Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики

Зміст вправи.Дозування.Методичні вказівки.
1.

В. п. : Ноги нарізно, руки на поясі.

Послідовність виконання : 1-4 – колові оберти головою вправо, 5-8 – колові оберти головою вліво.

8 – 10 разів.Спина рівно. Темп виконання середній.
2.

В. п. : Ноги на ширині плечей, руки на поясі.

Послідовність виконання : Виконуємо вправи головою : 1 – вперед, 2 – назад, 3 – вправо, 4 – вліво.

10 – 12 разів.Темп виконання середній.
3.

В. п. : Ноги на ширині плечей, руки на поясі.

Послідовність виконання : 1 – тулуб вперед, 2 – вихідне положення, 3 – тулуб назад, 4 – вихідне положення.

8 – 10 разів.Темп виконання середній.
4.

В. п. Ноги нарізно, руки зігнуті в ліктях до плечей.

Послідовність виконання : Виконуємо колові рухи плечима. 1-4 – вперед, 5-8 – назад.

10 – 12 разів.Спина рівно. Темп виконання середній.
5.

В. п. Ноги нарізно, руки в сторону.

Послідовність виконання : Виконуємо колові рухи руками : 1-4 – вперед, 5-8 – назад.

10 – 12 разів.Темп виконання середній. Намагаємося виконати колові рухи з найбільшим діаметром.
6.

В. п. : Ноги на ширині плечей, руки на поясі.

Послідовність виконання : Колові рухи тулубом за і проти годинникової стрілки. 1-4 – за годинниковою стрілкою, 5-8 – проти.

8 – 10 разів.Темп виконання середній.
7.

В. п. : Ноги нарізно, руки вперед.

Посліловність виконання : 1 – мах правою ногою до лівої руки, 2 – вихідне положення, 3 – мах лівою ногою до правої руки, 4 – вихідне положення.

10 – 12 разів.Темп виконання середній.
8.

В. п. : Ноги нарізно, руки перед груддю.

Послідовність виконання : 1,2 – рухи зігнутими в ліктях руками в різні сторони, 3,4 – рухи прямими руками в різні сторони.

8 – 10 разів.Темп виконання середній. Необхідно виконувати вправу так, щоб лопатки наближалися одна до одної.
9.

В. п.: Ноги якнайширше, руки на поясі.

Послідовність виконання : 1 – робимо упор на праву ногу, 2,3 – виконуємо перекат, 4 – робимо упор на ліву ногу. Так само робимо з ліва на право.

10 – 12 разів.Спина прямо. Темп виконання середній.
10.

В. п. : Ноги на ширині плечей, руки вперед.

Послідовність виконання : 1-15 – виконуємо присідання.

15 разів.Тримати спину рівно. П’яти не відривати від землі. Темп виконання середній.
11.

В. п. : Ноги на ширині плечей, руки на поясі.

Послідовність виконання : Виконуємо стрибки. 10 – на правій нозі, 10 – на лівій нозі, 10 – на обох ногах.

1 раз.Темп виконання швидкий.

Післявиконаннявправпотрібновідновитидихання. Дляцьогопідчасвдихупіднімаєморукивгору, апідчасвидоху – опускаємовниз.

Кожнувправунеобхідноробитивід 5 до 10 раз. Кількістьзалежитьвідбажаннялюдини.

Щоденнагімнастика – цегарантіягарногосамопочуттятавдалогонастрою.

Вступ.

Ранковагігієнічнагімнастикамаєособливезначенняпідчаспереходуорганізмулюдинивідстануснудобадьорості, здатностіпідвищеннятонусунервовоїтам’язовоїсистем, працездатності, їїпотрібновиконуватикожногоднявсімстудентам. Завданнямранковоїгігієнічноїгімнастикиєстимулюваннярядуфізіологічнихфункційорганізму, які, звичайно, підчасснутрохипослаблюються, загальмовуються. Це, насамперед, стосуєтьсядіяльностісерцево-судинноїідихальноїсистем. УрезультатіпроведенняРГГшвидкопідвищуєтьсязагальнийтонусорганізму, пожвавлюєтьсядіяльністьсерцево-судинноїсистеми, внаслідокчоголіквідуютьсявогнищазастійної, депонованоїкрові, зокрема, учеревнійпорожнині. Посилюєтьсяфункціядихання: збільшуєтьсяйогоглибина, поліпшуєтьсялегеневавентиляція. Покращуєтьсятакожідіяльністьшлунково-кишковоготракту, нирок, поліпшуютьсяпроцесиобмінуречовинтощо. Ранковагігієнічнагімнастика – цекомплексфізичнихвправ, характерякихтаформапроведеннярізноманітнійзалежатьвідметизанять. ЯкщорозглядатиРГГякзасібпідняттяфункціональнихможливостейорганізму, щобулизниженіпідчассну, тодостатньовиконуватиїїпротягом 10-15 хв., застосовуючипростівправи, якіневикликаютьвідчуттявтоми. Загальнийпринциппобудовикомплексуполягаєвтому, щобзабезпечитиучастьосновнихм’язовихгрупврусі, щовсвоючергуактивновпливаєнароботувнутрішніхорганів. УкомплексРГГпотрібнотакожвключативправиякнадихання, такінагнучкість. Потрібноуникативиконаннявправстатичногохарактеру, іззначнимобтяженням, навитривалість (наприклад, тривалийбігдовтоми).

Міністерство Аграрної Політики України

Полтавська Державна Аграрна Академія

Кафедра Фізичного Виховання та Спорту

Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики.

Виконала:

Студентка 1 курсу

2 групи

Факультету ТВППТ

Дудник Богдана


Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики