Організація стягнення податкового боргу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни “Організація стягнення податкового боргу”

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ

1 Тести на тему:” Податковий борг”

1.1 Тест

1.2 Тест

2 Тести на тему: ” Адміністративний арешт”

2.1 Тест

2.2 Тест

3 Задачі на тему: ” Податкова застава”

3.1 Задача

3.2 Задача

4 Задачі на тему: “Банкрутство”

4.1 Задача

4.2 Задача

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАВДАННЯ

1. Скласти 2 тести на тему: “Податковий борг”

2. Скласти 2 тести на тему: “Адміністративний арешт”

3. Скласти 2 задачі на тему: “Податкова застава”

4. Скласти 2 задачі на тему: “Банкрутство”

1. Тести на тему: ” Податковий борг”

1.1 Тест

Податковий борг (недоїмка) це –

А) податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання;

Б) податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання;

В) податкове зобов’язання, самостійно узгоджене платником податків, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання;

Г) податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання;

Відповідь (б) [1].

1.2 Тест

Податковий борг визнається безнадійним:

А) податковий борг фізичної особи, яка понад 360 днів перебуває у розшуку;

Б) податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку;

В) податковий борг фізичної особи, яка понад 1095 днів перебуває у розшуку;

Г) податковий борг фізичної особи, яка понад 1440 днів перебуває у розшуку;

Відповідь (б) [1]

2 Тести на тему: ” Адміністративний арешт “

2.1 Тест

Арешт може бути накладено на активи строком:

А) до 48 годин від години підписання відповідного рішення керівником податкового органу

Б) до 72 годин від години підписання відповідного рішення керівником податкового органу

В) до 96 годин від години підписання відповідного рішення керівником податкового органу

Г) до 120 годин від години підписання відповідного рішення керівником податкового органу

Відповідь (в) [1]

2.2 Тест

Керівник відповідного податкового органу (його заступник) має право звернутися до суду з поданням про продовження строку арешту активів платника податків за наявності достатніх підстав вважати, що звільнення активів з-під адміністративного арешту може загрожувати їх зникненням або знищенням, а суд повинен прийняти відповідне рішення протягом :

А) 24 годин від моменту отримання зазначеного звернення.

Б) 48 годин від моменту отримання зазначеного звернення.

В) 72 годин від моменту отримання зазначеного звернення.

Г) 96 годин від моменту отримання зазначеного звернення.

Відповідь (б) [1]

3 Задачі на тему: ” Податкова застава”

3.1 Задача

У платника податків – фірми ТОВ “Аркада” виникли наступні податкові борги :

– 30 березня виник податковий борг по податку ПДВ (податкова декларація за лютий 2005) на суму 8 грн.56 коп;

– 30 квітня виник податковий борг по податку на прибуток (податкова декларація за 1 квартал 2005 року) на суму 9 грн.43 коп.;

– 30 квітня виник податковий борг по податку ПДВ (податкова декларація за березень 2005) на суму 1 грн.15 коп;

– 30 травня виник податковий борг по податку ПДВ (податкова декларація за квітень 2005) на суму 265 грн.38 коп;

– 30 червня виник податковий борг по податку ПДВ (податкова декларація за травень 2005) на суму 65 грн.02 коп;

Завдання :

1. Коли і на яку суму податкова інспекція візьме активи платника податків в податкову заставу.

Рішення

1. Оскільки сума податкового боргу 30 березня за податком ПДВ становить менше 10 грн. , то за платником – фірма ТОВ “Аркада” у карточці – “Виді до 1 податкової вимоги” формується 1-й випадок податкового боргу по ПДВ ( “випа-док, від якого ведеться облік”), але вимога не формується;

2. Оскільки сума податкового боргу 30 квітня за податком на прибуток становить менше 10 грн. , то за платником – фірма ТОВ “Аркада” у карточці – “Виді до 1 податкової вимоги формується 1-й випадок податкового боргу по податку на прибуток ( “випадок, від якого ведеться облік”), але вимога не формується;

3. Оскільки сума податкового боргу 30 квітня за податком ПДВ (за лютий та березень) в сумі становить менше 10 грн. , то за платником – фірма ТОВ “Аркада” у карточці – “Виді до 1 податкової вимоги” формується 2-й випадок податкового боргу по ПДВ ( “випадок, від якого ведеться облік”), але вимога не формується;

4. Оскільки сума податкового боргу 30 травня за податком ПДВ (за квітень 2005) становить більше 10 грн. , то за платником – фірма ТОВ “Аркада” у карточці – “Виді до 1 податкової вимоги” формується 3-й випадок податкового боргу по ПДВ ( “випадок, від якого ведеться облік”), та формується 1 податкова вимога на загальну суму всіх податкових боргів :

Сума 1 податкової вимоги = 8,56 грн.+9,43 грн.+1,15грн+265,38грн.=

= 284,52 грн.

1 податкова вимога направляється платнику податків в строк до 5 червня 2005 року, строком її формування є “дата випадку від якого ведеться облік, тобто 30 березня 2005 року”.

Одночасно на активи платника оформлюється податкова застава на суму податкового боргу згідно 1 податковій вимозі (Форма Р [8] Додаток 2):

– Указані суми підлягають сплаті в десятиденний термін від дня отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури апеляційного узгодження – протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на бюджетний рахунок одержувача відповідно до

– У разі несплати в установлений термін податкового зобов’язання, визначеного в цьому податковому повідомленні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке податкове зобов’язання буде визнано податковим боргом. Податковим органом будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу у порядку, встановленому законодавством.

Зміст податкової застави.

Податкова застава – спосіб забезпечення податкового зобов’язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає в силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має право в разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у порядку, встановле-ному законом [1].

Право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмо-вого оформлення. Право податкової застави виникає у разі:

– неподання або несвоєчасного подання платником податків податкової декларації – з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, встановленого законом про відповідний податок, збір (обов’язковий платіж) для подання такої податкової декларації;

– несплати у строки, встановлені цим Законом, суми податкового зобов’я-зання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку;

– несплати у строки, встановлені цим Законом, суми податкового зобов’я-зання, визначеної контролюючим органом, – з дня, наступного за останнім днем граничного строку такого погашення, визначеного у податковому повідомленні.

З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (пов-ному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу.

Платник податків має право безоплатно зареєструвати податкову заставу в державних реєстрах застав рухомого чи нерухомого майна, а податковий орган зо-бов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному держав-ному реєстрі застав за умови строку дії такої податкової застави більш як десять календарних днів.

5. 2 податкова вимога направляється платнику податків в строк до 5 липня 2005 року, строком її формування є “дата випадку від якого ведеться облік, тобто 30 березня 2005 року”, на суму :

Сума 2 податкової вимоги = 284,52 грн. + 65,02 грн. = 349,54 грн.

Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, містить повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

3.2 Задача

При перевірці податковим керуючим стану збереження активів, які перебувають у податковій заставі в фірмі ЗАТ”Лотос” були зафіксовані наступні операції по руху товарно-матеріальних та грошових активів:

– реалізована товарна продукція на суму 82 тис. грн.

– виплачена заробітна плата робітникам ЗАТ на суму 12 тис. грн.

– придбана сировина на суму 70 тис. грн.

– реалізований автомобіль ЗІЛ -131 зі 100% амортизацією (“нульова балансова вартість”) на суму 8 тис. грн.

– сплачені борги за використану електроенергію на суму 8 тис. грн.

Ніяких дозволів за перевіряємий період ЗАТ “ЛОТОС” у податкового керуючого не оформлював.

Які дії виконає за результатами перевірки податкової застави податковий керуючий районної ДПІ.

Рішення

1. Згідно Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків

Перед бюджетами та державними цільовими фондами” [1]:

1.1. Платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом:

А) купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що використовується у підприємницькій діяльності платника податків (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні;

Б) використання об’єктів нерухомого чи рухомого майна, майнових чи немайнових прав, а також коштів для здійснення прямих чи портфельних інвестицій, а також цінних паперів, що засвідчують відносини боргу, надання гарантій, поручительств, уступлення вимоги та переведення боргу, виплату дивідендів, розміщення депозитів або надання кредитів;

В) ліквідації об’єктів нерухомого або рухомого майна, за винятком їх ліквідації внаслідок обставин непереборної дії (форс-мажорних обставин) або відповідно до рішень органів державного управління

1.2) У разі коли платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов’язковим згідно з вимогами Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, платник податків додатково сплачує штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами.

За кожним фактом відчуження окремо нараховується відповідна сума штрафу.

При цьому складається податкове повідомлення за формою та згідно з вимогами, встановленими Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами та доповненнями) [8].

Податкове повідомлення-рішення (Форма З )

Від “___” ____________ 200_ року N ________________________________________________________

(назва податкового органу та його місцезнаходження) повідомляє ______________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) – платника податків або прізвище, ім’я, _____________________________________________________________

По батькові фізичної особи – платника податків, ідентифікаційний код

(номер) платника одатків,_______________________________________,

Місцезнаходження (проживання) платника податків) що на підставі акта перевірки ____________________________________________________

(посилання на акт перевірки (номер, дата складання)) встановлено порушення __________________________________________________

(посилання на пункт та статтю податкового та іншого_____________________________________________________, законодавства, порушення яких встановлено)

Та на підставі підпункту 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов’язкової попередньої згоди податкового органу на таке відчуження, __________________________________________________ (найменування юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) -__________________________________________________ платника податків або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податків)

Зобов’язано сплатити штраф у розмірі суми відчуження, визначеної за звичайними цінами, що складає ______________________________________________ грн., (вказати суму штрафної санкції прописом)

У десятиденний термін від дня отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури апеляційного узгодження – протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на бюджетний рахунок одержувача __________________________________________________ (номер рахунка) ___________________________________, в установі банку (назва одержувача)_______________________________, МФО _____________

У разі несплати в установлений термін штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і така сума штрафу буде визнана податковим боргом. Податковим органом будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.

Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, розпочинається нарахування пені у розмірах, установлених законом.

2. Податковий керуючий повинен оформити повідомлення-рішення про нарахування штрафу на ЗАТ “ЛОТОС” у сумі 8 тис. грн. за реалізацію без дозволу податкового керуючого основних засобів (автомобіль ЗІЛ-131).

В якості претензій :

– претензій до ціни реалізації – немає (автомобіль був у податковій заставі з “нульовою” балансовою вартістю);

– претензії до напрямку реалізації отриманих коштів – повинні були бути спрямовані на сплату податкової заборговності.

4 Задачі на тему: “Банкрутство”

4.1 Задача

Податкова заборгованість підприємства ТОВ “Парус” становить :

А) 1 квартал 2006 – 102 тис. грн.

Б) 2 квартал 2006 – 450 тис. грн.

В) 3 квартал 2006 – 530 тис. грн.

Оцініть дії податкової інспекції щодо примусового банкрутства ТОВ “Парус”.

Рішення

1. Згідно ЗАКОНу УКРАЇНИ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” [2] ( стаття 6, 7):

– Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

– заява кредитора про порушення справи про банкрутство повинна містити докази того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної плати; 2. Згідно Закону України “Про державний бюджет України на 2006 рік” [3], сума мінімальної заробітної плати становитиме у 2006 році : з 1 січня 2006 – 350 грн./міс. з 1 липня 2006 – 375 грн./міс. з 1 грудня 2006 – 400 грн./міс. 3. Таким чином, критичний обсяг податкового боргу для порушення справи про банкрутсво у 2006 році становитиме : з 1 січня 2006 – 350 грн.*300= 105 тис. грн. з 1 липня 2006 – 375 грн.*300= 112,5 тис. грн. з 1 грудня 2006 – 400 грн.*300= 120 тис. грн. 4. Відповідно, податкова інспекція : – за результатами 1 кварталу станом на 1 липня (заборгованість в 102 тис. грн. на протязі 3 місяців) не має права порушувати справу про банкрутство ТОВ “Парус”; – за результатами 2 кварталу станом на 1 жовтня (заборгованість в 450 тис. грн. на протязі 3 місяців) повинна порушити справу про банкрутство ТОВ “Парус”;

4.2 Задача

Оцінити можливу суму погашення податкової заборгованості підприємства-банкрута ТОВ “Соло” при наступних вихідних даних:

А) Загальна сума реалізації майна в запезпечення вимог кредиторів в ході

Ліквідаційної процедури становить 502,5 тис. грн.

Б) загальна сума податкової заборгованості ТОВ “Соло” становить 102,6 тис. грн.(податок на землю, податок на прибуток) та 75,4 тис. грн. пені та штрафів

В) сума вимог кредиторів, забезпечених заставою – 158,5 тис. грн.

Г) сума вимог кредиторів, не забезпечених заставою – 278,0 тис. грн.

Г) сума заборгованості працівникам ТОВ”Соло” за заробітною платою становить 43,0 тис. грн., з них 30,0 тис. грн. за останні 3 місяці перед початком процедури банкрутства;

В) сума витрат ліквідаторів становить 23,0 тис. грн.

Рішення

1. Згідно ЗАКОНу УКРАЇНИ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” [2] ( стаття 31): Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цією статтею:

1) у першу чергу задовольняються:

А) вимоги, забезпечені заставою;

Б) вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати за три місяці роботи, що передують порушенню справи про банкрутство чи припиненню трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи, грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), право на які виникло протягом трьох останніх місяців до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

В) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов’язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, – у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб;

Г) витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії,

2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), крім вимог, задоволених у першу чергу, зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України зобов’язань зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п’яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

2. Згідно [1]:

– по-перше, податкові органи мають право на звернення до господарських судів із заявами про порушення справ про банкрутство платників податків, які мають податковий борг з пені та штрафних санкцій;

– по-друге, у господарських судів відсутні підстави для невключення до безспірних вимог кредитора щодо нарахованих згідно з чинним законодавством України сум пені та штрафних санкцій, а також неприйняття відповідних заяв;

– по-третє, розмір штрафів та пені включається до реєстру вимог окремо від сум податкових зобов’язань;

– по-четверте, задоволення вимог щодо сплати розміру штрафів та пені задовольняються в шосту чергу.

3. Таким чином, задоволення вимог кредиторів з ліквідаційної маси банкрута ТОВ

“Соло” буде виглядати наступним чином:

А) Погашення вимог, забезпечених податковою заставою:

Сума (1) = 102,6 тис. грн.

Залишок ліквідаційної маси (1) = (502,5 – 102,6)тис. грн. = 399,9 тис. грн.

Б) Погашення вимог, забезпечених іншою заставою:

Сума (2) = 158,5 тис. грн.

Залишок ліквідаційної маси (2) = (399,9 – 158,5)тис. грн. = 241,4 тис. грн.

В) Погашення заборгованості працівникам ТОВ”Соло” за останні три місяці

Перед банкрутством:

Сума (3) = 30,0 тис. грн.

Залишок ліквідаційної маси (3) = (241,4 – 30,0)тис. грн. = 211,4 тис. грн.

Г) Погашення витрат ліквідаційної комісії:

Сума (4) = 23,0 тис. грн.

Залишок ліквідаційної маси (4) = (211,4 – 23,0)тис. грн. = 188,4 тис. грн.

Д) Погашення залишку заборгованості працівникам ТОВ”Соло” за

Заробітною платою:

Сума (5) = 13,0 тис. грн.

Залишок ліквідаційної маси (5) = (188,4 – 13,0)тис. грн. = 175,4 тис. грн.

Е) Погашення вимог кредиторів, не забезпечених заставою:

Сума (6) = 278,0 тис. грн.

Залишок ліквідаційної маси (6) = (175,4 – 278,0)тис. грн. = -102,6 тис. грн.

Таким чином 102,6 тис. грн. кредиторських вимог, не забезпечених заставою, залишаться непогашеними за нестачею обсягу ліквідаційної маси.

Аналогічно, податкові вимоги шостої черги щодо заборгованості за штрафами та пенею (75,4 тис. грн.) також залишаться непогашеними за нестачею обсягу ліквідаційної маси.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”// від 21 грудня 2000 року N 2181-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 листопада 2005 року N 3108-IV) 2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// від 14 травня 1992 року N 2343-XII(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV) 3. Закон України “Про державний бюджет України за 2006 рік” // від 20 грудня 2005 року N 3235-IV4. Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі // Наказ Державної податкової адміністрації України від 20 вересня 2004 року N 544

5. Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов’язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 жовтня 2001 р. N 1387

6. Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 квітня 2002 р. N 538 7. Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби // Наказ Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2001 року N 110 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 10 серпня 2005 року N 326) 8. Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій // Наказ Державної податкової адміністрації України від 21 червня 2001 року N 253 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 10 серпня 2005 року N 328)

9. Ярослава Мороз Порушення провадження у справах про банкрутство платників податків, які мають суми податкового боргу зі сплати пені та штрафних санкцій // “Вісник податкової служби України”, квітень 2005 р.,№ 16 (346), с. 3

10. Про деякі питання черговості задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутство // ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 17.04.2002 р. N 01-8/447 (Із змінами і доповненнями, внесеними листом Вищого господарського суду України від 19 травня 2003 року N 01-8/537)


Організація стягнення податкового боргу