Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

Завдання до розрахункової роботи

Розрахункова робота полягає в оцінці кредитоспроможності підприємства з метою вирішення питання про можливість надання йому кредиту банком, оскільки головною умовою забезпечення повернення кредиту є фінансовий стан позичальника.

Фінансовий стан підприємства характеризують такі основні показники:

– обсяг реалізації (товарооборот – для торгових підприємств);

– показники майнового стану;

– коефіцієнти фінансової стійкості;

– показники ділової активності;

– коефіцієнти ліквідності;

– відносні показники прибутковості.

Для розрахунків використовуються показники, які дають уявлення про фінансову діяльність підприємства-позичальника і якими оперують переважно банки. Розрахунки виконуються згідно з методиками, що викладені на теоретичних заняттях під час вивчення курсу.

Необхідні вихідні дані для розрахунків заносяться в таблицю 1 згідно даних джерел їх одержання – ф №1 “Баланс підприємства” та ф №2 “Звіт про фінансові результати підприємства”, які додаються до розрахункової роботи у Додатках А та Б відповідно.

Після таблиці 1 подають розрахунок показників за звітний та базовий період згідно з наведеною методикою розрахунку.

Усі розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до таблиці 2 на основі, якої визначатиметься рейтингова оцінка підприємства. Покращення розрахункового рівня кожного з коефіцієнтів дає певний відсоток (питома вага конкретного коефіцієнта в загальній кількості показників). Якщо є можливість розрахувати усі двадцять показників, то рейтингова оцінка кожного показника становитиме 5%. Якщо певні показники неможливо розрахувати через відсутність даних у звітних матеріалах досліджуваного підприємства, то рейтингову оцінку розрахованих показників необхідно буде скоригувати виходячи із фактичної кількості розрахованих показників. Окрім того, якщо величина значеннь деяких розрахункових показників незміна, або їх значення погіршується, то рейтингова оцінка таких показників становитиме 0%. Набрана сума відсотків сумується.

Потім відповідно до набраної суми відсотків підприємству-позичальнику присвоюється рейтинг згідно рейтингової системи наведеної в таблиці 3. Макимальне значення рейтингової оцінки – 100%.

Відповідно до отриманих результатів потрібно зробити висновок про можливість надання кредиту підприємству-позичальнику банківською установою, або припинення кредитних відносин з клієнтом на основі таблиці 3.

Методичні вказівки та розрахунки

1. Визначається ріст /+/ або зниження /-/ виручки від реалізації товарної продукції (товарообороту) за звітній період порівняно з попереднім періодом:

∆ЧДр = ЧДрзв – ЧДрб, (1)

∆ЧДр=20966,0-15155,1=5810,9

Де ЧДрзв, ЧДрб – чистий дохід від реалізації товарної продукції (робіт, послуг) відповідно за звітній та попередній період, тис. грн.

2. Визначається коефіцієнт зносу основних засобів – характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості:

КЗн = Зн / ПВОЗ, (2)

КЗнб=6233,7/248,4=25,1 КЗнз=6745,3/2,2=3066,04

Де Зн – вартість зносу основних засобів, тис. грн.;

ПВОЗ – первісна вартість основних засобів, тис. грн.

3. Визначається тип фінансової стійкості за звітний та попередній періоди:

А) абсолютна стійкість, колидля забезпечення запасів достатньо власних обігових коштів, тобто платоспроможність гарантована:

З < ВОК, (3)

ВОК=ВК-НА (4)

Де З – виробничі запаси, тис. грн.;

ВОК – власний оборотний капітал, тис. грн.

Б) нормальна стійкість, коли для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики, тобто платоспроможність забезпечена:

З < ВОК + КД, (5)

Де КД – довгострокові кредити та позики, тис. грн.

В) нестійкий фінансовий стан, коли для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики, тобто платоспроможність порушення, але є можливість її відновити;

З < ВОК + КД + КК,(6)

Де КК – короткострокові кредити та позики, тис. грн.

Г) кр изовий фінансовий стан, коли для забезпечення запасів не вистачає “нормальних” джерел їх формування, тобто підприємству загрожує банкрутство:

З > ВОК + КД + КК (7)

Б. 5406,4-5307,4=99 З. 6670,1-7305,4= -635,3

Б. 1283,7>99 З. 1603,9>-635,3

4. Визначається коефіцієнт загальної ліквідності – показує можливості погашення поточних зобов’язань за рахунок усіх оборотних активів:

Кзл = ОА / ПЗ, (8)

Кзлб=4051,0/3894,8=1,04

Кзлз=6726,3/7325,9=0,92

Де ОА – сума всіх оборотних активів, тис. грн.;

ПЗ – поточні зобов’язання, тис. грн.

5. Визначається коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує наскільки швидко поточні зобов’язання можуть бути погашені швидколіквідними грошовими коштами:

Кал = (Гк + Во + ПФІ) / ПЗ, (9) Калб=18,9/3894,8=0,005

Кал= 15,3/7325,9=0,002

Де Гк – сума грошових коштів та їх еквівалентів, тис. грн.;

Во – векселі одержані, тис. грн.;

ПФІ – поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

6. Визначається коефіцієнт концентрації власного капіталу – характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність:

Кк = ВК / ВБ, (10)

Ккб=5406,4/9475,5=0,57

Ккз=6670,1/14031,7=0,48

Де ВК – власний капітал, тис. грн.;

ВБ – валюта балансу, тис. грн.

7. Визначається коефіцієнт фінансової залежності – обернена величина до коефіцієнта концентрації. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства.

Кз = ВБ / ВК (11)

Кзб= 9475,5/5406,4=1,75

Кзз=14031,7/6670,1=2,10

8. Визначається коефіцієнт маневреності власних коштів – показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яка капіталізована:

Км = ВОК / (ВК+КД ) (12)

Кмб =99/(5406,4+0)=0,02

Кмз= -635,3/(6670,1+0)= -0,1

9. Визначається коефіцієнт структури довгострокових вкладень – дає уяву про те, яку частину основних коштів та інших необоротних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства:

Кдв = ДЗ / НА, (13)

Кдвб= 174,3/5307,4=0,03

Кдвз=35,7 7305,4=0,005

Де ДЗ – довгострокові зобов’язання, тис. грн.;

НА – необоротні активи, тис. грн.

10. Визначається коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів – характеризує структуру капіталу, його зростання в динаміці показує, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів:

Кдз = ДЗ / (ДЗ + ВК) (14)

Кдзб= 174,3/(174,3+5406,4)=0,03

Кдзз=35,7/(35,7+6670,1)=0,005

11. Визначається коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів – характеризує залежність підприємства від його кредиторів:

Кс = (ДЗ + ПЗ) / ВК (15)

Ксб=(174,3+3894,8)/5406,4=0,75

Ксз=(35,7+7325,9)/6670,1=1,10

12. Визначається коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами:

Кзо = ВОК / ОА (16)

Кзоб= 99/4051,0=0,02

Кзоз= -635,3/6726,3= -0,09

13. Визначається коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів – характеризує рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами:

Кнв = НА / ВК (17)

Кнвб=5307,4/5406,4=0,98

Кнвз=7305,4/6670,1=1,10

14. Визначається коефіцієнт стійкості економічного зростання – показує якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності, а не за рахунок залучення додаткового акціонерного капіталу:

Ксез = (ЧП – Д) / ВК, (18)

Ксезб =1391,2/6670,1=0,21

Ксезз = 1263,7/5406,4=0,23

Де ЧП – чистий прибуток підприємства, тис. грн.;

Д – дивіденди, що виплачуються акціонерам.

15. Коефіцієнт фінансового ризику – показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу:

Кр = ЗК / ВК, (19)

ЗК= ДЗ+ ПЗ (20)

Б. ЗК=174,3+3894,8=4069,1 З. ЗК=35,7+7325,9=7361,6

Крб=4069,1/5406,4=0,75

Крз=7361,6/6670,1=1,10

Де ЗК – залучений капітал, тис. грн.

16. Запас фінансової стійкості – показує суму виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства:

ЗФС= ЧДр – ПВ/ПВМД, (21)

ПВ=Ав+Вз (22) ПВМД=(ПВ+Пр)/ЧДр (23)

Де ПВ – сума постійних витрат підприємства, тис. грн.;

ПВМД – питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації, частки одиниць

17. Визначається рентабельність основної діяльності – характеризує прибутковість виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг):

Рос = Пр / (Ср + Ав + Зв) , (24)

Де Пр – прибуток від реалізації продукції, тис. грн.;

Ср – собівартість реалізованої продукції, тис. грн.;

Ав – адміністративні витрати, тис. грн.;

Зв – витрати на збут продукції, тис. грн.

Росб =(18186,1-1054,2-196,2)/(11965,8+1054,2+196,2)=1,28

Росз =(25159,2-1472,9-209,7)/(16931,0+1472,9+209,7)=1,26

18. Визначається рентабельність продажу продукції:

Рпр = Пр / ЧДр (25)

Рпр = 16935,7/15155,1=1,12

Рпр = 23476,6/20966,0=1,12

19. Визначається тривалість одного обороту оборотних засобів – характеризує час у днях необхідний для здійснення всіх стадій кругообороту. Прискорення оборотності сприяє вивільненню оборотних засобів, а сповільнення – додатковому їх залученню:

Тоб = 365 * ОАн / ЧДр, (26)

Тобб=365*(1283,7+195,6)/15155,1=35,6

Тобз=365*(1603,9+127,1)/20966,0=30,1

Де Оан – сума нормованих оборотних активів, тис. грн.

20. Визначається період погашення дебіторської заборгованості – характеризує час у днях необхідний для погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги:

Тобдз = 365 * ДЗт / ЧДр, (27)

Тобдзб=365*167,8/15155,1=4,04

Тобдзз=365*178,6/20966,0=3,11

Де ДЗн – сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, тис. грн.

Таблиця 1 – Дані для оцінки кредитоспроможності приватного підприємства ВАТ “Будівельні матеріали”

ПоказникДжерелоФактичне значення показника
Базовий періодЗвітній період
1. Чистий дохід від реалізації товарної продукції, тис. грн.Ф. №215155,120966,0
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.Ф. №211965,816931,0
3. Адміністративні витрати, тис. грн.Ф. №21054,21472,9
4. Витрати на збут, тис. грн.Ф. №2196,2209,7
5. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.

Ф. №2

18186,125159,2
6. Чистий прибуток, тис. грн.Ф. №21391,21263,7
7. Сума дивідендів, тис. грн.Ф. №200
8. Валюта балансу, тис. грн.Ф. №19475,514031,7
9. Сума необоротних активів, тис. грн.Ф. №15307,47305,4
10. Знос основних засобів, тис. грн.Ф. №16233,76745,3
11. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.Ф. №1248,42,2
12. Сума оборотних активів, тис. грн.Ф. №14051,06726,3
13. Виробничі запаси, тис. грн.Ф. №11283,71603,9
14. Сума нормованих оборотних активів, тис. грн.Ф. №1
15. Дебіторська заборгованість за товари, роботи послугиФ. №1167,8178,6
16. Сума векселів одержаних, тис. грн.Ф. №100
17. Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.Ф. №100
18. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.Ф. №118,915,3
19. Власний капітал, тис. грн.Ф. №15406,46670,1
20. Довгострокові зобов’язання, тис. грн.Ф. №1174,335,7
21. Довгострокові кредити, тис. грн.Ф. №100
22. Поточні зобов’язання, тис. грн.Ф. №13894,87325,9
23. Короткострокові кредити, тис. грн.Ф. №100

Таблиця 2 – Аналітична оцінка показників кредитоспроможності та визначення рейтингу приватного підприємства ВАТ “Будівельні матеріали”

Показники-коефіцієнти

Оптимальні

Межі

Період
БазиснийЗвітний
Знач.Знач.

Зміна показника

(+/-)

Рейтинг
1. Чистий дохід від реалізаціїЗростання15155,120966,05810,90
2. Коефіцієнт зносу основних засобівЗниження25,13066,043040,940
3. Тип фінансової стійкостіПокращення1283,7>991603,9>-635,3Кризовий фінансовий стан0
4. Коефіцієнт загальної ліквідності1,5-21,040,92-0,120
5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,2-0,50,0050,002-0,0030
6. Коефіцієнт концентрації власного капіталу0,5-10,570,48-0,090
7. Коефіцієнт фінансової залежності>11,752,100,350
8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу0,4-0,60,02-0,1-0,120
9. Коефіцієнт структури довгострокових вкладеньЗростання0,030,005-0,0250
10. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштівЗниження0,030,005-0,0255,3
11. Коефіцієнт співвідношення власних та позичених коштівЗниження0,530,670,140
12. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами0,1-0,50,250,320,070
13. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів0,5-0,81,040,83-0,210
14. Коефіцієнт стійкості економічного зростанняЗростання0,050,060,015,3
15. Коефіцієнт фінансового ризику≤0,50,530,370,145,3
16. Запас фінансової стійкостіЗростання1,61,90,35,3
17. Рентабельність основної діяльностіЗростання2,233,41,175,3
18. Рентабельність продажу продукціїЗростання1,21,19-0,010
19. Тривалість обороту оборотних засобівЗниження619164410250
20. Період погашення дебіторської заборгованостіЗниження2607374770
Загальний рейтинг, %26,50

Висновок

Розрахувавши основні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства та порахувавши суму відсотків підприємству-позичальнику присвоєний рейтинг, який склав 21,20%. Відповідно до отриманих результатів я дійшла висновку про можливість надання кредиту підприємству-позичальнику.

Отже, зміна показника чистого доходу від реалізації склала 5810,9; зміна коефіцієнта зносу основних засобів 3040,94. Фінансова стійкість виявилась кризовою. Зміна коефіцієнта загальної ліквідності -0,12; та абсолютної ліквідності -0,003. Коефіцієнт концентрації власного капіталу -0,09 та коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,12. Зміна коефіцієнта фінансової залежності становить 0,35. Зміна коефіцієнта структури довгострокових вкладень -0,025; коефіцієнта довгострокового залучення позичених коштів -0,025; коефіцієнта співвідношення власних та позичених коштів 0,35; коефіцієнта забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами -0,11; коефіцієнта співвідношення необоротних і власних коштів 0,12. Зміна коефіцієнта стійкості економічного зростання 0,02 та коефіцієнта фінансового ризику 0,35. Також рентабельність основної діяльності -0,02 та рентабельність продажу продукції 0. Зміна тривалості обороту оборотних засобів -5,5 та зміна періоду погашення дебіторської заборгованості -0,93. В даній розрахунковій роботі оцінювалась кредитоспроможністьприватного підприємства ВАТ “Будівельні матеріали”. Надійність підприємства викликає підозру, недостатній рівень платоспроможності. Високий рівень ризику взаємовідносин партнерів з даним підприємством. Згідно з розрахунками показників робимо висновок, що вкладення коштів є надризиковим; взаємовідносини з цим підприємством є недоцільні; кредитування – не припустиме. Слід очікувати неповернення позики.


Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту