Системи управління базами даних

ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття бази даних та системи управління базами даних

2. Система управління базами даних MicrosoftAcess

3. Система управління базами даних VisualFoxPro (VFP)

4. Система управління базами даних MicrosoftSQLServer 2000

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Для маніпулювання інформацією (введенням, пошуком і т. п.) використовуються спеціальні пакети програм, що мають назву системи управління базами даних (СУБД). Цей вид програмного забезпечення в останні роки дуже швидко вдосконалюється. З однієї сторони СУБД усе ширше використовуються для маніпулювання новими типами інформації (мультимедіа, геоінформаційні системи). З іншого боку – створені нові технології (архітектура “клієнт-сервер”, розподілені бази даних, гіпертекст і т. п.), які дозволяють забезпечити доступ до інформації широкому колу користувачів у рамках мережі Internet, відкриваючи тим самим принципово нові можливості для вивчення навколишнього середовища.

В останні роки, завдяки розвитку технологій мультимедіа, за допомогою комп’ютерів стало можливим обробляти практично будь-які типи інформації про навколишнє середовище – замальовки, звуки, відео, і термін “інформація” став часто використовуватися як синонім терміна “дані”.

База даних – це систематизована сукупність інформації, що зберігається разом.

У комп’ютерній базі даних інформація зберігається у таблицях, дуже схожих на електронні таблиці. Стовпці цих таблиць мають назву полів, а рядки даних – записів.

Комп’ютерна СУБД – це програма, призначена для запису, пошуку, сортування, обробки (аналізу) та друкування інформації, що міститься в базі даних.

Фірма Microsoft випускає СУБД різного класу – від персональних, які можна використовувати і для невеликих підприємств, до потужних корпоративних з підтримкою трансакцій.

Продукти СУБД такі:

– Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition;

– Microsoft Access 2000;

– Microsoft SQL Server 2000;

Продукти MicrosoftVisual FoxPro 7.0 та Microsoft Access 2000 – це персональні СУБД, а Microsoft SQL Server 2000 – реляційна СУБД з підтримкою XML для побудови корпоративних застосувань. Працюючи під Windows 2000 DataCenterServer, вона підтримує до 32 процесорів на комп’ютер та 64 Гбайт пам’яті та добре масштабується на новіші версії Windows 2000.

1. ПОНЯТТЯ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ

База даних (БД) – це сукупність взаємозв’язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід’ємними властивостями БД є такі:

– дані логічно пов’язані між собою і несуть відповідну інформацію;

– структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;

– для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

– незалежність даних від програм;

– для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

– як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

Системи управління базами даних – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними. У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти – системи управління базами даних (СУБД).

Основне призначення СУБД – створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв’язок її з програмами розв’язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

База даних – це комп’ютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, пов’язаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів.

На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, Informix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних Interbase, Paradox та ін.).

Системи управління базами даних (СУБД) з’явилися раніше, ніж персональні комп’ютери. Специфіка великих ЕОМ, на яких відбувалося їхнє становлення в сімдесяті роки, багато в чому визначило особливості тих СУБД – вони дозволяли кваліфікованому програмістові робити дуже багато, починаючи від обробки транзакцій і закінчуючи перенесенням даних і програм в інші операційні системи й на інші ЕОМ (платформи). Але ці СУБД (Oracle, INGRES і т. п.) не стали стандартом для персональних комп’ютерів, тому що пред’являли занадто високі вимоги до характеристик використовуваної обчислювальної техніки й до кваліфікації користувачів.

У вісімдесяті роки було розроблено велике число СУБД спеціально для персональних комп’ютерів. У нашій країні найбільше поширення одержали такі СУБД, як FoxBASE, dBASE III plus, R:Base, Paradox, а наприкінці вісімдесятих років придбав популярність пакет Clipper. Слід зазначити, що FoxBASE, dBASE III plus і Clipper використовували ті самі принципи організації інформації й були сумісні на рівні файлів баз даних, тому іноді всі ці системи розглядали як модифікації dBASE III plus.

Система програмування dBASE III plus була розроблена фірмою Ashton-Tate на основі своїх більш ранніх СУБД – dBASE II і dBASE III. В dBASE III plus основна увага була приділена вдосконалюванню користувальницького інтерфейсу (режим ASSIST), що істотно спростило процедуру створення й модифікації баз даних, сортування й індексацію записів. Створення й використання досить складних структур баз даних було можливо безпосередньо з режиму ASSIST без складання прикладних програм мовою dBASE, що робило цю СУБД доступною для широкого кола користувачів. Це забезпечило величезну популярність dBASE III plus, і наприкінці вісімдесятих років ця СУБД була фактичним стандартом для реляційних баз даних, незважаючи на деякі недоліки, властивій цій системі.

Однак до початку 90-х років ситуація змінилася. Найбільш популярними СУБД для ПК сталі FoxBASE (FoxPro) і Paradox. СУБД FoxPro була розроблена фірмою Fox Software Inc. у першу чергу для створення додатків для користувачів. Ця СУБД мала дуже потужні програмні засоби й дозволяла легко писати прикладні програми, хоча, бути може, і не мала такого дружнього інтерфейсу, як dBASE III plus. СУБД Paradox була розроблена фірмою Borland International і також була більше орієнтована на створення додатків на основі убудованої повнофункціональної мови програмування PAL. У цієї СУБД використовувався новий метод організації інформації, заснований на метафорі таблиці, що дозволяло з однієї сторони легко реалізувати систему запитів за зразком (Query by Example), а з іншого боку – забезпечити дуже високу швидкодію при пошуку інформації.

Одним з недоліків СУБД FoxPro, dBASE III plus, Paradox була неможливість створення з їхньою допомогою файлів. EXE, що автономно працюють під управлінням DOS. Саме тому широке поширення (у всякому разі в нашій країні) придбав пакет Clipper фірми Nantucket, що із самого початку призначався для компіляції прикладних програм. Clipper працював з файлами. DBF, забезпечуючи досить високу швидкодію. У теж час це була відкрита система, що дозволяла розширювати можливості мови за рахунок додатків, написаних на інших мовах програмування – Assembler’е.

В 1991 р. коли фірма Ashton-Tate була придбана фірмою Borland International, фірма Fox Software Inc. – MicroSoft, а фірма Nantucket – Computer Associates, формально почався новий етап у розвитку СУБД для ПК, хоча основні ідеї цього етапу пророблялися значно раніше. Можна виділити три основні особливості нового етапу: розподілені бази даних, графічний користувальницький інтерфейс і архітектура “клієнт-сервер”. В 1993 р. перші СУБД цього нового покоління – Microsoft Access, dBase IV і т. п. з’явилися на ринку й одержали широке поширення серед користувачів персональних комп’ютерів.

У цей час фактичним стандартом систем управління базами даних для персональних комп’ютерів є СУБД Microsoft Access. Пакет Microsoft Access for Windows 95 є потужним засобом управління базами даних, що підтримує реляційну модель даних і дозволяє створювати складні додатки на особливому діалекті Visual BASIC (VBA). Microsoft Access можна застосовувати для пошуку й обробки всіляких даних, а також для підготовки звітних документів. Користувальницький інтерфейс досить простий і надає користувачеві зручні можливості для маніпулювання базами даних, так що освоєння пакета звичайно не викликає складностей.

У зв’язку з бурхливим розвитком мережі Internet, яка є гігантською розподільною базою даних, зріс інтерес до таким СУБД як Oracle. У цей час ця система управління базами даних установлена на багатьох серверах мережі.

Система управління базами даних Oracle фірми Oracle є одним з лідерів ринку багатоплатформенних СУБД. Вона може працювати на більш ніж двохстах типах ЕОМ, включаючи ПК типу IBM PC і Apple Macintosh. У програмне забезпечення цієї СУБД входить одна з найбільш повних реалізацій мови структурованих запитів SQL, а також генератори меню, звітів і інших екранних форм. Крім того, програмне забезпечення дозволяє на підставі інформації, що зберігається в СУБД, будувати більше 50 типів графіків і діаграм. Oracle містить дуже надійну систему захисту даних, їхньої цілісності й несуперечності.

2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MICROSOFT ACCESS

Access – це, насамперед, система управління базами даних (СУБД). Як і інші продукти цієї категорії, вона призначена для зберігання й пошуку даних, подання інформації в зручному виді й автоматизації часто повторюваних операцій (облік, планування й т. п.). За допомогою Access можна розробляти прості й зручні форми уведення даних, а також здійснювати обробку даних і видачу складних звітів.

Access – потужний додаток Windows; уперше продуктивність СУБД органічно сполучається з тими зручностями, які є в розпорядженні користувачів Microsoft Windows. Оскільки обоє ці продукти компанії Microsoft, вони прекрасно взаємодіють між собою. Система Access працює під управлінням Windows 2000 або Windows NT, так що при роботі з нею користувачеві доступні всі переваги Windows. Можна вирізати, копіювати й вставляти дані з будь-якого додатка Windows в Access і навпаки; можна створити проект форми в Access і вставити його в конструктор форм.

За допомогою об’єктів OLE (Object Linking and Embedding – зв’язування й впровадження об’єктів) в Windows 2000 і компонентах Microsoft Office 2000 (Excel, Word, PowerPoint і Outlook) можна перетворити Access у справжнє операційне середовище баз даних. За допомогою нових розширень для Internet можна створювати форми, які будуть прямо взаємодіяти з даними з World Wide Web, і транслювати їх у подання мовою HTML, що забезпечує роботу з такими продуктами, як Internet Explorer і Netscape Navigator.

При всьому цьому Access – не просто СУБД. Як реляційна СУБД Access забезпечує доступ до всіх типів даних і дозволяє використовувати одночасно кілька таблиць бази даних. При цьому можна істотно спростити структуру даних, полегшуючи тим самим виконання поставлених завдань. Таблицю Access можна зв’язати з даними, що зберігаються на великий ЕОМ або на сервері. З іншого боку, можна використовувати таблиці, створені в середовищі Paradox або dBASE. Отримані результати можна швидко й легко зв’язати й об’єднати з даними з електронних таблиць Excel. Працюючи в середовищі Microsoft Office 2000, користувач одержує у своє розпорядження повністю сумісні між собою Access і Word, Excel і PowerPoint.

Система Access – це набір інструментів кінцевого користувача для управління базами даних. У її состав входять конструктори таблиць, форм, запитів і звітів. Цю систему можна розглядати і як середовище розробки додатків. Використовуючи макроси або модулі для автоматизації рішення завдань, можна створювати орієнтовані на користувача додатки такі ж потужні, як і додатки, написані безпосередньо на мовах програмування. При цьому вони будуть включати кнопки, меню й діалогові вікна. Програмуючи мовою VBA, можна створювати такі потужні програми, як сама система Access.

Потужність і доступність Access роблять цю систему кращою СУБД із представлених сьогодні на ринку.

Access це:

Справжня реляційна модель баз даних

В Access повною мірою реалізоване управління реляційними базами даних. Система підтримує первинні й зовнішні ключі й забезпечує цілісність даних на рівні ядра (що запобігає несумісним операціям відновлення або видалення даних). Крім того, таблиці в Access постачені засобами перевірки допустимості даних, що запобігають некоректному введенню поза залежністю від того, як він здійснюється, а кожне поле таблиці має свій формат і стандартні описи, що істотно полегшує введення даних. Access підтримує всі необхідні типи полів, у тому числі текстовий, числовий, лічильник, грошовий, дата/час, MEMO, логічний, гіперпосилання й поля об’єктів OLE. Якщо в процесі спеціальної обробки в полях не виявляється ніяких значень, система забезпечує повну підтримку порожніх значень.

Реляційна обробка даних в Access за рахунок гнучкої архітектури системи здатна задовольнити будь-які потреби.

При цьому Access може використовуватися як автономна СУБД у режимі файл-сервера або клієнтського компонента таких продуктів, як SQL Server. Крім того, Access підтримує протокол ODBC (Open Database Connectivity), що дозволяє підключатися до баз дані безлічі різних форматів, таких як SQL Server, Oracle, Sybase і навіть DB/2 для більших ЕОМ фірми IBM.

Система Access підтримує обробку транзакцій з гарантією їхньої цілісності. Крім того, передбачений захист на рівні користувача, що дозволяє контролювати доступ до даних окремих користувачів і цілих груп.

У складі Access біля ста майстрів, що допомагають конструювати бази даних, додатки, таблиці, форми, звіти, діаграми, поштові наклейки, елементи управління й властивості. Допускається навіть настроювання майстрів для рішення різних завдань.

Імпортування, експортування й зв’язування зовнішніх файлів

Access дозволяє імпортувати й експортувати файли багатьох відомих форматів, включаючи dBASE, FoxPro, Excel, SQL Server, Oracle, Btrieve, багато текстових форматів ASCII (у тому числі з фіксованою довжиною рядка або заданим обмежником), а також дані у форматі HTML. У результаті імпортування створюється таблиця Access; у результаті експортування таблиці Access створюється файл у заданому форматі.

Зв’язування (раніше йменувалося приєднанням) означає, що можна використовувати зовнішні дані без створення таблиці Access.

Можна встановлювати подібний зв’язок з даними dBASE, FoxPro, Excel, ASCII і SQL. Дуже потужна можливість – зв’язування таблиць Access з їхніми зовнішніми таблицями з наступним спільним використанням; це ставиться до таблиць Access, dBASE, FoxPro і SQL Server.

Форми й звіти WYSIWYG

Вікна конструкторів форм і звітів мають однаковий інтерфейс і надають користувачеві багато можливостей. Форма або звіт конструюється за принципом WYSIWYG (What You See Is What You Get – що бачиш, то й одержиш). Додаючи черговий елемент управління, користувач бачить, як при цьому змінюється створювана форма.

У форми й звіти можна включати написи, поля текстових даних, перемикачі, прапорці, лінії й прямокутники, а також оформляти їх, виділяючи елементи кольором і тінню. Більше того, можна включати цілі малюнки, діаграми, подформы й підзвіти. При цьому всі параметри подання даних залишаються повністю підконтрольними користувачеві. Форми можуть займати багато сторінок, а у звітах може бути передбачене багато рівнів угруповання даних і підведення підсумків.

Форми й звіти можна переглядати в режимі попереднього перегляду. У режимі конструювання звіт можна переглядати з фіктивними даними, щоб не чекати обробки великого реального файлу.

Конструктор звітів – дуже потужний засіб, що допускає використання до десяти рівнів угруповання й сортування. Завдяки йому існує можливість створення звітів, що демонструють процентні й підсумкові показники, одержати які можна лише за два проходи. Допускається створення багатьох типів звітів, які включають поштові наклейки й списки розсилання пошти.

Багатотабличні запити й відносини

Одна із самих потужних можливостей Access одночасно є й найбільш важливою. Відносини дозволяють зв’язати таблиці графічно. Можна навіть зв’язувати таблиці, що представляють файли різних типів (наприклад, таблицю Access і таблицю dBASE). Після подібного зв’язування таблиці виступають вже як одне ціле, і тепер можна будувати запити стосовно до будь-яких даних у них. Можна вибирати конкретні поля, визначати порядок сортування, вводити критерії відбору потрібних записів. Можна відображати результати виконання запиту у вигляді таблиці, форми або звіту. Від користувача не потрібно попередньої установки зв’язків: замість цього досить увійти в конструктор запитів (наприклад, коли потрібно побудувати певний звіт).

Запити застосовують і в інших випадках. Можна створювати запити, які забезпечують обчислення підсумків, відображення згрупованих і побудова нових таблиць. Запит можна використовувати навіть для відновлення даних у таблицях, видалення записів і додавання однієї таблиці до іншої.

Графіки й діаграми

В Access використовується той же самий графічний додаток, що й в Microsoft Word, Excel, PowerPoint і Project. Воно дозволяє створювати сотні типів графіків і діаграм, набудовуючи їх, виходячи з конкретних потреб. Можна створювати гістограми, лінійчаті, кругові, поверхневі й інші діаграми, причому як двох-, так і тривимірні. Їх можна довільно супроводжувати текстом, оформляти різними квітами й візерунками. Значення можуть відображатися в стовпцях або секторах кругових діаграм. Можна розвертати зображення діаграм так, щоб вони відтворювалися під будь-яким зручним кутом зору. Все це забезпечує програма Access Graph.

Можливості DDE і OLE

За допомогою DDE (Dynamic Data Exchange – динамічний обмін даними) і OLE (Object Linking and Embedding – зв’язування й впровадження об’єктів) у форми й звіти Access можна додавати всілякі нові об’єкти.

Такими об’єктами можуть бути звук, малюнки, діаграми й навіть відеокліпи.

Можна впроваджувати об’єкти OLE (наприклад, растрові зображення) або документи текстових процесорів (Word або WordPerfect) або встановлювати зв’язку з електронними таблицями Excel. Зв’язуючи ці об’єкти зі своєю базою даних, користувач може створювати динамічні форми й звіти, а також використовувати ту саму інформацію в різних додатках Windows.

Доступ до Internet

В Access тепер передбачені всі можливості, що забезпечують зв’язок додатку з Internet. Одним клацанням кнопкою миші можна зберегти таблиці, запити, форми й звіти у форматі HTML. Відповідний майстер дозволяє навіть новачкові перенести коди HTML з об’єкта на Web-Сторінку, роблячи їх доступними для використання всім, хто подорожує по Internet. Гіперпосилання дозволяють одержувати доступ до даних, які розміщені на Web-Сторінці, прямо з форм Access.

Багато хто вважають, що розміщення даних на Web-Сторінках повинне здійснюватися Web-Адміністраторами. Access 97 з повною визначеністю доводить, що ця операція може бути з успіхом виконана будь-яким користувачем. А допоможе йому в цьому майстер розміщення на Web-Сторінці, що забезпечує перетворення обраних об’єктів бази даних у формат HTML і перенос їх уже в такому виді на Web-Сторінку. За допомогою цього майстра можна створити статичні або динамічні сторінки, перенести їх на Web-Сервер, створити свою початкову сторінку й навіть використовувати шаблони для одержання стандартного зовнішнього вигляду всіх HTML-сторінок.

Вбудовані функції

Access містить понад сто функцій (невеликих вбудованих програм, які в результаті виконання повертають значення), що виконують безліч різноманітних завдань. Є функції для маніпулювання базами даних, рядками, числами у форматі дати й часу, математичні, ділові й фінансові. Їх можна використовувати для створення виражень, що обчислюються, у формах, звітах і запитах.

Макроси: програмування без програмування

Для непрограмістів (або досвідчених користувачів, які просто не бажають програмувати) в Access передбачені макроси. Вони дозволяють автоматизувати виконання деяких завдань. Біля п’ятдесятьох макросів дають можливість маніпулювати даними, створювати меню й діалогові вікна, відкривати форми й звіти, словом, автоматизувати виконання практично будь-якого завдання. За допомогою макросів можна вирішити понад 90% всіх завдань обробки даних.

Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних

Access – це серйозне середовище розробки додатків з повно функціональною мовою програмування. Мова VBA (раніше відомий як Access Basic) реалізує об’єктно-орієнтований підхід до програмування й дозволяє програмістові робити практично все, що тільки можна собі представити. Це потужна мова структурного програмування. Він є повністю розширюваним і підтримує процедури API у будь-яких динамічних бібліотеках (DLL) операційних систем Windows 95 і Windows NT.

Повнофункціональне середовище розробки підтримує безліч потужних сучасних можливостей: багатовіковий режим для редагування й налагодження, автоматичну перевірку синтаксису, контрольні крапки, покрокове виконання й навіть синтаксична довідка, що відображає на екрані варіанти команд, що вводяться.

3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ VISUAL FOX PRO (VFP)

СУБД VFP – це реляційна база даних. Кожна таблиця зберігається в окремому файлі з розширенням dbf. Усі інші об’єкти – форми (form), запити (query), звіти (report), програми (program), меню (menu), уявлення (view) теж зберігаються в окремих файлах з відповідними типами.

Дані поділяються на змінні бази даних (поля), змінні пам’яті (використовуються для проміжного зберігання даних) та масиви змінних пам’яті. Ім’я змінної може мати довжину до 10 символів, містити літери від А до Z, всі цифри та знак підкреслювання (-). У таблиці 1 перелічені типи даних, які можуть приймати змінні.

Таблиця 1

Тип данихХарактеристика
CharacterМоже містити всі символи клавіатури, максимальна довжина – 254
CurrencyГрошовий тип, може приймати значення від -900Е8 до +900Е8, містить 4 дробові розряди
FloatМоже містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля – 20 символів
NumericМоже містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля – 20 символів (ціла частина + дробова частина + 1, якщо є десяткова крапка)
DateМістить дату в такому вигляді: місяць/число/рік, наприклад, 10/31/01
Date TimeМістить дату та час, наприклад, 10/31/01 11:59 РМ
DoubleМоже містити числові дані, але обчислення виконуються з більшою точністю, ніж з даними типу Numeric
LogicalЛогічний тип даних. Може приймати два значення Т (True) та F (False)
MemoДозволяє зберігати текст необмеженого розміру. Дані у цьому випадку зберігаються в іншому файлі
GeneralМоже містити OLE-об’єкти, компоненти Windows, об’єкти, що створені в інших додатках
Character (binary)Може містити будь-які 8-бітні значення та символ null (0)
Memo (binary)Дозволяє зберігати відскановані зображення, оцифровану музику тощо.

СУБД FoxPro – це реляційна СУБД. При роботі в СУБД FoxPro користувач може працювати в інтерактивному і програмному режимах.

В пам’яті зберігаються бази даних і змінні які можуть бути записані у файлах.

Операції над даними

Арифметичні операції: додавання – “+”; віднімання – “-“; множення – “*”; ділення – “/”; піднесення ступеня – “Л “.

Операції відношення: “=”- дорівнює; “>” – більше; “>=”- більше або дорівнює; “<“- менше; “<=” – менше або дорівнює; “#”- не дорівнює; $ – вкладеність підрядка в рядок (наприклад, вираз T$”Yy” є вірним, якщо Т дорівнює “Y” або “у”).

Логічні операції: і – “and”; або – “or”; заперечення – “not”.

Основні математичні функції

Математична функціяФункція VFPМатематична функціяФункція VFP
МABS(<BHpa3>)TgxTAN(<BHpa3>)
Е*ЕХР(<вираз>)SinxSIN(<BHpa3>)
Ціла частина хЮТ(<вираз>)CosxCOS(<BHpa3>)
LnxL0G(<Bnpa3>)МінімальнеMIN(xl, x2)
LgxLOG10(<BHpa3>)МаксимальнеMAX(xl, x2)
VxSQRT(<BHpa3>)Визначення номера поточного записуRECNOQ

Основні логічні функції

Умовна функція IIF аналогічна функції EXCEL ЕСЛИ і має такий формат:

ІІЕ(<умова>,<вираз1>,<вираз2>).

Функція IIF працює таким чином: якщо умова вірна, обчислюється вираз 1, якщо ні – вираз 2. Допускається використання вкладених функцій “IIF”.

Функція FOUND() приймає значення TRUE, якщо команда пошуку даних завершилася успішно, і FALSE – у противному разі.

Функція EOF() приймає значення TRUE, якщо досягнуто кінця файла, і FALSE – у противному разі.

Основні функції для обробки символьних даних

Функція LTRIM(<вираз>) вилучає всі початкові пропуски із заданого символьного виразу.

Функція RTRIM(<вираз>) вилучає всі кінцеві пропуски із заданого символьного виразу.

Функція ALLTRIM(<вираз>) вилучає всі початкові та кінцеві пропуски із заданого символьного виразу.

Функція SUBSTRпризначена для вибірки частини символів з заданого рядка і має такий формат:

Функція STRперетворює число у рядок символів.

Функція VALперетворює дані символьного типу в числовий.

Функція CTODперетворює дані символьного типу в тип “DATE”.

VFPмістить три методи роботи з системою: інтерактивний у режимі меню; інтерактивний у режимі введення команд; програмний режим.

Меню Fileвикористовується, як і в інших додатках Windows, для створення (New), відкриття (Open), зберігання (Save) та друкування файлів (Print).

Меню Fileтакож містить команди Importта Export, які дозволяють, відповідно, відкривати файли, що створені іншими програмними засобами (Excel, Access) та зберігати файли VFPдля подальшої роботи з ними у середовищі Excel, Access, тощо. Меню Edit(Правка) використовується для виконання операцій редагування: вирізати (Cut), скопіювати (Copy), вставити (Paste), виділити все (SelectAll), знайти (Find), замінити (Replace).

Меню View(Вид) містить Toolbars(панель інструментів). Якщо відкрити таблицю, з’являються команди для роботи з цією таблицею та додаткове меню Table.

Меню Format (Формат) дозволяє задати параметри шрифтів (Font), встановити міжрядковий інтервал (SingleSpace, DoubleSpace). Меню Tools команди завантаження майстрів (Wizard), макрозасоби (Macros), засоби для налагодження програм (Trace, Debug). Меню Program дозволяє виконувати програми та запити (Do) і компілювати їх (Compile). Меню Window дозволяє переміщатися між відкритими документами та відкривати (закривати) командне вікно (CommandWindow) і вікно Datasession, котре призначене для роботи з кількома таблицями одночасно.

Меню Help (Довідка) дозволяє отримувати допомогу під час роботи із системою так само, як і в інших додатках Windows.

Інтерактивний режим уведення команд дозволяє вводити команди у командному вікні.

Структура команди

Будь-яка команда, що пов’язана з обробкою даних, має такий формат: <команда > [<діапазон>][<об’єкти дії команди>] [For<yмовa>][While <умова>], де:

– Діапазон – це область дії команди. Параметр діапазону може приймати такі значення: ALL- дія команди розповсюджується на всі записи файлу; RECORD <N> – команда виконується по відношенню до запису з номером N (наприклад, Record 5); NEXT <M> – дія команди розповсюджується на М записів, починаючи від поточного; REST- дія команди розповсюджується на всі записи, починаючи від поточного і до кінця файла;

– об’єкти дії команди – імена полів або вирази, розділені комою;

– For<умова> – задає умову виконання команди;

– While<умова> – накладає обмеження на виконання команди. Дія команди відбувається доти, доки умова вірна. Програмний режим дозволяє записувати команди у вигляді програмних файлів, які надалі можна виконати за допомогою меню Program(команда Do).

Створення таблиць та редагування їх структури

Таблиці створюються у два етапи. Спочатку створюється структура таблиці, а потім уводяться дані. Таблиця зберігається на диску у вигляді файлу з розширенням dbf.

Створити таблицю можна:

– за допомогою команди:

Create<ім’я таблиці>

Createplan

– за допомогою меню:

У меню File вибрати команду NEW, вибрати тип Table, натиснути на кнопку Newfile і ввести ім’я таблиці.

На екрані з’явиться вікно конструктора TableDesigner, що призначений для уведення та редагування структури таблиці. Вікно містить три вкладники. Вкладника “Fields” призначена для введення структури таблиці, вкладка “Indexes” – для створення та редагування індексів, а вкладника “Table” містить інформацію про таблицю та дозволяє задати деякі параметри файла.

Вкладника “Fields”містить такі складові:

– “Name”- використовується для введення імен полів;

– “Туре” – дозволяє задати тип поля;

– “Width” – задає загальний розмір поля (розмір числового поля розраховується як сума кількості цифр цілої частини, кількості цифр дробової частини та плюс 1 на кому, наприклад, мінімальний розмір числа 0.52 буде дорівнювати 4);

– “Decimal” – задає кількість цифр після коми (крапки);

– “Index”- відмічає індексовані поля.

Кнопки “Insert” та “Delete” дозволяють відповідно додавати та вилучати поля таблиці.

Потім в меню “View” вибрати команду “Tabledesigner”. У структурі таблиці можна змінити імена полів, їх тип та розмір. Натиснувши на кнопки “Insert”та “Delete”, можна відповідно додати або вилучити поле.

Виведення даних

За допомогою команди LISTSTRUCTURE [TOPRINT] можна вивести структуру таблиці на екран або принтер.

Якщо структура таблиці дуже велика, можна застосовувати команду DisplayStructure, яка призупиняє виведення структури при заповненні екрану. Для продовження виведення необхідно натиснути будь-яку клавішу.

Команда виведення LISTдозволяє виводити дані з таблиць на екран, принтер та текстовий файл і має такий формат:

LIST[<діапазон>] [<список виразів>] [FOR<yмовa>]

[WHILE<yмовa>] [TO PRINT] [TO FILE <ім’я файла>],

Де список виразів може містити імена полів та арифметичні вирази з використанням стандартних функцій VFP, а параметр “діапазон” за замовчанням приймає значення ALL. Команда LISTбез параматрів виведе всі записи поточного файла на екран.

Команда виведення DISPLAYмає такий самий формат, як і команда LIST. Різниця полягає у наступному: параметр “діапазон” за замовчанням приймає значення поточного запису; при заповненні екрану відбувається призупинення виведення даних, доки не буде натиснуто на будь-яку клавішу.

Редагування даних

Змінення значень полів в існуючих записах в інтерактивному режимі та за допомогою команд.

Команда BROWSEвиводить записи у вікні “BROWSE”. Для збереження внесених змін у записах достатньо закрити вікно або натиснути на клавіші CTRL+END. Команду BROWSEможна набрати у командному вікні або виорати в меню “VIEW”.

Додавання записів

Для додавання записів використовується команда, що має такий формат: APPEND [FROM <ім’я файла>]

Якщо ввести команду APPEND, VFPзапропонує ввести дані з клавіатури, якщо задати параметр FROMз іменем (за необхідності разом з адресою), можна додати записи з іншого файлу (файли повинні мати однакову структуру).

Для додавання порожнього запису використовується команда APPENDBLANK.

Записи також можна додавати під час редагування таблиці у режимі BROWSEабо EDIT. Для цього у меню TABLEтреба вибрати команду APPENDNEWRECORDабо натиснути на клавіші CTRL+Y.

Вилучення записів

Вилучення записів відбувається в два етапи. На першому етапі записи позначаються для подальшого вилучення. На цьому етапі можна ще відмовитися від вилучення. На другому етапі записи вилучаються.

Перший етап. Позначення записів для подальшого вилучення виконується за допомогою команди DELETE, яка має такий формат: DELETE[<діапазон>] [FOR<вираз>] [WHILE<вираз>].

Параметр “діапазон” за замовчанням приймає значення номера поточного запису.

Другий метод: DELETERECORDЗ

Відмітити записи для подальшого вилучення можна у режимі редагування BROWSEабо EDIT: а) відмітивши потрібні записи за допомогою миші у смузі виділення; б) вибравши в меню TABLE команду DELETERECORDS та заповнивши вікно. Так само відбувається і відміна вилучення: а) за допомогою миші; б) за допомогою команди RECALL меню TABLE.

Другий етап. Вилучення записів, позначених для вилучення, виконується за допомогою команди PACK або в режимі редагування BROWSE (EDIT) – за допомогою команди REMOVEDELETEDRECORDS меню TABLE.

Робота з базами даних

У ранніх версіях VFPтермін “база даних” застосовувався до окремих файлів даних з розширенням DBF. Починаючи з версії VFP3.0, базою даних називається файл із розширенням DBF. який використовується для встановлення постійних зв’язків між таблицями та створення уявлень. Останні дозволяють створювати запити, звіти та форми. Таким чином, будь-який DBF-файл може бути вільною таблицею (Free-table) або компонентом бази даних.

Створення бази даних відбувається за допомогою команди CREATEDATABASE <ім’я ОВС-файла> або через меню FILE>NEW, вибрати DATABASE і натиснути на кнопку NEW FILE. У результаті виконання команди на екрані з’явиться вікно конструктора баз даних DATABASEDESIGNER.

Додавання існуючих таблиць до бази даних можна виконати, вибравши команду ADDTABLEв меню DATABASE, натиснувши на праву кнопку миші або увести цю команду в командному вікні.

Створення таблиці можна виконати одним з нижче перелічених методів:

– у меню DATABASE вибрати NEW TABLE;

– натиснути на праву кнопку миші та вибрати NEWTABLE;

– застосувати раніше розглянутий метод створення таблиць (меню FILE>NEW, команда CREATE).

Відкриття та редагування бази даних відбувається за допомогою команд OPENDATABASE <ім’я ОВС-файла> та MODIFYDATABASE або через меню FILE>OPEN, вибрати DATABASE та ім’я бази даних. У результаті виконання команди на екрані з’явиться вікно конструктора баз даних DATABASEDESIGNER.

Вилучення таблиць та уявлень з бази даних виконується натисненням клавіші DELETE або правої кнопки миші (команд DELETE) після виділення відповідної таблиці. В результаті з’явиться запрошення: вилучити таблицю з бази даних (REMOVE) або взагалі з диска (DELETE).

Редагування таблиць можна виконувати традиційним способом або, натиснувши на праву кнопку миші, можна вибрати команди BROWSEта MODIFY(редагування структури);

Створення запитів та уявлень

СУБД VFPмістить у своєму складі структуровану мову запитів SQL – промисловий стандарт для роботи з реляційними базами даних. Для створення запитів можна користуватися майстром та конструктором QUERYDESIGNER. Запит зберігаєте файлі з розширенням QPRі містить інструкцію SQLSELECT.

Створення звітів

Для створення звітів у VFP існують такі основні засоби: майстер звітів REPORTWIZARD та конструктор звітів REPOIMDESIGNER.

Створення форм

Форми – це вікна, за допомогою яких користувач взаємодіє з програмами та об’єктами даних. Форми мають свої власні властивості, дії та методи, які дозволяють керувати їх виглядом та поведінкою. Форму можна створити за допомогою майстра форм HORMWIZARD) та конструктора форм (FORMDESIGNER).

Форма як об’єкт являє собою клас контейнера, який може містити будь-яку кількість об’єктів – елементів управління, таких як текстові поля, кнопки, “прапорці”, сітки, а також інші контейнери – набори вкладинок. Екранна форма підтримує всі можливості об’єктно-орієнтованої технології програмування. Базовий клас форми містить біля 100 властивостей та 60 методів.

4. C ИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MICROSOFT SQL SERVER 2000

Microsoft SQL Server 2000 – це закінчена пропозиція в області баз даних і аналізу даних для швидкого створення масштабних вирішень електронної комерції, бизнесу і сховищ даних. Воно дозволяє значно скоротити час виходу цих рішень на ринок, одночасно забезпечуючи масштабність, що відповідає найвищим вимогам. У сервер SQLServer 2000 включена підтримка мови XML і протоколу HTTP, засоби підвищення швидкодії і доступності, що дозволяють розподілити навантаження і забезпечити безперебійну роботу, функції для поліпшення управління і настройки, що знижують сукупну вартість володіння. Крім того, SQLServer 2000 повністю використовує всі можливості операційної системи Windows, включаючи підтримку до 32 процесорів і 64 ГБ.

Основні можливості SQL Server 2000

Повне використання можливостей Інтернету

Підтримка процедур, що зберігаються, на мові XML дозволяє розробникам (традиційних) баз даних безпосередньо використовувати переваги мови XML, застосовуючи звичний механізм процедур, що зберігаються.

Діаграми оновлення XML дозволяють розробникам, що програмують на мові XML, вводити, оновлювати і видаляти дані в БД SQLServer 2000 з використанням XML.

Підтримка стандартів (зокрема, веб-стандартів) забезпечує надійний обмін інформацією в неоднорідних системах.

Доступ по протоколу HTTP підтримує відправку SQL-запитів до БД із застосуванням URL-адрес.

Вдосконалений повнотекстовий пошук дозволяє проводити пошук в тексті БД, а також в документах Word, таблицях MicrosoftExcel, PDF-файлах і так далі, що є критично важливим для веб-сервера застосування.

MicrosoftEnglishQuery є засобом формування запитів на природній (англійській) мові, вживаним в настільних клієнтських застосуваннях і при роботі через веб-сервер.

Інтегрований засіб виявлення закономірностей застосовується, щоб відбирати важливу, але не обов’язково очевидну, бізнес-інформацію з великих наборів даних. Воно є компонентом засобу BusinessInternetAnalytics, що забезпечує збір, зберігання, управління і аналіз потоку даних про дії користувачів при відвідинах ними веб-вузла.

Зв’язані бази даних OLAP – це, в першу чергу, куби OLAP, вживані для реалізації нових можливостей аналізу даних; вони дозволяють підвищити цінність даних за рахунок надання можливостей аналізу OLAP через веб-сервер.

Сервер CommerceServer і засіб BusinessInternetAnalytics використовуються для аналізу роботи користувачів на веб-вузлі за зареєстрованими даними про веб-сервер-трафік.

Підтримка декількох екземплярів ізолює один від одного тa захищає додаток шляхом установки декількох серверів SQLServer в різні каталоги комп’ютера.

Висока масштабованість і надійність

Розподілені розділені уявлення (DistributedPartitionedViews) забезпечують необмежену масштабність для додатків електронної комерції, що пред’являють найбільші вимоги до ресурсів, завдяки розподілу робочого навантаження на декілька погоджено працюючих серверів.

Засіб LogShipping (передача журналів) дозволяє синхронізувати окремі системи за допомогою автоматизованого оновлення журналу транзакцій, що підвищує надійність системи і стійкість до аварій.

Паралельні операції при створенні індексів і виконанні пошуку на комп’ютерах з симетричною багатопроцесорною обробкою прискорюють роботу додатків.

Покращені засоби відмовостійкої роблять зручнішим створення і управління відмовостійкими кластерами, перемикання між вузлами кластера при збої і відновлення вузла кластера, що не робить впливу на решту вузлів.

Підтримка великого об’єму пам’яті і симетричної багатопроцесорної обробки з використанням до 32 процесорів і 64 ГБ при роботі під управлінням операційної системи Windows 2000 DataCenter дозволяє управляти типовими для веб-додатки високими навантаженнями, пов’язаними з великим об’ємом транзакцій.

Підтримка протоколу VI SAN (VirtualInterfaceSystemAreaNetwork) сервером SQLServer дозволяє ефективно використовувати мережі SAN (SystemAreaNetwork – системна мережа) з вбудованим інтерфейсом VI Consumer, який дозволяє встановлювати прямий зв’язок (у режимі користувача) з дисковими пристроями SAN.

“Матеріалізовані” уявлення покращують швидкодія і масштабність завдяки зберіганню на диску і оновленню результатів обчислень.

Вимірювання ROLAP (RelationalOLAP) розширюють можливості вже засобів OLAP, що добре зарекомендували себе.

Перестроювання індексу (реорганізація) без переходу в автономний режим є однокроковим процесом, що майже не впливає на швидкодію, але що значно збільшує тривалість безвідмовної роботи.

Виконувана без переходу в автономний режим паралельна перевірка DBCC (DatabaseConsistencyCheck – перевірка сумісності БД) забезпечує цілісність даних (дозволяє проводити оновлення в ході перевірки даних).

Вдосконалена архівація бази даних заснована на копіюванні тільки того, що змінилося з моменту останньої архівації; це найшвидший спосіб резервного копіювання.

Архівація Server-less із створенням “миттєвих знімків” проводиться в системах із відзеркаленням без переривання роботи. Вона забезпечує швидке відновлення і створення “гарячих” резервних серверів без зниження швидкодії бази даних (потрібна додаткова підтримка устаткування).

Швидкий вихід на ринок

Інтегровані служби аналізу служать основою для обробки OLAP. Вони повністю інтегровані в сервер SQLServer, містять удосконалення для розробників і адміністраторів баз даних.

Операції OLAP дозволяють на основі результатів аналізу автоматично ініціювати інші процеси в базі даних SQLServer, у веб – і бізнес-додатках.

Операції згортання (rollup), що задаються користувачами дозволяють використовувати дані OLAP в складних розрахунках, таких як класифікація, розрахунок прибутків і збитків, розробка проекту бюджету.

Підтримка служби каталогів ActiveDirectory (у Windows 2000) дозволяє в великих організаціях спростити і централізувати управління іменуванням серверів (комп’ютерів), даними OLAP, реплікаціями і хронологією архівації.

Динамічні автоматичне управління і настройка економлять час і зусилля завдяки автоматизації складних завдань по установці і настройці, а також управлінню такими ресурсами, як пам’ять, блокування, розмір файлів і ін.

Майстер копіювання баз даних дозволяє адміністраторам легко переміщати і копіювати бази даних без переходу в автономний режим.

Диспетчер SQLServerEnterpriseManager володіє новими можливостями, включаючи вдосконалені засоби розробки схем, інтерактивний аналіз і відладка запитів.

Вдосконалені служби перетворення даних надають інтегровані, зручні у використанні і швидкодіючі засоби витягання, зміни, перетворення і завантаження даних.

Визначувані користувачем функції задаються на мові T-SQL і використовуються як звичайні функції T-SQL.

Підтримка багатьох мов дозволяє “на ходу” міняти мову призначеного для користувача інтерфейсу.

Інструментальні засоби VisualStudioDatabaseTools включають графічні засоби розробки схем, генерації запитів і коди.

ВИСНОВКИ

Отже, основне призначення системи управління базами даних – створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв’язок її з програмами розв’язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти – системи управління базами даних (СУБД).

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об’єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access. Але крім цих на ринку з’явилася така система управління базами даних MicrosoftSQLServer 2000, яка є закінченою пропозиція в області баз даних і аналізу даних і призначена для швидкого створення масштабних вирішень електронної комерції, бизнесу і сховищ даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. – 2-ге вид., оновлене і доповнене. – Львів. – 2003.- 584 с.

2. В. М. Беспалов, А. Ю. Вакула та ін. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с.

3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О. І. Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравелла, 2004.- 464 с.

5. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

6. Ладичук Д. О., Пічура В. І. Бази даних геоінформаційних систем – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – с. 68 – с. 47-54.

7. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник.- К.: “Слово”, 2005.- 264 с.

8. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001.- 420 с.

9. Руденко В. Д., Макарчук О. Н. Комп’ютер та його програмне забезпечення. Курс інформатики (частина І)/За ред. Мадзігона В. М., Бикова В. Ю. – К.: Фенікс, 2001. – 370 с.


Системи управління базами даних