Основні показники витрат обігу та їх оцінка

Реферат на тему:

Основні показники витрат обігу та їх оцінка

Витрати обігу можуть бути виміряні абсолютними і відносними величинами.

Абсолютна величина характеризує сумарні (загальні) витрати обігу підприємства, пов’язані зі здійсненням певного обсягу товарообороту.

Загальні витрати обігу підприємства поділяються на дві частини: загальні постійні витрати і загальні змінні витрати.

До відносних показників, що характеризують витрати обігу, належать:

– витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту;

– витрати обігу в розрахунку на одиницю проданих товарів у натуральному вираженні (кг, тоннах, метрах, одиницях).

П ерший показник у практиці економіки підприємств у нашій країні дістав назву “рівень витрат обігу”. Рівень витрат обігу в торговельному підприємстві розраховується таким чином:

А) у роздрібному торговельному підприємстві – як відно-шення витрат обігу до обсягу роздрібного товарообороту, помножене на 100;

Б) в оптовому підприємстві – як відношення витрат обігу до обсягу оптового обороту з участю в розрахунках, по-множене на 100;

В) у підприємстві громадського харчування – як відношення

Витрат обігу до обсягу валового обороту, помножене на 100.

Рівень витрат обігу характеризує середні витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту, тобто частку витрат обі-гу в роздрібній ціні товару.

Крім рівня витрат обігу в цілому по підприємству розрахо-вують і рівні витрат обігу за окремими товарами і товарними групами. Цей показник має назву “витратомісткість реалізації товарної групи “.

Вивчення і кількісна оцінка залежності між величиною витрат підприємства та обсягом товарообороту також є основою для прийняття інших управлінських рішень, зокрема:

– оптимізації асортименту продукції;

– встановлення цін на нову продукцію, яку за певною ці-ною реалізує підприємство-конкурент;

– вибору чи заміни устаткування;

– прийняття рішень про купівлю чи виробництво інстру-менту, комплектуючих деталей;

– пошуку варіантів зміни виробничої потужності підприємства;

– визначення доцільності прийняття додаткового замовлен-ня тощо.

Споживання ресурсів та їх трансформація у витрати забез-печує одержання потрібних результатів у вигляді товарооборо-ту, доходів, прибутку. Для оцінки ефективності здійснення витрат використовують показники, що характеризують одержаний результат у розрахунку на одиницю витрат. Це:

1. Витратовіддача (ВВ), що характеризує товарооборот підприємства (Т) на одиницю витрат обігу (ВО):

2. Доходність витрат обігу (Дв0 ), що свідчить про розміри одержання валового доходу (ВД) на одиницю витрат обігу (ВО):

3. Прибутковість витрат обігу (Пв0 ), що дає змогу оцінити обсяг одержання балансового (БП) .або чистого прибутку (ЧП) за певний період (квартал, рік) у розрахунку на одиницю витрат обігу (ВО) у відсотковому вираженні:

Аналогічно може визначатися й ефективність здійснення окремих видів витрат торговельного підприємства.

Оцінка ефективності комерційних угод

Оцінка ефективності комерційних угод торговельного підприємства здійснюється за допомогою системи показників:

1. Рентабельність (прибутковість) витрат обігу за кон-кретною угодою визначається за формулою

Де ЧП – номінальний чистий прибуток, що відображається в бухгалтерських документах, грн.; ВО – поточні витрати обігу, пов’язані з закупівлею і реалізацією товарів, грн.

У свою чергу, чистий прибуток за угодою розраховують за формулою

2. Рентабельність обороту із закупівлі товарів визначається за формулою

Де 3 – закупівельна (фактурна) вартість товарів за оптовими цінами без урахування ПДВ, грн.

3. Рентабельність обороту з реалізації товарів розраховують за формулою

Де Р – сума реалізації товарів за продажними цінами (товарооборот), грн.

Оцінюючи ефективність комерційних угод, окрім номінального чистого прибутку, що відображається в бухгалтерських документах, доцільно застосовувати ще й реальний чистий прибуток. Реальний чистий прибуток за угодою пов’язаний з інфляцією, яка частково знецінює власні грошові кошти підприємства, вкладені в закупівлю і продаж товарів протягом усього періоду здійснення угоди.

Реальний чистий прибуток за угодою розраховується за формулою

ЧПР = ЧП – Двтр,

Де Двтр – втрачений дохід торговельного підприємства за цією угодою, грн.

Сума втраченого доходу за угодою може бути визначена за формулою

Дв. ТР =ВОК×(I-1)

Або

Де ВОК – сума власних грошових коштів, витрачених на заку-півлю і реалізацію товарів, грн.; I – індекс інфляції за весь пе-ріод між закупівлею і реалізацією товарів; /; – індекс інфляції за перший місяць; п – період між закупівлею і реалізацією то-варів, місяців.

В еличина реального чистого прибутку дає можливість оцінити дійсну ефективність угод з урахуванням інфляції, якщо у формули для визначення Rв0 , R3 і RР замість розміру номінального прибутку (ЧП) підставити розмір отриманого реального прибутку (ЧПР ).

Перелічені основні показники ефективності комерційних угод дають можливість визначити прибутковість не лише однієї угоди загалом, а й окремих товарів, оптимізувати їх асортимент, обирати найбільш вигідні базисні умови поставки і постачальників, налагоджуючи з ними тривалі комерційні зв’язки.

Список використаної літератури:

1. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1. 3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 64 с

2. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. – М.: ПРИОР, 2001. – 256 с.

3. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. – Екатеринбург: РНФ “Солярис”, 1995. – 416 с.

4. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

5. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с

6. Неруш Ю. М. Логистика: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 389 с.

7. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с.

8. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. – 2-е изд. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. – 320 с.

9. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. – 580 с.


Основні показники витрат обігу та їх оцінка