В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 2003. – 314с.

3. Зятковський І. В., Зятковська Л. І., Романів М. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 274с.

4. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. -X.: ВД “Інжек”, 2006. – 184с. Конституція України: прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К: Преса України, 1998. – 78 с.

5. Господарський Кодекс України за станом на 20 лютого 2007 року//Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 200 с.

6. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 р.// Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2006. 126 с.

7. Цивільний Кодекс України за станом на 29 березня 2006 року.//Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2006. 400 с.

8. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р.// Бюлетень законодавчих і юридичних актів. – 2006. – № 4 – С.4-20.

9. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16 липня 1999 р.// Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 27. – С. 3-20.

10.Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48 – С.21-28.

11. http://uamedia. visti. net/uk/ – Урядовий кур’єр

12. http://uamedia. visti. net/golos/ – Голос України

13. http://www. business. ua/ – Бізнес

14. http://www. gc. lviv. ua/ – Галицькі контаркти

15. http://www. bank. gov. ua/default. htm – Вісник НБУ.


Фінансова діагностика ЗАТ “Сіверянка”