Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

При визначенні кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, споруджень, об’єктів, їхніх частин і видів робіт складається кошторисна документація, що складається з локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків, об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків, кошторисних розрахунків, на окремі види витрат, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва і т. д. Кошторисна документація складається у визначеній послідовності, з поступовим переходом від дрібних до більш великих елементів будівництва, що представляє собою вид робіт (витрат) – об’єкт-пусковий комплекс-черга будівництво-будівництво (будівництво) у цілому.

При складанні кошторисної документації рекомендується використовувати кошторисно-нормативну (нормативно-інформаційну) базу. Локальні кошториси (локальні кошторисні розрахунки) складаються по робочих кресленнях на окремі види будівельних і монтажних робіт з форм, що рекомендуються. У них визначається кошторисна вартість конструктивних елементів і видів робіт. Обсяги будівельних і монтажних робіт беруться з відомостей обсягів робіт або визначаються по робочих кресленнях. Обчислення обсягів робіт виробляється по схемах, що дозволяє легко простежити хід розрахунків, послідовність їхнього виконання і формули підрахунків.

У залежності від окремих видів будівництва спеціалізації підрядних будівельно-монтажних організацій і структури проектної документації локальні кошторисні розрахунки (кошториси) можуть складатися:

По будинках і спорудженням – на будівельні (у тому числі і спеціальні) роботи, внутрішні санітарно-технічні роботи, внутрішнє електроосвітлення, електросилові установки, монтаж і придбання технологічного й іншого видів устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, слабкострумових пристроїв, придбання меблів, інвентарю й інші роботи;

По загально майданчикових роботах – на вертикальне планування, пристрій інженернихмереж, шляхів і доріг, благоустрій території й інші.

У локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) може вироблятися угруповання даних у розділ по окремих конструктивних елементах будинку (спорудження), видам робіт і пристроїв, що враховує специфічні особливості окремих видів будівництва.

Порядок угруповання регламентується виробничо-галузевими і територіальниминормативними документами.

Вартість у складі локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) складається з прямихвитрат, накладних витрат і кошторисного прибутку.

Прямі витрати безпосередньо зв’язані з виробництвом будівельно-монтажних робіт івключають:

Основну заробітну плату робітників;

Вартість матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів;

Витрати по експлуатації машин і механізмів.

До основної заробітної плати робітників відноситься відрядна і погодинна оплата праці робітників, зайнятих на будівельних і монтажних роботах, а також на доставці матеріалів від приоб’єктного складу до місця укладання.

Частина заробітної плати робітників входить в інші статті кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт: заробітна плата робітників, зайнятих на навантаженні, транспортуванні і вивантаженні будівельних матеріалів, включена у вартість матеріалів; заробітна плата працюючих на машинах віднесена до витрат по експлуатації машин; заробітна плата інженерно-технічних працівників і службовців включена в накладні витрати.

Кошторисна вартість матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів включає витрати на придбання матеріалів за відпускними цінами промисловості, витрати по упакуванню, реквізитові, доставці до приоб’єктного складу будівництва, а також заготівельно-складські витрата.

Витрати по експлуатації машин і механізмів включають:

Витрати на доставку машин набудівельний майданчик, переміщення з об’єкта на об’єкт, монтаж і демонтаж;

Амортизаційні відрахування; витрати, необхідні для капітальних і поточних ремонтів і технічного обслуговування машин; заробітну плату машиністів і іншого обслуговуючого персоналу; вартість пально-мастильних і обтиральних матеріалів, змінних пристосувань і деталей.

Накладні витрати, призначені для організації, керування й обслуговування будівельного виробництва, на відміну від прямих витрат не зв’язані безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних робіт і відбивають витрати на створення необхідних умов для нормального функціонування процесу будівельного виробництва.

У накладні витрати входять наступні статті витрат:

Адміністративно-господарські витрати (оплата праці адміністративно-господарськогоперсоналу; відрахування на соціальні нестатки; зміст і експлуатація обчислювальноїтехніки, будинків, службовоголегкового транспорту; ремонтосновнихфондів, використовуванихадміністративно-господарськимперсоналом; амортизаційнівідрахування (орендна плата) по основних фондах, призначеним дня обслуговуванняадміністративного персоналу; оплата консультацій, інформаційних і аудиторських послуг; поштово-телеграфні, канцелярські, типографські й інші адміністративно-господарськівитрати);

Витрати по обслуговуванню працівників будівництва (підготовка і перепідготовка кадрів, відрахування на соціальні нестатки, забезпечення санітарно-гігієнічних і побутових умов, охорона праці і техніка безпеки);

Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках (знос і ремонт малоцінного швидкозношуваного інструмента і виробничого інвентарю; винаходи і раціоналізаторство; витрати по геодезичних роботах; проектування провадження робіт; зміст виробничих лабораторій; благоустрій і зміст будівельних майданчиків; підготовка будівельних підрозділів у межах будівництва);

Інші накладні витрати (платежі по обов’язковому страхуванню, по кредитах банків; реклама, участь у виставках, ярмарках; податки, збори, платежі й інші обов’язкові відрахування, набір і відрядження робітників, представницькі й інші витрати, що відшкодовуються замовниками).

Для визначення вартості будівництва на різних стадіях інвестиційного процесу рекомендується використовувати систему норм накладних витрат, що включає:

Укрупнені нормативи по основних видах будівництва;

Нормативи по видах будівельних і монтажних робіт;

Норми накладних витрат на будівельні, монтажні, спеціальні будівельні роботи, призначені для визначення вартості будівництва в базисному рівні цін;

Індивідуальні норми накладних витрат для конкретних будівельних, монтажнихіремонтно-будівельних організацій.

На відміну від прямих витрат накладні витрати побічно нормуються у відсотках від обраної бази вирахування:

Фонду оплати праці робітників у складі прямих витрат;

Кошторисної вартості прямих витрат у базисному рівні кошторисних норм і цін.

Кошторисний прибуток – це сума засобів, необхідних для покриття окремих (загальних) витрат будівельної організації, які не відносяться на собівартість робіт. Кошториснийприбуток включає: витратина сплатуподаткунаприбуток, витратинарозвитоквиробництва, на матеріальне стимулювання працівників і на розвиток соціальної сфери.

У тих випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій, знос будинків і споруджень з метою одержати конструкції, матеріали і вироби, придатні для повторного застосування, або виробляється побіжна будівництву видобуток окремих матеріалів (камінь, щебінь, ліс і ін), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знос (перенос) будинків і споруджень і інші роботи приблизно вказуються поворотні суми.

Поворотні суми – це суми, що зменшують розміри виділюваних замовником капітальнихвкладень, виключаються не з підсумку локального кошторисного розрахунку і з обсягувиконаних робіт.

При визначенні кошторисної вартості ресурсним методом складаєтьсялокальнийресурсний кошторисний розрахунок (локальний кошторис).

У локальному ресурсному кошторисному розрахунку виділяються наступні ресурсніпоказники:

Трудомісткість робіт (у людино-годинах) для визначення основної заробітної плати робітників, що виконують будівельні роботи й обслуговують будівельні машини;

Час використання будівельних машин (у машино-часах);

Витрата матеріалів, виробів і конструкцій (у прийнятих фізичних одиницях виміру: м3 , м2 , т, п. м. і ін) і витрата ресурсів, на транспортування матеріалів, виробів і конструкцій. Вартість ресурсів при цьому визначається по поточних або прогнозованих цінах.

Об’єктні кошториси (об’єктні кошторисні розрахунки) розробляють у базисному абопоточному (прогнозному) рівні цін, що рекомендуються Мінбудом України, на об’єкти вцілому: дані локальних кошторисів сумуються з угрупованням по відповідних графахкошторисної вартості:

“будівельних робіт”;

“монтажних робіт”;

“устаткування, меблів і інвентарю”;

“інших витрат”.

В об’єктному кошторисному розрахунку (кошторису) построчно й у підсумку приводяться показники одиничної вартості на 1 м обсягу, 1 м площі будинків і споруджень, 1 м довжини мереж і т. д. Також за підсумком приблизно показуються поворотні суми, що є підсумком поворотних сум, визначених у всіх стосовним до цього об’єкта локальних кошторисах.

При складанні об’єктного кошторисного розрахунку можуть використовуватися укрупнені кошторисні нормативи (показники), а також вартісні показники по проектах-аналогах. В об’єктних і локальних кошторисах виділяються нормативна трудомісткість і кошторисна заробітна плата. Нормативна трудомісткість відбиває кількість праці робітників у людино-годинах, що по кошторисних нормах повинне затрачатися на виконання будівельних і монтажних робіт. Вона включає трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах, накладних витратах, а також трудомісткість зведення титульних тимчасових будинків і споруджень і виконання робіт у зимовий час.

Кошторисна заробітна плата включає: основну заробітну плату робітників, зайнятих безпосередньо на будівельних і монтажних роботах; заробітну плату робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин; заробітну плату робітників, враховану в накладних витратах, у вартості тимчасових будинків і споруджень, у складі зимових подорожчань і інших нарахувань.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у випадку, коли необхідно визначити в цілому по будівництву розмір (ліміт) засобів, необхідних для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами.

У випадку, якщо маються в наявності нормативи, виражені у відсотках від повної кошторисної вартості або кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, кошторисні розрахунки можуть не складатися. При цьому в глави зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва “Підготовка території будівництва”, “Інші роботи і витрати”, “Підготовка експлуатаційних кадрів” окремим рядком включаються засоби, виходячи з наявного нормативу.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається на основі об’єктних і локальних кошторисів, а також кошторисних розрахунків на додаткові витрати в базисно-поточному або базисно-прогнозному рівні цін і є основним документом, що визначає вартість будівництва підприємств, будинків і споруджень.

У зведеному кошторисному розрахунку вартості виробничого і житло-цивільногобудівництва засоби розподіляються по 12 главам (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

Структура зведеного кошторисного розрахунку

Главизведеного кошторисного розрахункуЗміст глав
1. Підготовкатериторіїбудівництва– засоби на роботи і витрати, зв’язані з відводом і освоєннямзабудовуваної території
2. Основні об’єктибудівництва– кошториснавартістьбудинків, споруджень, цехівіустановок основного виробничого призначення

3. Об’єктипідсобноговиробничогойобслуговуючогопризначення

4. Об’єкти енергетичногогосподарства

5. Об’єкти транспортного господарства і зв’язку

Б. Зовнішні мережі і спорудження водо-постачання, каналізації, тепло – і газопостачання

7. Благоустрій і озелененнятериторії

– кошторисна вартість об’єктів, перелік яких відповідає найменуванням глав

8. Тимчасові будинки і

Спорудження

– засобу на зведення тимчасових (титульних) будинків іспоруджень;

– виконання робіт з переустаткування інших будинків і споруджень для обслуговування будівництва

9. Інші роботи і витрати

– витрати на виконання проектно-дослідницьких робіт;

– витрати по освоєнню площадки;

– витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для споруджуваного підприємства;

– різні компенсації і доплати працівникам і ін.

10. Змістдирекції (технічнийнагляд) споруджуваного підприємства й авторський нагляд

– засоби на обслуговування служби замовника-забудовника

11. Підготовка експлуатаційних кадрів

– засоби на підготовку експлуатаційних кадрів для знову споруджуваних і реконструйованих підприємств (також включаються в глави 7 і 8)

12. Проектні і дослідницькі роботи

Засоби на:

– проектно-дослідницькі роботи (послуги) – роздільно на проектний і дослідницькі;

– авторський нагляд проектних організацій за будівництвом;

-експертизупередпроектнойіпроектно-кошторисної документації;

– іспит паль, проведений підрядною будівельно-монтажною організацією за технічним завданням замовника будівництва

Розподіл вартості по об’єктах і роботам усередині глав виробляється відповідно до сформованій для відповідної галузі Народного господарства номенклатурі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

Наприкінці зведеного кошторисного розрахунку передбачається резерв на непередбаченіроботи і витрати, призначений для компенсації вартості тих робіт і витрат, що не завждиможна передбачити в процесі проектування, але які можуть виникнути як при детальномупроробленні проектних рішень, так і в ході виконання будівельно-монтажних робіт.

Величина резерву засобів на непередбачені роботи і витрати обчислюється у відсоткахпро загальну кошторисну вартість і залежить від об’єкта і галузі. Резерв на непередбаченівитрати повинний бути таким, щоб забезпечити виконання проекту без додатковоїгрошової допомоги.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вказуються:

Поворотні суми;

Балансова (залишкова) вартість устаткування, демонтуємого або пересуваємого вмежах діючого реконструйованого підприємства або підприємства, що технічнопереозброюється;

Дані про пайову участь підприємств і організації в будівництві об’єктів загального користування або загальновузлових об’єктів;

Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і суспільних будинків по напрямках капітальних вкладень;

Суми податку на додану вартість (ПДВ) і інші витрати, що передбачаються чиннимзаконодавством України.

Зведення витрат на будівництво в цілому або на його чергу складаються по формі, що рекомендується Мінбудом України і включає окремими рядками підсумки по всіх зведених розрахунках вартості будівництва, а також по поворотних сумах з підведенням підсумків.

До зведеного кошторисного розрахунку повинна додаватися пояснювальна записка, у якійприводяться:

Посилання на територіальний район, де виробляється будівництво;

Рівень кошторисних цін, у яких складений розрахунок;

Перелік каталогів кошторисних нормативів, прийнятих для складання кошторисів на будівництво об’єкта;

Найменування генпідрядній організації;

Норми накладних витрат і кошторисного прибутку;

Особливості визначення кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування і його монтажу для даного будівництва;

Особливості визначення засобів по главах 8-12 зведеного кошторисного розрахунку;

Розрахунок розподілу засобів по напрямках капітальних вкладень (для житло-цивільного будівництва);

Інші зведення про порядок визначення вартості, а також посилання на відповідні рішення урядових і інших органів державної влади з питань, зв’язаним з ціноутворенням і пільгами для даного будівництва.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність від 18.09.91 № 1560-ХІІ із змінами і доповненнями.

2. Закон України “Про захист іноземних інвестицій на Україні від 10.09.91 № 1540а-ХП

3. Бланк Й. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Тренд Лимитед”. – 1995.

4. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ “ДИС”, 1997. – 160с.

5. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. К.: “Видавництво Лібра” ТОВ, 1998 p. -392с.

6. Васильченко С. М. Теоретичні основи інвестування // Фінанси України – 2001. -№1.

7. Карпінський Б. А. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України – 2001. -№7

8. Карпінський Б. Інвестиційна привабливість та ризик регіону: методи оцінки // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – № 8.

9. Козик В. В., Федоровський В. А. Вплив амортизації на формування інвестиційної привабливості проектів // Фінанси України – 2002. -№ 8

10. Корнеєв В. В. Інвестиційна спорідненість приватизації і фондового ринку // Фінанси України – 2002. – № 4


Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів