Програма HelloWin

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Лабораторна робота №4

З курсу “Системне програмування”

На тему:”Програма HelloWin”

М. Житомир

2011 р.

Содержание

1. Завдання для виконання

2. Текст програми

3. Завдання до лабораторної

Висновок

1. Завдання для виконання

1. Розібрати текст програми hellowin. c.

2. Вивчити матеріал викладений у файлі допомоги.

3. Створити аналогічну програму, яка друкує в вікно:

– Змінні середовища програми (Envayroment)

– Шлях – звідки була запушена на виконання програма

2. Текст програми

/*——————————————————————————-

HELLOWIN. C — Displays “Hello, Windows 95!” in client area

(c) Charles Petzold, 1996

——————————————————————————-*/

#include <windows. h>

LRESULTCALLBACKWndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

Int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

PSTR szCmdLine, int iCmdShow)

{

Static char szAppName[] = “HelloWin” ;

HWND hwnd ;

MSG msg ;

WNDCLASSEXwndclass ;

Wndclass. cbSize = sizeof (wndclass) ;

Wndclass. style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;

Wndclass. lpfnWndProc = WndProc ;

Wndclass. cbClsExtra = 0 ;

Wndclass. cbWndExtra = 0 ;

Wndclass. hInstance = hInstance ;

Wndclass. hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

Wndclass. hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;

Wndclass. hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH);

Wndclass. lpszMenuName = NULL ;

Wndclass. lpszClassName = szAppName ;

Wndclass. hIconSm= LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

RegisterClassEx (&;wndclass) ;

Hwnd = CreateWindow (szAppName,// window class name

“The Hello Program”,// window caption

WS_OVERLAPPEDWINDOW, // window style

CW_USEDEFAULT, // initial x position

CW_USEDEFAULT, // initial y position

CW_USEDEFAULT, // initial x size

CW_USEDEFAULT, // initial y size

NULL, // parent window handle

NULL, // window menu handle

HInstance, // program instance handle

NULL) ; // creation parameters

ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;

UpdateWindow (hwnd) ;

While (GetMessage (&;msg, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage (&;msg) ;

DispatchMessage (&;msg) ;

}

Return msg. wParam ;

}

LRESULT CALLBACKWndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

HDC hdc ;

PAINTSTRUCT ps ;

RECT rect ;

Switch (iMsg)

{

Case WM_CREATE :

PlaySound (“hellowin. wav”, NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC) ;

Return 0 ;

Case WM_PAINT :

Hdc = BeginPaint (hwnd, &;ps) ;

GetClientRect (hwnd, &;rect) ;

DrawText (hdc, “Hello, Windows 95!”, -1, &;rect,

DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER) ;

EndPaint (hwnd, &;ps) ;

Return 0 ;

Case WM_DESTROY :

PostQuitMessage (0) ;

Return 0 ;

}

Return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam) ;

}

3. Завдання до лабораторної

Створити аналогічну програму, яка друкує в вікно:

Змінні середовища програми (Envayroment)

Шлях – звідки була запушена на виконання програма

Функція DrawText() – “малює” текст. Оскільки ця функція малює, то першим параметром має бути описувач контексту пристрою, який повертає функція BeginPaint.

Другим параметром є текст який малює функція. Саме сюди ми і заносимо текст який варто надрукувати.

Третій параметр встановлений -1 вказує на те, що рядок тексту завершується нульовим символом.

Четвертий параметр – розмір тексту.

Останнім параметром є набір прапорців, які вказують на розташування тексту.

Отже, щоб змінити написи у вікні варто змінити(додати) у програмі функцію:

DrawText (hdc, “ТЕКСТ”, -1, &;rect, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER) ;

Висновок

Програма файл вікно звуковий

Отже, на даній лабораторній роботі було розібрано роботу програми, яка демонструє основні принципи створення вікна у OSWindows. У ході виконання роботи було розібрано використання функцій для створення вікна, відображення у вікні тексту, та відтворення звукових файлів.

Під час модифікації програмного коду було здобуто практичні навики створення вікон, відображення тексту, відтворення звуку.


Програма HelloWin