Облік та звітність податку на прибуток

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. Гетьмана

Індивідуальне завдання

По темі

“Облік та звітність податку на прибуток”

Кафедра: фінанси підприємств

Викладач: к. е. н. Сибірянська Ю. В.

Виконала: студентка Vкурсу,

Спеціальності “Фінанси”,

Група 8114/3 (11),

КИЇВ 2010

Зміст

Вступ до завдання

Система податкового обігу валових доходів, валових витрат та нарахування амортизації

Методика складання декларації з податку на прибуток

Вплив податку на прибуток на результати фінансово-господарської діяльності підприємства

Список використаної літератури

Вступ до завдання

Повне найменування бази практики – Відкрите акціонерне товариство “Страхове товариство “Іллічівське”.

Організаційно-правова форма – відкрите акціонерне товариство.

Юридична адреса – 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 38Б, оф.12.

Тел/факс – (044) 207-0170.

Сайт в інтернеті – www. illichivska. com. ua

Галузева належність компанії – страхова діяльність.

Організація являє собою групу страхових компаній, яка є об’єднанням СК “Іллічівська” та СТ “Іллічівське”.

Метою даного індивідуально практичного завдання є вивчення і здійснення аналізу сплати суб’єктом підприємництва податку на прибуток та визначення його впливу на результати фінансово-господарської діяльності і поточний фінансовий стан.

Система податкового обігу валових доходів, валових витрат та нарахування амортизації

Діяльність страховика охоплює як страхову діяльність, що має свій відмінний, порівняно з іншим, порядок оподаткування, та діяльність, не пов’язану зі страхуванням (інвестиційну та іншу діяльність), яка оподатковується у загальному порядку.

Оподаткування прибутку підприємства регулюється Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року.

Валовий доход – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Загальною умовою оподаткування прибутку страхової компанії є окреме оподаткування страхової діяльності, фінансової діяльності та іншої господарської діяльності. Для страхової компанії податок на прибуток має риси непрямого податку, що не залежить від витрат на ведення господарської діяльності компанії.

Для розрахунку прибутку до оподаткування необхідно враховувати амортизацію, розрахунок якої має відмінності у фінансовому та податковому обліку. Зокрема, щодо прийнятих термінів (основні фонди – у податковому обліку; основні засоби – за стандартом); групування об’єктів (чотири групи – у податковому обліку; 9 субрахунків – у фінансовому; нарахування амортизації (від залишкової вартості, до того ж сукупної об’єктів другої – четвертої груп раз на квартал – у податковому обліку; за п’ятьма можливими способами окремо за кожним об’єктом щомісяця – у фінансовому; віднесення витрат на поліпшення основних засобів (до 10% будь-яких витрат на поліпшення основних фондів можна віднести до валових витрат, а решту приєднують до залишкової вартості об’єктів першої групи, сукупної вартості другої, третьої та четвертої груп – у податковому обліку; віднесення витрат на ремонт у повній сумі до витрат звітного періоду (списання), оскільки вони здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод, і збільшення первинної вартості основних засобів на суму витрат на реконструкцію, модернізацію, модифікацію, добудову, обладнання, оскільки в результаті цього первинно очікувані економічні вигоди від використання об’єктів зростають – у фінансовому) тощо.

Для обліку валових доходів та валових витрат створено новий регістрі бухгалтерського обліку Наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. №1316 “Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку”, який слід щорічно подавати як додаток до типової форми фінансової звітності №5 “Примітки до річної фінансової звітності”.

Методика складання декларації з податку на прибуток

Основним документом, на підставі якого здійснюється перевірка достовірності й повноти нарахування податку на прибуток, є Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика. Заповнення Декларації здійснюється на підставі додатків і відомостей, при цьому складність її заповнення та контролю полягає у значній громіздкості та невизначеності показників, що наводяться

Декларація заповнюється в такі звітні періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. Податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду

Слід зазначити, що податкова декларація побудована на принципах, відмінних від побудови фінансової звітності форми № 2 “Звіт про фінансові результати”, оскільки доходи і витрати, що показують у Декларації, не відповідають поділу на види діяльності, які характерні для бухгалтерського обліку. Тому при заповненні Декларацій необхідно перерозподіляти окремі доходи і витрати відповідно до рахунків бухгалтерського обліку.

Прибуток СТ “Іллічівське” оподатковується за двома ставка:

За ставкою податку 3% оподатковується дохід від страхової діяльності, включає суму валових внесків, одержаних платником або нарахованим на його користь за договорами страхування і перестрахування, у тому числі комісійних винагород цедента, отриманих від перестрахування (01 рядок декларації з податку на доходи (прибуток) страховика ) та зменшену на суму валових внесків, сплачена платником за договорами перестрахування (02 рядок декларації з податку на доходи (прибуток) страховика ).

За ставкою податку 25% оподатковуються доходи, що мають особливий порядок оподаткування суми оподаткованого доходу у вигляді часток від страхових сум або страхових відшкодувань, сплачених перестраховиком (07 рядок декларації з податку на доходи (прибуток) страховика ) та доходу від реалізації прав страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток, у частині перевищення його доходу над сплаченими страховими відшкодуваннями, які розраховуються окремо за кожним договором страхування, за яким отримана сума регресної вимоги (08 рядок декларації з податку на доходи (прибуток) страховика ) та оподатковувану частку інвестиційного доходу (09 рядок декларації з податку на доходи (прибуток) страховика ).

За ставкою податку 25% оподатковується валовий дохід від усіх видів діяльності (додаток К1 до рядка 13 декларації ).

Розглянемо методику заповнення декларації з податку на прибуток страховика на прикладі СТ “Іллічівське” за даними 2009 р.

В декларації зазначається: звітній період, дані по платнику податку.

Одиницями виміру є суми в гривнях, без копійок, з відповідним округлення.

І. Доходи від діяльності зі страхування. Оподаткований від страхової діяльності визначається як значення коду рядка 01 с вирахуванням рядка 02. Сума валових внесків, одержаних платником або нарахованим на його користь за договорами страхування і перестрахування, у тому числі комісійних винагород цедента, отриманих від перестрахування (код рядка 01) в 2009 році склала 86 878 652 . Сума валових внесків, сплачена платником за договорами перестрахування з резидентами за звітній період становить 16 926 566 . Оподаткований дохід від страхової діяльності (03 рядок) складає 69 952 086 . Отриманий оподаткований дохід підлягає коригуванню (04 рядок): звітній період відбулася зміна компенсації вартості страхових послуг на суму – 2 784 917 . та самостійно було виявлено помилки за результатами минулих податкових періодів на суму 59 338 . Виходячи з вказаних даних оподаткований дохід від страхової діяльності після корегування складає 67 226 507 .

На дохід від діяльності зі страхування сума податку за ставкою 3% (06 рядок) буде становити = 67 226 507 * 3% = 2 016 795 .

ІІ. Інші доходи, що мають особливий порядок оподаткування. До даного розділу відносять: оподаткований дохід у вигляді часток від страхових сум або страхових відшкодувань, сплачених перестраховиком (07 рядок) = 299 269 ; доход від реалізації прав страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток, у частині перевищення його доходу над сплаченими страховими відшкодуваннями, які розраховуються окремо за кожним договором страхування, за яким отримана сума регресної вимоги (08 рядок) = 36 483 ; частка інвестиційного доходу (09 рядок). За доходами даного розділу ставка податку становить 25%. Нарахована сума податку складає = (299 269 + 36 483) * 25%= 83 938 .

ІІІ. Сума нарахованого податку за ставкою 25% ( 13 К1 рядок).Сума податку визначається з даних зазначених в Додатку 1 до рядка 13 декларації. Валовий дохід від усіх видів діяльності (1 рядок) становить 3 527 749. У звітному періоді даний вид доходу не коригувався, тому скоригований валовий дохід буде мати таке ж саме значення (3 рядок) 3 527 749 . Частка валових витрат (4 К3 рядок) включає витрати на придбання товарів (робіт, послуг) та витрати на оплату праці. Частка валових витрат розраховується у Відомості К3 до рядка 4 Додатку К1 до Декларації. За звітній період частка валових витрат становить 43 946 . Прибуток, що підлягає оподаткуванню буде складати = 3 527 749 – 43 946 = 3 483 803

Нарахована сума податку складає = 3 483 803 * 25% = 870 951

VI. Податкове зобов’язання. Визначимо загальну суму податку до сплати за попередніми розділами – сума значень рядків 06 + 10 + 13 = 2 016 795 + 83 938 + 870 951 = 2 971 684. Дану суму податку потрібно скоригувати на суму податків, що були нараховані та заплачені за І квартал 2009, півріччя 2009 та ІІІ квартал 2009. Сума нарахованого податку за попередні періоди становить 2 265 056 .

Сума податку, що підлягає сплаті (19 рядок) на кінець звітного періоду становить 706 628.

СТ “Іллічівське” має сплатити самостійно нарахований штраф у зв’язку з виправленням помилок (рядок 25) у розмірі 993

Дата заповнення декларації 09.02.2010 року, що не суперечить граничному терміну подання декларації

Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Заповнена декларація має бути підписана відповідними посадовими особами (керівником та головним бухгалтером) та скріплено печаткою платника податку. Відповідно до пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем терміну подання декларації.

Податок прибуток звітність обіг

Вплив податку на прибуток на результати фінансово-господарської діяльності підприємства

Розглянемо структуру та обсяги сплачених податків з доходів (прибутку) СТ “Іллічівське” за даними 2007, 2008 та 2009 років.

Таблиця 1

Оподаткований дохід та ставка податку2007Частка в структурі, %2008Частка в структурі, %2009Частка в структурі, %
Податок з доходу від страхової діяльності за ставкою 3%1 375 41075,641 631 74467,482 016 79567,87
Податок з доходу, що має особливий порядок оподаткування за ставкою 25%188 12810,3555 2412,2883 9382,82
Податок з доходу від діяльності іншої ніж страхування за ставкою 25%254 90314,01731 17830,24870 95129,31
Сума податку до сплати1 818 4411002 418 1631002 971 684100

Обсяги перерахованих до бюджету податків на прибуток безпосередньо залежить від результатів фінансово господарської діяльності. За результатами від страхової діяльності частка від сплаченого податку на прибуток за 2007 рік становить 75,64%, 2008 рік – 67,48%, 2009 рік – 67,84%. Це свідчить про загальний приріст доходів від страхової діяльності.

Як зазначалося вище страхова діяльність оподатковується за пільговими умовами (3 %). Тому, не дивлячись на високі темпи приросту страхових премій, не спостерігається значного збільшення надходжень податків від страхової сфери. Деякі науковці стверджують про необхідність переведення оподаткування страхової діяльності податком на прибуток на загальних засадах. З метою зменшення податкового тягаря відбувається переведення доходів у сектор страхування, де він значно нижчий. Відповідно зменшується сума податкових надходжень до бюджету з реального сектора економіки. Такий стан справ викликав занепокоєння як державних податкових органів, так i уряду. Адже саме різний рівень оподаткування є передумовою для запровадження фінансових схем за участі страхових організацій з метою мінімізації податків.

Як відомо питання щодо переведення страховиків на систему оподаткування за ставкою 25 відсотків обговорюється вже давно.

На мій погляд такий підхід є привабливим та ефективним для держави, проте, невигідним в першу чергу для страхувальників і страховиків тому, що в результаті зменшиться сума покриття зобов’язань страховика, зростуть тарифи.

Проте, для реалізації зазначеного переходу необхідно прийняти ряд законодавчих змін, які б дозволили реалізувати систему оподаткування прибутку від страхової діяльності без втрат для страхового ринку та зменшення надходжень до бюджету, зокрема:

– визначити перелік страхових резервів, обов’язковість яких визначатиме Уповноважений орган, які зменшують оподатковуваний прибуток. Це потребує внесення змін до Закону України “Про страхування”, правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування життя та іншими, ніж страхування життя;

– визначити перелік валових витрат страховиків, які повинні бути визнані Національним Стандартом бухгалтерського обліку, через розроблення Методичних рекомендацій застосування П (С) БО для страхової галузі із зазначенням витрат, які є індивідуальними для страхової діяльності, і які сьогодні не впливають на розрахунок податку на прибуток;

– затвердити перелік документів, що підтверджуватимуть страхові виплати з метою оподаткування як основні витрати страховика, через впровадження податкового роз’яснення. Оскільки в даний час основним документом, що підтверджує страхові виплати, є страховий акт, який складається страховиком;

– розробити порядок змін до звітності: податкової, фінансової та спеціалізованої страхової.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. №334/94-ВР

2. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. №2181-ІІІ (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. №1251-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

4. Наказ ДПА України ” Про порядок складання декларації з податку на прибуток страховика” від 31 березня 2003 р. №146.


Облік та звітність податку на прибуток