Словник політологічних понять

Словник політологічних понять

Основні політологічні поняття.

Політологія – це наука про політику та політичному управлінні, про розвиток політичних процесів і систем, поведінці і діяльності суб’єктів політики.

Влада (політична) – це є система соціально-політичних відносин, що виражають можливість, здатність і право будь-кого вирішальним чином впливати на дії і поведінку інших людей та їх груп, тобто підпорядковувати їх, спираючись на свою волю і авторитет, правові та моральні норми, загрозу застосування сили і покарання в разі непокори.

Легітимність – (від лат. Legitimus – законний) – визнання правомірності офіційної влади суспільством, міжнародними організаціями і державами. Легітимність висловлює усвідомлення і прийняття членами суспільства загальновизнаного порядку, результатів виборів, формування і діяльність владних структур і організацій. Відповідно легітимність не слід плутати з легальністю, тобто з законністю.

Держава – мовою політичної науки державу можна визначити як особливий тип соціальних зв’язків і явищ, який (тип) характеризується наступними суттєвими рисами: а) відношенням влади і підпорядкування; б) монопольним використанням насильства тими, хто володіє владою; в) наявністю юридичного порядку; г) відносною сталістю; д) інституціональним виміром. [1]

Правова держава – це така форма організації державної влади, при якій держава і громадяни пов’язані взаємною відповідальністю при безумовному верховенстві конституції, демократичних законів і рівності всіх перед законом. Соціальна держава – соціальна держава можна визначити як демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і проводить активну і сильну соціальну політику, спрямовану на підвищення або стабільне забезпечення життєвого рівня населення, захист та реалізацію прав і свобод громадян, на створення сучасних систем охорони здоров’я, освіти і соціального забезпечення, на підтримку незаможних і малозабезпечених верств, на запобігання і успішне вирішення соціальних конфліктів. [2]

Громадянське суспільство – це не державна частина суспільства, заснована на автономії індивідів. Це сім’я, школа, добровільні організації та спілки, духовним виразником інтересів яких є громадська думка.

Демократія – (від грец. Demos – народ і kratos – влада) – влада народу, обрана народом і для народу, народовладдя. Демократія є багатопланове явище, яке в політичних і гуманітарних науках розглядається як: 1) форма держави, державного устрою та правління; 2) принцип організації суспільного життя, діяльності політичних партій і громадських організацій; 3) характер і рівень забезпечення прав, обов’язків і свобод громадян, їх участь в управління. В основі демократії лежить дотримання прав і свобод людини, наповнення їх відповідним соціально-економічним змістом (гідний рівень життя, наявність у суспільстві сильного “середнього класу”, загальнодоступність освіти та охорони здоров’я), забезпечення умов для вільного волевиявлення громадян, їх повноправної, зацікавленого і постійного участі в політиці.

Тоталітарний політичний режим – державна влада суворо централізованою і фактично належить апарату правлячої партії, владної організації або військової хунти. Главою держави і уряду – стає непідзвітний лідер, який концентрує у своїх руках найвищі законодавчі, виконавчі, а іноді і судові функції. Населення країни практично усувається від участі у системі управління державою, оскільки представницькі органи або скасовуються, або формуються з порушенням принципу загального виборчого права. Правлячі кола відкрито демонструють різні метол насильства, різко і рішуче придушуючи будь-які спроби опору проведеного курсу. Активізується діяльність і втручання в усі сфери суспільного життя силових структур – армії, поліції та органів безпеки. В економіці панує монопольний контроль з боку держави. Характерна однопартійна система. Діяльність опозиційних партій і рухів суворо заборонено. Супротивники режиму піддаються поліцейському терору. (Колишній Радянський Союз)

Авторитарний політичний режим – на відміну від тоталітарного, нерідко використовує обмежений політичний плюралізм, який виражається в тому, що влада вдається до виборчого заборони або тимчасового припинення діяльності деяких партій, громадських об’єднань профспілок. Не допускаючи сильної опозиційної політичної діяльності, авторитарний режим зберігає відому автономію особи і суспільства в не політичних сферах. Втручання в економіку зазвичай носить обмежений характер, спрямовується на підтримку

Демократичний політичний режим – найбільш поширений в економічно розвинених країнах, зі стійкими традиціями демократії, лібералізму та плюралізму, активістської політичної культурою. Характерні риси демократичного режиму:

– Визнання народу як джерела влади – Виборність основних органів влади і посадових осіб, їх підзвітність виборцям – Підконтрольність та відповідальність державних органів, що формуються шляхом призначення, перед виборними установами – Проголошення основних демократичних прав і свобод; рівність всіх громадян перед законом – Легальне існування плюралізму в суспільстві, наявність розвиненої двох-або багатопартійності; – Державний устрій за принципом “поділ влади”; – Створення необхідних умов для розвитку “середнього класу”, що виступає соціальною основою демократичного режиму.

Політичний режим – сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин, застосовуваних владою засобів і методів, сформованих відносин державної влади і суспільства, пануючих форм ідеології, соціальних і класових взаємовідносин, стан політичної культури і свідомості. Політика – різноманітний світ відносин, діяльності, поведінки, орієнтацією і комунікаційних зв’язків між класами соціальними групами з приводу влади та управлінням суспільством; основними факторами політики виступають перш за все великі соціальні групи (класи, нації, народи, цивілізації), що виражають їхні інтереси політичні організації, інститути, руху і лідери. Політичний конфлікт – представляє собою вид відносин, де взаємодіють політичні інтереси і їхні носії, а також застосовуються політичні методи вирішення конфліктів у будь-яких інших сферах суспільства.

Політична криза – загальне (масове) невдоволення та обурення діяльністю правлячих кіл, які продемонстрували свою нездатність вирішувати які стоять перед країною, народом найважливіші питання їх життєдіяльності. Ця втрата довіри мас до своїх політичних і державним лідерам, уряду, керівної партії. Існують і окремі випадки політичної кризи: урядовий і криза партії. Компроміс – (від латинського compromissum), угоду на основі взаємних поступок. Консенсус – (від лат. Consensus), прийняття рішення у парламенті та його комісіях, на конференціях і нарадах на основі загальної згоди без голосування і при відсутності формально заявлених заперечень.

Толерантність – терпимість

Політична соціалізація – це процес становлення і розвитку політичної свідомості та політичної поведінки людини.

Особистість – особистість традиційно розглядається як людський індивід, продукт спілкування і свідомості, як носій соціальних якостей, обумовлених конкретно-історичними умовами життя суспільства. Тому особистість можна визначити як індивідуальне буття суспільних відносин. Такий підхід несе в собі двояке розуміння особистості: як щось соціальне (буття суспільних відносин) і як щось індивідуальне (індивідуальне буття)

Політична еліта – це складова меншість суспільства диференційовані групи осіб, що володіють якостями лідерства і підготовлені до виконання управлінських функцій, що займають керівні посади або безпосередньо впливають на прийняття владних рішень у суспільстві.

Політичне лідерство – одні дослідники визначають політичне лідерство як “прийняття рішень”, інші – як “управління”, треті – як “вплив”, а четверті визнають лідерами лише “новаторів”, тих, хто “веде вперед”, а просто керівників продовжують іменувати чиновниками, бюрократами. Під “політичним лідером” слід розуміти будь-якого, незалежно від формального рангу, учасника політичного процесу, прагне і здатного консолідувати зусилля оточуючих і активно впливати (в рамках території, регіону, міста, країни) на цей процес для досягнення позначених і висунутих ним цілей.

Унітарна держава – характеризується централізованим керівництвом адміністративно-державними одиницями і відсутністю відособлених (самостійних) державних утворень. У рамках цієї держави можлива широка територіальна або національна автономія. У сучасному світі до багатонаціональних унітарних держав можна віднести Китай, Іспанію, Румунію, В’єтнам, Лаос, ПАР та інших Федерація – це єдина держава, що утворюється на добровільній основі двома або кількома державами, кожна з яких має свою конституцію, законодавчі та виконавчі влади, судові органи. Разом з тим федерація має єдину конституцію, загальнофедеральні органи державної влади, єдині збройні сили, єдину грошову одиницю. (США, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина, Німеччина, Австрія та ін) Конфедерація – міждержавний союз, у якому його члени абсолютно автономні, мають незалежну систему органів управління та законодавства, мають право санкціонування та нуліфікації (скасування) актів союзних органів, мають самостійне громадянство, свою валюту, національну армію. Правовою формою закріплення даного об’єднання є не конституція, а договір. У конфедерації немає єдиної території.

Етнос – історично склалася на певній території стійка сукупність людей, що володіють загальними рисами і стабільними особливостями культури (включаючи мову) і психології, а також свідомості своєї єдності і відмінності від інших утворень. Тобто етнос – це відносно відокремлений народ. Нація – згідно з найбільш широко поширеним уявленням, під нацією розуміється історично сформована спільність людей – громадян певної держави, якій притаманні такі риси, як стійке єдність економічного життя, мови, особливості культури і традицій, а також індивідуальне та групове свідомість і самосвідомість, що дозволяє відносити себе до певної національної спільноти і відрізняти себе від інших.

Національне питання – сукупність політичних, економічних, правових, ідеологічних, релігійних та інших проблем, що виявляються в процесі внутрішньодержавного і міжнародного спілкування, між націями і народностями, завжди носить конкретно-історичний характер, кожен новий етап суспільного розвитку висуває нові проблеми у сфері національних відносин.

Принципи вирішення національного питання –

1) демократизм, заснований на праві націй на самовизначення і на всілякому обліку національних інтересів; 2) компроміс і діалог сторін з урахуванням реальної національної ситуації; 3) рівноправність всіх націй і народностей незалежно від чисельності та рівня розвитку; 4) взаємно зв’язок між правами і свободами націй і правами і свободами окремої особистості; 5) відмова від узкоклассового підходу до вирішення національних проблем; 6) непримиренність до будь-яких проявів націоналізму; 7) спільність історичної долі народів, забезпеченість цілісності держави. Політична партія – організована група однодумців, що представляє і виражає політичні інтереси і потреби певних соціальних верств і груп суспільства, іноді значної частини населення, і ставить метою їх реалізацію шляхом завоювання державної влади та участі в її здійсненні. Політична система – це цілісна, впорядкована сукупність політичних інститутів, політичних ролей, відносин, процесів, принципів політичної організації суспільства, підпорядкованих кодексу політичних, соціальних, юридичних, ідеологічних, культурних норм, історичним традиціям і настановам політичного режиму конкретного суспільства. Вибори – це основний фундамент демократичності суспільства. Російський філософ І. А. Ільїн зазначав, що не кожен народ і не завжди здатний виділити до влади кращих за допомогою всенародних виборів. Ефективність виборів залежить від цілого ряду політичних, економічних, соціальних, психологічних та інших чинників.

Пропорційні вибори – при цих виборах від кожного округу обирається не один, а декілька депутатів, що представляють різні партії. При цій системі створюються досить великі виборчі округи, щоб дати округу право обирати, скажімо, 5 депутатів. Якщо, наприклад, одна партія в такому окрузі отримує 40% всіх голосів, то вона, відповідно, отримує 40% від 5 місць, тобто 2 місця. Якщо три інші партії отримують від 16 до 24% голосів кожна, то вони завойовують по одному місцю. Така система виборів дозволяє представляти місця у виборному органі порівняно дрібним партіям.

Мажоритарні вибори – суть полягає в тому, що від кожного виборчого округу обирається один депутат. Переможцем на виборах вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів. Однак це більшість може бути двох видів: – Абсолютна; – Відносне. У першому випадку переможцем вважається кандидат, який завоював 50% + 1 голос всіх брали участь у голосуванні виборців. У тому випадку, якщо жоден з кандидатів не отримує 50% + 1 голос, призначається другий тур виборів, в якому беруть участь два кандидати, що набрали найбільше число голосів в першому турі. Переможцем у другому турі стає кандидат, який набрав відносну більшість голосів. Опозиція – представляє собою політичну силу (сукупність політичних сил), яка протистоїть офіційної влади. Опозиція виступає у формі фракцій, коаліцій, блоків. Як правило тон в опозиції задає інтелігенція. Позитивне значення опозиції – вона тримає під контролем і в напрузі офіційна влада. [3] Умовно опозицію можна розділити на два види: “культурну” і “дику”, конструктивну і екстремістську. Парламентська республіка – характеризується проголошенням принципу верховенства парламенту, перед яким уряд у повному складі несе всю відповідальність за свою діяльність. Участь президента у формуванні уряду мінімально, воно формується партією, що отримала більшість на виборах і відповідно в парламенті. Хоча президент формально наділяється більшими повноваженнями, на практиці він не робить серйозного впливу на здійснення державної влади (наприклад Німеччина). Парламентська республіка – менш поширена форма правління, чим республіка президентська. Вона існує в країнах, що відрізняються розвиненою, значною мірою, саме регульованою економікою (Туреччина, Фінляндія і т. д.).

Президент

Парламент

Законодавча влада Виконавча влада

Виборці

Уряд

Праві в політиці – носії правих поглядів – люди реформістських, консервативних поглядів, відповідних вчинків і дій, які виступають на захист інтересів вельми заможних верств суспільства. Правими вважаються консервативні організації; правоцентристськими – партії середньої, національної буржуазії; “ультраправі” – націоналістичні, фашистські, екстремістські організації. “Ліві” в політиці – носій лівих поглядів – це індивід, налаштований рішуче, революційно, радикально, що виражає інтереси бідних верств населення. “Лівими” партіями вважаються комуністичні, соціалістичні; лівоцентристськими – соціал-демократичні; центристськими – селяни, дрібнобуржуазні, екологічні та ін [4] Політичний радикалізм Популізм – (від лат. Populus – народ), громадські течії і рухи з кінця 19 ст., Апелюють до широких мас і відбивають суперечливість масової свідомості (“лівий” популізм, “правий” популізм і т. д.). Основні ідеї популізму: – Пряма участь народу в управлінні (“пряма демократія”), – Авторитетний лідер, – Недовіра до представницьких державних інститутів, – Критика бюрократії, корупції.

У рисах, властивих популізму – віра в можливість простого рішення соціальних проблем (втілення соціальної та національної справедливості, егалітаризму), антиінтелектуалізм, почвенництво та інші – закладена можливість різних тенденцій: демократичних, консервативних, реакційних і ін в політології існує широкий спектр популізму – від апологетики в якості моделі “безпосередньої” демократії до різкої критики і ототожнення з демагогією. Лобізм – (від англ. Lobby – культура, де депутати могли спілкуватися із сторонніми), специфічний інститут політичної системи,, що являє собою механізм впливу приватних і громадських організацій – політичних партій, профспілок, корпорацій, підприємницьких спілок тощо (Так званих груп тиску) на процес ухвалення рішення парламентом. Перш за все, лобізм відноситься до бюджетних асигнувань, фінансовим дотаціям, керівним посад у парламентських комітетах і т. п. Лобізм виник вперше в США, де лобістська діяльність з 1946 регулюється федеральним законом.

Поділ влади – політико-правова доктрина, згідно з якою державна влада розуміється як сукупність різних владних функцій (законодавчої, виконавчої, судової), що здійснюються незалежними один від одного органами. Політична ідеологія – це система ідей, поглядів, уявлень, що відбиває теоретичне осмислення політичного буття з точки зору інтересів, потреб, цілей та ідеалів певних соціальних груп і прошарків, національних утворень. Ідеологія покликана давати теоретичне обгрунтування інтересів партій та політичних рухів, формулювати програму їх дій, виступати мотивуючим і волі утворюючим фактором. Типи політичних ідеологій:

Лібералізм – Для лібералізму характерно говорити про проблеми на мові права і в самому праві знаходити головний засіб вирішення проблем. Теоретичне ядро лібералізму складають: 1) доктрина “природного стану”, 2) теорія “суспільного договору” 3) теорія “суверенітету народу” 4) невід’ємні права людини (життя, свобода, власність, опір гнобленню і т. д) Основними принципами лібералізму є: 1) абсолютна цінність особистості та її відданість свободі, виражена в правах людини; 2) принцип індивідуальної свободи як соціальної вигоди, тобто вигоди для всього суспільства; 3) закон як сфера реалізації свободи, що врівноважує права окремої людини та інших людей, як гарантія безпеки; 4) панування закону, а не людей, зведення питань влади до питань права; 5) поділ влади як умова панування закону, незалежність судової влади, підпорядкування політичної влади судової; 6) верховенство закону як інституту соціального контролю; 7) пріоритет прав людини над правами держави.

Консерватизм – має два основних значення: 1) збереження і підтримка того, що представляється людині цінних; 2) своєкорислива апологетика минулого, спрямована на збереження привілеїв, що мали місце в минулому. Основними цінностями консерватизму можна назвати: історія, життя, закон, порядок, дисципліна, суспільна стабільність, традиції, сім’я, нація, держава і суспільство, влада, ієрархія, релігія.

Соціалізм – позначення навчань, в яких в якості мети і ідеалу висувається здійснення принципів соціальної справедливості, свободи і рівності, а також створення громадського ладу, який втілює ці принципи. Теорія наукового соціалізму, розроблена К. Марксом і Ф. Енгельсом, розглядала соціалізм як нижчу фазу (ступінь) комунізму, який приходить на зміну капіталізму в результаті пролетарської революції і встановлення диктатури пролетаріату.

Соціалізм

Комуністичний рух У ньому отримали поширення уявлення про соціалізм, пов’язані із затвердженням з кінця 1920-х-початку 30-х рр..Тоталітарного ладу в СРСР. Характерні риси: монополія державної власності, директивне централізоване планування, диктатура верхнього партійно-державного шару, що спирався на апарат насильства і масові репресії. Панування тоталітарної системи призвело до економічного, політичного і духовної кризи, значного відставання від розвинених країн світу, ізоляції від світової культури.

Соціал-демократичний рух Вироботала сучасну концепцію демократичного соціалізму, за якою соціалізм може бути здійснений у тривалому процесі реформування капіталізму, утвердження політичної, економічної і соціальної демократії і цінностей свободи, справедливості, солідарності та рівності.

Фашизм – ідейно політична течія, що виникло в 1919р. В Італії та Німеччини і висловив інтереси найбільш реакційних і агресивних верств як великої, так і середньої і дрібної буржуазії. Ідеологія фашизму включає ідеї расової нерівності і переваги однієї раси над іншою, “класової гармонії” (теорії “Народної спільноти” і “корпоративності”), вождизму “Фюрерства”), всевладдя геополітики (боротьба за життєвий простір). Для фашизму характерні автократичний політичний режим, застосування крайніх форм і засобів придушення демократичних прав і свобод, широке використання державно-монополістичних методів регулювання економіки, всеохоплюючий контроль над громадського та особистого життям, опора на націоналістичні ідеї та соціально-демагогічні установки. Зовнішня політика фашизму – політика імперіалістичних завоювань.

Політичний плюралізм – принцип плюралізму: Визнаючи свободу базовою цінністю, суспільство має забезпечити їй про салютні обов’язковість. Звідси бере початок релігійний, світоглядний, ідеологічний, політичний, економічний плюралізм західних ліберальних демократій. Плюралізм (від лат. Pluralis – множинний) у громадському житті хорактерезуется різноманітністю форм власності, громадських інтересів, партій і асоціацій, ідейних течій і т. д., а також особливим конкурентним характером взаємин між ними. Політична культура – це сукупність політичних знань, ціннісних орієнтацій, моделей поведінки, за допомогою яких здійснюється взаємодія суб’єкта з державою та її входження в політичну діяльність.

[1] Саністебан Л. С. Основи політичної науки / Пер. з ісп. М.,, 1992.

[2] Тадевосян Е. В. Словник – довідник з соціології та політології.

[3] Про свою опозиції заявляли багато партій і руху (“ЯБЛУКО”, ПРЕС, ЛДПР, РІС, ФНП)

[4] У російському парламенті – Державній думі – політична орієнтація розміщення депутатів наступна: ліворуч від президента до центру.

Перекладено порталом © за допомогою translate. google. com.

Редактор: Адаманов Дамир.

Оригинал : / 21


Словник політологічних понять