Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в україні у розрізі податкового кодексу 2010 року

Паламарчук Олена, ст. 4-го курсу гр. ОПс-42

Науковий керівник – Балазюк О. Ю.

Вінницький інститут економіки

З моменту проголошення незалежності, у процесі розбудови ринкового середовища в Україні запровадження значної кількості податків спричинило кризові явища в механізмі розподілу фінансових ресурсів на користь держави.

Система оподаткування доходів населення в кожній країні має свої особливості, які залежать від соціально-економічної стратегії держави. Встановлюючи розміри ставок оподаткування та запроваджуючи конкретний механізм справлення податків, держава прагне забезпечити не тільки стабільну дохідну базу, а також регулювати діяльність платників податків і впливати на розмір їх заощаджень.

Одним із основних завдань проведення податкової реформи в Україні є збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Податкові надходження від податку з доходів фізичних осіб є важливою складовою у наповненні як Державного бюджету так і місцевих бюджетів. Тому, дослідження проблем, які пов’язанні із оподаткуванням доходів фізичних осіб, а також створення простих і прозорих умов для оподаткування на сьогодні особливо актуальні. [1]

У сучасній економічній літературі аспектами розвитку оподаткування присвяченні праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків, зокрема: Бризгалін А. В., Горбунова О. М., Кембелл Д., Данілов О. Д., Кучерявченко М. П., Мельник В. М., Рогозін Б. А., Русаков І. Г., Суторміна В. М., Тихонов Д. Н., Яроцька Т. Р. та інші.

Метою статті є розгляд і наліз нового Податкового кодексу України та перспектив щодо оподаткування доходу громадян України.

Розглядаючи стару податкову систему України, можна зазначити, що основним недоліком податку з доходу фізичних осіб на сучасному етапі розвитку економіки України полягає у суперечливості податкового законодавства й економічних відносин, які склались у суспільстві. Аналіз тенденцій у сфері розподілу доходів населення засвідчив невідповідність прогресивних властивостей податку з доходу фізичних осіб ступеню нерівності доходів населення. На сьогодні потенційна межа нерівності доходів населення є досить високою. Аналіз результатів і наслідків реформи податку з доходу фізичних осіб в Україні показав, що поряд з зниженням прогресивності податку з доходу фізичних осіб не було дотримано принципу фіскальної нейтральності реформи, основними бенефіціарами якої стали верстви населення з високими доходами, оскільки саме на цю категорію громадян податкове навантаження зменшилося. [3]

Аналіз міжнародної практики оподаткування свідчить, що протягом останніх 20 років у більшості країн було проведено різномасштабні податкові реформи як систем оподаткування в цілому, так і її окремих елементів.[4]

В деяких країнах обсяги надходження податків від населення значно більші через застосування вищих ставок оподаткування.

Сучасні умови України, коли економіка не працює в міру своїх можливостей, не дозволяють встановити вищу за діючу ставку податку з фізичних осіб, остільки це може призвести до більшої тонізації економіки держави. [2]

Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу спричинило значні зміни у податковій системі. Процес реформування податкової системи України як європейської відбувався з урахуванням тенденцій розвитку системи оподаткування у країних-членах і сусідах ЄС. Зокрема реформування податку з доходу фізичних осіб змінено в таких напрямках:

– упорядкування процедур справляння податку з доходу від продажу майна, а також доходів у вигляді спадщини й подарунків;

– відмова у процесі реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності від використання фіксованого податку з наданням фізичним особам-платникам, які здійснюють підприємницьку діяльність із продажу товарів і надання супутніх послуг на ринку, права переходу на сплату єдиного податку;

– встановлення чітких критеріїв при наданні пільг із урахуванням рівня задекларованого доходу особи;

– уніфікація підходів до оподаткування пасивних доходів із метою стимулювання інвестиційної діяльності;

– застосування методів виявлення перевищення витрат над задекларованими доходами (крім витрат, що дозволено враховувати при оподаткуванні) з метою недопущення ухилення від виконання конституційного обов’язку щодо сплати податків.[5]

При розробці нового Податкового кодексу та формуванні закону щодо податку з доходу фізичних осіб, держава повинна створити прогресивну систему оподаткування доходів громадян. Однак прогресія повинна бути розрахована таким чином, щоб ураховувати реальний, наявний у цей час діапазон доходів громадян. Також необхідно врахувати, що запровадження низького рівня оподаткування доходів громадян спрямовано на зміну думки і ставлення до податкового законодавства, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.[2]

Економіка кожної держави має свої особливості, які варто враховувати при побудові ефективної податкової системи. Звичайно, держави з високим рівнем розвитку економіки при оподаткуванні доходів громадян вирішують завдання, які не є ключовими для українського суспільства. Це пов’язано з тим, що рівень розвитку нашої економіки значно нижчий від розвинених країн, проте, спираючись на їхній досвід, можна використовувати певні світові здобутки в українську систему оподаткування. Потрібна активізація державної політики високих доходів громадян, насамперед – для економічного активного населення, що забезпечує генерації первинних доходів як об’єкта оподаткування.

Список використаних джерел

1.Г. М. Білецька, Н. Г. Шкуренко. Щодо розгляду впливу на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету // Економіка, Фінанси, Право №7 2010. – С. 23-26

2. Василь Кравець. Сучасний стан та перспективи оподаткування доходів громадян України // Світ фінансівй №2 2010. – С. 62-67

3. В. В.Іщенко. Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні // Економіка та держава №8 2010. – С. 73-76

4. О. Г. Рябчик. Необхідність удосконалення адміністрування податку з фізичних осіб Формування ринкових відносин в Україні №1 2009. – С. 82-88

5. Ф. О. Ярошенко. Реформування податкової системи в контексті прийняття Податкового кодексу // Фінанси України №7 2010. – С. 3-21


Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року