Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

Практична робота з фінансового менеджменту Завдання 1

Маркетингові дослідження встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обгрунтувати величину прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат.

1. Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту.

2. Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах.

3. Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодах. Пояснити економічний зміст операційного важеля.

4. Обгрунтувати найкращий варіант розвитку підприємства з урахуванням структури витрат.

Вихiднi данi по завданню наведенi в таблицi 1.1.

Таблиця 1.1 – Вихiднi данi за варiантом 10

ПоказникиУмовнi позначенняДанi
Середня ціна одиниці продукції, грнР0330
Прогнозне зменшення ціни, %6
Загальні витрати на одиницю продукції, грнЗаг221
Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. од.Q065
Коефіцієнт еластичності попитуЕ1,3
Структура витрат, %

І варіант

– змінні витрати – постійні витрати

ПвI

ЗвI

76

24

ІІ варіант

– змінні витрати – постійні витрати

ПвII

ЗвII

74

26

Розв’язок

Аби вихiднi данi були повними, нам необхiдно прийняти таке припущення: структура витрат базового (0-го) перiода – це структура витрат за варiантом I, подана в таблицi 1.1.

1. Середня ціна на одиницю продукції у прогнозному періоді – Р1

Р1 = Р0 * (1 – DР),

Де Р0 = 330 грн – середня ціна збуту одиниці продукції у базовому періоді; DР = 6/100 = 0,06 – коефіцієнт зміни (зменшення) середньої ціни на одиницю продукції у прогнозному періоді. Отже:

Р1 = 330*(1-0,06) = 310,2 грн.

Очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді з урахуванням еластичності попиту становить

Де е – еластичність попиту; DQ – очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді. Тоді

DQ = е*DР = 1,3*0,06 = 0,078.

Очікуваний обсяг реалізації продукції з урахуванням еластичності попиту у прогнозному періоді – Q1

Q1 = Q0 *IQ,

Q1 = 65*1,078 = 70,07 тис. од. = 70070 од.,

Де Q0 – базовий обсяг реалізації продукції, тис. одиниць; IQ – індекс (коефіцієнт) обсягу реалізації продукції:

IQ = 1 + DQ = 1 + 0,078 = 1,078

DQ – зростання обсягу реалiзацiї продукцiї.

2. Маржинальний прибуток підприємства – М

М0 = P0 *Q0 – V0 *Q0 = Q0 *(Р0 – V0 ),

М1 = P1 *Q1 – V1 *Q1 = Q1 *(Р1 – V1 ),

Де М0 , М1 – маржинальний прибуток відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн.; P0 , Р1 – вартiсть одиницi продукції відповідно у базовому та прогнозному періодах, грн/од., V0 ,V1 – змінні витрати на одиницю продукції відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн/од.

Змінні витрати V на продукцію визначаються, виходячи iз загальних витрат на виробництво одиницi продукцiї та співвідношення змінних і постійних витрат у загальних витратах. Загальні витрати Заг = 221 грн/од., співвідношення змінних і постійних витрат у базовому перiодi 0 та за варiантом I – 76:24. Тоді змінні витрати

V0,I = 221*0,76 = 167,96 грн/од.,

Постійні витрати – F

F0,I = 221*0,24 = 53,04 грн/од.

За варiантом II – 74:26

VII = 221*0,74 = 163,54 грн/од.,

FII = 221*0,26 = 57,46 грн/од.

Тодi маржинальний прибуток у базовому i прогнозному перiодах становитиме:

М0 = 65*(330-167,96) = 10532,6 тис. грн,

МI = 70,07*(310,2-167,96) = 9966,76 тис. грн,

МII = 70,07*(310,2-163,54) = 10276,47 тис. грн.

Операційний прибуток підприємства –

П = М – Q*F:

П0 = М0 – Q0 F0,I = 10532,6 – 65*53,04 = 7085,0 тис. грн,

ПI = МI – Q1 F0,I = 9966,76-70,07*53,04 = 6250,25 тис. грн,

ПII = МII – Q1 FII = 10276,47-70,07*57,46 = 6250,25 тис. грн,

Де П0 ,I, II – операційний прибуток підприємства (прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток) відповідно у базовому і прогнозному періодах, тис. грн; F0,I, II – постійні витрати, грн, якi у короткостроковому періоді не змінюються; Q0,1 – обсяг реалізації продукції у базовому і прогнозному періодах, тис. од.

3. Рівень операційного важеля (левериджу) – DOL

DOL = М / П.

В нашому випадку

DOL0 = М0 / П0 = 10532,6/7085 = 1,4866,

DOLI = МI / ПI = 9966,76/6250,25 = 1,5946,

DOLII = МII / ПII = 10276,47/6250,25 = 1,6442.

Рівень операційного важеля відображає вплив зміни виручки від реалізації продукції на зміну операційного прибутку. Так, якщо підприємство у прогнозному періодi збільшить обсяг збуту на DQ = 7,8%, то очікуване зростання поточного прибутку становитиме:

ΔПI = DOL0 * DQ = 1,4866*7,8 = 11,5955%,

ΔПII = DOLI * DQ = 1,5946*7,8 = 12,4379%,

ΔПIII = DOLII * DQ = 1,6442*7,8 = 12,8248%.

4. Як бачимо, операцiйний прибуток пiдприємства є найбiльшим у базовому перiодi П0 = 7085,0 тис. грн, коли цiна на одиницю продукцiї була вища. Операцiйний прибуток ПI = ПII = 6250,25 тис. грн у прогнозному перiодi для обох варiантiв структури витрат є однаковим i меншим, оскiльки зменшення цiни на продукцiю на 6% не перекривається зростанням обсягiв продажу на 7,8%, а зменшення змiнних витрат на 2% у варiантi II в точностi нейтралiзується зростанням на 2% постiйних витрат. Отже, змiна структури витрат на вказаний вiдсоток, здається, не впливає на величину прогнозного операцiйного прибутку даного пiдприємства.

Таблиця 1.2 – Вплив структури витрат на фінансові результати підприємства

ПоказникиБазовий періодПрогнозний період
І варіантІІ варіант
1. Обсяг виробництва, тис. од.65,070,0770,07
2. Загальні витрати на весь обсяг продукції, тис. грн14365,015485,4715485,47
3. Виручка від реалізації продукції, тис. грн21450,021735,7121735,71
4. Змінні витрати, тис. грн10917,411768,9611459,25
5. Маржинальний прибуток, тис. грн (ряд.3 – ряд.4)10532,69966,7610276,47
6. Постійні витрати, тис. грн3447,63716,514026,22
7. Операційний прибуток, тис. грн (ряд. 5 – ряд. 6)7085,06250,256250,25
8. Операційний важіль1,48661,59461,6442
9. Структура витрат, %:
– змінні витрати767674
– постійні витрати242426

Попри те, що вже сказано вище про недоцiльнiсть прийнятого фiнансовими менеджерами даного пiдприємства спiввiдношення змiн цiни й обсягу випуску продукцiї, розрахунки показують стiйке збiльшення операцiйного важеля (левериджу) DOL i, вiдповiдно, зростання поточного прибутку ΔП. Отже, навiть при такому незначному (на 7,8%) зростаннi обсягу продукцiї можна отримати до 12,8% зростання прибутку пiдприємства. Тому зменшення змiнних витрат виробництва в цiлому може позитивно вплинути на економiчну ефективнiсть господарсько-фiнансової дiяльностi даного пiдприємства.

Завдання 2

1. Використовуючи результати розрахунків попереднього завдання, визначити беззбитковий обсяг виробництва у вартісному виразі (критичну виручку від реалізації продукції), розкрити економічний зміст цього показника.

2. Навести графічну інтерпретацію беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі.

3. Обгрунтувати запас фінансової міцності, зобразити показник на графіку беззбитковості, пояснити його зміст.

4. Обгрунтувати напрямки фінансової політики підприємства у межах короткострокового і довгострокового періодiв.

Розв’язок

Аби вихiднi данi були повними, нам необхiдно прийняти, що всi розрахунки по цьому завданню треба виконати за даними базового перiода.

1. Величина беззбиткового обсягу виробництва у вартістному виразі (критична виручка від реалізації) становить xr *Р, тобто

Де – маржинальний дохід відносно до виручки від реалізації (коефіцієнт маржинального прибутку). В нашому випадку (варiант 10)

М’ = М/(Р*Q) = 10532,6/(330*65) = 10532,6/21450 = 0,491.

Критична виручка від реалізації становить

Xr *Р = 53,04*65/0,491 = 3447,6/0,491 = 7021,589 тис. грн.

Тобто, якщо підприємство буде реалізовувати продукцію та отримає виручку у розмiрi 7021,589 тис. грн, то воно відшкодує загальні витрати. Операційний прибуток П при цьому дорівнюватиме нулю.

2. На графіку рис. 2.1 зображенi постійні витрати F та маржинальний прибуток М відносно до виручки від реалізації PQ. На перехрещенні прямих ліній i знаходиться точка беззбитковості, для якої маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам.

3. Запас фінансової міцності Зфм (або безпека виробництва) визначається як різниця між фактичною виручкою від реалізації і критичною виручкою від реалізації. У нашому прикладі цей запас дорівнює

Зфм = 21450,0-7021,589 = 14428,411 тис. грн,

А коефiцiєнт запасу фiнансової мiцностi Кфм (або коефiцiєнт безпеки виробництва) становитиме:

Кфм = 100*14428,411/21450,0 = 67,27%.

Тобто, дане підприємство зможе витримати зниження виручки від реалізації на 67,27 відсоткiв, але нiякого прибутку при цьому не буде.

Запас фiнансової мiцностi також зображений на рис. 2.1.

Точка беззбитко-востi
Запас фiнансової мiцностi
М, F
P Q
21450
21450
7021,6
7021,6
3447,6
3447,6

Рисунок 2.1

4. Операцiйний прибуток, як ми виявили у Завданнi 1, вираховується як рiзниця мiж маржинальним прибутком i постiйними витратами, якi у короткостроковому перiодi, як правило, не змiнюються. Тому у короткостроковому періоді у підприємства, бiльш за все, будуть відсутні можливості збільшити свої виробничі потужності аби збiльшити операційний прибуток. Отже, треба збiльшувати маржинальний прибуток, тобто, збiльшувати рiзницю мiж виручкою вiд реалiзацiї продукцiї та змiнними витратами.

Таким чином, у короткостроковому перiодi пiдприємство з метою збiльшення свого операційного прибутку може спробувати збiльшити цiну одиницi продукцiї або/та зменшити витрати на виготовлення одиницi продукцiї.

Але у довгостроковому періоді можливості збільшити свої виробничі потужності у пiдприємства можуть з¢явитися. Тому у довгостроковому перiодi можна сподiватися на збiльшення обсягу випуску i реалiзацiї продукцiї. При цьому можна досягнути пiдвищення операцiйної прибутковостi навiть при зменьшеннi цiни i збiльшеннi витрат на одиницю продукцiї.

Завдання 3

1. Використовуючи результати розрахунків попередніх завдань, визначити прибуток, що підлягає оподаткуванню.

2. Розрахувати податок на прибуток й величину чистого прибутку підприємства.

3. Визначити економічну рентабельність активів й чисту рентабельність власного капіталу за умов різної структури капіталу.

4. Розрахувати ефект фінансового важеля, пояснити його економічну сутність.

Таблиця 3.1 – Вихiднi данi за варiантом 10

ПоказникУмовне позначенняВеличина
Активи, млн. грнА13
Структура капіталу, %:
І варіант
– власний капіталВк100
ІІ варіант
– власний капіталВк90
– залучений капіталЗк10
Середній відсоток за кредит, %Ірозр21
Базова ставка податку на прибуток, %Т%25

Розв’язок

Для розрахункiв беремо данi, отриманi вище для базового перiода.

1. Прибуток, що підлягає оподаткуванню – Поп

Поп = П – Ірозр *Зк,

I для рiзних варiантiв становитиме:

Поп, I = П0 = 7085 тис. грн

Поп, II = 7085 – 0,21*13000*0,1 = 6812 тис. грн,

Де Зк – залучений капітал, грн, Ірозр – середній розрахунковий відсоток за кредит. Залучений капітал визначається, виходячи з рівняння

Активи = Пасиви = Вк + Зк,

Де Вк – власний капітал, грн.

Розподіл на залучений та власний капітал відбувається згідно до співвідношення по варіантах. В нашому випадку, активи Акт = 13 млн. грн, співвідношення власного і залученого капіталу 90:10 (для варiанта II). Тодi, якщо

Вк = 13*0,9 = 11,7 млн. грн,

Зк = 13*0,1 = 1,3 млн. грн,

Акт = Пас = 11,7 + 1,3 = 13 млн грн.

2. Податок на прибуток, грн – Т,

Т = Поп *Т%,

Де Т% – ставка податку на прибуток, коефіцієнт. Для варiантiв I та II це складе:

ТI = 7085*0,25 = 1771,25 тис. грн,

ТII = 6812*0,25 = 1703 тис. грн.

Чистий прибуток, грн. – Пч

Пч = Поп – Т,

ПчI = 7085 – 1771,25 = 5313,75 тис. грн,

ПчII = 6812 – 1703 = 5109 тис. грн.

3. Економічна рентабельність підприємства – Rек

Rек = 100*П / Акт,

Де П – операційний прибуток (прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток), тис. грн; А – сума активів підприємства, тис. грн:

Rек = 100*7085/13000 = 54,5 тис. грн,

Чиста рентабельність власного капіталу – Rч

Rч = 100*Пч / Вк:

RчI = 100*5313,75/13000 = 40,88%,

RчII = 100*5109/11700 = 43,67%.

4. Ефект фінансового важеля, вiдносних одиниць – DFL:

DFL = (1 – T%)*(Rек – Iрозр )*Зк / Вк,

DFLI = (1-0,25)*( 0,545-0,21)*0/13000 = 0,

DFLII = (1-0,25)*( 0,545-0,21)*1300/11700 = 0,027917.

Результати виконаних розрахункiв зведенi у таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Вплив структури капіталу на фінансові результати підприємства

ПоказникиУмовнi позначенняПрогнозний період
І варіантІІ варіант
Активи, тис. грнАкт1300013000
Структура капіталу, %:
– власний капіталВк10090
– залучений капіталЗк010
Прибуток, що пiдлягає оподаткуванню, тис. грнПоп70856812
Відсотки за кредит, %Ірозр21
Податок на прибуток, тис. грнТ1771,251703
Чистий прибуток, тис. грнПч5313,755109
Рентабельність власного капіталу, %40,8843,67
Рентабельність активів, %Rек54,554,5
Ефект фінансового важеля, %DFL02,79

Отже, як бачимо, завдяки використанню кредиту відбувається збільшення рентабельності власного капіталу пiдприємства на 2,79%, незважаючи на платність за кредит. Такий, здавалося б, дивний результат виникає внаслiдок того, що зростає рентабельнiсть власного капiталу, завдяки зменшенню прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, але й ще бiльшому зменшенню власного капiталу. Тобто, якщо вiдсотки за кредит меншi, нiж ставка податку на прибуток, то кредити брати вигiдно.


Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства