Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

Зміст

1. Вступ.

2. Фінансове управління районної державної адміністрації.

3. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА.

4. Передумови формування доходів та видатків бюджету Генічеської РДА.

5. Формування проекту бюджету.

6. Зведення бюджету Генічеського району.

7. Бюджетні запити.

8. Трансферти.

9. Індивідуальне завдання.

Висновок.

Використана література.

1. Вступ

Головною метою виробничої практики є закріплення на практичному досвіді і поглиблення своїх знань, аспектів функціонування організацій на базі фінансового управління Генічеської РДА.

Під час виробничої практики я ознайомилась зі структурою організації і методами роботи фахівців організації в процесі здійснення господарської діяльності. А також здобула знання у методах застосування сучасних технологій збору й обробки інформації з різних видів діяльності організації та в системі розрахунку показників бюджету.

Основними задачами практики є:

Ознайомлення зі структурою організації.

Ознайомлення з організацією роботи на робочому місці, виходячи з методичних та інструктивних матеріалів.

Краще розуміння та оптимальне застосування головних положень Бюджетного кодексу.

Застосування нових підходів, методів аналізу та оцінки показників бюджету.

Набуття практичних навичок аналізу та розрахунків показників бюджету.

Засвоєння особливостей складання місцевих бюджетів: ознайомлення з формами та процесом розробки бюджетних запитів, складання проектів.

Розгляд та затвердження місцевих бюджетів представницьким органом.

Виконання індивідуального завдання: розрахунок показників обсягу видатків загального фонду бюджетів.

2. Фінансове управління районної державної адміністрації

Фінансове управління районної державної адміністрації є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно до чинного законодавства і підпорядковується Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації та голові районної державної адміністрації.

Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями голови районної державної адміністрації, наказами Міністерства фінансів України і Головного фінансового управління облдержадміністрації.

Управління:

Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в районі;

Складає проект і організує виконання районного бюджету;

Готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

Розробляє пропозиції з удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

Здійснює контроль за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та котів цільових фондів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні районного бюджету.

Організовує роботу, пов’язану із складанням районного бюджету за дорученням районної державної адміністрації, визначає порядок і термін подання районними управліннями матеріалів для підготовки проектів районного бюджету. Складає проект районного бюджету.

Здійснює у процесі виконання місцевих бюджетів за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевих бюджетів району

Забезпечує контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань.

Складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами нижчого рівня.

Веде облік виконання районного бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах та видатках районного бюджету.

Контролює правильність проведення виплат і відшкодування за рахунок державного та місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством України.

Готує пропозиції про встановлення на території району місцевих податків, платежів і зборів.

За дорученням районної державної адміністрації, розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до районного бюджету, готує відповідні пропозиції з цього питання.

Відповідно до рішень судових і адміністративних органів, у передбачених законом випадках, забезпечує виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам.

На базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан місцевого господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції про мобілізацію додаткових фінансових ресурсів.

3. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА

Генічеська районна державна адміністрація має багатогалузеву структуру. Однією з підзвітних організацій адміністрації є Фінансове управління Генічеської РДА Воно складається із трьох структурних підрозділів:

Бюджетний відділ, що займається процесом складання, розглядом та затвердженням місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України.

Відділ прогнозування доходів, фінансів галузей народного господарства, розрахунків за енергоносії, соціального забезпечення та захисту населення.

Відділ фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації.

Начальник райфінвідділу відповідальний за формування бюджетних призначень міжбюджетних трансфертів, підготовку інформації та проекту зведеного та районного бюджетів, розподілу доходів та видатків району, а також за виконання поставлених, перед відділом задач.

До складу бюджетного відділу відносяться:

Начальник бюджетного відділу – узгоджує пропозиції проекту з розпорядниками бюджетних коштів.

Головний спеціаліст з питань прогнозування бюджету

Головний спеціаліст з питань узгодження бюджету

Головний спеціаліст з питань затвердження бюджету

До складу відділу прогнозування доходів входить:

Начальник відділу доходів

Головний спеціаліст з податкових надходжень.

Головний спеціаліст з неподаткових надходжень.

Старший інспектор.

До відділу фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації відносять:

Начальник відділу-головний бухгалтер.

Головний спеціаліст відділу.

Головний спеціаліст по комп’ютерному забезпеченню та автоматизованій обробки інформації.

Секретар-друкарка.

Водій.

Прибиральниця.

4. Передумови формування доходів та видатків бюджету Генічеської РДА

Поняття та сутність бюджету визначені в Бюджетному кодексі України.

Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення задач та функцій, що затверджуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетний період для всіх бюджетів складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Бюджет складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд бюджету включає:

А) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

Б) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

В) фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає:

А) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

Б) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

В) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

Формування проекту бюджету відбувається згідно з законодавчою базою, а саме:

Доходи бюджетів міста районного значення, сіл і селищ плануються відповідно до статей 64, 69 БкУ.

Видатки бюджетів міста районного значення, сіл і селищ плануються відповідно до статей 88, 91 БкУ.

Доходи і видатки бюджету розвитку плануються відповідно до статті 71 БкУ.

Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету, не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду приймає відповідна рада (ст.24 БкУ).Бюджет планується в гривнях.

Згідно із статтею 72 Бюджетного кодексу України по загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.

Вільний залишок бюджетних коштів – різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду (стаття 14-1 БкУ).

Відповідно до статті 122 БкУ у разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України чи рішенням районної ради про бюджет в частині державних делегованих повноважень голові районної державної адміністрації надається право протягом місяця з дня прийняття рішення про міський, сільський, селищний бюджети призупиняти дію рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду. Виконавчі органи міської, селищних і сільських рад наступного дня після підписання керівником рішення про відповідний бюджет надсилає його районній державній адміністрації для проведення експертизи фінансовим управлінням згідно із статтею 115 БкУ. У разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з нього здійснюються у порядку, визначеному статтею 79 БкУ.

Бюджет Генічеської райдержадміністрації формується із урахуванням наступних факторів:

Адміністративний центр – місто Генічеськ населення – 20,6 тис. чол.

На території району розташовано Азово-Сивашський національний парк площею 7528 гектарів.

В районі працює: підприємств – 35

Переробних – 3

Сільськогосподарських підприємств -33

Фермерських господарств – 240

Площа району складає 3000 кв. кілометрів, це 10,6 % загальної площі Херсонської області;

– проживає населення 62,3 тис. чоловік,

Всього населених пунктів – 68: сільських – 65, селищних -2, місто -1

Працює рад – 21: районна -1, міська -1, селищних – 2, сільських -17.

До складу Генічеської райдержадміністрації належить 21 рада, при цьому лише в бюджеті двох із них ( міська рада Генічеська та Щасливцівська сільська рада) доходи перевищують видатки. Ця різниця вилучається й розподіляється між іншими бюджетами рад з метою подальшого збалансування місцевого районного бюджету.

5. Формування проекту бюджету

Формування розрахункових показників місцевих бюджетів на 2009 рік здійснено в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи та її впливу на розвиток економіки країни і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіонів.

В основу формування обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначені міжбюджених трансферті та розрахунку міжбюджетних трансфертів, крім вимог Бюджетного кодексу України, фінансового та іншого базового законодавства України, покладено норми Закону України від 31 жовтня 2008 року №639-УІ “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та основні вимоги Указу Президента України від 20 жовтня 2008 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України”.

У проекті бюджету району на 2009 рік обсяг загального фонду зведеного бюджету району по доходах і видатках визначено у сумі 112428,8 тис. гривень, що на 11100,2 тис. гривень, або на 11,0 % більше у порівнянні з обсягом, визначеним йому Урядом на 2008 рік.

Обсяг дотації вирівнювання для бюджету району Міністерством фінансів України визначено у сумі 58811,4 тис. гривень, що становить 120,4% від рівня 2008 року.

Додаткова дотація визначена в обсязі – 791,9 тис. гривень, субвенція на здійснення програм соціального захисту населення в обсязі – 28 252,8 тис. гривень, субвенція по статті 57 – 69,9 тис. гривень, субвенція на капітальні видатки – 209,6 тис. гривень.

Обсяг доходів бюджету району, розрахований фінансовим управлінням на 2009 рік у відповідності з прогнозними розрахунками Міністерства фінансів, враховуючи положення статей 64 – 66, 69 та 71 Бюджетного кодексу України, в тому числі:

Таблиця 1

Прогнозні розрахунки доходів Генічеської РДА 2008-2009рр.

На 2008 рікНа 2009 рікВідхилення
Сума%
Доходи І кошику20931,518850,0-2081,590,0
Доходи ІІ кошику4129,25062,0932,8122,6
Разом доходів25060,723912,0-1148,795,4
Дотація вирівнювання з держбюджету48854,558811,49956,9120,4
Додаткова дотація868,5791,9-76,691,2
Субвенція по статті 57767,2451,1-316,158,8
Субвенція по соцзахисту25777,728252,82475,1109,6
Субвенція на капітальні видатки209,6209,6
Разом загальний фонд101328,6112428,811100,2111,0
Спецфонд35127,136433,41306,3103,7
В т. ч. бюджет розвитку10800,06000,0-4800,055,5
ВСЬОГО136455,7148862,212406,5109,1

Обсяг видатків загального фонду бюджету району, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (77661,4 тис. грн.), визначено Урядом, виходячи з формульної методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1195 “Про затвердження формули розподілу міжбюджетних трансфертів між Державним та місцевими бюджетами” із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

У видатках на освіту передбачені видатки на видачу одноразової допомоги дітям позбавленим піклування, яким, у 2009 році виповнюється 18 років у сумі 20,7 тис. гривень.

Проект районного бюджету та прогнозні розрахунки щодо проекту бюджету району визначені фінансовим управлінням районної державної адміністрації на підставі формульної методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004р. №1782 “Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин ” із змінами.

Корегуючи коефіцієнти обсягів видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями, обсягів нерозподіленого резерву коштів та коригуючи коефіцієнти, які враховують вплив різних факторів – чисельності населення, кількості населених пунктів відповідної територіальної громади, штатної чисельності працівників бюджетних установ, кількості дітей віком від 0 до 6 років, кількості груп у дитячих дошкільних закладах, частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно – освітні послуги, визначені єдиними для всіх сільських, селищних і міської рад, в межах рекомендованих вищезазначеною постановою, в обсягах, які максимально впливають на розрахункові показники видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів органам місцевого самоврядування.

Проект районного бюджету на 2009 рік по доходах складає 128545,0 тис. грн, у тому числі:

Загального фонду 100241,7 тис. грн, з яких 58811,4 тис. грн – дотація вирівнювання з Державного бюджету, 791,9 тис. грн. – додаткова дотація з держбюджету на вирівнювання фінансової забезпеченності, 28252,8 тис. грн. – субвенція на виконання програм соціального захисту населення, 451,1 тис. грн. – субвенція на виконання видатків по статті 57, субвенція на капітальні видатки – 209,6 тис. грн.;

Спеціального фонду – 28303,3 тис. грн., В тому числі:

Таблиця 2

Прогнозні розрахунки видатків Генічеської РДА

На 2008 рікНа 2009 рікВідхилення
Сума%
Податок з доходів фізичних осіб (50%)10829,810708,9-120,998,9
Плата за держреєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності25,024,0-196
Плата за землю (15%)604,0950,0346157,3
Разом доходи І кошику11458,811682,9224,1102,0
Податок на прибуток87,028,0-5932,2
Плата за оренду1,02,01200
Плата за держреєстрацію крім плати за держреєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності10,010100
Надходження коштів від продажу безхазяйного майна2,02100
Разом доходи ІІ кошику88,042,0-46,047,7
Разом доходів11546,811724,9196,1101,7
Дотація з держбюджету48854,558811,49956,9120,4
Додаткова дотація868,5791,9-76,691,2
Субвенція на соцзахист25777,728252,82475,1109,6
Субвенція на 57 статтю767,2451,1-316,158,8
Субвенція на капітальні видатки209,6209,6
Вилучення з місцевих бюджетів1556,9-1556,9
Разом загальний фонд89371,6100241,710870,1112,2
Спецфонд22635,028303,35668,3124,9
В т. ч. бюджет розвитку
ВСЬОГО112006,6128545,016539,0114,8

По видатках обсяг проекту районного бюджету складає 128545,0 тис. грн, у тому числі:

Загального фонду – 100241,7 тис. грн, з яких 11610,7 тис. грн. – дотація вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування, 670,5 – додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості, 69,9 – субвенція на виконання статті 57, 28252,8 тис. грн. – субвенція на виконання програм соцзахисту;

Та спеціального фонду – 28303,3 тис. грн., в тому числі:

Таблиця 3.

Прогнозні розрахунки видатків Генічеської РДА по місцях призначення 2008-2009рр.

На 2008 рікНа 2009 рікВідхилення, тис. грн
Сума%
Районна рада855,9751-104,987,7
Відділ освіти33223,736695,33471,6110,4
Відділ культури2822,53341518,5118,4
Управління соцзахисту1181,91512,3330,4128
– терцентр1143,91440,3296,4125,9
Райдержадміністрація15303,916502,01198,1107,8
– утримання районної лікарні14431,016082,01651,0111,4
– соціальний захист110,4139,028,6125,9
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту741,5630,2-111,385,0
– соціальний захист20,525,14,6122,4
– заходи з фізкультури і спорту721,0605,1-115,983,9
Відділ у справах неповнолітніх6,06,0100,0
Фінансове управління (дотація, субвенція місцевим радам)10108,512351,12242,6122,2
Резервний фонд100,0158,058,0158,0
Субвенція на виконання програм соціального захисту населення25777,728252,82926,2111,3
Разом видатки І кошику89283,6100199,710916,1112,2
Разом видатків ІІ кошику88,042,0-46,047,7
Разом загальний фонд89371,6100241,711321,3112,7
Спецфонд22635,028303,35668,3125,0
В т. ч. бюджет розвитку
ВСЬОГО112006,6128545,016538,4114,8

Видатки районного бюджету визначені фінансовим управлінням у відповідності з положеннями статей 89 і 91 Бюджетного кодексу України.

Розмір оборотної касової готівки районного бюджету на 2009 рік було встановлено відповідно до пункту 3 статті 14-1 Бюджетного кодексу України у розмірі до 2% планових видатків загального фонду, що становить 450,0 тис. гривень і є частиною залишку коштів на початок планового бюджетного періоду.

Розмір резервного фонду районного бюджету відповідно до пункту 3 статті 24 Бюджетного кодексу України встановлено на рівні 200,0 тис. гривень.

В обсягах видатків по головних розпорядниках коштів районного бюджету враховано введення з 1 січня 2009 року мінімальної зарплати в розмірі 605 грн. на місяць, з 1 квітня 2009 року – 625 грн., з 1 липня 2009 року – 630 грн., 3 1 жовтня 2009 року – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

Обсяг цільового фонду розвитку інфраструктури району на 2009 рік запропоновано у сумі 24544,6 тис. гривень і розподілено між головним розпорядниками коштів районного бюджету наступним чином:

Районна державна адміністрація – 2113,6 тис. гривень;

Районна рада – 200,0 тис. гривень;

Управління праці і соціального захисту населення – 250,0 тис. гривень;

Відділ освіти – 1270,0 тис. гривень;

Відділ культури -1350,0 тис. гривень;

Фінансове управління (субвенція місцевим радам) – 19361,0 тис. гривень.

Відповідно до проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2009 рік” власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету становлять суму 880,3 тис. гривень.

Було узгоджено затвердити в складі видатків головних розпорядників коштів районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програмна загальну суму 2972,0 тис. гривень, що на 17610 грн. менше ніж у попередньому році.

6. Зведення бюджету Генічеського району

Згідно до статті 6 Бюджетного кодексу України, зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

До зведення бюджету району на 2009 рік включено двадцять один бюджет, в тому числі: районний, міський, два селищних і сімнадцять сільських

Загальний фонд:

З дотацією вирівнювання в загальній сумі 58 811 400 грн. зведено двадцять один бюджет, в тому числі міський, два селищних і сімнадцять сільських – у сумі 11 610 700 грн.

З додатковою дотацією з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості у сумі 791 900 грн., зведено двадцять один бюджет, з них міський, два селищних і сімнадцять сільських бюджетів – у сумі 670 500 грн.

З субвенцією з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення у сумі 27 897 400 грн. та з субвенцією з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків – вихователів і прийомних батьків за надані соціальні послуги у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях у сумі 255400 грн., зведено районний бюджет.

З субвенцією з державного бюджету на здійснення виплат, визначених ЗУ “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 ЗУ “Проосвіту” у сумі 451 129 грн. зведено 20 бюджетів, з них бюджети міської, двох селищних і шістнадцяти сільських рад – у сумі 69 939 грн.

З іншою субвенцією на капітальні видатки у сумі 209 600 грн., зведено районний бюджет.

Спеціальний фонд:

З іншою субвенцією у сумі 20 813 440 грн. зведено міський, два селищних і сімнадцять сільських бюджетів.

Зведений бюджет Генічеського району на 2009 рік по доходах затверджено у сумі 192 034 404 грн., у тому числі по загальному фонду (без подвоєння трансфертів з держбюджету) – 112 080 941 грн. і спеціальному фонду – 46 788 884 грн., з них бюджет розвитку – 16 570 000 грн.

При розрахунку планових показників бюджету Генічеського району на 2009 рік Міністерством фінансів було доведено контрольну суму надходження доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів – 18 850 000 грн., що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів – 7 234 900 грн. з рекомендацією місцевим радам затвердити їх на сесіях відповідних рад. Рішеннями сесій місцевих рад району обсяг другого кошику зменшено на 2 520 788 грн. , що пояснюється тим, що планування другого кошика, а саме плати за землю (питома вага в загальній сумі другого кошику – 90%) здійснювалось виходячи з існуючої бази оподаткування, а також надходжень доходів другого кошику за попередні роки та діючого на момент планування законодавства. Так надходження другого кошику за попередні три роки не перевищували п’яти мільйонів гривень.

На адміністративні штрафи та інші санкції передбачено 13600 грн. – штрафи адміністративних комісій міської селищних і сільських рад. Планові призначення з Надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності складають 100000 грн., з них:

– 100000 грн. – продаж будівлі колишнього кінотеатру “Дружба” в місті Генічеськ.

Видатки

Загальний розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначенні трансфертів, затверджено місцевими радами в межах загального обсягу, рекомендованого Міністерством фінансів, але на 56 400 грн. зменшено рекомендовані показники на культуру. При цьому на 1 918 100 грн., збільшено рекомендовані показники на освіту, 716 900 грн., на охорону здоров’я, 433 700 грн., на соціальний захист населення, 271 200 грн., на фізичну культуру і спорт, 190 000 грн., резервний фонд. По апарату управління показники збільшено на 3 307 900 грн., в тому числі за рахунок нерозподіленого резерву – 750 000 грн., 56 400 грн., за рахунок інших функцій, 2 501 500 грн., за рахунок видатків ІІ кошику.

В районному бюджеті передбачені кошти на надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам в сумі 200 000 грн.

З місцевих бюджетів в поточному році в першу чергу фінансуються установи соціально – культурної сфери. Так на утримання установ освіти заплановано 55,0% від загальної суми видатків (без урахування субвенції з держбюджету на виконання програм соціального захисту та міжбюджетних трансфертів), на утримання установ охорони здоров’я – 26,1%, установ культури – 5,9%, заходів з фізичної культури і спорту – 0,9%.

На утримання органів місцевого самоврядування передбачено 7,9%.

7. Бюджетні запити

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.

Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.

Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.

На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 Бюджетного Кодексу, Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України.

Міністерство фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.

8. Трансферти

Види міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти поділяються на:

1) дотацію вирівнювання;

2) субвенцію;

3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

4) інші дотації.

Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;

3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;

5) інші субвенції.

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

1. Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) та районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, а також кошти, що передаються з цих бюджетів.

2. Районна рада може передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

1) субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;

2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань;

3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;

4) інші субвенції.

Таблиця 6.

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами міста, сіл і селищ Генічеського району на 2009 рік

Назва бюджетуМіжбюджетні трансферти, що надходять до бюджету
Загальний фондСпеціальний фонд
Дотація вирівнювання з державного бюджетуДодаткова дотація з державного бюджетуСубвенція з держбюджетуІнша субвенціяВ тому числі витрати споживанняВитрати розвитку
СумаЩоден. норм. відрах.СумаСумаСума
12345678
Генічеський14955002,12216002544873600007360000
Новоолексіївський41932005,94216001123610387001038700
Партизанський9226001,3143900422619540001954000
Новогригорівський4337000,61152005171200000100000100000
Новодмитрівський2563000,3632900695000695000
Новоіванівський771000,1121900563100000100000
Озерянський1585000,2242100996150000150000
Павлівський2229000,321520022667000070000
Петрівський3164000,45152001072360000360000
Плавський1925000,2735400224620350043000160500
Привільнянський3092000,44393001901513000513000
Рівненський3220000,46594003605568000568000
Сокологірненський2661000,38329006144000040000
Стокопанський1532000,223080058034000075000265000
Стрілківський3955000,561520045220000002000000
Фрунзенський5503000,78262002298490000490000
Червонопрапорний3627000,51417003392335000335000
Чонгарський6394000,9192000100222128001135002099300
Щасливцівський421000,06372001034
Щорсівський3015000,43308001837731000100000631000
ВСЬОГО11610700670500699391936100043150018929500

Порядок надання міжбюджетних трансфертів

1. Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

2. Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

9. Індивідуальне завдання

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів;

Розрахункові показники обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначено окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь.

Розрахунковий показник обсягу видатків і – го бюджету місцевого самоврядування (Vi ), що враховується під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків бюджету, а саме:

– розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

– розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров’я;

– розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

– розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;

– розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків;

Розпорядженням райдержадміністрації від січня 2008 року № “Про проект районного бюджету на 2009 рік” затверджено коригуючі коефіцієнти, які враховують вплив різних факторів.

Коригуючі коефіцієнти:

1. По апарату управління органів місцевого самоврядування району:

– коефіцієнт впливу чисельності населення – 1 ;

– коефіцієнт впливу кількості населених пунктів відповідної територіальної громади – 0 ;

– коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району – 0,76.

2. По освіті:

– коефіцієнт застосування впливу факторів кількості дітей віком від 0 до 6 років – 0,5;

– коефіцієнт застосування впливу факторів кількості груп у дитячих дошкільних закладах – 0,5;

– коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад дорівнює – 1-0,5-0,5=0.

– коефіцієнт видатків на дошкільну освіту міста і селищ, як співвідношення кількості дітей відвідуючих дошкільні заклади до кількості дітей віком від 0 до 6 років по місцевих бюджетах району, у тому числі:

– Генічеському міському – 0,513;

– Новоолексіївському селищному – 0,416;

– Партизанському селищному – 0,294.

3. По охороні здоров’я:

– коефіцієнт застосування фактору впливу показника чисельності штатних працівників – 0;

– коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на первинно-санітарну амбулаторну допомогу у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров’я для бюджетів району – 0,23;

– коефіцієнт застосування фактору впливу кількості мешканців дорівнює – 1-0=1;

– коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на утримання дільничних лікарень у загальному обсязі видатків на утримання лікарень району (для Новоолексіївської селищної дільничної лікарні – 0,80, для Стрілківської сільської дільничної лікарні – 0,55).

4. По культурі: – коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно – освітні послуги, що надаються клубними закладами у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району – 0,34; – коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно – освітні послуги, що надаються бібліотеками у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району – 0,16.

5. Коефіцієнт обсягу нерозподіленого резерву коштів для бюджетів місцевого самоврядування від розрахункового обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 0,042261.

6. Коефіцієнт обсягу видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями від обсягу видатків на освіту, охорону здоров”я, культуру та утримання органів місцевого самоврядування – 0,028222.

Таблиця 7

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання органів самоврядування по бюджетах міста і селищ

№ п/пНайменування бюджетівКількість жителівНорматив бюджетної забезпеченостіРАЗОМ видатків на утримання органів самоврядування по бюджетах міста і селищ
1Новоолексіївський (смт)10,31637,15383,2
2Партизанський (смт)5,09937,15189,4
3Генічеський міський20,61637,15765,9
РАЗОМ36,0311338,5

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування, Vуms

Vуms = Нуms * Nr = 37,15 грн.* 62,290 = 2314,1 тис. грн., де

Нуms – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування, який розраховується за формулою

Нуms = 50,388652 грн. * 0,97 * 0,76 = 37,15 грн.

Нуrі – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району – 50,388652 грн.

К – корегувальний коефіцієнт для бюджетів районів – 0,97

Куd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району – 0,76

Nr – чисельність наявного населення району – 62,290 тис. грн

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення і селищ міського типу, Vуmі

Vуmі = Нуms * Nі, де

Nі – чисельність наявного населення і – го міста, селища

Приклад: Vуm Генічеської м/р = 37,15 * 20,616 = 765,9 тис. грн.

Таблиця 8

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання органів самоврядування бюджетів сіл

№ п/пНайменування бюджетівКількість жителівКількість населених пунктівНормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської радиРАЗОМ видатків на утримання органів самоврядування бюджетів сіл
1Новогригорівський2,15617,7580,1
2Новодмитрівський1,13235,7542,1
3Новоіванівський0,34924,7513,0
4Озерянський0,64654,524,0
5Павлівський1,47616,7554,8
6Петрівський1,76616,2565,6
7Плавський0,88844,7533,0
8Привільнянський1,39535,7551,8
9Рівненський1,65066,7561,3
10Сокологорнський1,26434,547,0
11Стокопанський0,80634,529,9
12Стрілківський1,3701750,9
13Фрунзенський3,04127,75113,0
14Червонопрапорний1,46245,554,3
15Чонгарський3,125810116,1
16Щасливцівський2,28536,7584,9
17Щорсівський1,44835,553,8
РАЗОМ26,25953104,5975,6

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для і – го села,

Vysі = (Vyms – Vym) * (Kyn * Ni/Nr + Kys * Si/Sr + Kyl * Lyi/Lyr), де

Vyms – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядувння бюджетів району – 2314,1 тис. грн

Vym – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядувння бюджетів міста і селищ – 1338,5 тис. грн.

Куn – коефіцієнт впливу чисельності населення, затверджений районною держадміністрацією – 1

Nі – чисельність наявного населення і-тої сільської ради

Nrs – загальна кількість наявного населення сіл району – 26,259

Куs – коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, що входять до і – тої сільської ради, затверджений районною держадміністрацією – 0

Sі – кількість населених пунктів, що входять до і – тої сільської ради

Sr – загальна кількість населених пунктів у селах – 53

Куl – коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської ради, що розраховується за формулою Куl = 1 – Куп – Куs = 1 – 1 – 0 = 0

Lуі – нормативна чисельність працівників виконавчого органу відповідної сільської ради відповідно до постанови КМУ від 03.05.99 №758

Lуr – загальна чисельність працівників виконавчих органів місцевих рад сіл

Приклад: Vy Новогригорівської с/р = (2314,1- 1338,5) * ( 1 * 2,156/26,259 + 0 * 1/53 + 0 * 7,75/104,5) = 80,1 тис. грн.

Таблиця 9

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання дитячих дошкільних закладів міста і селищ району

№ п/пНайменування бюджетівКількість дітей віком від 0 до 6 роківКількість дітей, відвідуючих дитячі дошкільні закладиКоригуючий кофіцієнт видатків на дошкільну освіту для міста і селищ = гр.4/гр.3Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного вікуРАЗОМ видатків на ДДЗ міста і селищ
1Генічеський13897130,5135,5829193978,1
2Новоолексіївський6902870,4165,5829191602,5
3Партизанський170500,2945,582919279,0
РАЗОМ224910505859,6

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, розрахований для бюджетів міста і селищ, Vom = сума Vomi, де

Vom – загальний обсяг видатків на дошкільну освіту, розрахований для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу

Vomі – обсяг видатків на дошкільну освіту для і – го бюджету міста, селища

Vomі = Ноd * (Kdm * Dіm), де

Ноd – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку – 5,582919

Kdmі = Ті/Dіm, де

Kdmі – коригуючий кофіцієнт видатків на дошкільну освіту для і – того міста і селища

Ті – кількість дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади в і – тому місті, селищі

Dіm – кількість дітей віком від 0 до 6 років в і – му місті, селищі

Приклад: Vom Генічеської м/р = 5,582919 * (0,513 * 1389) = 3978,1 тис. грн.

Таблиця 10

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання учнів в школах – садах

Найменування бюджетівКількість – учнів шкіл – садівКількість класівСередня наповнюваністьКоефіціент приведення кількості учнів шкіл міста, селища, села до загальної кількості учнівРазом (3 * 6)Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учняВСЬОГО (7 * 8)
1Генічеський міський55413,750,92650,94,755981242,2
2Червонопрапорний818,001,68413,54,75598164,1
ВСЬОГО63,05,064,4306,3

Vоі = Но * (Umr * Kmr + Us * Ks), де

Но – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня за розрахунками Мінфіну 4,755981 грн./учня

Umr – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості

Us – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості

Kmr, Ks – коефіцієнти приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл міської (сільської) місцевості до загальної кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл ( затверджені Мінфіном)

Приклад: Vо Генічеської шс “Червона шапочка”= 4,755981 * ( 55 * 0,926) = 242,2 тис. грн.

Таблиця 11

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання амбулаторій і ФАПів

№п/пНайменування бюджетівКількість населення, яке обслуговується первинними закладами охорони здоров”яНормативна чисельність штатних працівників первинної ланки охорони здоров”яРАЗОМ видатків на утримання первинної ланки охорони здоров”я
1Новогригорівський2,15621,5163,7
2Новодмитрівський1,13214,586,0
3Новоіванівський0,349226,5
4Озерянський0,6463,549,1
5Павлівський1,47614,75112,1
6Петрівський1,76619,5134,1
7Плавський0,88814,2567,4
8Привільнянський1,3956105,9
9Рівненський1,65024125,3
10Сокологорнський1,2641796,0
11Стокопанський0,8063,561,2
12Фрунзенський3,04123230,9
13Червонопрапорний1,4624111,0
14Чонгарський3,12526,75237,3
15Щасливцевський2,28522173,5
16Щорсівський1,4485,5109,9
17Партизанський5,09939,75387,2
РАЗОМ29,988261,52277,1

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання амбулаторій та ФАПів, Vzаfі обчислено за формулою

Vzаfі = Hzp * Nor * (Kzn * Noi / Nor + Kzl * Lzi / Lzr), де

Нzр = Kzs * Нzm * Кzm * (1 – d + d * Kzi) = 0,23 * 354,7* 0,934 * (1 – 0,5 + 0,5 *0,993) = 75,92997 де

Нzр – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на первинну медико – санітарну амбулаторну допомогу – 75,92997 грн.

Hzm – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров”я для зведеного бюджету району – 354,7 грн.

Kzm – коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного мешканця – 0,934

Kzs – коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на первинно – санітарну амбулаторну допомогу у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров”я для бюджетів району – 0,23

D – коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення – 0,5

Kzi – коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення – 0,993

Nоr – загальна чисельність наявного населення, яким первинна медична допомога надається амбулаторіями і ФАПами – 29,988 тис. мешканців

Nоі – чисельність наявного населення і – того населеного пункт, в якому первинна медична допомога надається амбулаторіями і ФАПами

Kzп – коефіцієнт застосування фактору впливу кількості мешканців дорівнює Kzn = 1 – Kzl = 1 – 0 = 1

Kzl – коефіцієнт застосування фактору впливу показника чисельності штатних працівників охорони здоров”я, встановлений районною держадміністрацією – 0

Lzi – нормативна чисельність штатних працівників амбулаторій і ФАПів в і-му селищі, селі

Lzr – загальна нормативна чисельність штатних працівників амбулаторій та ФАПів – 261,5

Приклад: Vz Новогригорівської с/р = 75,92997 * 29,988 * (1 * 2,156/29,988+ 0 *21,5/261,5) = 163,7 тис. грн.

Таблиця 12

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання лікарень

№п/пНайменування бюджетівЧисельність населенняНормативна кількість штатних працівників лікареньРАЗОМ видатків на утримання лікарень
12Стрілківський1,37030,25221,1
18Новоолексіївський10,316140,52421,5
РАЗОМ11,686170,752642,6

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання дільничних лікарень, Vzdi розраховується за формулою:

Vzdі = Nі * ((Vzr – Vzаfі) / Nr) * Ko, де

Ni – чисельність наявного населення і – го селища, села

Vzr – обсяг видатків на охорону здоров”я зведеного бюджету району – 20554,3 тис. грн.

Vzаfі – обсяг видатків на утримання амбулаторій та ФАПів 2277,1 тис. грн.

Nr – чисельність наявного населення району 62,290

Коі – коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядувння на утримання дільничних лікарень у загальному обсязі видатків на утримання лікарень району (затвердені розпорядженням райдержадміністрації для Новоолексіївської селищної дільничної лікарні – 0,80, для Стрілківської сільської дільничної лікарні – 0,55)

Приклад: Стрілківська с/р Vzdі = 1,370 * ((20554,3 – 2277,1) / 62,290) *0,55 = 221,1 тис. грн.

Таблиця 13

Розрахункові показники обсягів видатків на культуру, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування

Найменування бюджетівЧисел населенняЧисельність населення що обслуговується клубними закладами, які фінанс. ся з район. бюджетуЧисельність населення, що обслугов. клубними закладами, які фінанс. з бюджетів місцев. самовряд.Чисельність насел., що обслугов. бібліотеками, які фінанс. з район. бюджетуЧисельність насел., що обслугов. бібліотеками, які фінанс. з бюджетів місцев самоврядув.РАЗОМ видатків на утримання установ
1Новогригорівський2,1562,1562,15682,2
2Новодмитрівський1,1321,1321,13243,2
3Новоіванівський0,3490,3490,3494,3
4Озерянський0,6460,6460,6467,9
5Павлівський1,4761,4761,47656,3
6Петрівський1,7661,7661,76667,3
7Плавський0,8880,8880,88833,9
8Привільнянський1,3951,3951,39553,2
9Рівненський1,6501,6501,65062,9
10Сокологорнський1,2641,2641,26448,2
11Стокопанський0,8060,8060,80630,7
12Стрілківський1,3701,3701,37052,2
13Фрунзенський3,0413,0413,041115,9
14Червонопрапорний1,4621,4621,46255,7
15Чонгарський3,1253,1253,125119,1
16Щасливцевський2,2852,2852,28587,1
17Щорсівський1,4481,4481,44855,2
18Новоолексіївський10,31610,31610,316393,2
19Партизанський5,0995,0995,09962,2
20Генічеський міський20,61620,6169,916121,0
Разом по міськселсільрадах62,2926,71035,58051,61551,7
21Районний бюджет62,2910,7003197,7
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ:62,2926,71035,58010,70051,64749,4

Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру, Vki розраховано за формулою

Vki = Нкк * (Nі – Nrккі) + Нкb * (Nі – Nrкbі), де

Нкк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно – освітні послуги, що надаються клубними закладами розраховується по формулі

Нкк = Нк * Ккк = 76,246670320 * 0,34 = 25,92387 грн., де

Нк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району – 76,246670320 грн.

Ккк – кофіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно – освітні послуги, що надаються клубними закладами бюджетів місцевого самоврядування у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району, встановлений районною держадміністрацією – 0,34

Нкb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно – освітні послуги, що надаються бібліотеками розраховується по формулі

Нкв = Нк * Ккв = 76,246670320 * 0,16 = 12,20 грн., де

Ккb – кофіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів самоврядування на культурно – освітні послуги, що надаються бібліотеками бюджетів місцевого самоврядування у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району, встановлений районною держадміністрацією – 0,16

Ni – чисельність наявного населення і – го міста, селища, села

Nrккі – чисельність наявного населення і го міста, селища, села, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету

Nrкbі – чисельність наявного населення і – го міста, селища, села, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету

У зв”язку з тим, що у Новоіванівській с/р, Озерянській с/р, Партизанській сел./р, Міській раді відсутні клубні заклади чисельність населення, віднесена до клубних закладів, які фінансуються з районного бюджету. По міській раді чисельність наявного населення, що обслуговується бібліотеками складає – 9,916 жителів, решта населення – 10,700 жителів віднесена до районного бюджету.

Приклад: Новогригорівська с/р Vкі = 25,92387 грн. * 2,156 + 12,20 грн. * 2,156 = 82,2 тис. грн.

Таблиця 14

Розрахункові показники обсягів фонду нерозподілених видатків

№п/пНайменування бюджетівОргани місцевого самоврядуванняОсвітаОхорона здоров”яСоціальне забезпеченняМолодіжні програмиКультураФізична культура і спортВидатки на підвищення рівня забезпечен. за захищ. статтямиРазомНерозподілений резерв коштівВСЬОГО
1Новогригорівський80,1203,1163,782,214,9544,023,0567,0
2Новодмитрівський42,1101,686,043,27,7280,611,9292,5
3Новоіванівський13,048,426,54,32,694,84,098,8
4Озерянський24,097,449,17,95,0183,47,8191,2
5Павлівський54,8109,0112,156,39,4341,614,4356,0
6Петрівський65,6145,2134,167,311,6423,817,9441,7
7Плавський33,069,567,433,95,8209,68,9218,5
8Привільнянський51,8112,4105,953,29,1332,414,0346,4
9Рівненський61,3145,8125,362,911,2406,517,2423,7
10Сокологорнський47,089,396,048,27,9288,412,2300,6
11Стокопанський29,962,761,230,75,2189,78,0197,7
12Стрілківський50,9171,7221,152,214,0509,921,5531,4
13Фрунзенський113,0208,6230,9115,918,9687,329,0716,3
14Червонопрапорний54,3223,6111,055,712,5457,119,3476,4
15Чонгарський116,1307,3237,3119,122,0801,833,9835,7
16Щасливцевський84,9165,6173,587,114,4525,522,2547,7
17Щорсівський53,8138,4109,955,210,1367,415,6383,0
18Новоолексіївський383,21602,52421,5393,2135,54935,9208,65144,5
19Партизанський189,4514,1387,262,232,51185,450,11235,5
20Генічеський міський765,94220,3121,0144,15251,3221,95473,2
Разом по міськселсільрадах2314,18736,54919,70,00,01551,70,0494,418016,4761,418777,8
21Районний бюджет730,435045,615634,61378,198,33197,7496,21541,358122,2761,458883,6
Разом3044,543782,120554,31378,198,34749,4496,22035,776138,61522,877661,4

Загальна сума фонду нерозподілених видатків для бюджетів міста, селищ і сіл 761,4 тис. грн. визначена у розмірі 1% обсягу видатків зведеного бюджету району, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів – 76138,6 тис. грн., з наступним розподілом їх між бюджетами місцевого самоврядування у розмірі 4,2261% від розрахункового обсягу видатків.

Розрахунковий обсяг видатків – сума розрахункових обсягів видатків на утримання органів місцевого самоврядування, установ освіти, охорони здоров”я, культури.

Приклад: Обсяг фонду нерозподілених видатків Генічеської м/р 5251,3 тис. грн. * 4,2261% = 221,9 тис. грн.

Таблиця 15

Розрахункові показники обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування на запезпечення програм соціально-економічного розвитку регіонів передусім на розвиток галузей соціально-культурної сфери.

№п/пНайменування бюджетівЧисельність наявного населенняПитома вага населення ради у загальній кількості наявного населення районуОбсяг видатків на соц. економ. розвиток
1Новогригорівський2,1560,0346127,3
2Новодмитрівський1,1320,0181733,8
3Новоіванівський0,3490,0056031,2
4Озерянський0,6460,0103712,2
5Павлівський1,4760,0236965,0
6Петрівський1,7660,0283515,9
7Плавський0,8880,0142563,0
8Привільнянський1,3950,0223954,7
9Рівненський1,6500,0264895,6
10Сокологорнський1,2640,0202924,3
11Стокопанський0,8060,0129392,7
12Стрілківський1,3700,0219944,6
13Фрунзенський3,0410,04882010,2
14Червонопрапорний1,4620,0234714,9
15Чонгарський3,1250,05016910,5
16Щасливцевський2,2850,0366837,7
17Щорсівський1,4480,0232464,9
18Новоолексіївський10,3160,16561234,7
19Партизанський5,0990,08185917,1
20Генічеський міський20,6160,33096869,3
Разом по міськселсільрадах62,291,00209,6

Обсяг видатків бюджетів місцевого самоврядування району на забезпечення реалізацій програм соціально-економічного розвитку регіонів (V кароі ) визначено за такою формулою:

V кароі = Vкарm r * Nі/Nr, де

Vкарm r – розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів бюджету району, визначений постановою КМУ від 05 вересня 2001 року №1195 в сумі 848,2 тис. грн;

Nі – чисельність наявного населення і-го міста, селища, села;

Nr – чисельність наявного населення району.

Приклад: V кароі Новогригорівської с/р =848,2 * 2,181/62,8 = 29,5 тис. грн.

Таблиця 16

Розрахункові показникі обсягів видатків на підвищення рівня забезпеченності за захищеними статтями видатків загального фонду бюджетів місцевого самоврядування та районного бюджету

№п/пНайменування бюджетівОбсяги видатків що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, у тому числі:Обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченності за захищеними статтями
Органи місцевого самовр.ОсвітаОхорона здоров”яКультураВсього:
1Новогригорівський80,1203,1163,782,2529,114,9
2Новодмитрівський42,1101,686,043,2272,97,7
3Новоіванівський13,048,426,54,392,22,6
4Озерянський24,097,449,17,9178,45,0
5Павлівський54,8109,0112,156,3332,29,4
6Петрівський65,6145,2134,167,3412,211,6
7Плавський33,069,567,433,9203,85,8
8Привільнянський51,8112,4105,953,2323,39,1
9Рівненський61,3145,8125,362,9395,311,2
10Сокологорнський47,089,396,048,2280,57,9
11Стокопанський29,962,761,230,7184,55,2
12Стрілківський50,9171,7221,152,2495,914,0
13Фрунзенський113,0208,6230,9115,9668,418,9
14Червонопрапорний54,3223,6111,055,7444,612,5
15Чонгарський116,1307,3237,3119,1779,822,0
16Щасливцевський84,9165,6173,587,1511,114,4
17Щорсівський53,8138,4109,955,2357,310,1
Разом сільські:975,62399,62111,0975,36461,5182,3
18Новоолексіївський383,21602,52421,5393,24800,4135,5
19Партизанський189,4514,1387,262,21152,932,5
Разом селищні:572,62116,62808,7455,45953,3168,0
20Генічеський міський765,94220,3121,05107,2144,1
Разом по бюдж. Місц. самоврядування:2314,18736,54919,71551,717522,0494,4
21Районний730,435045,615634,63197,754608,31541,3
Райрада730,4730,420,6
Райдержадміністрація15634,615634,6441,3
Відділ освіти35045,635045,6989,1
Відділ культури3197,73197,790,3
Всього:3044,543782,120554,34749,472130,32035,7

Обсяг видатків на пдівищення рівня забезпеченності за захищенними статтями видатків загального фонду бюджетів місцевого самоврядування та районного бюджету :

Vzsi=(Vуi+Vzi+Voi+Vкi)/(Vуr+Vzr+Vor+Vкr)*Vzsr, де

Vzsi – розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченності за захищенними статтями видатків i-того місцевого бюджету;

Vуi – обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування та апарату районної ради i-того місцевого бюджету ;

Vzi – обсяг видатків на охорону здоров”я i-того місцевого бюджету ;

Voi – обсяг видатків на освіту i-того місцевого бюджету;

Vкi – обсяг видатків на культуру i-того місцевого бюджету;

Vуr – обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування та апарату районної ради в цілому по району

Vzr – обсяг видатків на охорону здоров”я в цілому по району;

Vor – обсяг видатків на освіту в цілому по району;

Vкr – обсяг видатків на культуру в цілому по району;

Vzsr – розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченності за захищенними статтями видатків в цілому по району;

Приклад:Vzs Новогригорівської с/р = (80,1+203,1+163,7+82,2)/(3044,5+43782,1+20554,3+4749,4)*2035,7=14,9

Таблиця 17

Розрахункові показники обсягів видатків на утримання дитячих дошкільних закладів сіл району

№п/пНайменування бюджетівКількість дітей від 0 до 6 роківКількість груп в дитячих садкахКількість дітей, які відвідують дитячі дошкільні закладиРАЗОМ видатків на утримання ДДЗ сіл
1Новогригорівський145350203,1
2Новодмитрівський98120101,6
3Новоіванівський2011548,4
4Озерянський4122297,4
5Павлівський58224109,0
6Петрівський111242145,2
7Плавський5112069,5
8Привільнянський63236112,4
9Рівненський112240145,8
10Сокологорнський8012089,3
11Стокопанський4111962,7
12Стрілківський99350171,7
13Фрунзенський204245208,6
14Червонопрапорний132235159,5
15Чонгарський196592307,3
16Щасливцівський141232165,6
17Щорсівський101235138,4
18Партизанський (Догмарівський д/с)192350235,1
РАЗОМ1885376472570,6

Загальний обсяг видатків на дошкільну освіту сіл, Vos розраховується по формулі

Vоs = Vo – Vom = 8430,2 – 5859,6 = 2570,6 тис. грн., де

Vо – загальний обсяг видатків на дошкільну освіту, розрахований по постанові КМУ від 05.09.01 №1195

Vom – обсяг видатків на дошкільну освіту, розрахований для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту бюджету і – го села, Vosi розраховується по формулі

Vosі = Vos * (Kod * Di/Dr + Kog * Gі/Gr + Koт * Ті/Тr)), де

Коd – коефіцієнт застосування факторів кількості дітей у віці від 0 до 6 років, встановлений районною держадміністрацією – 0,5

Di – кількість дітей у віці від 0 до 6 років, прикріплених до дитячих дошкільних закладів

Dr – загальна кількість дітей від 0 до 6 років в селах – 1885

Коg – коефіцієнт застосування впливу фактору кількості груп в дитячих садках, встановлений районною держадміністрацією – 0,5

Gi – кількість груп в дитячих садках і – го села

Gr – загальна кількість груп в дитячих садках в цілому в селах – 37

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад визначається за формулою

Кot = 1 – Коd – Kog = 1 – 0,5 – 0,5 = 0

Ті – кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади в і – му селі

Тr – загальна кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади в цілому в селах району – 647

Приклад: Vоsі Новогригорівської с/р = 2570,6 * ( 0,5 * 145/1885 + 0,5 * 3/37 + 0 * 50/647) = 203,1 тис. грн.

Висновок

В результаті проходження виробничої практики мене ознайомили з діяльністю та структурою організації, із заповненням та оформленням відповідних документів. За цей період оволоділа основними знаннями щодо застосування положень Бюджетного кодексу України при складанні районного бюджету та проведення розрахункових показників до бюджетів міста, селищ та сіл. На практичному досвіді я засвоїла правильність виконання і укладання бюджету.

Стадіями бюджетного процесу визнаються:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Під час проходження практики в Генічеській РДА, я на підставі пред’явлених мені даних звітності підприємства проаналізувала та впорядкувала систему розподілення видатків бюджету по місцях призначення та засвоїла методику їх нарахування

Використана література

1. Бюджетний кодекс України. міжбюджетна реформа України 2001 року. – К.: Парламентське видавнитство,2006 рік.

2. Про бюджет Генічеської РДА за 2008 рік.

3. Про бюджет Генічеської РДА за 2009 рік.

4. http://www. oda. Kherson. ua

5. Ковальов О. В. “Фінанси”. – М. ПБОЮЛ,2005р..

6. Бюджетне право. – Херсон:ІЕП України,2001р..

7. Карпенко А. Н. Державний бюджет. Посібник. – К.:Знання – Прес,2008 рік.


Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації