Світогляд і філософія

1. Світогляд: сутність і форми. Світогляд і філософія

Світогляд є система узагальнених відчувань, інтуїтивних представлень і теор. поглядів на навколишній світ і місце людини в ньому, на багатобічні віднош. люд. до світу, до самого себе і до ін. людей, система не завжди усвідомлених основних життєвих установок люд., визначеної соц. групи і суспільства, їхніх переконань ідеалів, ціннісних орієнтацій, соц. политий., моральних, етичних і релігійних принципів пізнання й оцінок. М. – це свого роду каркас структури особистості, класу або суспільства в цілому. Суб’єкт М. – особистість, соц. група і суспільство в цілому.

Основа М. – знання. Вони составл. інформаційну сторону М. Усяке пізнання формує мировоззр. каркас. Найбільша роль у формуст. цього каркаса належить Ф., тому що Ф. виникла і сформувалася як відповідь на світоглядні питання людства. Будь-яка ф. виконує М. функцію, але не всяке М. філософічно. Ф. – це теорет. ядро М.

У структуру М. входять не тільки знання але і їхня оцінка. Тобто М властива не тільки информ. але і ціннісна (аксіологічна) насиченість.

Знання входять у М. у виді переконань. У. – це та призма через як. бачиться дійсність. У. – не тільки інтелект. позиція, але і емоц. стан, стійка психол. установка; впевненість у правоті своїх ідеалів, принципів ідей поглядів, що підкоряють собі почуття совість волю і вчинки людини.

У структуру М. входять і ідеали. И. можуть бути як науково обгрунтованими так і ілюзорними, як досяжними так і нереальними. Як правило вони звернені в майбутнє. И. – основа духовного життя особистості. Наявність И. у М. характеризує його як випереджаюче відображення, як силу не тільки отраж. дійсність але й орієнтує на її зміну.

“Життя йде до досконалості керуючи ідеалом, – тим, що ще не існ.., але мислиться, уявляється можливим до оісн.. Дійсність завжди суть втілення ідеалу, і, заперечуючи, змінюючи неї, ми робимо це тому, що ідеал утілений нами ж у ній, уже не задовольняє нас, ми маємо – створили в уяві – інший, кращий” – Горький.

М. складається під впливом соц. умов, виховання й утворення. Його форм. починається з дитинства. Воно визначає ж. позицію ч.

Ф. – це система самих загальних теор поглядів на світ, місце в ньому люд., з’ясування разл форм відносини люд. до світу. Ф. відрізняється від ін. форм М. не стільки предметом, скільки способом його осмислення, ступенем интелект. розробленості проблем і методів підхода до них.

2. Предмет філософії. Основні філ. проблеми і напрямки

Філ. – це така обл. дух. діяльності, як. грунтується на особливому, філ. типі мислення, що лежить в основі ф. пізнання, і на самостійності предмета ф. Ф. не має такий же предмет як наприклад естестст. науки, у тім змісті, що предмет ф. не локалізований у межах того або іншого конкретної обл. знання як наприклад біол., геологія… Однак предмет у ф. є, і принцип. неможливість зазначеної його локалізації составл. його специф. особливість.

Ця та область дух. діяльності люд., у підставі як. лежить рефлексія над самою діяльністю і, отже, над її змістом, метою і формами й у кінцевому рахунку над з’ясуванням сутності самого люд. як суб’єкта культури, тобто сутнісних відносин люд. до світу.

Ф. виникла з перенесенням основної уваги а люд. у його відношенні до світу, тобто на люд., що пізнає, преобраз. і світ, що діє. З плином історії конкретне наповнення цієї загальної специфіки ф. предмета неодноразово обновлялося, наповнялося новими значеннєвими нюансами, але завжди в основі ф. знання лежала установка на з’ясування зв’язку між люд. і світом, тобто на з’ясування внутрішніх цілей, причин і способів пізнання і перетворення світу людиною.

Ф. – це таким чином не просто н. дисципліна, а ще і специф. тип мислення і навіть свого роду ф. емоційний настрой, система мировоззр. почуттіст.

Чи мається внутрішній розподіл ф. проблематики, у цілому орієнтованої на виявлення відношень люд. зі світом? Ще в античності такий розподіл був намічений, хоча воно і не збігається із соврем. структурою ф. знання, і насамперед тому, що ант. ф. містила в собі той склад знання, як. у наслідку відійшов до ест. наук.

І усе-таки вже в ант. говорилося про ОНТОЛОГІЇ – навчанні про буття і про ГНОСЕОЛОГІЮ або ЕПІСТЕМОЛОГИ – навчанні про пізнання, і про ЛОГІКА – навчанні про форми мислення.

Ф. питання. Чи є насолода об’єктивн. властивістю цукру або це лише суб’єктивне відчуття люд.? Чи належить краса предм. природи, людям… або вона продиктована почуттям прекрасного, людст. здатністю сприймати красу? Питання про люд. волю. Чи зв’язаний прогрес суспільства лише з об’єктивними показниками темпів економ розвитку або ж включає і суб’єктивні, людст. аспекти? Усі ці питання торкаються одну загальну проблему: співвідношення буття і свідомості, об’єктивного і суб’єктивного, світу і людини.

Бертран Рассел: ” чи розділений світ на дух і матерію, а якщо пекло, те що таке дух і що таке матерія? Чи підлеглий дух матерії, або він має незалежні здібності? Чи має всесвіт яке або єдність або ціль? Чи розвивається всесвіт у напрямку до якій або мети? Чи дійсно ім. закони прир., або ми просто віримо в них завдяки лише властивій нам схильності до порядку? Потрібно чи добру бути вічним, щоб заслуговувати вис. оцінки, або ж до добра потрібно прагнути, навіть якщо всесвіт неминуче рухається до загибелі? Досліджувати ці питання, якщо не відповідати на них, – справа філософії.” Велика багатопланова проблема “світів-людин”, по суті, виступає як універсальна і може розглядатися як загальна формула, абстрактне вираження практично будь-який ф. проблеми. От чому вона може бути в опр. змісті названа осн. питанням ф.

3. Мілетська школа, піфагоризм

Ін. гр. ф (дгф) виникла в іонійських містах зап узбережжя малий Азії, осност. греками. Тут раніш розвився раб., торгівля. і виросла на їхній основі культура. (зв’язана з культурами Вавилона, Фінікії і Єгипту – більш древні цив) Перші навчання – м. Мілет 7-6 ст. до н. е. – Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Задавши питанням відкіля усі виникає і в що перетворюється вони шукали початок виникнення і зміни всіх речей. Першоречовина – живе в цілому й у частинах, наділене душею і рухом. Займалися і різнобічної практ. діяльністю.

ФАЛЕС. кінець 7 – початок 6 ст. до н. е. Купець, багато подорожуваст. Гідроінженер. Проект политий об’єднання малоаз. міст перед погрозою Персії. Знаком з досягнень науки Вав і Єгипту. Пророчив сонячного затьмарення в Г. – 585 р. до н. е. Винайшов неяк. астроном прилади.

Усі відбулося з якогось вологого першоречовина або води. Усе народжується з цього першоджерела. Земля – плоский диск, пласт. на пост. води. Вода і всі похідні з неї речі – не мертві. Всесвіт повний богів, усе одушевлено. Приклади – магніт і янтар можуть приводити в рух. ін. речі – вони мають душеві.

АНАКСИМАНДР. Першоджерело – це якась першоречовина (апейрон) з якого обособл. протилежності теплий і холодного, що дають початок усім речам. Апейрон не має границь, він безмежний. Земля – циліндр. Все обособлене від безмежного повинно повернутися в нього. Тому світи виникають і руйнуються.

АНАКСИМЕН. Час завоювання Мілета персами. Першоречовиного повітря. Усі речовини виходять за допомогою згущення і розрядження повітря. Повітря – це подих, що обіймає увесь світ. Земля – диск, що підтримується повітрям.

У 5 ст. до н. е. Мілет утратив самостійність (Перси) і розвиток тут філ припинилося.

ПІФАГОР І РАННІ ПІФАГОРІЙЦІ. Піфагор із Самоса 580-500гднэ. При тирані Полікраті переселився в Ю. Італію в м. Кротон де заснував политий і рел. союз представл. інтереси аристократії. Сам нічого не писаст. Навчання його перетерпіли знач. еволюцію. Висунув реакц навчання про порядок. В заг. житті порядок – влада аристократіст.

Послідів П. об’єдналися в союз. Бороли з демократією. У 5 ст. до н. е. цей союз був розгромлений демокр.

Відкидали матеріалізм Мілетціст. Основа світу не матер першопочаток, які утворять космічний порядок – прообраз заг. порядку. Пізнати світ – значить пізнати керуючі їм числа. Перша спроба постановки питання про ролі кількість сторони явл. природи.

Математика, геометрія, теорії архітектури. музики, скульптури. (висота тону струни заст. від її довжини) рух небесних тіл підкоряється мат. співвідношенням – гармонія сфер.

Піфагорійці відривалися числа від речей, перетворювали них у самостійних істот, абсолютизували й обожнювали них. Свящ. монад (одиниця) – це мати богів, загальне першопочаток й основа усіх прир. явищ. Двійка – це принцип протилежності, заперечності в природі. Природа утворить тіло (трійка), будучи триєдністю першооснови і його противор. сторін. Четвірка – образ чотирьох елементів прир. ИТД. Думка про те, що усі в прир. підлегле певн. числ співіднош., завдяки абсол чисел приводила П. до ідеалістичного твердження, що саме число, а не матерія явл. першоосновою усього.

Усі речі складаються з протилежностей – пар непара, межа безмежне, єдність безліч, праве ліве, чоловіче жіноче. Однак їхньої протилежності не переходять друг у друга (у відмінності від Геракліта). Особливе значення – межа і безмежне. Межа – вогонь, безпред. – повітря. (порожнеча). Світ дихає порожнечею, складається з взаємод. вогню і повітря.

4. Діалектика геракліта. філософія елеатів

ГЕРАКЛІТ. Родом з Ефеса. (530 – 470 рр. до н. е.). Аристократ, що відсторонився від влади. Вихідний пункт навчання про світ – представлення про минущому, мінливому хар. всього існуючого.

Усі ім. речі виникли з матеріальної першооснови. Однак першореч. – це вогонь. Вибір вогню в як. першоречовина обумовлений поглядами Г. на характер життя природи. Світ нах. у постійному процесі зміни, а з усіх прир. речей найбільш рухливий, мінливий вогонь.” Цей космос той самий для всього існуючого не створив ні який бог і ніяка людина, але завжди був, є і буде вічно живим вогнем, мірами що загоряється і мірами погасаючої”. Причина вічної зміни – боротьба протилежностей.

Світ залишається в основі вогнем, незважаючи на всі зміни. Душу теж з вогню, душа матеріальна – це найменш вологий вогонь. Усі речі виникають з вогню відповідно до необхідності. Світом править “логос”. (закон, необхідність)”Навіть Сонце не може переступити логос.” Світ весь процес у якому всяка річ переходить у свою протилеж. (холодне в тепле, вологе в сухе і навпаки)”Не можна двічі ввійти в одну ріку” У люд. життя перетст. у протилеж. є боротьба. Вона “батько усього, цар усього”. Завдяки боротьбі протилеж. виявляється їхня внутрішня подібність “безсмертні-смертні, смертні – безсмертні; смертю один одного вони живуть, життям один одного вони вмирають.” Загальність зміни і перехід кожної якості в протилеж. роблять усі як. речей відносними. (морська вода – найчистіша і разом з тим найбрудніша: для риб – живильна, для людей – непридатна) Логос – основа загальності й істинності люд. пізнання. В основі мислення лежать відчуття. Мислення надає перевагу усьому, що доступно почуттям зору і слуху. Мислення – загальне всім людям, усім дане пізнати себе і бути розумними. Навіть якщо щось залишилося схованим від світла, сприйманого почуттями, воно не могло б укритися від розумного світла, “від того, що ніколи не заходить” Однак, вважає Г. більшість людей не знають загального і вічного, не шукають пізнання, приймають багатознання за розум.

ЕЛІАТИ. У 6-5 ст. до н. е. центр дух. розвитку переміщ. у Ю. Італію. (землеробська область). Пробл. буття: буття є а небуття ні, буття єдине і неподільне, буття пізнаване.

КСЕНОФАН. 6-5 ст. до н. е. Поет філ. побував у Ю. Італії взагалі багато подорожував. Наприкінці життя оселився в Елії, де під його впливом виникла школа еліатів. Критикував представлення про множество богіст. (Якби коня могли малювати те вони зобразили б своїх богів у виді коней). Він пантеїст. Світ вічний і незнищиме, являє собою щось єдиний і цей єдине і є бог. Природа не божественна. Усі що народжується і росте їсти вода і земля. Про природу богів не може бути щирого знання тільки думка.

ПАРМЕНИД. Елія. 6-5 ст. до н. е. Склав закони для Елії, що навіть там довго діяли. Світ – вещ. куля, у якому ніде немає порожнечі і, отже можливості руху. (усе заповнено) Усяку думку є думку про існуючому. Тому неісн. ніяк не можна мислити як неісн., відкіля неісн. немає. Звідси неможливе виникнення і знищення.

З абс. заповнювання випливає, що світ не має частин. Він єдиний. Безліч – обман почуттів. Звідси ж випливає висновок про неможливість руху, виникнення, знищення. Представлення про рух – лише думка, повсякденні представлення, від яких варто відрізняти філ., як навчання про істину, недоступної сприйняттям.

Навчання П. повно ненаукових, міфол. представлень, У центрі світу – богиня-правителька (або правда і необхідність). Вона тримає жереб і править усіма неб. рухами.

ЗЕНОН. Учень Парм. Висунув ряд положень у защ. навчання П. (апорії) Доводив неможливість руху (метафізика). Припущення, що рух. мислимо приводить до протиріч – воно не може здійснитися. (Для того щоб рухатися стріла повинна в один момент часу знаходитися в опр. місці і не знаходитися в ньому. Але це суперечливо – неможливо) У цих парадоксах питання не в тім, чи можливо сприйняття рух почуттями, а в тім, чи можна мислити рух. за умови, що простір складається з нескінченної безлічі неподільних частин (актуальна бескінечність), а час з б. безлічі неподільних моментів.

У цих апоріях вперше в історії людства обговорюються проблеми безперервності і нескінченності. Апорії дали поштовх розвиткові діалектики. (цікаво що поняття актуально нескінченного було виключено з вживання в Г. і замінене поняттям потенційно нескінченного. Визнавалася бескін. подільність величин, але не призн. їх составленість з беск. числа актуально даних елементів).

5. Античний атомізм. Його еволюція

(Демокрит, Епікур) Передумовою атомізму (А) була потреба дати матер. пояснення спостерігаємих якостей речей – їхньої безлічі, рухи і зміни. Після Зенона, що довела начебто гіпотеза про нескінченну подільність речей, простору і часу веде до непереборних протиріч і парадоксів, усяка спроба обгрунтувати реальність безлічі, роздільності речей і їх рухливості повинна була вважатися з цим. Навчання А. з’явилося ген. спробою дозволу цих труднощів. А. припускали ім. беск. мн-ва тілесних часток, вони допускали ім. порожнечі в кіт. происх. рух. часток і заперечували за частками возм. поділятися до нескінченності, бачили в них непроникні атоми.

Відповідно до цієї гіпотези кожна річ, будучи сумою досить великого (але не нескінченно) кол. часток – досить малих, але в силу своєї неподільності не звертаються в ніщо, уже не може разглядатися як беск. велика й у той же час зовсім що не має величини як це було в Зенона. У такий спосіб була дозволена криза, викликаний критикою З.

Засновник А. – Левкип. (породжений у Мілеті). Усі складається з дрібних неділ. часток і порожнечі.

Продовжувач А. – Демокрит (460 – 370 рр. до н. е.). Народився у фракійскому місті Абдерах. Побував у країнах сходу. Маються праці Д. питання, що охоплюють, ф., логіки, психології, етикету, політики, педагогіки, теор. мистецтв, мовознавства, математики, фізики, космології. Активний прихильник раб. демократії.

Вихідне положення а. системи – ім. атомів і порожнечі, що утворять своїм бескін. многообр. з’єднаннями всі складні тіла. Отже, однієї з гл. передумов його навчання явл. погляд по якому ощущ. представляють хоча і недостатній, але необхідне джерело пізнання.

Недостатні і неточні свідчення ощущ. виправляються більш тонким розсудом розуму. Так атоми і порожнеча невидимі, але них ім. засвідчуються заснованим на чувств. спостереженнях міркуванням. Д. відрізняє те, що ім. у думці від того, що ім. у дійсності. “лише в загальній думці існ. солодке, у думці – гірке, у думці – тепле, у мнен. – холодне, у м. – колір, у дійсності ж ім. тільки атоми і порожнеча.” Однак Д. не заперечує реальність чувств. сприйманого. У даному випадку Д. говорить про те, що ф. займається вивченням не того, що відомо всім, а того, що лежить в основі усього, утворить його причину. Очевидно Д. не згодний з тим, що чувств. сприйняття якостей збігаються із самими якостями.

Атоми суть всевозм. мал. тіла, що не мають якостей, порожнеча ж – місце, у якому всі ці тіла, у плині усієї вічності носячи нагору і вниз, або сплітаються між собою, або наштовхуються один на одного і відскакують, розходяться і знову сходяться в такі з’єднання, і в такий спосіб вони роблять і всі інші складні тіла і наші тіла, і їхнього стану і відчуття.

Для пояснення реального різноманіття дійсності Д. допускає, що атоми різн. за формою порядкові і положенню. Ці відмінності і лежать в основі усіх спостеріг. відмінностей. Жодне з них следост. не явл. безпричинним. Він заперечує наявність доцільності в природі.

А. навчання розповсюджується Д. на навчання про життя і душ. Життя і смерть орг. зводиться до соед. і розкладання атоміст. Душа складається з вогненних атомів і є їхнє тимчасове з’єднання. Душа не безсмертна.

Основа пізнання – відчуття. Від речей відокремлюються “видики” – матеріальні форми речей, вони несуться в усі сторони в порожньому просторі і проникають в органи почуттів через пори. Якщо пори відпов. по величині і формі проникаючої в них видикам, то в ощущ. виникає образ предмета, відпов. самому предметові. Т. ч. вже в ощущ ми одержуємо вірний образ предмета. Однак ім. предмети, як. у силу своєї малої величини недоступні почуттям, Такі властивості вещ. осягаються розумом, і це позн. також м. б. достовірним.

Ідеалом Д. явл. життя, забезпечене загальним законом і порядком, безтурботна і добросерда. Найважливіша умова – поділ праці. Етичні погляди – розумна насолода життям полягає у світлому і спок. стані душі, обумовленому згодою з прир., виконанням боргу, мірою в усьому… Уміння доходити до такого сост. Дає навчання, кіт Д. не відокремлює від виховання без як. не можуть бути досягнуті ні мистецтво, ні мудрість.

ЕПІКУР. (341-270 до н. е. Епоха еллінізму) Народився на острові Самосі. Переїхав в Афіни, де заснував школу “Сад Епікура”. Гол. задача ф. – створення етики, навчання про поводження, що приводить на щастя. Але етика м. б. побудована тільки за умови якщо буде визначене місце, яке людина займає у світі. Тому етика повинна опир. на фізику, а фізику повинне передувати розроб. теорії пізнання.

Матеріалістичний сенсуалізм. Усе, що ми ощущ. істинно. Помилки виникають від непраст. оцінки того, що ми ощущ. На основі ощущ. можливі заклюения про предмети і їхні причини. Сприйняття – единств. критерій істинності, воно є крит. і для висновків про такі речі, які безпосередньо нами не сприймаються, аби висновку ці не були в лог. протиріччі з даними сприйняттями.

Э. прийняв основні положення А. Демокрита. Доводив, що навчання про причинну необхідність усіх явл. природи не повинне вести до висновків про неможливість для люд. волі. В рамках необхід. повинний бути зазначений шлях до волі.

У Д. рух. атомів у пуст. викликається мех. необхід. Е. думає, що обумовлено внутр. св-вом атомів – їхньою вагою, як. поряд з їхньою формою, положенням і порядком стає важливим об’єкт. визначенням атома. Кіл. форм атомів обмежено, атом не мож. володіти б. вагою. При рух. атоми можуть мимовільно отклон. на невеликий кут і т. про переходити з прямол. шляхів рух. на криволінійні. Це явл. необхід. умовою волі людини.

Критерій щастя – задоволення. Благо – те, що породжує задоволення. Зло – те, що породж. страждання. Розробці навчання про шляху на щастя повинне передувати усунення усього, що коштує на цьому шляху: страху перед богами, смертю і потойбічн. світом. Боги не здатні втручатися. у наш світ, а душа смертна.

Звільн. від страхів відкривши шлях на щастя.3 типи задоволення:

1. природного і необхідні для життя;

2. прир., але для життя не необхідні;

3. не необх. для життя і не природні. Він прагне тільки до першого і утримання від інших. Результат такої помірності – повна незворушність, або безтурботність, яка і є щастя філ.

6. Софісти. Сократ і сократичні школи

Філософський рух епохи зрілих рабов. демократій. (5 – 6 ст. до н. е.) У 5 ст. до н. е. на зміну политий влади аристократії і тиранії в мн. містах Г. прийшла влада демокр. Розвиток створених нею нових виборних установ – нар. збори і судна, що грало б. роль у боротьбі партій і класів своб. населення, породило потребу в підготовці людей, влад. мистецтвом судового і политий красномовства, що вміють переконувати. Деякі з найбільш видатних в цій обл. людей ставали вчителями риторики, политий знань… Однак нерозчленованість тодішнього знання і б. роль, яку придбала в той час філ., привели до того, що ці нові мислителі зазвичай вчили не тільки політ. і юр. мудрості, але зв’язували її з загальними пит. філ. і світогляду. Їх стали називати “софістами” тобто мудрецями, учителями мудрості. Пізніше софістами стали називатися ті, хто у своїх мовах прагнув до доказ. упередж., інший раз свідомо помилкової, точки зору.

Така хар. спиралася на те, що ност. учителі ф. стали доводити до крайності думка про відносність усякого знання.

Ф. плин соф. неоднорідно. Найбільше характерно ля всіх представників С. явл. теза про відносність усіх люд. понять, етичних норм і оцінок. Протагор: “Людина є міра всіх речей, що існують що вони існ.., і не існ.., що вони не існ..” Старша група: Протагор (481 – 411днэ), Горгій, Гіппій і Продик. Протагор був матеріалістом і учив про плинність матерії і про відносність всіх сприйнять, Він доводив, начебто кожному твердженню може бути з рівною підставою протипоставлена суперечне йому твердження.

Горгій. Ніщо не існує. Якщо і є щось існуюче, то воно не може бути осягнуте. Якщо воно осягнуте, то воно невимовне.

Старш. соф. були великими спецами у питаннях права й заг.-політ. питаннях.

Молодші софісти. (6 ст. до н. е.) У їхніх навчаннях особливо виділяються етичні і соц ідеї. Ликофрон і Алкидам заперечували необхідність класів (знатність це вимисел. Природа нікого не створила рабами і люди народжуються вільними) Фразимах розповсюдив навчання про відносн. усякого знання на соц. етичні відносини і затверджував, що справедливість це те, що корисно сильному.

СОКРАТ. Афінянин (469-399днэ).С. зібрав навколо себе багаточисельн. учнів, велика частина, яка виявилася ворогами раб. демократії. Це а також виступи самого С. проти дем. ладу відновили проти нього народ. Він був притягнутий до суду й отруївся.

Сам С. нічого не писав. Про його навчання відомо за повідомленнями учнів: Ксилофонт, Платон, Аристофана а так само Аристотеля. Для С. характерна логічність мови, іронія, викриття плутаності понять своїх співрозмовників і майстерне розчленовування питання, составл. предмет обговорення. Виступав проти Софістіст.

Філ. по С. – навчання про тім як варто жити. С. виступає проти натур. філ., емпіричного вивчення природи, невисоко оцінює пізнавши знач. органів почуттів. Головна задача пізнання – пізн. самого себе. (самопізнання) Знання це виявлення загального для цілого ряду речей. Т. ч. знання є поняття про предмет і досягається за допомогою визначення поняття. Повинна ім. єдина загальна і вища мета, яка підкоряє усі приватні цілі і є безумовне вище благо.

В етиці С. ототожнює чеснота зі знанням. Ні людини, яка знаючи, що він може зробити щось краще, став би навпроти робити гірше. Дурна дія є незнання, а мудрість – зроблене знання.

Сократичні школи: мегарська, елідоеритрийська, кінічна, кіренська.

КІРЕНАЇКИ. благо люд. – це його насолодження. У цьому і зміст і ціль життя. Реально тільки сьогодення, коштовно тільки те, що ти одержуєш у наст. момент. Засновник цієї галузі Гедоніп – облагороджував ці принципи, вважаючи, що люд. повинно панувати над насолодами. Однак його послідовники на це наплювали. Федір атеїст: ” заради насолоди всі засоби гарні”. Гигезій: “насолода скороминуща, його важко одержати, воно не вічне, але якщо сенс життя в насол. яке так важко одержати, те чи варто жити?”

КІНІКИ. Діоген, Антисфен. Люд повинний звільнити себе від залежностей, прив’яз. до задоволень людини. Єдино реальні одиничні речі, загального не істот. Немає заг. норм і законів природи. Кожен сам по собі.

МЕГАРСЬКА: З’єднали Сокр. чеснота з Парменідовським буттям. Загальне й неділиме буття носить хар. загального блага. Все одиничне _ позбавляється статусу самостійної реальності. Тобто реально тільки загальне. Існ.. тільки необхідне, можливості немає.

7. Філософія Платона

(Федон, Софіст, Бенкет, Федр – на вибір) До кінця 5 ст. до н. е. основним типом древнєгр філ був матеріалізм.

Платон (427-347днэ). Афінянин, був супротивником аф демократії. Філ розвиток почався в школі Сократа. У містах ю. Італії і Сицилії він продовжив ознайомлення з філ елійців і піфагорійців. У 387м він повернувся в Афіни і заснував школу (академія).

Очевидно свою літ діяльн. почав з невеликих діалогів по питань етики. У зрілий період їм був написаний трактат Держава, потім діалоги Бенкет, Теетет, Федон. До пізніх праць належить діалог “Закони”. Ф. навчання П охоплює шир коло питань – про буття, світ і його походження, душі і пізнанні, суспільстві, роздягнув праці, вихованню в мистецтві.

Світ речей не є світ справді існ. ого: почуттів речі виник і гинуть, змінюються і рухаються, у них немає нічого щирого. Справжньою сутністю речей їхніми причинами є безтілесні не відчуття форми (ідеї або види), що осягаються розумом. По відн. до чувст. речей ідеї і причини і зразки і мети, кіт прагнуть речі, і поняття про загальну основу речей кожного класу.

Т. к. чувст речі минущі те вони повинні бути обумовлені не тільки буттям, але і небуттям. Це небуття є матерія. (обл. невпин. руху, виникнення і зміни) Матер. приймає на себе ідеї і перетв. їхній у безліч ч. речей, розділених простором.

Область ідей являє собою піраміду, на вершині кіт ідея блага. Вона обумовлює пізнаванність, існ. предметів, від неї вони получ свою сутність. Ідея блага явл не тільки верховною причиною буття, але і його метою (телеологія – навчання про доцільність) Ідеї вічні, низмінні, тотожні, не зав від умов простору і часу. Світ год речей – мир вічного виникн. і загибелі, рух і мінливості, у ньому усі властивості відносні, обмежені усл простору і часу.

Знання є пригадування. До свого вселення в оболочку душу перебувала на небі і споглядала там істинно існ. е. З’єднавшись з тілом душу забуває те, що знала, але в глибині ці знання залишаються. Сприйняття мат предметів нагадують душі позабуті їй знання.

Ідеї пізнаються шляхом інтуїції, незалежної від чувст сприйняття, почуттів речі відбивають лише в думках, кіт не дають справжнього знання. Середину між мн і справжнім знанням займають математ знання. Вони мають щось родинне чувст речам і ідеям.

Буття – тотожних і незмінне, однак у діалогах Софіст і Парменид П. прих до висновку, що вищі пологи існ. ого – Буття, рух., спокій, тотожність і зміну – можуть мислиться тільки таким способом, що кожний з них і є і не є, і праве самому собі і не дорівнює., і тотожний собі і переходить в інше. Так буття оскільки воно розгл. саме по собі – єдине, вічно, тотожно, незмінно, нерухомо, але воно ж оскільки воно розгл. по відн. до іншому, містить у собі розходження, мінливо, рухливо. Тому буття містить у собі протиріччя: воно єдино і множинне, вічно і минуще, незмінно і мінливо.

Протиріччя тут необх. умова для спонуканню душі до мислення. Мистецтво спонукати до міркування за допомогою виявлення протиріч, що таяться в повсякденних думках, є, по П., мистецтво діалектики.

У космогонічному вченні затверджує, що останніми ел-тами всіх речей явл неподільні трикутники або геометричне безтілесні атоми.

Люд душу незалежна від тіла і безсмертна. Душа складається з 3 частин: розумної, кіт створюється самим творцем, афективної і що жадає, кіт створюються нижчими богами. Перемога розумної частини над пристрастями і прагненнями мож при відп вихованні. Т. к. люди не можуть особистими зусиллями прибл до досконалості те необхідні держава і закони. Держава засновано на поділі праці між розрядами вільн. громадян.

В вч. про розподіл громадян на розряди П керується своєї класиф. частин душі. Раз частини повинний відпов. розряд правителів-філософів, афектної – воїнів, жаданої – ремісників. Кожен розряд повинний бути обмежений викон. своїх обов’язків і утрим. від втруч. у справи інших.

Приватна власність і родина – підривають умови суспільства. Тому П розробив план гуртожитку, заснованого на усуненні для править і воїнів – особистої власності, а також навчання про спільність дружин і держ. вихованні дітей.

БЕНКЕТ. Федр: Ерот – найдавніший бог., першоджерело найбільших благ. Любов повинна учити цуратися ганебного та прагнути до прекрасного. Невартий учинок… сором перед коханим. Військо або гос-во з закоханих. Якщо Гомер говорить, що некіт героям відвагу вселяє бог, то її вселяє Ерот. Люблячі готові вмерти друг за друга (Алкестида зважилася вмерти за свого чоловіка) Боги теж високо цін. відданість і самовіддан. у любові.

Павсаній: Еротів 2 – небесний і вульгарний. Будь-яка справа саме по собі не буває прип. або потворним, а дивлячись по тому як воно робиться. Той ерот прекрасний, кіт спонукує прекрасно любити. Вульгарний ерот: це та любов кіт люблять люди пересічні – люблять жінок більше чим юнаків і більше тіло, чим душу.

Піднебіння ерот – одержимі цим еротом звертаються до юнаків, віддаючи перевагу тому, що сильніше від природи і наділено великим розумом. Тому що будь-яка справа мб і прип. і потворним, то піднебіння любов виникає, коли шанувальник вважає справедливим надавати юнаку, що уступив, будь-які послуги, а юнак вважає справ ні в чому не відмовляти люд, що робить його мудрим і добрим., розумним і доблесним.

Ериксимах (лікар): Двоїстий ерот укладений у самій природі тіла (хворий початок і здорове) догоджати початкові гарному – добре, погано. Гармонія Лікування, музика, погода, землеробство.

Аристофан: Люди не знають найбільшої сили ерота, інакше йому б спорудили храми. Дещо про люд природі. Було 3 статі. Один з’єднував і чоловічий і жіночий початок. Люди були розсічені навпіл богами. З цього часу властиво людям любовний потяг, що з’єднуючи половини, намагається зробити з 2 одне і тем самим зцілити люд. природу. Любов це спрага цілісності і прагнення до неї.

Агафон. Хоче величати самого Ерота, а не його дарунки як робили колишні оратори. Ерот наймолодший, тому що він обходить старість і нерозлучний з молодими. Він ніжний. Гомер – ніжні стопи в неї: не стосується ними Пороху земного; вона по главах людським ходить. (про богиню Ата) Він гнучкий. Справедливий, ніколи не кривдить ні богів ні людей. Розсудливий. Хоробрий і т. д.

Сократ: Ерот – це любов до кого-небудь. Любов жадає до свого предмета. Жадає, коли не володіє (спірне питання). Прагнення викликає те, чого бракує. Якщо здорова людина хоче бути здоровим, то він хоче бути здоровим у майбутньому. А це означає любити те, чого ще ні, якщо хочеш зберегти на майбутнє те, що маєш тепер. Ерот – любов до краси. Значить він не має краси і має потребу в ній.

Мова, почута від афінянки. Між мудрістю і неуцтвом є щось середнє. Вірне, але не підкріпл. доводами представлення – не тут знання. Якщо немає пояснення, яке ж це знання. (але і не неуцтво) Ерот отже по середині між крайностями. Ерот не бог, тому що обділено красою. Він не смертний і не безсмертний. – він демон, посередник між людьми і богами. Він заповнює проміж між ними і зв’язує світ внутрішнім зв’язком.

Ерот – філософ тому що він любить прекрасне, а мудрість прекрасна. Філософ займає проміж положення між мудрецем і невігласом.

Усі люблять благо і хочуть бути щасливими, але ми говоримо не про усіх, що вони люблять. Ми беремо тільки один різновид любові і закріплюємо за нею загальне поняття, а ін різновиду іменуємо інакше.

Любов – це любов до вічного володіння благом. Щоб прагнення до блага можна було назвати любов’ю необхідно родити в прекрасному як тілесно так і духовно. Народження – це частка безсмертя і вічності, кіт відпущений смертній істоті. Любов це і прагнення до безсмертя.

Смертна природа може стати безсмертної тільки дітородінням, залишаючи щораз нове замість старого. Людина від народження до старості вважається одною особою, але він ніколи не буває тим самим. Усе смертне зберігається застаріваючи й ідучи, але в той же час залишаючи свою нову подобу.

Доблесть – заради безсмертної слави.

Вищі таїнства любові. Спочатку людина повинна полюбити прекрасне тіло і родити про нього прекрасні думки. Потім він стане любити всі прип. тіла, а до одному охолоне тому що рахує таку любов дрібної. Після цього він почне цінувати красу душі вище чим кр тіла. осягне красу справ і звичаїв. Від. справ він повинний перейти до наук, щоб побачити їхню красу і прагнучи до краси уже у всьому її різноманітті не бути рабом привабливості когось або чогось, а повернути до відкритого моря краси і споглядаючи його в неухильному прагненні до мудрості, рясно народжувати чудові мови і думки., поки він не побачить тієї єдиної науки, кіт стосується краси.

КРАСА: Той хто пройде весь шлях побачить наприкінці цього шляху щось дивно прекрасне, щось, по-перше вічне, тобто не знаючого ні народження ні смерті, ні росту, ні збідніння, по-друге не в чомусь прекрасне, а в чомусь потворне. Краса стане перед ним сама по собі, через себе саме, завжди однакова, всі інші різновиди прекрасного причетні до неї таким чином, що вони виникають і гинуть, а її не стає більше або менше. Він побачить її чистої, без домішок, без перекручувань, не обтяжену люд плоттю. Це божественна краса.

Люд., що побачила цю красу зуміє родити не ознаки досконалості, а зовсім щире, тому що осягає він істину, а не примара.

8. Філософія Аристотеля

Народився у Фракійскому місті Стагир, навчався в платонівської академії. (384-322 до н. е.). Після смерті Платона проживав в Атарнеї (острів Лесбос) а потім при дворі македонського царя Пилипа як вихователя його сина – Олександра. У 335 році повернувся в Афіни, де заснував школу – гімнасії (Ликей).

До нас дійшли не всі тексти А. Багато не явл. текстами самого А. Наприклад “Метафізика” очевидно представляє складені слухачами зводи різних за часом курсів А. Дуже важливі для розум.. А. його твори: “Про душ”, “Фізика”, “категорії”. Ф. А. охоплює питання логіки, психології теорії пізнання, Навчання про буття, космологію, фізики, зоології, політ. економії, політики, етики, педагогіки, риторики, естетики. Він обговорює і критикує окремі положення П., атомістів, піфагорійців, ранніх матеріалістів. Ці крит. уведення представляють б. цінність.

Критика П. теорії “ідей”, Логіка. Навчання А. – об’єктивний ідеалізм. Воно склалося в рез. критики вчений. П. про ідеї. Ця теор. (про ідеї) несостоят. з ряду причин:

1. Ідеї П суть прості копії, або двійники, почуттєвих речей і не відрізняються від них по своєму змісті.

2. Тому що П. відокремив світ ідей від світу речей, то ідеї нічого не можуть дати існуванню речей. І хоча П. затверджують, начебто речі причетні до ідей, ця їхня причетність просто метафора. Навчання П не може пояснити відн. ідей до речей ще і тому, що П. заперечує здатність ідей бути безпосеред. сутностями речей.

3. Затверджуючи, начебто ідеї відносяться до ін. ідей, як загальне до частки П. впадає в протиріччя. При такому розумінні кожна ідея є одночасно і сутність, тому що будучи загальної, вона присутня в менш загальної, і несутність, тому що сама вона у свою чергу причетна до більш загальної ідеї, що коштує над нею, яка і буде її сутністю.

4. П. навчання про ім. ідей незалежних по відн. до речей почуттів світу приводить до безглуздого висновку: тому що між ідеями і речами є подібність і тому що по П., для всього подібного повинна існ. едея, те крім ідеї, напирклад люд. і крім відповідн. їй речей, повинна існ. ідея того подібного, що існ. між ними. Далі для цієї нової ідеї люд і для них під нею першої ідеї і її речей повинна існ. ще одна – третя – ідея…

5. Відокремивши ідеї у світ вічних сутностей, відмінний від мінливого чувств. світу, П. позбавив себе можл. пояснити факти народження, загибелі і руху.

По А. кожна єдин. річ є єдність матерії і форми. Форма нематеріальна, але вона не є і потойбічна сутність. Так мідна куля є єдність речовини – міді – і форми – шаровидності, яка додана міді майстром, але в реально ім. кулі вона складає одне з речовиною.

Протилеж. матерії і форми не безумовна. Мідь є матерія стосовно кулі, але вона ж і форма по віднош. до фіз. елементів, з’єднанням кіт., по А. є мідь. Мідь позбавлена форму тому що ще не явл. кулею й у той же час вона є можливість форми. Форма є дійсність того можливістю чого явл. матерія. Згідно. у межах світу чувств. речей можливий послідов. перехід від матерії до співвідносній їй формі і навпаки. Категорії ці таким чином стають текучими.

Кожна форма може розгл. і як матерія для якої повинна існ. відповідн. їй вища форма. Наприклад якщо цегла, явл. формою глини, розгл. як матерію, то формою цієї мат. буде будинок. Однак так ми піднімаємося до форми, яку уже не можна розгл. як матерію. Такою граничною формою явл. першодвигун або бог. – ідеалізм. Але взагалі по А. почуттєво-сприйн. речі є єдність матерії і форми.

Теорія пізнання. Вихідна точка – існ. незалежно від суб’єкта об’єктивної дійсності. Ощущ. люд. є відображеннями, копіями предметів вн. світу. Т. ч. джерелом пізнання явл. почуттів досвід, а ощущ. припускає незалежний від свідомості предмет сприйняття. І хоча він думає, що в розумі немає нічого, що е було б раніш в ощущ., твердження це він не розповсюджує на останні аксіоми науки, кіт на його думку не можуть бути виведені з вищих стосовно них положень і які повинні бути визнані умоглядними, а не досвідченими передумовами знань.

Логіка по А. – наука про доказ, а також про форми мислення, необх. для пізнання. Зв’язку думок явл. по А. відображеннями об’єкт. існ. зв’язків. А. розгл. лог. будівля суджень, питання про терміни, про визначення будівлі і про прав умовиводів і ст. У центрі всіх цих досл. лежить теорія умови водів. У відпов. зі специфікою античного знання, обмеж. прямим спостереженням і побудовою умозрит. гіпотез, А. головне знач. додає достовірним і необхідним висновкам, а не висновкам імовірності і можливості. Тому він на перший план висуває рух думки від загального до частки (дедукція) а на індукцію звертає мало уваги.

Космологія і фізика. Космологія – геоцентрична. Земля – куля. Джерело руху – бог (першодвигун).

Фізика. Одним з найважливіших принципів явл. навчання про доцільно у природі. Цей принцип розпов. на все буття і навіть на бога. Ця доцільність є внутрішньою і несвідомою доцільн. природи. Приклади доцільно бачив у росту організмів.

Суспільно політ. теорії А. Наукове споглядання є вища доблесть, найбільше доверш. вид блаженства. Спостереж. діяльність розуму ім. заради себе самої, не прагне ні до якої зовнішньої мети і закл. у собі їй одна властива насолода. Найкращий із усіх класів – землеробський., однак вони в силу свого способу життя і територ. розпорошеності не можуть активно втручатися у пит. керування, Цією справою повинні заїм середньо забезпеч. класи суспільства.

А розрізняє 3 хор. і 3 погані форми керування державою. Гарними він вважає форми, при як. виключена можливість корисливого використання влади, а сама влада служить суспільству в цілому – такі монархія, аристократія і полиття (влада середнього класу, заснов. на змішанні олігархії і демократії). Погані або звироднілі форми – це тиранія, олігархія і крайня демократія.

9. Особливості середньовічної філософії

Виникло феод. суспільство (кріпосне право). Знач. роль грало духівництво. Монастирі минулого і фортецями і центрами землеробства й осередками освіти і культури. Церква стала охоронницею писемності й освіченості в Європі. Раннє середньовіччя характер. становленням христ. догматики в умов. формування евр. гоуд. у р-те падіння Римської імперії. В умовах твердого диктату церкви і держ. влади ф. була оголошена служницею богослов’я, яка повинна була використовувати свій раціон. апарат для підтвердження догматів християнства. Ця філ. одержала назву “схоластики”. (спиралася на форм. логікові Аристотеля) Ще в 5 ст. (християнство вже держ. релігія в Греції і Римі) було сильне вплив філ. неоплатонізму, ворожого християнству. (Нехрист. ф. школи були закриті по декреті імп. Юстіана в 529р) При цьому одні хр. ідеологи схилялися до заперечення, інші до використання навчань ф. ідеалістів стародавності. Так виникла літ-ра апологетів (захисників) християнства, а за нею вин. патристика – твори батьків церкви, письм., що заклала основи ф. християнства.

З 2 ст. гр. апологети зверт. до імператорів, що переслідували хр. Вони прагнули довести, що хр. піднімає такі питання, які ставила і попередня гр. філ., але дає більш доверш. їхній дозвіл. Видний апологет – Тертуліан (з Карфагена, 2 ст.) – ім. непримиренна розбіжність між релігією, бож. одкровенням, свящ. писанням і люд. мудрістю. Не створивши ф. систем ап. однак намітили коло питань, які стали основними для хр. ф. (про бога, про утвір світу, про прир. люд. і його цілях).

Найбільше впливовий з батьків церкви – це Августин (354 – 430, род. у Тагесті – африк. Нумідія) Доводив, що бог явл. вищим буттям, Бог створив світ з нічого по своїй добрій волі, а не по необхідності. Світ є безперерв. сходи істот, що йде до творця. Особливе місце займає люд., кіт з’єднує прир. мат тіла і володіє розумн. душа і своб. волі. Душу нематер, безсмертна. Суб’єктивно люд. діє вільно, але насправді усе, що він спраст., робить через нього бог.

Схоластика. гол. напрямок у розв ф. среднест. Вона давши в школах і університетах. 3 періоди:

1. рання схол. (9-12в) 2. період хрелости (13в) 3. занепад (14-15в) Центр. питання – про відношення знання до віри. Вважалося, що істина вже дана в бібл. текстах і необхідно правильно витлумачити їх. Т. як б. тексти відрізнялися алегоричним хар., те для їхнього тлумачення вимагало витонченої логіки.

Одним з важливих ф. питань, було питання про відношення загального до одиничного. Суперечка по цьому пост. відомий як суперечка про універсаліях, тобто про прир. загальних пологів і понять. Існ. 2 основні рішення цього питання.

1. загальні пологи (унив) ім. реально, незалежно від люд. – реалізм. (Іоанн Худоба Еріугена, Хома Аквінський) 3 види ім. універсалій: (троякість існування)”до речей” у бож. розумі, “у самих речах” як їхня сутність або форми і “після речей” – у люд. розумі як р-т абстракції. – помірний реалізм (існ. і крайній реал. – загальне ім. тільки поза речей – Ансельм).П. Абеляр – ім. тільки єдин. речі. Але вони можуть бути подібні між собою, на цьому сх. і основ. можливість універсалій. Коли ми затверджуємо щось по віднош. до багатьох речей, наше ствердж. відноситься не до вещ., а до слова (це номіналізм). Але поряд з цим він передбач. реальність загальних понять у розумі бога. Це зразки по кіт бог діє речі.

2. Універсалії не ім. реально, незав від люд. Вони суть тільки імена. (Росцелин). Існ.. тільки індивідуальне і тільки воно може бути предм. пізнання. – номіналізм. Представник Вільям Оккам. Задача знання – збагнення частки, одиничного. Загальне ім. тільки в розумі люд. У самих речах немає ні загального ні одиничного. І те й ін. властиво тільки нашому способові разгляду однієї і тієї ж речі. Для пояснення переходу думки до загального О. уводить поняття інтенції, тобто про спрямованість думки, про лог. і псих. акти або знаки. Усі загальні поняття – це знаки, що логічно позначають багато об’єктів.

Головні представники схол. Альберт Больштедський, Хома Аквінський, Дунс Худоба і Раймунд Луллій.

А. Б. – 13ст. Проводив досл. у науках про прир., захищ. ф. проти богослов’я. У питаннях про універс. – помірний реаліст (дист. п.1) Відношення між вірою і розумом – деякі догмати незбагненні для розуму, наприклад про 3 особах бога.

Ф. А. (1225-1274). Осн. ціль відпрацьовування основних догматів хр. віровчення у формах здорового глузду. Спираючи на пізнього Арист. канонізував хр. розум. співвідношення ідеального і матер. як співідн. споконвічного принципу форми з невстановл. принципом матерії. (слабішим видом буття). Злиття першопринципів форми і матер. народжує світ індист. явищ. Душу люд. к-сть формообраз принцип, однак своє повне індист. утілення вона одержує тільки при з’єдн. з тілом.

Так був дозволений один із самих гострих питань хр схол. Схол повинна була витлумачувати своє віднош. до матерії тому що Ісус Христос був виявлений у виді людст., т. е об’єднав у собі бож. (ідеал) і люд. (матер) природу. Цей факт не давав можливості трактувати мат. як ніщо (чого вимагав догмат про утвір світу з нічого). Тому кваліф матерії Ф. А. з пом. цілої системи витончених роздумів у якості “слабішого виду буття” була сприйнята церквою як вихід з тупика.

Важл значення мало навчання про розходження сутності й існування. Вони збігаються тільки в богу. Існування вище сутності, відноситься до неї як дійсність до можливості.

В ім. бога. Кожне явище має причину. Піднімаючи по сходам причин ми приходимо до необхідності ім. бога – верховної причини.

10. Вчення Ф. Бекона про пізнання і науку

(НОВИЙ. ОРГАНОН) Першим ф., що свідомо поставили перед собою задачу розробки наукового методу на основі мат. розуміння природи, був Ф. Бекон (1561 – 1626). Природознавство – щира наука, а фізика, опир. на почуттів досвід – найважливіша частина природознавства. Почуття непогрішні і є джерело всякого знання. Наука є досвідчена наука і складається в застосуванні раціон. методу до почуттєвих даних. Індукція, аналіз, порівняння, спостереження, експеримент суть головні умови рац. методу. Головна праця – “Новий Органон”. У цьому творі Б. свідомо протиставляє своє розуміння науки і її методу тому розумінню, на якому заснований “Органон” Аристотеля.

Б. розрізняє 2 види досвідів:

1. “плодоносні” – ціль – приношення безпосередн. користі людині 2. “світлоносні” – ціль не безпосередн. користь, а пізнання законів і властивостей речей. Передумова перетв. науки – критика всієї існ. схол. і сумнів в істинності усього, що дотепер здавалося істиною. Однак сумнів лише засіб перебування дороги до істини. Невірогідність відомого досі знання обумовлена ненадійністю умоглядного методу умовиводів і доказу. Першою умовою реф. науки явл. удосконалення методів узагальнення – індукції. Наступним кроком повинне бути очищення розуму від оман. Б. розрізняє 4 види таких забл. або ідолів – роду, печери, ринку, театру.

Ідоли роду – преп, обум. природою людини. Люд судить про прир по аналогії з власними властивостями. Звідси виникло телеологічне представлення про природу, помилки, що виникають з недосконалості люд почуттів, під впливом різних бажань, потягів.

Печери – помилки, вин. внаслідок суб’єкт переваг, симпатій, антипатій учених: одні більше бачать розходжень між предметами, ін. – їхньої подібності. Одні схильні вірити в непогріш. авторитет стародавності, ін, навпаки, віддають перевагу тільки новому.

Ринку – преп, виник внаслідок спілкування між людьми за допомогою слів. Але в багатьох сл. значення слів були встановлені не на основі пізнання сутності предмета, а на основі рад. випад. враження від цього предмета.

Театру – преп, породжувані некритично засвоєними помилковими думками. ідоли. т. не вроджені нашому розумові? вони виникають внаслідок підпорядкування розуму помил. думкам.

Знання видів перешкод дозволяє уникнути помилок. Однак це знання лише негативна сторона зад. створення наукового методу. необх. також полож. навчання про метод дослідження. В історії науки чітко виступають 2 шляхи або методу дослідж.: догматичний і емпіричний. Догм метод почин. із загальних умозр положень і прагне вивести з них усі окремі випадки. Догматик схожий на павука, кіт із самого себе тче павутину.

Уч, наступному емпір методові схожий на мураху, кіт безладно тягне усе, що ні потрапиться йому на шляху. Щирий метод складається в розумової переробці матеріалів, кіт доставляє досвід. (бджола) Дотепер відкриття робилися випадково. Їх було б більше, якби дослідж. були збройні правий методом. Метод – це шлях, головний засіб досл. До нього відносяться знаряддя, довершена здатність нашого сприйняття, і знаряддя, довершуючи саму люд. думку. Науку розширює не пасивне споглядання, а експеримент, т. е активний іспит природи.

Головна умова прогресу знання – удосконалювання здатності умовиводу, найважливішою формою якої є правильна індукція. До Б. філ, що писали про індукції звертали увагу на ті випадки, кіт підтверджують доказувані або узаг. ними положення. Б. підкреслив значення тих випадків, які спростовують узагальнення, суперечать йому. Це так назив. негативні інстанції.

11. Рене Декарт – основоположник раціоналізму (мисл. про метод)

Народився в 1596 м у Фр. у родині дворянина. Служив в армії. Багато подорожував. Довгі роки жив у Нідерландах, де займався науковою діяльністю. У 1649р. переселився в Стокгольм, де і вмер у 1650р.

Осн. риса ф. світогляду – дуалізм. Д. допускає 2 незалежних друг від ін. першооснови: мислячу субстанцію і матеріальну “протяжну субстанцію”. У границях його фізики матерія являє собою єдин. субстанцію, єдину підставу буття і пізнання. У той же час у психології, теорії пізнання, у навчанні про буття Д. – ідеаліст. У теор пізн. Д. повідомляє самою достовірною істиною істину про ім. свідомість, мислення: “Я мислю отже Я існую”. В уч. про буття він не тільки визнає існ. духовної субстанції, але і затверджує, що над ними обома як вищу субстанцію перебуває бог.

Декарт – видатний учений. Він творець аналіт. геометри, запровадив метод координат, володів поняттям про функції. Від Декіст. бере початок сист алгебраїчних позначень. У мех. Д. указав на відносність руху і спокою, сформулював з-н дії і протидії, а також з-н збереження повного кільк. рух. при ударі двох непружних тел.

Д. ототожнював матерію з протягом, або простором, вважаючи, що чувств. сприймані якості предметів самі по собі, т. е об’єктивно не існ. Висновки з цього: світова матерія (=простір) безмежна, однорідна, не має порожнеч і нескінченно ділена. Зводить уся якісна розмаїтість прир. явищ до:

1. матерії, тожд. із простором і 2. до її руху. Д ст. виникає в р-те поштовху. першон. поштовх дав бог.

Проблема методу. Д. шукає безумовно достовірна вихідна теза для всього знання і метод, за допомогою якого можна, спираючи на цю тезу, побудувати настільки ж достовірний будинок науки. За висх пункт він приймає сумнів у загальноприйнятому знанні (тому що такої тези він не знах у схоластику). Цей сумнів є тільки прийом. Можна сумніватися у всьому, однак сам сумнів у всякому разі існує. Сумнів є один з актів мислення. Я сумніваюся, оскільки я мислю. Якщо т. про сумніви – достов. факт, то воно ім. лише оскільки існ. мислення, лише поск я сам існ. у якості мислячих. (Я мислю значить я існ.) Це положення і є шукана достовірна опора знання. Цей висновок не тр. логічного док-ва, він є р-т інтуїції розуму.

Ясність і виразність мислення Д помилково повідомляє необх. і достатніми ознаками всякого достовірного знання. Критерій істинності знання т. про не в практиці, а в людст. свідомості.

Ідеалізм Д. збільшився релігійними передумови його системи. У силу цього для док. реального ім. світу необхідно док. ім. бога. У числі інших ідей у розумі існ. ідея бога. Як поняття про ім. усе зроблений, ідея бога має більшу реальність чим усі ін. ідеї. У причині повинне бути принаймні стільки ж реальності скільки неї нах. у наслідку. Т. як ми існ. і тому що ми суть наслідку першопричини, те існ. і сама першопричина тобто бог. Але якщо всесоверш. бог існ., те цим виключається можливість, щоб він нас обманював. Цим обумовлена сама можливість пізнання.

Можл. істини обумовлена ім. уроджених ідей або істин (нахилу розуму до відомих аксіом і положень) до якої він відносить насамперед мат. аксіоми.

У пізнанні головну роль грає розум – раціоналізм. Д. думав, що джерелом вірогідності знання може бути тільки сам розум.

У проц. пізнання виключ. місце відвів дедукції. Вихідні положення – аксіоми. У лог ланцюга дедукції, след. за аксіомами, кожне слід ланка достовірна. Однак для ясного і виразного представлення всього ланцюга потрібна сила пам’яті. Тому безпосередн. очевидні вихідні положення, або інтуїції, мають перевага порівняно з розсудж. дедукції.

Озбр. інтуїцією і дедукцією розум може досягти достовірного знання у випадку якщо буде збройний методом. Метод Д. складається з 4 вимог:

1. допускати в як. щирі тільки такі положення, яке є розумово ясним і чітким, не можуть викликати ніяких сумнівів в істинності;

2. розчленовувати кожну складну пробл. на складові її частки пробл;

3. методично переходити від відомого і доведеного до невід. і недодо.;

4. не допускати ніяких пропусків в ог. ланках дослідження.

12. Проблема субстанції в навчаннях Спінози і Лейбніца

Бенедикт Спіноза. (матеріаліст) – (1632 – 1677). Народився в Амстердамі в єврейській родині. Знайомство С. з ідеями Декіст. привело до розриву з іудаїзмом. С. був відлучений від громади і змушений був поживати в середовищі сектантів і добувати свій хліб шліфуванням лінз для телескопів. Умер від туберкульозу.

Основна мета філ. – завоювання панування над зовнішньою природою і соверш. людст. природи. Розвиваючи ці ідеї попередників він доповнив їхнім навчанням про волю.

С. учив, що існ. лише одна субстанція – природа, кіт є причиною самої себе. Прир. є з однієї сторони природою що діє, а з ін. – природою створеної. Як природа субстанція, що діє вона є, або, що теж саме – бог. Ототожнюючи прир і бога, С. заперечує ім. надприродного істоти, розчиняє бога в природі і тим самим обгрунтовує матеріаліст. розуміння природи.

Обгрунтовує важливе розходження між сутністю й існуванням. В одиничних, минущих речах існ. не совп. з істот., але у вічній і нескінченній субстанції із сутності з необхідністю випливає її існування. Тому буття бога (або субст) може бути доведено, т. е існування бога м. б. виведено з поняття про сутності бога (природи). Буття субст. одночасно і необхідно і вільно тому що не ім. ніякої причини, яка спонукувала б субст до дії, крім її власної сутності. Одинична річ не випливає із субст як зі своєї ближ. причини. Вона може випливати тільки з ін. кінцевої речі. Тому всяка єд. річ не має волю.

Від субст. варто відрізняти світ кон. речей, або совок. модусів. Модус це те, що ім. не саме по собі, а в іншому. Субст – єдина, її сутність виключає всяка безліч. Модусів же нескінченна безліч. Вони відносяться до субст як незліченні крапки, що лежать на прямій відносяться до самої прямої.

Прир. існ.. сама по собі, незалежно від розуму і поза розумом. Нескінченний розум міг би осягати беск субст. у всіх її видах і аспектах. Але наш розум не нескінченний. Тому він осягає ім. субстанції як нескінченну лише в 2 аспектах: як протяг і як мислення. (атрибути субстанції).

Люд як предмет пізнання, не составл ніякого виключення. Люд. є істота, яка модусові протяжіння – тілу, відп. модус мислення – душу. У будь-якому випадку людини – частина природи.

Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646 – 1716) Закінчив Лейпцігський університет як юрист. Працював придворним історіографом і дипломатом.

Намагався з’єднати теорію з практикою. Відкрив незалежно від Ньютона диффер. і інтегр. обчислення, винайшов рахункову машину (могла навіть корені обчислювати). Винаходив і будував млина Насоси. Питання техніки і технології він ставив у зв’язок із принцип питаннями науки.

Розвиває навчання про буття у формі навчання про субстанцію. Декарт звів матеріальність до протягу. Л. думав, що з протягу можуть бути виведені лише геометр, але не фіз властивості тіл: їхній рух, дія, опір… Тому необхідно припускати в субст такі властивості, з кіт могли б бути виведені основні фіз хар-ки тел.

Те, що речі володіють власн. дією приводить Л. до висновку, що речі в сутності сили. Будь-яка річ – субстанція, следов. число субст. нескінченно. Кожна субст. або сила є одиниця буття або монад. Монад – духовна одиниця буття, духовний атом.

Число є зовнішнім вираженням духовної сутності монади, вир її пасивності, обмеженості. Однак пасивність – похідний момент монади. Первинні якості кіт – самостійність, самодіяльність. Дякуючи мон. матерія обл. здатністю вічного саморуху.

Кожна мон одночасно – форма і матерія, тому що кожне мат тіло володіє опед формою. Форма – нематеріальна і представляє доцільно діючу силу, а тіло – це механ. сила. Тому прир. не можна пояснювати тільки з-нами механіки, необхідно ввести поняття про меті. Монад є відразу і підстава усіх своїх дій і їх ціль.

Як субстанції монади незалежний друг від друга. Між ними немає фіз взаємодії. Однак, будучи незалежні, мон. не ізольовані: у кожної монади відбиває весь світовий лад, уся совок. монад. Тому Л. назив м. “живим дзеркалом” всесвіту.

Т. к. дії м. – це тілесні акти, то вони підкоряються природі тіла і вимагають мех. пояснення, тобто поясн. через “діючі причини”. А тому що дії ці є дії що розвивається монади, те вони підкоряються природі душі, вимагають поясн. за допомогою доцільності, т. е “кінцеві” (цільові) причини.

Поняття розвитку в Л. дуже широко. У природі усі нах. у розвитку. Розвиток є лише зміна першонач. форм шляхом нескінченно малих змін (немає ні походження ні знищення). Заперечує возм стрибків або розривів безперервності в розвитку.

Рушійна сила розвитку. У мон. відбувається безперервн. зміна, що випливає з неї внутр. принципу. Безкін розмаїтість моментів, що розкриваються в розвитку монади, таїться в ній не матеріально, а лише ідеально, тобто як представлення.

Тобто сила, леж. в основі розвитку всіх монад є сила представлення – перцепції. Представлення не ототожнюється зі свідомістю. Свідомість властива лише істоті, наділеному спос. самосвідомості – аперцепци – людині.

Т. к. здатність представл. властива всім мон, Л. робить висновок про те, що прир. одушевлена. Мон. Л. не тільки подоба атома, але і подоба мікроорганізму – це “стиснутий всесвіт”.

У теор розвитку Л дає схему переходу неорг. світу в органічний. Мон представляють різн. ступіні розвитку, обумовлені різн. у здатності представлення. На нижчій ступіні коштують мон, що володіють темним представленням (не відрізняє представляється ні від себе, ні від всього інші). Потім мон з неясним представленням (відрізняють від всього іншого, але не від себе). Вищ. ступінь – виразне представлення.

Центр поняття теорії Л. – поняття про “малі пецепції”, тобто про безкін малих різностях між ступінями розвивши свідомості. Звідси Л. виводить, що всяке сьогодення сост мон. завжди:

1. чревате майбутнє і 2. обтяжено всім її минулим. Буд. мон. укладено тільки в ній самої, і розвиток може складатися тільки в последост. розгортанні неї нач. стану.

13. Філософські погляди Дж. Беркли и Д. Юма

Англія, кінець 17 нач 18 ст. Йде процес становлення бурж суспільства в зап Європі. Поширюються ідеї просвященія. У центрі пит. філ. просвященія стояло питання про віднош. знання до віри, про віднош. нового природничонаукового світогляду до надприрод. подій, про кіт говорило свящ писання. Історія англійського просвященія виявилася в знач. мірі історією розвитку релігійного вільнодумства, а ідейною формою цього вільнодумства став деїзм.

Деїзмом назив погляд на релігію як на віру, кіт обмежується лише визнанням бога як першопричину, первотолчка, відмовляючись від усіх ост релігії, КІТ. РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК СУПЕРЕЧНОМУ РОЗУМОВІ.

В філ. відношенні деїсти коливалися між непослідов. матеріалізмом і ідеалізмом.

Джон Толанд. Відкидає нерухомість Спінозівської субстанції. Світ як ціле вічне, але постійно змінюється. Життя і рух характеризують не тільки окремі речі, але і субстанцію. “рух є істотне властивість матерії, настільки ж невіддільне від її природи, як невіддільні від неї непроникність і протяг.” Матерія лежить в основі мислення.

Деїзм і релігійне вільнодумство представляли серйозну небезпеку для ідеології феод. суспільства. Саме в цей час починає працювати ідейний борець проти просвященія Дж. Беркли. Джорж Беркли (1684 – 1753) – суб’єктивний ідеалізм. Народився в Ірландії, дворянин. Закінчив Дублінський університет. З 1734 по 1752 м Б. був єпископом.

Б. відкидає матеріаліст. вихідний пункт ф. Локка і повідомляє відчуття єдиної сприйманої люд. реальністю. Локк прагнув з’ясувати метод, за допомогою якого ми приходимо до ідей про матерію і простір. Цей метод є по Л. – абстракція. Б. намагається всіма доступний довес способами, що розум люд. не здатний до утворення опис. Л абстракції. Загальна абстр ідея протягу, або простору неможлива. Вона абсурдна і внутрішньо суперечлива. Те ж саме і з абстр. матерії. Доказу цього Б присвятив “Трактат про початки люд. знання”, “Три розмови між Гіласом і Філонусом”, де він не ховає, що його головна мета – боротьба проти матеріалізму і всіх його проявів у науці.

По Б., в основі поняття про мат. (і про простір) лежить допущення, начебто ми можемо відволікаючи від часток властивостей речей, сприйманих за допомогою відчуттів, утворювати відвернену ідею про загальний для них вещ. субстраті. Але це неможливо. У нас немає чувст. сприйняття матерії як такий. Ми сприймаємо лише окремі речі і кожне з цих сприйнять є сума окремих відчуттів або “ідей”. “ми бачимо окремі кольори, а не окрашену матерію”…

Не може бути і загальної ідеї про матерію і простір. Слово стає загальним не тому, що воно є знак загальної ідеї, а тому, що воно здатне бути знаком багатьох приватних ідей. Розум люд. може утворювати загальну ідею про речі, але не загальну відстор. ідею. Відстор. ідея мат не може додати до властивостім речей жодного властивості понад тих, які відкриваються в них у відчутті.

Навчання це – суб’єкт. ідеалізм. Визнається ім. лише людст. свідомості, у як. Б. розрізняє ідеї і душі. Ідеї – це сприймані нами суб’єкт якості. Душі – сприймаючі, діяльні нематеріальні суб’єкти дух. діяльності.

Ідеї – пасивні; це лише стану. Душі ж активні. Б. намагається довести, що речі виникають завдяки сприйняттю і зникають, коли припиняється сприйняття.

Б. плутається уникнути соліпсизму, тобто висновку про те, що ім. лише один сприймаючий суб’єкт. Він затверджує, що суб’єкт ім. у світі не один. Річ, що перестала сприймати один суб’єкт може бути сприйнята іншими. Але навіть якби всі суб’єкти зникли, речі не перетворилися б у ніщо. Вони продовжили б ім. як сума ідей у розумі Бога. Бог не може зникнути. Тому не мож зникнути і весь створ. їм світ. Бог вкладає у свідомість окремих суб’єктів зміст відчуттів. – Це вже крок по напр. до об’єкт ідеалізмові.

Давид Юм (1711 – 1776) Син небагатого Шотландського поміщика. Юм – скептик, агностик. Закінчив Единбургський університет. Після поїздки у Фр. видав “Трактат про люд. природу”, “Досвіди моральні і політичні”. У 1963 Юм знову у Фр. Він був знаком із Фр. просвітителями (Деламбер, Гельвецій, Дідро. .) Задача знання бути керівництвом для практ. орієнтації. При цьому єдин. предметом достов знання вважає об’єкти математики. Усі ін. об’єкти досліджень стосуються тільки фактів, кіт не можуть бути доведені логічно, а виводяться виключ. з досвіду.

Досвід однак розуміється ідеалістично. Дійсність – потік вражень. Причини, породж. ці враження – непізнавані. Ми не можемо навіть знати ім. чи весняний світ. Існ. враження наших почуттів (ощущ) і впечатл. внутрішніх діяльностей душі (рефлексії) Від цих 2 видів першон. ощущ залежать ідеї пам’яті і уяв. Жодна ідея не може бути утворена без її враження.

Відношення між причиною і дією не може бути виведено ні інтуїтивно ні шляхом док-ва. Можливо причинний зв’язок і існ.. Можливо, що з 2 подій, след. одне за ін., попередн. подія дійсна причина, а послід. – наслідок. Але так це або не так – установити неможливо. Прич. зв’язок якщо і існ. – непізнавана. Однак люди схильні робити висновку від спостер. у минулому дій до подібних же дій цих об’єктів у буд. (за весною випливає літо) Вони діють виходячи з упевненості, що та ж посл буде і майбутньому.

Чому люди дійств подібним чином? це р-т звички. Однак дія звички ніколи не може перетворити наше чекання відомого порядку у вірогідність щирого знання. – скептицизм.

Потік наших вражень усе-таки не хаотичний. Враження не рівноцінні і цього цілком достатньо для орієнтації у світі.

В онтології (уч про буття) Юм заперечує існ. категорії субстанції і зводить ідею субст. до ідеї сукупності окремих якостей.

У ф. релігії він обмежується єдиним допущенням, начебто причини порядку у Вселеної мають певну аналогію з люд. розумом. Заперечує богослов’я. Релігія не може бути основою моралі.

14. Французький матеріалізм про природу, суспільство, людину

Фр. матеріалісти 18 ст. – Ламетрі, Гельвецій, Дідро, Гольбах – несуть свої ідеї в широкі кола гор. суспільства. Великий вплив на становлення мат. у фр. зробило розв. філ в Англії в 17ст. (Толанд, Тиндаль, Шефтсбери). Також величезний вплив мав ф. Локка, особливо про досвідчене походження знання. Ін. важливим джерелом матеріал. ідей були для них механістичний матер. фізики Декарта, навчання Спінози про природу, субстанції… Відкриття Ньютона, Ейлера, Лапласа, Лаувазьє, Бюффона й ін. утворять природничо-наукову основу філ. узагальнень фр. матеріалістів 18ст.

Природа. Зачинатель фр мат. – Жульєн Офре де Ламетрі. (1709 – 1751) у загальній формі висловив майже всі ідеї, які були потім розвиті Гельвецієм, Дідро, Гольбахом.

Ламетрі доводив, що форма невіддільна від матерії і що мат. пов’язано з рухом. Субстанція в кінцевому рахунку зводиться до матерії, у прир. якої коренитися не тільки спос до руху, але і загальна потенційна спос до чутливості або до відчуття.

Указував на матер. характер натхненності тварин і людини. Усі наші відчуття обумовлені зв’язком почуття за посередництвом нервів з матеріальним в-вом мозку.

Л. лише намітив ряд основних ідей, але не дав них докладного системат. розвитку. Найбільш систематичним виразником ф. навчань фр. мат. став Поль Анрі Дитріх Гольбах. (1723 – ! 789) Самий великий його добуток – “Система природи”, у написанні якої прийняли так само участь Дідро, Нежон.

В основі цього трактату думка про зведення усіх явл. природи до різ. форм руху матеріальних часток. у своїй сукупності утворюючих вічну нестворену природу. Основу усіх проц. природи складає матерія з властивим їй властивістю руху. Мат. процеси – явл. строго необхідними, випадковість і доцільність виключається. Навчання про необхідність поширюється і на людину.

З дії і протид. всіх істот виходить ряд рухів, підлеглих постійним і незмінним законам. Розрізняються 2 роди руху:

1. рух. мас, завдяки як. тіла переносяться з одного місця на інше;

2. внутрішній і схований рух, що залежить від властивої тілу енергії.

М. доводить універсальність рух. у природі. Сутність прир. у тому щоб діяти. Прир одержала своє рух від себе самої (ніяких першопоштовхів), тому що прир є велике ціле поза як. ніщо не може існ. Рух. є необход. спосіб ім. матерії Закони причинного зв’язку також універсальні, як универс властивість руху в природі. Над усіма зв’язками причин у прир. панує найсуворіша необхідність. Випадковість заперечується. У вихрі пилу піднятому вітром, немає жодної молекули пилу, кіт розташований випадково, кіт не має опр. причини. З загального детермінізму виводиться і заперечення порядку і безладдя в природі. Ідеї пір і незап. суб’єктивні і представляють лише нашу оцінку ситуації.

Навчання про прир. одержало розвиток у роботах Дені Дідро (1713 – 1784). Пройшов шлях від етичного ідеалізму і деїзму до матеріалізму в навчанні про буття, психологію, теор. пізнання. Матеріаліст. твору: “Племінник Рамо”. “Розмова Деламбера з Дідро”, “Сон Деламбера”.

Вніс у навчання про природу елементи діалектики. По його думці усі змінюється, зникає, тільки ціле залишається. Світ безперервно зароджується і вмирає.

Особлива увага Д. залучала проблема мат. тлумачення відчуттів. Як хутро рух мат часток може породжувати специф зміст відчуттів? Є 2 відповіді на це питання.

1. Ощущ з’являється на опр. стадії розвитку мат як щось якісно нове

2. здатність, аналогічна ощущ. властива всієї матерії. Д. був прихильником 2 думки.

Д. намітив теорію про псих функціях. Наші почуття – клавіші по яких часто вдаряє окр нас природа і кіт самі часто по собі вдаряють. Звідси випливає, що в чоло вік укладає у своїй організації щось автомавтичне. Цей автоматизм не позбавлений душі припускає лежачу в основі всієї мат здатність відчуття.

Визнання ім. незалежного від усв. вн світу, а також визн здатності ощущ. відбивати властивості вн речей не означає однак начебто ощущ тут зерк копії предметів. По Д. між більшістю ощущ і їхніми причинами не більше подібності, чим між самими представленнями і їхніми назвами. Д. розрізняє в речах первинні якості (існ. у самих речах і незал. від свідомості) і вторинні (що полягають у відношенні предмета до ін речей або до них самим) Людина і суспільство. У навчанні про суспільство відстоюють детермінізм, тобто навчання про причинну обумовленість усіх люд. дій. Однак люд не може бути звільнений від відповідальності за все чинене їм по віднош. до суспільства. Необх. людських дій не виключає можливості зобов’язання і правомірності покарання. Суспільство карає за злочин, тому що вони шкідливі. Крім того це спосіб попередж. злочинів у буд. До того ж ніякий розсуд необхідності здійсн. люд. дій не знищує люд почуттів, і стало бути, не знищ. самодіяльності, тому що почуття тут головні побудники до дії.

Навчання про моральність повинне бути засноване на досвіді. Люд спонукуваний прагненням до задоволення і відразою до страждання. Але тому що люд здатний порівнювати задов. і вибирати найбільші, а також здатний ставити мети те для нього можливі правила і поняття про дії, леж в основі моралі.

Переваги засл розумові задоволення як більш міцні, більш залежні від самої людини.

Бідуючи в допомозі інших люд повинний у свою чергу робити корисне для ін. Так утвориться загальний інтерес, від кіт залежить приватний інтерес. Правильно зрозумілий особистий інтерес необхідно веде до моральності.

У силу суспільного договору ми повинні робити те, що ми бажаємо, щоб вони для нас робили. При цьому випливають з заг. договору мають силу по віднош. до всякому люд.

Не існ. такого способу правління, як. цілком би задовольняв вимогам розуму. Засіб рятування від недоліків Просвітителі бачать в освіті. суспільства. Гельвецій вважає метою виховання переробку первісного самобутнього складу особистості. Гольбах – бачить у людині істота з кіт вихованням можна зробити усе, що завгодно.

Доводять незал. етики від релігії і можливість існ. високоморального суспільства атеїстів.

Рушійна сила люд. дій – егоїзм, або особистий інтерес. Підставою моральності служить досвід, морального почуття не існ. Коли здається що люди прагнуть до добра, в основі цього лежить прав зрозумілий л. інтерес.

Критерій моральності і розуму – користь. Це відноситься і до суспільства в цілому. Той, що приносить користь – чесний сміливий доброчесний. Чеснота є бажання загального блага.

Тому що вплив законодавства на суспільство дуже велико, то питання про держ. лад – важливий. Розходження між народами обум. насамперед политий ладом. Гельвецій – тільки в демократичному правлінні влада має на увазі користь усього суспільства, а кожен громадянин служить своєю діяльністю загальним цілям.

15. Теорія пізнання й етика І. Канта (Критика чистого розуму. Введення)

Иммануил Кант народився в 1724м у Кениксберзі. Тут же учився, став ректором університету, писав свої праці і вмер у 1804. Він був не тільки філ, але також великим вченим в обл природознавства. Викладав.

Філ розвиток К. поділяється на 2 періоди. У перст. період (до нач.70-х рр.) намагався вирішувати ф. пробл. – про буття, філ природи, релігії, етики, логіки виходячи з переконання, що ф. м. б. розроблено й обгрунтована як умоглядна наука. (без зв. до досвідчених даних) В 2-й пер (критичний) катує ся строго відокремити явища від речей у собі. Останні не можуть бути дані в досвіді. Речі непізнавані. Ми пізн. лише явища або той спосіб, як. ці речі в собі діють на нас. Це навчання – агностицизм. Кант називав його “критикою розуму”. Це навчання обмежує розум, оскільки воно відмовляє йому в пізнанні сутності речей. Розвиваючи цю критику Кант намагався

1. з’ясувати джерела різного виду знань – наукового і філософського

2. з’ясувати на чому грунтується вірогідність знань.

3. досліджувати форми і категорії наукового мислення…

Навчання “Крит філ” сформувалося до початку 80-х рр. Воно викладено в тракт.” Критика чистого розуму” – 81, “Критика практичного розуму” – 88 і “Критика здатності судження” – 90. (теор пізнання, етика й естетика (навчання про доцільно у природі) відповідно) Пізнання починається з того, що “речі в собі” возд. на наші органи почуттів і виклик відчуття. Це звичайно матеріалізм. Але далі К. – ідеаліст. Ідеалізм складається в переконанні, що ні відчуття нашої чуттєвості, ні поняття і сужд. нашого розуму, ні поняття розуму не можуть дати нам теорет. знання про “речі в собі” (ввс). Достовірне знання існ. – це математика і природознавство. Істини цих наук загальні і необхідні. Але це не є знання про ввс, а тільки про властивості вещ. до як. застосовні форми нашої свідомості: ощущ, поняття. Ввс принципово непізнавані.

Навчання про знання. Спирається на теорію судження. Знання завжди висл. у формі судження, у кіт мислиться зв’язок між двома поняттями – суб’єктами і предикатами судження. Існ. 2 види цього зв’язку. В одних судженнях предикат не дає нового знання про предм порівняно з тим знанням, кіт уже мислиться в суб’єкті. Це аналітичні судження. Приклад: усі тіла мають протягу (предикат – мають прот) Якщо предикат не виводиться із суб’єкта, а з’єднується із суб., те це синтетичні судження. Пр: деякі тіла важкі. Є 2 класи синт суджень.

1. зв’язок предиката із с. мислиться тому, що виявляється в досвіді (недо лебеді чорні) – апостеріорні

2. цей зв’язок не може основ на досвіді. Вона мислиться як зв’язок, що передують досвідові і не залежать від нього – апріорні судження. (усе, що трапляється має причину). Апр. судженням К. додає б. значення. Питання про апріорн. синт судження він ставить у слід формі:

1. як мож. такі судження в матем

2. як возм вони в теорет природознавстві

3. чи можливі вони в метафізиці. Рішення цих питань він зв’язує з исследост. 3 основних здібностей пізнання: чуттєвості, розуму, розуму.

Почуттєве пізнання. Питання про мож. квіт. синт суджень у матем до розгл. у навчанні про форми почуттєвого пізнання. По до ел-ти матем знання – не поняття, а наочні представлення. У судж. матем синтез суб’єкта з предикий грунтується або на почуттів спогляданні простору, або часу. Простір – апріорна форма зовнішнього почуттів споглядання (час – внутрішнього), що і додає созерц. простр. їхню безумовну загальність і необхідність.

Тобто у до простр і час перестають бути формами існ. речей. Вони стають апріорними формами нашої чуттєвості.

Апріорні форми розуму. Умовою мож квіт. синт сужд у теорет природознавстві явл категорії. Це незалежні від змісту, що поставляється досвідом, поняття розуму, під кіт розум підводить усяке содерж, одержуване з досвіду. Тобто категорії не форми буття, а поняття розуму. Це тільки форми, під кіт розум підводить матеріал, що доставляється чуттєвістю. Категорії апріорні. По До ні ощущ ні поняття самі не дають знання. Ощущ без понять – сліпі, а поняття без ощущ – порожні. Знання є синтез ощущ з поняттями. Виникає питання: яким обр розмаїтість почуттів споглядань превр за допомогою апріорних форм у єдність? Умовою такої єдності складається в єдності самосвідомості.

На цих основах розробив відповідь на питання про можливості теорет природознавства. В основі всіх судж єстеств наук лежать загальні і необхідні закони. Науковим знанням предм і явища наук можуть бути за умови, якщо розум мислить предмети і явл як підлеглі 3 законам: 1 збереження субстанції 2. причинності і 3. взаємодії субстанцій. Ці зак. належать не самій природі а тільки нашому розумові. Наша свідомість саме будує предмет не в тім змісті, що воно породжує його або дає йому буття, а в тім, що воно додає пізнаваному предм ту форму, під кіт він тільки і може пізнаватися – форму загального і необхід знання. Т. е. не форми нашого розуму погодяться з вещ прир, а навпроти, речі прир – з формами розуму.

Звідси висновок, що речі самі по собі непізнавані. Ні форми чуттєвості, ні категорії розуму, ні ці 3 закони не составл визначення самих речей у собі. Природа як предмет загального і необх знання будується самою свідомістю.

Етика. Протиріччя необхідності і волі – не сьогодення: люд надходить необхідно в одному відношенні і вільно в іншому. Необхідно, тому що люд є явище серед ін явл прир і в цьому віднош підлеглий необхідності. Але люд також і моральне існ., суб’єкт моральної свідомості. Як нравств існ. люд належить до світу ввс. І в цій якості він вільний. Нравств. закон До розуміє як безумовне розпорядження або “категоричний імператист.” З-н цей вимагає, чобы кожний надходив так, щоб правило його особистого поводження могло стати прав для усіх. Учинок м. б. моральним тільки якщо він соверш з повагою до нравст з-ну.

До прагнув послабити залежність етики від віри. Він затверджує, що не моральність заснована на релігії, а навпаки. Досвід показ, що між мор або амор поводженням люд і його щастям не існ. необхідної відповідності. Протиріччя междумор повед люд і результатом цього поводження в емпір життя не мириться з нашою моральною свідомістю, кіт вимагає справедливої відповідності. Не знаходячи його у світі явлений, нр свідомість змушена вірити, начебто відп осн. у світі “осяжному розумом”. Існ. понять як воля, безсмертя і бог поясн по К. вірою в “осягнення розумом” світ. Їхнє буття не є істина, доказова теоретично, але є необх постулат або вимога “практичного розуму”.

16. ФІЛОСОФІЯ ГЕГЕЛЯ (ФІЛ. ПРАВА АБО ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДУХА)

Видатним представником ньому кл філ є Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Народився в Штутгарті в 1770м у родині великого чиновника. Вивчав філ і телеологію в Тюбінгенському ун. Після його закінчення час працював будинок учителем. У 1801 м захистив докторську і став проф. Йенського ун. Першою видатною працею Г явл “Феноменологія духу” (1806) У 1818 м Г був запрошений у Берлінський ун, де він працював проф і навіть ректором.

Тотожність буття і мислення – вихідний пункт навчання Гегеля.

На об’єктивно ідеаліст основі він розвив навчання про задо і категоріях діалектики, вперше в систематизованому виді розробив осн принципи діалект логіки і покритикував метаф спосіб мислення, що панував як у ідеаліс так і мат плинах філ. Кантівської речі “самої по собі” він протиставив діал принцип: сутність виявляється, явище істотне. Гегель затверджував, що категорії суть об’єктивні форми дійсності, в основі кіт лежить світовий розум, абс ідея або світ дух. Це – діяльний початок, що дав імпульс до виникнення і розвитку світу. Діяльність абс ідеї полягає в мисленні. Ціль – у самопізнанні. У проц самопізнання розум світу проходить 3 етапи: перебування що самопізнає абс ідеї в її власному лоні, у стихії чистого мислення (логіка, у кіт ідея розкриває свій зміст у системі категорій і законів діалектики); розвиток ідеї у формі інобуття у виді явищ природи (розвивши не сама природа, а лише категорії); розвиток ідеї в мисленні й в історії людства (історія духу). На цьому останньому етапі абс ідея повертається до самої себе й осягає себе у формі люд. свідомості і самосвідомості.

Філ погляди Г. проникнути ідеєю розвитку. Він вважав, що неможливо зрозуміти явище, не усвідомивши всього шляху, кіт воно зробило у своєму розвитку, що розвиток відб. не по замкнутому колу, а поступально від нижчих форм до вищих, що в цьому проц відбувається перехід від кількість змін у якісні, що джерелом розвитку є протиріччя: протир рухає світом, воно є корінь усякого руху і життєвості, складає принцип усякого саморуху. У філ системі Г дійсність представлена як ланцюг діалект переходів.

Однак гег філ перейнята глибоким протиріччям. Що ж це за протиріччя? Метод, розроб Г., спрямований на нескінченність пізнання. Оскільки ж об’єктивною основою його явл абс дух, а метою – самопізнання цього абс духу, остільки пізн звичайно, обмежено. Тобто система пізнання, пройшовши цикл пізн ступіней, завершиться останньою ступінню – самопізнання, реалізацією якого явл сама філ Гегеля. Тобто, протир методом і системою Г. є протиріччя між кінцевим і нескінченним. Дане протир у Г. аж ніяк не діалектично, тому що не явл джерелом подальшого розвитку.

17. Антропологічний матеріалізм Л. Феєрбаха

Останнім великим ставши клас ньому філ був Л. Феєрбах (1804 – 1872). Його видатна заслуга в тім, що він покритикував ід. Канта і Гегеля і продовжив традиції матер. Ф. – войовничий матеріаліст.

Ф народився в родині юриста. Надійшов у богословський фак. Гейдельбергського унів. Однак через рік залишає його. Переїж у Берлін, де слухає лекції Гегеля в унів.

З 1828 р. викладає в унів. але його звільняють за заперечення особистого безсмертя в роботі “думки про смерть і безсмертя” З 1830м Ф. веде відокремлене життя в селі і публікує свої роботи. ДО1839р. він вже остаточно пориває з ідеалізмом У 1841м виходить гл. працю – “Сутність християнства”. Потім він публікує “Попер. тези до реформи філ”, “Основні положення філ. майбутнього”.

Засуджуючи ідеаліст тлумачення мислення як позаприродної і над люд. сутності, Ф дійде висновку, що питання про віднош. буття до мисл є питання про сутності людини, тому що мислить лише люд. Слідів філ., оскільки вона ріш питання про відн. мисл. до буття, повинна бути антропологією, тобто навчанням про люд, в існуванні, у діял якого це питання знаходить своє фактичне, реальне рішення.

Науки розкривають нерозривний зв’язок мислення з мат процесами в люд організмі, з почуттів сприйняттями і т. д. Люд невіддільний від природи; мислення є необхідне вираження властивої йому біол, фізіолог. діяльності. Ф. затверджує: “Новий філ перетворює люд, включаючи і природу, як базис люд, у єдиний, універс і вищий предмет філ, перетворюючи, антропологію, у тому числі і фізіологію, в універс науку.” Антропологія Ф вказ на його прагнення розробити матер сист поглядів. Ф заперечував проти характ свого навчання як матер, особливо з за вульгарних матеріалістів (думка – це в, виділюване мозком).

Істотним змістом і назнач. антрополог. принципу є по Ф. наукове тлумачення суспільної свідомості, у кіт він бачить відображення сутності люд. Ця сутність по Ф насамперед почуттєве життя розуму і серця, різноманіття переживши індивіда. Мова йде слідів про те, щоб розгл. різ. форми заг свідомості (і релігію) з погляду закл. у ній життєвого змісту. Тут він йде далі попер. матеріалістів, кіт затверджували, що релігія позбавлена реального змісту. Ф зводить надприр. до природного, нереальне до реального – у цьому осн риса його антропол методу.

Основою антропол Ф є мат навчання про природу. Прир явл єдиною реальністю, а люд її вищим продуктом. У люд і завдяки йому прир відчуває себе, споглядає себе, мислить про себе.

Різноманіття явл природи не може бути зведене до загальної, однорідної першоматерии. Природа вічна. Виникнення і знищення відносяться тільки до окремих явищ. Прир нескінченна в просторі.

“У прир немає ні початку не кінця усі в ній знаходиться у взаємодії; усі відносно. Всі одночасно є дією і причиною, усі в ній всебічно і взаємно…” Однак ця глибоко діалектичний здогад не знаходить подальшого розвитку у Ф.

Ф. відстоює положення про нерозривному зв’язку матерії і руху. Однак не вказує на якісне різноманіття форм рух. матерії, на їхній взаємопереход. Ф говорить і про розвиток, але розуміє її метафізично.

Намагається перебороти механісцизм. Він говорить про незвідність вищих форм існ. матерії до нижчого. Псих акти істотно відрізняються від них фізіологіч. основи. Єдність суб’єкт з об’єктивним, псих з фізичним не усуває внутрішнього розходження між ними.

Різноманіття люд ощущ. Відп. розмаїття якостей природи., воно обумовлено їм і принципово неможливо без нього. Тому не можна протиставляти содерж люд. ощущ якісної визначеності чувст-сприймає явищ. Проте Ф розуміння суб’єкта й об’єкта носить антрополог. хар-тер.

Доцільність у живий і раст світі являє собою не р-т реалізації внутрішньо властивої явл мети, а наслідок єдності мат світу. Т. про він не заперечує об’єкт доцільності в живий природі, він правий указує на її відносність.

Т. про ф. навчання про природу в цілому не виходить за рамки метаф матеріалізму. Це позначається, наприклад, у Ф. визн. природи: “Я розумію під прир сукупність усіх почуттів сил, речей і істот, яких людина відрізняє від себе, як нелюдське… Або, беручи слово практично, прир є всі те, що для люд – незалежно від надприр. уселянь теїстичної віри – представляється безпосередньо, почуттєво, як основа і предмет його життя. Прир є всет, електрика, магнетизм, повітря, вода, вогонь, земля, тварина, рослина, людина, оскільки він явл істотою, мимоволі і несвідомо діючим, – під словом прир я не розумію нічого більш, нічого містичного, нічого мрячного, нічого теологічного”.

Теор пізнання – сенсуалізм. Реальний світ есь почуттєво сприймати дійсність, отже, лише завдяки почуттів сприйняттям можливо його пізнання. Почуттів сприйняття, по своїй природі м. б. також і опосередкованим, тобто давати непрямі свідчення щодо того, що ми не бачимо, не чуємо, не сприймаємо… Органів почуттів, кіт володіє люд цілком достатньо для пізнання будь-яких явищ. Почуттів сприйняття в силу своєї безпосередності зв’язку з речами ніколи нас не обманюють.

Однак він не включає у свій розгляд практичну діяльність.

Ф визнає важливу пізнавши функцію теорет мислення і його здібності досягти більш глибокого пізнання дійсності. Зад мислення – збирати, порівнювати розрізняти, класифікувати почуттів дані, усвідомлювати, розуміти, виявляти їхній сховане, що безпосередньо не є зміст. “Почуттями ми читаємо книгу природи, але розуміємо її не почуттями”. Мислення носить опосередкований хар-тер, тому те, про що ми мислимо, не завжди явл об’єктом безпос. сприйняття. Як же устанавл істинність наших понять, їх відп. реальної дійсності? Шляхом співставл. понять, теор висновків з почуттєвими даними.

Т. об почуттєве споглядання – є критерій істинності мислення. У загальному Ф не розуміє скл. діалект зв’язку між почуттів відобр. світу і мисленням, його не цікавить пробл категорій і логіки. Глуб ідея Гегеля про рух теор мислення від абстр до конкретного, можливості, отже, конкр. мислення залишилася далекої для Ф.

18. Основні напрямки рос. філ. 19 – нач.20 ст.

Філ. думка в Р. формувалася під впливом загальносвітовий філ. Однак специф Р філ багато в чому складалася під впливом соціально культурних процесів, що відбувалися на Русі. Християнізація Р. зіграла величезну роль у становленні рос. філ думки.

Першим р мислителем мир рівня був звичайно ж Ломоносов (1711 – 1765). – геніальний учений-енциклопедист.

А. Н. Радищев (1749 – 1802). – відстоював матеріаліст філ позиції, вважаючи, що “буття речей незалежно від сили пізнання про них і існує по собі”. Вперше в рос. думки розробляв пробл людини.

Видатної русявий філ і соціальним мислителем був П. Я. Чаодаев (1794-1856). Його філ концепція – дуалістична. Фіз світ побудований з атомів і молекул, тобто ел-тів матеріальних, з кіт утворяться всі тіла. Тіла існ. у простр, кіт є об’єктивна форма вн світу, і в часі, кіт суб’єктивно. Рух і взаємодія розглядалася їм у дусі механісцизма, кіт, однак, обмежувався світом физ явищ. Свідомість люд не подчин хутро закономірностям природи, а явл. р-том бож утвору. Пізнання по Ч. теж дуалістично: в обл природознавства діють раціоналістичні і емпір. методи, а в дух світі, об’єкти кіт мають волю, діє одкровення.

Людина є об’єктивна єдність 2 світів – фіз і духовного, як істота вільне, кіт у своєму істор бутті підлегле діалектиці необхідності і волі. На розумінні співвідношення необхідності і своб багато в чому будується і концепція філ історії Ч, зв’язана насамперед з турботою про долю Росії. Тут його погляди еволюціонували. У період він вважав за необхідне тотальну єдність роду людського (стосовно до Р – єднання Р с ін народами) Потім погляди Ч в відношенні доль Р змінилися. Він став розгл відірваність Р від мир істор процесу як перевага, кіт дозволить швидко опанувати достиж зап цивілізації, уникнувши при цьому властивих їй пороків.

Своєр напрямком у Р філ з’явилися погляди слов’янофіліст. А. С. Хомякова (1804-1860) і И. СТ. Кирєєвського (1806-1856). У центрі їх уваги знах долі Р и її роль у світ істор процесі. У самобутності істор. минулого вони бачили заставу вселюдського покликання Р., тим більше, що на їхню думку, зап культура вже завершила коло свого розвитку і хилиться до занепаду, що вираж у породженому нею почутті обманутої надії і безвідрадної порожнечі. Слав’яноф. розвивали засноване на релігійних представленнях навчання про люд і суспільство. Хом’яків – навчання про ієрархічну структуру душі і її “центральних силах”. Кирєєвський – “внутрішній осередок духу”. Досяг. цілісності люд і зв’язане з цим відновлення общ життя вони бачили в ідеї громади, дух основа якої – церква. Першооснова всього існ-ого – бог. Істор. прогрес зв’язаний з відшуканням “дух змісту”. Сутність світу м. б. пізнана лише синтезом усіх духовних функцій люд, так називаної “Розумною зрячестью” або “живознанням”, вихідний початок кіт – релігія.

Матеріалісти СТ. Г. Бєлінський (1811-1848).А. И. Герцен (1812-1870), Н. Г. Чернишевський (1828-1889), Н. А. Добролюбов (1836-1861), Д. И. Писарєв (1840-1868). Вони були не тільки філос теоретиками, але й ідеологами р. ревіння демократії. Р ф пройшли повчальну школу ньому клас філ і Фр освіти. Після глибокого захоплення гегельянством р філ повернулася в стор мат-ма (не без допомоги Феерб), прагнучи однак зберегти діалектичність. Вони обгрунтували принцип єдності свідомості і буття, первинність матер по віднош до свідомості, ідею про те, що свід. є властивість не всієї, а тільки високоорганіз матерії – мозку.

У природі, по Чернишевському, чогось шукати ідей: у ній лише різно оформлена матерія з різнорідними якостями, у р-те зіткнення кіт і починається життя природи.

Обгрунтували принцип постійної еволюції суспільної історії. Герцен: природа і люд. історія вічно і безупинно змінюються, вони плин, рух, причому рух відбувається за допомогою боротьби 2 протилеж. тенденцій: виникнення і руйнування. Розвиток йде через протиріччя, боротьбу нового зі старим, запереченням віджилих що народжується.

Самобутнім р мислителем був Лев Толстої (1828-1910). Піддаючи критику общ-полит пристрій Р, Т уповав на морально-релігійний прогрес у свідомості люд. Ідею істор. прогр він зв’язував з рішенням пит. про призначення люд і зміст життя, відповідь на кіт повинний дати створена їм щира релігія. У ній він визнавав лише етичну сторону, заперечуючи богословські аспекти. Відмовлення від будь-якої боротьби, непротивлення злу, проповідь загальної любові. “Царство божие усередині нас” – розуміння бога. Усяка влада – насильство – заперечення держави. Т. як він відкидав боротьбу те скасування держ. повинне відбутися шляхом відмовлення кожного від виконання сус. і держ. обов’язків.

Ф. М. Достоєвський. (1821-1881). У своїх суспільств-политий шуканнях він пережив кілька періодів. Захоплювався ідеями утопічного соціализмат (у кружку Петрашевців). Потім у його поглядах відбувся перелов, із засвоєнням релігійно-нравств ідей. Исповедывал ідеї почвенічества, для як. хар-но реліг орієнтованість філ осмислення доль русявий історії. Уся істор. людства з цього погляду представлялася як боротьба за торжество християнства. Р народ – місія, носій вищої дух істини.

Одним з видатних р філ. був Ул. Соловйов (1853-1900). На його погляди б. вплив зробила христ літер, ідеї неоплатонізму, теософії, середньовічного містицизму, ньому клас філ і почасти слов’янофіліст. Суспільно-істор. задача ф – порятунок людини і людства. Необхідно підготувати люд до сприйняття христ цінностей Центр ідея навчання – ідея позитивної всеєдності або “усеєдиного існ-ого”. Ця усеєдність виявляє собою зроблений синтез істини, добра і краси. Усеєдине існ. – сфера абсол, божественного – має ознаки безумовності і всецілості. Реальний світ – самовизначення або втілення абсолютного – існ., посередник між ними – Софія (мудрість божия). Матеріальний світ знаходиться в хаотичному стані. Люд. є центром загальної свідомості природи. Його роль – роль визволителя і рятівника прир. Людство – посередник між прир і божеством. Люд повинний змінювати прир до її натхнення. Звідси ціль світ історії – єдність бога і позабожественого світу, очолюваного людством. Моральний зміст особистості, що є зв. ланкою між бож. і природними світами, реалізується в акті любові до ін людини, до природи, до бога. Щирий предмет любові – Вічна Жіночність, образ усеєдності.

У суспільстві ідея “усеєдності” розкривається як боголюдський союз людей, як якась всесвітня церква, що поєднує всіх і сприяє встановленню на землі царства божого. Заставою такого всеєд явл об’єднання катол і правосл церков.

В історії р філ ідеалізму Зі зробив б. вплив на цілу плеяду релігійно філ мислителів (Н. А. Бердяєв, Е. С. і С. Н. Трубецькі, П. А. Флоренський, С. Л. Франк.) які склали плин богошукання з властивим йому ірраціоналізмом, персоналізмом і містичним розумінням волі і творчості.

Не можна не згадати Г. У Плеханова.

19. Проблема людини у філ марксизму. поняття відчуження

Відчужена праця М розгл. у 4 аспектах.

1. Робоч використовує матер, узяті в природи й одержує в підсумку потрібні для життя предмети, продукти праці. Ні висх матеріал, ні прод йому не належать – вони йому чужі. Чим більше р. працює, тим більше світ предм, не належ. йому. Природа робиться для раб тільки засобом праці, а предмети, кіт створюються у виробництві – засобом життя, фіз існування. Раб цілком від них залежить.

2. Процес праці для р примусовий. Але така праця – це не задовол потреби в праці, а тільки засіб для задовол ін потреб. Тільки поза працею р. розпоряджається собою – тобто вільний. Т. про він вільний тільки існ.. життєві функції, загальні в люд із тваринами. А праця – форма діял, специф для люд, для раб представляється приниженням у собі людини.

3. Праця підневільний віднімає в люд його “родову” життя. Рід людст. живе в природі. Життя люд нерозривно зв’язана з прир. Цей зв’язок – діяльний контакт із прир, у кіт головне – праця, виробництво: “… виробниче життя і є родове життя”. Але для раб праця – лише засіб для підтримки власного життя, а не роду. Р відноситься до прир і виробництва не як своб людина, а як робітник, т. е відчужено. Це і виходить, що в раб відібрані і родове життя і люд сутність.

4. Підневільна праця породжує відч. між людьми. Раб далекі один одному, оскільки вони конкурують за мож. трудитися.

Не тільки р. але і всі люди є відчуженими. Віднош між людьми теж відчужені і розходження тільки у видах і рівнях відч. М указує на існ. первинних і вторинних рівнів відч. Чому ж люд стає відчуженим? Відч праця рівнозначна існ. приватної власності. Ч собств – основа екон життя. На приватній економіці тримається вся історія. Це значить, що економ історія – ключ до розуміння люд. життя як такий. “Релігія, родина, держ, право, мораль, наука, мистецтво… суть лише особливі види виробництва і підкоряються його загальному законові”. Життя людей в умов відчуження калічить них, робить “частковими індивідами” або нерозвиненими, недолюд істотами. “Приватна власність зробила нас настільки дурними й однобічними, що який-небудь предмет явл нашим лише коли ми володіємо ним… коли ми їм безпосередньо володіємо, їмо його, п’ємо – уживаємо… Тому на місце усіх фіз і духовних почуттів стало просте відчуження всіх цих почуттів – почуття володіння”.

Усунення відчуження. Універсальна людина. Процес, зворотний відчуженню, – присвоєння люд власної справжньої сутності. М зв’язує його з общ перетвореннями, зі звільненням кіт в основі має знищення відчуж. праці. Що буде, якщо люд почне робити як людина. У цьому випадку праця стане засобом саморозвитку людини, у реалізацію людиною своїх кращих сторін.

Характеристика присвоєння люд власної сутності, або перетв. праці з принуд у людський розгл. М по тим же параметрам, що і процес відчуження:

1. по присвоєнню предм праці і його результату

2. по звільненню самої діяльності

3. присв людиною праці загальної родовий існ.

4. гармонізації відносин між людьми.

Тут М створює грандіозну по своєму пафосі картину люд, що живе в єдності з природою, що перетворить прир відповідно до її законів. Гармонія з зовнішньою прир зд. у діяльності, у як. людина реалізує свої мети не за законами утилітарної користі. Внутрішня прир люд також перетвориться. Замість відч. недолюдини з’являється людина, сам природний розвиток є гармонічний р-т всієї історії люд суспільства. У людині почнуть реалізовуватися здатності, поки ще реалізуються не в усіх (музик вухо, художньо розвитий око). – творчі здібності.

Універсально розвитий, живий у єдності і гармонії з зовнішньою і внутрішньою природою люд – такий ідеальний філ образ, що малюється М в якості ядра комуніст ідеалу. Знищення год власності необхідно, але недостатньо для присвоєння людьми люд сутності.

20. Позитивізм і його еволюція

Позитивізм стає найбільш впливовим плином зап філ. П. оголосив єдиним джерелом щирого знання конкретні, частки науки і виступив проти ф. як метафізики, але за ф. як особливу науку. Під метаф. вони розуміли умоглядну ф. буття (онтологію, гносеологію) П – філ позитивного знання, що відкидає теорет спекуляції й умогляди як засобу получ знання.

Вони говорили, що тільки сукупність наук надає право говорити про світ у цілому. Тобто якщо ф. наукова те вона повинна розлучитися зі спробою судити про світ у цілому.

3 етапи в еволюції позитивізму:

1. Власне позитивізм (30-70рр 19в) – Огюст Конт, Дж. Ст. Миль, Спенсер

2. Емпіріокритицизм (кінець 19в) – Мах, Авенаріус.

3. Неопозитивізм (із сірий 20х рр20) – Шлик, Карнап, Нейроз, Вітгенштейн, Б. Рассел.

Засновник поз О. Конт (1798-1857). його робота: “Курс позитивної філос” Основні ідеї цієї роботи:

1. Спроба класиф наук. Ієрархія наук повинна бути вибудована від простого до складного, при кіт логічне робить історичне. Нижча ступінь – наука найбільш абстрактна й володіюча найбільшою загальністю (математика, далі: астрономія, механіка, фізика, хімія, фізіологія, соціальна фізика – соціологія)

2. Намагався визначити науку по її предметі. Однак він виходив при цьому з кантівського ідеалізму, припускаючи, що науки мають справу з метафізика з річчю. Тому що речі не можна пізнати, те метаф повинна бути відкинута.

3. Намагається виявити закон 3 стадій розвитку пізнання і відпов. типи світогляду. а) Телеологічна коли поводження люд визначається буйством фантазії, вірою в богів… б) Метафізична – бог стає субстанцією… в) Позитивна стадія – це стадія становлення наукового погляд на речі. Починається з з’єднання досвіду з абстр. мисленням.

4. Позитивні науки – спроба створення наукової релігії. Вище поняття цієї рел – людство як ціле. Минуле, сьогодення і майбутнє людства об’єднані містичним зв’язком. Власне кажучи єдине в результат, але не передумова істор. процесу.

Джон Стюарт Мілль (1806-1883) Засновник позитивної логіки і методології науки. Робота: “Система логіки силогістичної й індуктивної”. Ідеї Мілля мають соціальну спрямованість. Він намагається розробити таку теор знання, щоб знання були б науковими (як в єстеств науках). Існує контраст між станом єстествозн і суспільствознавство. Перше в квітучому стані, у другому – топтання на місці, одні сист змінюються ін. Тому необхідно організувати допомогу соціології зі стор природознавства. Треба методи єстеств застосувати в соціології. Які ж це методи? Основний метод – фізика. Фіз. – це теорет знання, кіт дозволяє контролювати процеси, Особливість фіз. – з’єднання досвіду і теорії, індукції і дедукції. Розвита фіз передб. 2 рівні знання:

1. Емпіричні узагальнення

2. Пояснююча теорія.

Між цими рівнями існ. стругаючи лог зв’язок – Емпір узагальнення є лог висновок з поясн теорії. Необхідно їх взаємопідкріплення.

Метод соц науки повинний стати точною копією методів фіз.

Герберт Спенсер (1820-1903) Він подібно Конту поставив зад створити синтетичну філ без самої філ. По Сп це всяфіл, але без метафізики. (т. як метаф – це спроба судити про світ речей, які непізнавані). Стрижнем єдності знань людей явл ідея еволюції. Процес евол означає зростання визначеності виду. Сп виводив еволюцію з закону збереження і перетворення енергії, а останній із задо свідомості., тобто псих звички людини.

Люд має справа із суцільним потоком вражень – цей потік – основа закону збереження.

Він намагається застосувати ідею еволюції при розгл теор пізнання: Він думає, що наша ілюзія уроджених ідей є р-т накопиченої спадковості. Те, що для виду апостеріорно для індивіда апріорно. Тобто в істор. розвитку досвід приводить до виникн нових зн., а потім це нове підсилюється і передається як апріорне.

Емпіріокритицизм – теорія критики досвіду. Головне призначення цієї критики – з’ясування суті спрост. ЇЇ ціль – очистити досвід від метафізики. Засновники Авенаріус і Мах вважали осн законом пізнання – економію мислення.

Намагалися очистити розуміння досвіду від таких понять як матерія, субстанція, необхідність причинність і ін розумових понять. У підсумку емпіріокр. висуває представлення про світ як сов-ти нейтральних ел-тів і нічиїх відчуттів. Світ – це досвід, а структуру досвіду складає відчуття.

Самі по собі ел-ти світу нейтральні (до матерії свідомості), розходження їх функціональне: ті самі ел-ти світу складає фіз реальність, і в цьому випадку вони зв. ланцюгом фіз причинності. Психолог ел-ти зв’язані ланцюгом мнемонічної причинності і проявл у тім, що ми наз пам’яттю.

Тобто Э. виходить з феноменологічного розуміння псих і фізичне розуміння того, що безпосередньо дано нашій свідомості, але не враховує генезис самої свідомості.

Суб’єктивний ідеалізм.

Неопозитивізм. або логічний емпіризм – Рассел, Вітгенштейн, Шлик, Карнап, Франк, Нейрат. Гол ідейним джерелом нп. був махізм. Але якщо махісти відстоювали “біолого-економічну” теорію пізнання і бачили в науці метод впорядкування відчуттів (елементів), те нп висунули нове розуміння наукового пізнання, як лог конструкції на основі почуттєвих змістів. (почуттів даних). Виганяли з ф. метафізику. Філ має право на існ. не як мислення про світ, а як “логічний аналіз мови.” Позитивісти вважали основний пит. філ а також ін корінні пит. філ нерозв’язними через слабість люд розуму, махісти – що осн питання ф. знімається і дозволяється навчанням про нейтр елементи, нп. – заявляють, що й осн питання ф. і взагалі пробл, що вважалися раніше філ, – це мнимі проблеми, кіт потрібно відкинути як позбавлені наукового змісту.

Усе наше знання про світ дають тільки конкретні науки. Філ не може висловити про світ жодного новий положення, не мож створити ніякої картини світу. Її задача – лог аналіз і прояснення полож науки, у кіт виражаються знання про світ.

Зведенню філ до лог аналізу нп зобов’язаний Б Расселу, кіт скористався при цьому досяг матем логіки. спробувавши дати строгі певнел матем понять він прийшов до висновку, що вся матем м. б зведено до логіки. Далі Р додав більш шир значення методові лог аналізу й оголосив, що “логіка – це сутність філ”. Вітгенштейн розвив цю ідею, указавши, що філ складається в лог аналізі мови.

Ототожнюючи усю філ з лог аналізом яз, нп виключають зі сфери філ майже уся ф. проблематику і тим самим практ ліквідують філ.

Однієї з важн задач явл відділення предлож які мають сенс, від тих кіт позбавлені його з наукової крапки зр, і т. про очистити науку від пропозицій. Нп розрізняють 3 типи пропозицій

1. висловлення про емпір факти (якщо говорять про факти і ні про що більш)

2. предлож, що містять лог наслідку цих висловлень і побудовані в відп. із лог правилами (можуть бути зведені до висл. про емпір факти)

3. пропозиції логіки і матем (не містять висл. про факти, не дають нового знання про світ, необх для формальний перетв. уже наявного знання) Щоб з’ясувати чи має запр. зміст необхідний спец метод – верифікація Суть у порівнянні запр. з дійсністю, указівці конкретн умов, при кіт воно істинно або ложно. Метод перевірки ще і встановлює зміст пропозиції “значення пропозиції закл у методі його перевірки” Фактична істина складається в відп. висловлення фактові. Пропозиції ж типу “душу люд безсмертна “незмістовні, тому що не можуть бути перевірені”.

Під фактами нп розуміють відчуття, переживання, словом сост свідомості. Твердження про те, що троянда, аромат кіт я вдихаю, матеріальна, так само як твердження, що вона лише плід моєї уяви – однаково позбавлені змісту. Чи буду я вважати її мат або ідеальної це не вплине на факт, що я почуваю її аромат і вона не стане від цього пахнути краще або гірше”. Значить у проц верифікації можна порівняти пропозиція тільки з почуттєвими змістами і даними відчуттів або переживань. Виявилося, що жоден науковий закон, жодне загальне твердження типу “усі люди смертні” не м. б. верифіковані, тому що вір завжди відноситься до конкр. емпір факту. У силу суб’єктивизма вериф істини полож науки виявилися в залежності від оцінки кожного суб’єкта, похідні вериф. Тому було запропоновано вважати запр. верифіковані, якщо трохи авторитетних досл. згодні вважати його таким. Тобто критерій істини – згода дослідників.

Потім було запропоновано для з істинності предл. порівнювати його з’яс. друг проп. Розуміння істини як відп. фактам початок поступатися місцем поглядові на істину як на узгодж. пропозиції із системою ін пропозицій., що не мб основою знання.

21. Філософія екзистенціалістів

(Камю. “Міф і Сізіфі. Есе про абсурд”, Сартр. “Екзистенціалізм – це гуманізм”).

Екзистенціалізм – Філософія існування. Ірраціоналістична філ. Найбільш великі представники: М. Хейдеггер, До Ясперс, Г. Марсель, Ж. П. Сартр, А. Камю, Н. Аббаньяно.

У Герм е. став складатися після 1 мир війни (обстановка озлоблення і зневіри) Нова хвиля – Франція часів окупації і після 2 мир війни.

Э. поставили питання про сенс життя, про долю люд, про вибір і особисту відповідальність.

Вихідний пункт філ. Э. – ізольований, самотній індивід, всі інтереси якого зосереджені на ньому ж самому, на його власному ненадійному і тлінному існуванні. Екзистенціальні проблеми – це такі пробл, що виникають із самого факту існ. людини. Для Э має значення тільки його власне існ. і його рух до небуття.

Э заявл. предметом ф. – буття. “Сучасна філ, як і в минулі часи зайнята буттям” – (Сартр). Вони затверджують, що поняття буття явл невизначеним., і що ніякий лог аналіз його неможливий. Тому ф. не м. б. наукою про буття і повинна шукати інших, ненаукових, ірраціональних шляхів для проникнення в нього.

Хоча буття речей незрозуміло, але є 1 вид буття відмінно нам знайомий – це наше власне буття. Тут те і відкривається доступ до буття як такому, він йде через наше існування. Але це ім. щось внутрішніх і невимовне в поняттях: “існ. є те, що ніколи не стає об’єктом”, тому що ми ніколи не можемо глянути на себе з боку.

Э – це філ, єдиний предмет кіт – людське існ., точніше преживання існ.-я. Серед усіх способів буття існування Э шукають такий, у як існ. розкрилося б найбільше повно – це страх. Страх – це вихідне переживання, що лежить в основі усього існ.-я. У кінечному рахунку це страх перед смертю.

Для Сартра всі речі, крім людини є “буття в собі”, а люд. ім. є “буття для себе” або ніщо. Оскільки всяке буття вин із буття і не може перетв. у ніщо, те для люд. існ.-я, що розуміється як переживання, не може найтися такого буття, з кіт воно могло б виникнути і куди піти. Значить буття люд є ніщо. Усвідомлюючи свою нікчемність люд. відчуває страх “людина є її страх”.

Ясперс думає, що люд існ. розкривається лише в “прикордонні ситуації” – страждання, боротьба, смерть.

Воля. Люд сам вільно вибирає свою сутність, він стає тим, ким він себе зробить. Люд – це постійна можливість, задум, проект. Він вільно вибирає себе і несе повну відповідальність за свій вибір. Воля складає саме люд. існування, люд і є воля.

Однак своб розуміється ними як щось нез’ясоване, не піддається висл. у поняттях, ірраціональне. Своб вони мислять як своб поза суспільством. Це внутр стан, настроєність, переживання індивіда. Воля протиставляється необхідності. Така воля, протист необхідності й усунута від суспільства, – є порожній формальний принцип. Воля – це воля вибору відносини до навк. дійсності. Раб може бути вільним, відповідно самовизначаючи відношення до свого буття. Воля стає невідворотною долею. “Людина засуджена бути вільним” воля є болісна необхідність.

Характ рисою люд існ. є те, що він не сам вибирає умови свого існ., він закинутий у світ і підвладн. долі. Від людини не залежить час його народження і смерті. Це приводить них до думки, що крім люд існ.-я існ. потойбічна реальність, кіт розуміється як спосіб існ. люд, що складає в заклопотаності люд, спрямованої кудись поза ним. Вн світ представляє середовище, світ турботи люд, що оточує люд існ.-і і знаходиться в нерозривному зв’язку з ним. Простір і час є способи люд існ.-я. Час – це переживання існ.-ям своєї обмеженості, тимчасовості. Уявл про час до мого народження і після смерті – довільна екстраполяція. Говорити про те, що буде після моєї смерті беззмістовно.

Особистість і суспільство. Суспільство – загальна безособова сила, що придушує і руйн. індивідуальність, що віднімає в люд її буття., нав’яз особистості трафаретні смаки, удачі, погляди… Людина, переслідувана страхом смерті, шукає притулку в суспільстві. Розчиняючи в ньому він утішає себе тим, що люди смертні. Але життя в суспільстві не щира. У глибині люд сховане щире, самотнє існ.-і. Кожний умирає поодинці.

22. Філософська герменевтика

Наука про розуміння, истолковывании текстів. Г. Г. Гадамер Створив теорію розуміння. П. Рикер аналізував мову в шир контексті соц життя і культури, застосовує гермен для дослідження літ-ри.

Мистецтво і теорія тлумачення, що має метою виявити зміст тексту, виходячи з його об’єктивних (грам значення слів і їх істор. обумовлені варіації) і суб’єктивних (наміру авторів) основ. Виникає в період еллінізму в зв’язку з задачами наукового дослідження і видання класичних текстів і розвивається далі в рамках тлумачення “Свящ. писання”. У 19у починається розвиток так назив вільної Г., не обмеженої предметом, границями змісту тексту. У Дильтей Г. перетворюється в специфічний метод общ наук, покликаний забезпечити розуміння общ подій, виходячи із суб’єктивних намірів історичних діячів. При цьому розуміння протипоставл поясненню в природознавстві, що зв’язується з абстрагуванням і встановленням загального, закону. У 20у Г. поступово оформляється в одну з основних методологічних процедур філ, спочатку в рамках екзистенціалізму, потім власне у філ Г. Так у Гадамера Г. здобуває функції онтології, оскільки “буття, кіт може бути зрозуміло, є мову”, соціальної філософії, оскільки розуміння є форма існ. общ життя і “критики ідеології”. Результатом виявляється замикання філ у колі мови, що ріднить Г. з неопозитивістським аналізом мови. У рамках Франкфуртської школи (Ю. Хабермас) Г. як критика ідеології повинна розкрити на аналізі мови ” засіб господства і соц влади”, що служить виправданню відносин організованого насильства. У Хабермаса Г. виступає одним з консолідації різних плинів збрешемо бурж філософії. М. процедури м. б. використані в істор., юрид і ін науках, що мають справа з аналізом об’єктивованых рез. свідомої люд діяльності.

Дилтей – Г. – це сполучна ланка між філ і істор. науками.

23 – 28 відсутні.

29. Становлення і розвиток філ категорії “матерія”

Матерія – фундаментальна вихідна категорія філ., від того або іншого її розуміння залежить рішення практ всіх інших ф проблем. Від лат materia – речовина Це речовин значення утримувалася до 20ст., коли відбулася револ у фізику.

Першою ступінню в усвідомленні матеріальності світу був вірш матеріалізм. Початком форм поняття матерії з’явився перехід від якостей розмаїтості існ. речей до поняття єдиної, объемлющей це як розмаїтості основи світу – першоматерії. Це абстрагування складне. Тому спочатку всі як. розмаїття світу виводилося з якого-небудь одного теж якостей визначеного, емпір сприйманого ел-та. (вогонь, вода. .) Але вже Демокрит помітив, що з пом. одного як. визначення в-ва неможливо пояснити походження іншого, тому що він не містить принципу свого перетворення. Подальший розвиток думки привело до атомістики.

Атоми теж витлумачувалися як речовина, як цеглини всього існуючих. Так зародилася дискретна картина світу. Вона була дуже плідної для філ і науки в цілому. З цією теорією зв’язані багато відкриттів у фізику (вага, теор теплоти, збереження в-ва. .). Механіка Ньютона дозволяла пояснювати велику частину явл і подій світу на основі взаємодії атомів. Здавалася ще мало-мало і фіз. картина світу одержить повну завершеність. Г. Лиргоф: “Хіба залишилося ще що-небудь відкривати?” Однак був відкритий електрон, ядерний розпад і перетворення атомів. Атом виявився зовсім не дрібною часткою в-ва. Відкриття електромагн полів і ядерних сил теж внесли свою лепту. Поле – принципове відмінне від в-ва стан матерії.

Первісне поле розумілося як оточуючий який-небудь предмет простір, для кожної крапки кіт можна визначити величину і направл сили взаємодії між даним об’єктом і іншим. (поле – атрибут в-ва) Але потім було доведено, що поле не тільки атрибут об’єкта, але і самокоштують реальність, тобто новий вид матерії, основною властивістю як. є безперервність.

Усе це привело до філ кризи – “Матерія зникла” Ця криза зв’язана з утратою уявл про матерії як про речовину. Зміна маси електр при зрад умов полючи або швидкості, ядерні реакції – перетворення в-ва в енергію. Жах…

Неможливість почуттєво сприймати об’єкти мікросвіту змусила звернутися до матем моделей. Деякі зрадили при цьому матерію забуттю = ідеалізм. До цього привело і те, що матеріалізм традиційно був зв’язаний з механічно-речовинним розумінням матерії.

Був цей світ глибокою пітьмою обкутаний. / Так буде світло! \ І от з’явився Ньютон. \ Але сатана недовго чекав реваншу. \ Прийшов Ейнштейн – і стало всі як раніш\ Діалектико-матеріаліст поняття матерії. Необхідно було звільнити категорію матерії від її ніби-то нерозривного зв’язку з поняттям в-ва. Ленін зауважував, що зникла не матерія, а метафіз представлення про неї. Єдина властивість матерії – “бути об’єктивною реальністю, існувати поза нашою свідомістю.” Коротше “матерія є філ категорія для позначення об’єктивної реальності, яка дана люд. у відчуттях, яка копіюється, фотографується, відображається нашими відчуттями (як безпосередньо так і опосередковане), існуючи незалежно від них” – Гольбах.

Будівля матерії – фізич питання. А пит. про віднош наше пізнання до світу – це філ проблема. Тому не можна дати визначення центр категорії теорії пізнання як тільки через її співвіднесення з ін, настільки ж шир категорією – свідомістю і визначенням того, що з них береться за первинне. Причому протил мат і св має абсол значення тільки в межах дуже обмеж. області: винятково в межах основного гносеолог питання про те, що визнати первинним. За цими межами відносність даної протилежності безсумнівна”.

30. Філ. категорія руху. концепція її розвитку в природі і суспільстві. Поняття прогресу

У світі усі знаходиться в русі, від атомів до всесвіту. Усі перебуває у вічному прагненні до іншого стану, і не по примусі, а по власній природі. Оскільки рух є сутнісний атрибут матерії, то воно, також як і сама матерія, не творима і не руйнівна. Рух – це спосіб існ. матерії. Рух укладено в самій природі матерії. Одні форми руху перетв. в інші і жоден вид не береться ні звідки.

Рух є єдність мінливості і стійкості, занепокоєння і спокою. У потоці не прип. руху завжди присутні дискретні моменти спокою., що виявляються насамперед у збереженні внутрішньої природи кожного даного руху, у виді рівноваги рухів і їх щодо стійкої форми, тобто відносного спокою. Спокій, таким чином, існ. як характеристика руху у якій-небудь стійкій формі. Як би не змінювався предмет, але поки він існ., він зберігає свою визначеність. Ріка залишається рікою.

Абсолютний спокій неможливий.

Існує трохи якісно різних форм рух матерії: механ, фізична, хим, біологічна, соціальна… Якісна розмаїтість одного рівня не м. б. пояснено як розмаїтістю іншого. Точний опис рух часток повітря не може пояснити зміст люд мови. Однак необхідно мати у виді і загальні закономірності, властиві всім рівням, а також їхня взаємодія. Цей зв’язок у тім, що вище включає нижче. (ДНК – хім з’єднання) Однак вищі форми не включені в нижчі. (немає життя в хім з’єднаннях) Простежування зв’язків між різними формами рух матерії дозволяє створити картину їхнього розвитку у всесвіті. На його різних етапах виникають усі нові рівні організації матерії і відп їм форми руху, причому поява кожної нової форми зв’язано із станом Всесвіту як цілого. Відразу після Б. Вибуху не було ні атомів ні відп їм форм руху. Хим і фіз форми руху виникли на певн рівні розвитку Всесвіт. Також на певн. етапі патлів еволюції сформувалися планетні системи, виникли умови для вин. життя, тобто біол форми руху. У цьому змісті життя треба розглядати як космічне явище. У свою чергу тільки пройшовши довгий етап еволюції, жива природа змогла породити соціально організовану матерію., і тоді виникла соціальна форма рух.

Суч. наука показує, що наш астрономічний всесвіт, світ, у кіт ми живемо, очевидно, явл тільки одним з можливих світів. Причому вже в особливостях взаємод. елементарних часток закладені певн. передумови, можливості для розгортання більш складних форм руху. (світові константи) У збрешемо космології зазначені ідеї входять у зміст так називаного антропного принципу, згідно як. наш світ улаштований таким чином, що допускає можливість появ людини як закономірного підсумку еволюції матерії. Але можливі й ін світи, з іншими світ константами. Ці світи можливо бідні, порожні і допускають тільки нижчі форми рух матерії, а можливо і навпаки. У цьому змісті людина і люд суспільство з’являються як така форма організації матерії, кіт обумовлений властивостями цілого нашим Всесвітом, фундаментальними характеристиками космосу.

Світовий розвиток виявляє собою закономірний поступальний процес, протиріччя якого являють собою джерело, рух силу заг. прогресу. Всесвітня історія постійно висувала пробл протиріч общ прогресу, і кожна її епоха свідчила про катаклізми, переворотах і разом з тим вона виявляє собою необхідний процес рух людства від одних форм своєї соц організації до інших, більш зробленим.

Критерій прогресу – суспільно історична практика, у кіт виділяються два її основних види: виробнича і соціально-перетворююча. Ядром цієї практики виступає розвиток вироб. сил як вищого критерію общ прогресу. Головне в виробн силах – це люди. Цим порозумівається те, що в даному критерії втілюються і досягнення науки, принципи керування, і соціально-политий стан суспільства, і рівень утворення, і спосіб життя аж до світогляду, кіт опосередкований впливають на ефективність виробництва. От чому “розвиток виробн сил людства означає насамперед розвиток багатства люд природи як самоціль”. Дійсним ядром общ прогресу виступають спосіб виробництва.

Для визначення справді прогресивного є критерій, вироблений самою історією людства. Критерій цим, вираженим словом гуманізм, позначає як специф властивості люд природи так і оцінку цих властивостей як вищого початку общ життя. Прогресивно те, що сприяє узвишшю гуманізму.

31. Походження і сутність свідомості

Самі перші уявлення про свідомість виникли в стародавності. Тоді ж виникли і уявл про душ і були поставлені питання: що являє собою душу? як вона співвідноситься з предметним світом? З тих пір продовж суперечки про сутності свід і можливості його пізнання. Одні виходили з пізнаванності, інші що спроби зрозуміти свідомість марна також як спроба з вікна побачити себе йдущим по вулиці.

Ідеалізм – свідомість первинна. Дуалізм – свідомість і матерія незалежні друг від друга.

Матеріалізм – матерія первинна й історично і гносеологічно. Вона носій і причинного виникнення. свідомість – похідне від матерії. Свідомість в’язана не з усією матерією, а тільки з частиною мозку і тільки в певн періоди часу. Причому мислить не мозок, а люд. за допомогою мозку.

Свідомість – це вищій, властива тільки людині і зв’язана з мовою функція мозку, що полягає в узагальненому і цілеспрямованому відображенні дійсності.

Свідомість можна абсолютна протиставити матерії тільки в рамках основного питання, за ними – немає. За цими межами протиставл відносно., тому що свідомість не є самостійна субстанція, а одне з властивостей матерії і, отже, нерозривно зв’язано з матерією. Абсол протиставлення мат і свід веде до того, що свід виступає як якась самост субстанція, існ. поряд з матерією. Свідомість є одне з властивостей рух матерії, є особлива властивість високоорг матерії. Це означає, що між свід і матерією існ. і розходження, і зв’язок, і єдність.

Розходження – свідомість не є сама матерія, а лдно з її властивостей. Складовий зміст свідомості образи зовнішніх об’єктів відмінні за формою від цих об’єктів, як ідеальні їхні копії.

Єдність і зв’язок – Псих явища і мозок тісно в’язані як властивість і мат субстрат, кіт ця властивість належить і без кіт воно не існ.. З ін сторони виникаючі в свід псих образи подібні по змісту з зухвалими їх матер об’єктами.

Сутністю свід є його ідеальність, кіт виражається в тім, що составл свід образи не володіють ні властивостями у ньому предметів, ні властивостями нервових процесів, на основі кіт вони виникли.

Ідеальне виступає як момент практичного відношення людини до світу, відносини, опосередкованого формами, створеними предшествующиим поколіннями – насамперед здатністю відбивати в матер формах мови, знаків, і перетворювати них за допомогою діяльності в реальні предмети.

Ідеальне не явл чимось самостійним стосовно свід у цілому: воно характеризує сутність свідомості у відношенні до матерії. У цьому плані ідеальне дозволяє глибше осмислити вторинність вищої форми відображення. Таке розуміння має зміст тільки при вивченні співвіднош матерії і свід, віднош свідомості до мат світові.

Ідеальне і матер не розділені непроходимою гранню, Ідеальне є ні що інше, як матеріальне, пересаджене в люд голову і перетворене в їй. Таке перетв матеріального в ідеальне робить мозок.

Свідомість існ. не завжди. Воно виникло в ході істор. розвитку матерії, ускладнення її форм, як властивість високоорганіз матер систем.

Матерії властиве властивість, подібне із свід – відображення. Відображенням облад усі мат утворення. Воно явл моментом будь-якої взаємодії. Відображ – це зміна одного явища під впливом іншого. У неживій природі розповсюдження ізоморфні відображення – відбитки, сліди…

Як властивість жива організмів виступає подразливість. Подальший етап розвитку форм відображення після подразливості зв’язаний з виникненням чутливості, тобто здатності мати відчуття, що відбивають властивості предметів, що впливають на організм. Ощущ складають нач форму психіки.

Психіка – це здатність ж істот створювати почуттєві й узагальнені образи зовнішньої дійсності і реагувати на них згідне своїм потребам.

Під психікою люд розуміється вся сукупність явищ і станів його внутрішнього світу. Свідомість є частиною психіки. Психіка охоплює не тільки свідомі, але і підсвідомі і несвідомі процеси.

32. Проблема протиріччя у філософії і логіку

Одним з корінних пит світогляду й общ методології явл питання про те, чи варто шукати джерело рух і розвите світу поза ним або в ньому самому. Це джерело знаход у ньому самому, у породжуваних їм протиріччях, що вир у законі єдності і боротьби протилежностей. кіт говорить, що розвиток об’єкт реальності і усі форми люд діяльності оісн. через роздвоєння єдиного на протилеж. складові, і взаємод цих протилеж характеризує певн систему як щось єдине, а з ін сторони – складає внутрішній імпульс її зміни, розвитку.

Протиріччя – це визначений тип взаємодії різних і суперечливих сторін, властивостей, тенденцій у складі тієї або іншої системи або між системами, процес зіткнення протилеж прагнень і сил. Граничний випадок протиріччя – конфлікт.

Абсолютно тотожних речей не буває: вони різні як усередині себе так і між собою. Розходження є відношення нетотожності, однаковості об’єкта й у самому собі і з ін. Розходження має свої ступені: воно мб неісн. і істотним. Граничний випадок існ. розходження – протилежність. Удалою моделлю протилеж. може служити магніт з його 2 полюсами. (його можна поділяти скільки завгодно) Протилеж. характеризуються як взаємообумовлені і взаємодія сторони діалект протиріччя. Вони протистоять один одному в рамках єдиного взаємини: наявність однієї припускає буття іншої. Протилежність є не просто інше, а “своє інше” – Гегель.

Діал принцип проти відбиває двоїсті відносини усередині цілого: єдність прот і їхню боротьбу. Усі повно протирічь і живе в них.

Протилеж., не утворюючі єдності, не явл діалектичними, їх не можна вважати рух силою розвитку системи. Наприклад чорне і біле, нескінченне і зникаюче мале… вони не явл частинами цілого і не до розвитку. Протилеж. можуть приходити в зіткнення лише остільки оскільки вони утворять єдине ціле в кіт один момент також необх як і іншої. При цьому самі протилеж і їхня єдність, вираж стійкість об’єкта, – відносні, боротьба ж, вираж нескінченність проц розвитку, – абсолютна.

Протир. буквально означає різка неузгодженість у мові, висловленнях про якийсь предмет. У ході розд. можуть з’являтися пари суджень, протир. один одному. Обоє ці твердження не можуть бути істини. Одночасно твердження і того й іншого у логіку як необхідно-помилкове. Заборона протир, починаючи з античності, вваж. одним із принципів лог судження. Такі протир. вважаються порушенням правил міркування. Їх появ. – сигнал лог помилки в розд., ложно прийнятої посилки або… Висновок протиріччя допускається лише для допоміжн. цілей, зокрема в дока від противного в математику.

Однак реальний процес розвитку наукового знання зв’язаний з етапами подол. виник протиріч. “Для дійсного теоретика нічого не м. б. цікавіше, ніж такий факт, кіт вступає в протир. із загальноприйнятою теорією: адже тут власне і починається його робота.” – М. Планк.

Специф формою існ. діал проти в пізнанні явл антиномії, кіт служать формою теор відтворення протир. у наукових теоріях. Віднайдення антиномій і їхнє рішення – характ риса діал мислення. Оскільки антин часто висловлюються у формі протир. висловлень, що забороняються форм логікою, то в цьому часто вбачають антагонізм діал і форм логіки. Логіка і діал діють спільно. А як же лог протир? У проц пізнання вони виступають не як знання результат. (Бор і його принцип додатковості – ми не вправі приписувати фіз реальності ні хвильові ні корпуск властивості). Антиномія – гостра форма постановки проблеми, що вимагає свого рішення. Такі лог протир є рушійна сила наукового пізнання.

“всі істотні ідеї в науці народилися в драмат конфлікті між реальністю і нашими спробами її зрозуміти” – Ейнштейн. Діал протир. у думці – це не противор самому собі, не відсутність логіки, а взаємод протилеж позицій, точок зору, поглядів, понять. Рекоменд формальної логіки допомагають зрозуміти реальні протиріччя. У діал мова йде про протиріч. у самому об’єкті і про відображення цих протиріч у мисленні, де вони свідат фіксуються і вирішуються.

Діал – не метод нагромадження протир. Без дотримання правил форм логіки діал перетворилася б у софістику. Справа діал – виявлення і ріш. протиріч. Основні типи протиріч. Характер протир. залежить від специфіки протилеж. сторін і від умов у як. здійснюється їх взаємод. І це взаємод. є відношення або несумісних і ворожих або що доповнюють і збагач. один одного моментів і тенденцій. Звідси багатоманітність протир. Розрізняють внутрішні і зовнішні, основні і неосновн, антагоністичні і неантагоніст протиріччя.

Взаємод протилеж сторін усередині даної системи (наприм усередині даного виду тварин або організму) характеризує внутрішнє протиріччя, выраж стан сист як певн цілісності. Кожна сист існ. у рамках більш складних систем. Тоді очевидно, що зовнішнє противор виявляє собою взаємод протилеж, що відносяться до різних систем. (між організмом і середовищем, природою і суспільством). Ясно, що поняття зовнішнього і внутр протиріччя відносні.

Саме внутр протир належить виріш роль у розвитку системи. Зовнішн. протир. можуть послужити поштовхом, але перш ніж стати щирою силою розвитку воно повинно перейти у внутр стр-ру об’єкта. (адаптація організму до вн середовища (вн прот), повинний вираб нове як, кіт вступає у внутр прот з вихідними як). Тобто зовнішнє завжди діє через внутр. У ряді внутр прот виділяються основні (головні) і неосновні протиріччя. Основне – це сутнісне противор: із глибинними, в підставі цієї сист формами взаємод протилежностей, составл її структуру. (суспільство – прот між виробництвом і споживанням. Потрібно робити щоб жити, але виробн породжує новий потреби) Антагоністичне протиріччя – взаємод між непримиренно ворожими силами. Усередині експлуататорських формацій, втч збрешемо імперіалізму. Транснац корпорації – націон – госуд формою суспільства. Імпер – розвивши країни. Війна і світ.

Неантагоніст протиріччя. Взаємод між соц групами, інтереси кіт збігаються.


Світогляд і філософія