Учет расчетов по налогам и обязательным платежам

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине:

“Бухгалтерский учет”

Днепропетровск

2008

План работы

1. Теоретический вопрос

2. Тесты

3. Решение задач

4. Расчет заработной платы

5. Журнал хозяйственных операций

6. Оборотная ведомость

7. Форма №1

8. Форма №2

9. Список использованной литературы

1. Теоретический вопрос

Учет расчетов по налогам и обязательным платежам

Счет 64 “Расчеты по налогам и платежам” предназначен для обобщения информации о расчетах предприятия по всем видам платежей в бюджет, включая налоги с работников предприятия, и по финансовым санкциям, взимаемым в доход бюджета. На этом счете также обобщается информация о других расчетах с бюджетом, в частности по субсидиям, дотациям и прочим ассигнованиям.

Порядок взимания таких платежей регулируется законодательством.

По кредиту счета 64 “Расчеты по налогам и платежам” отражаются начисленные платежи в бюджет, по дебету – надлежащие к возмещению из бюджета налоги, их уплата, списание и т. д.

Счет 64-Расчеты по налогам и материалам имеет следующие субсчета:

641 – Расчеты по налогам

642 – Расчеты по обязательным платежам

643 – налоговые обязательства

644 – Налоговый кредит

На субсчете 641 “Расчеты по налогам” ведется учет налогов, которые начисляются и уплачиваются в соответствии с действующим законодательством (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, другие налоги).

На субсчете 642- “Расчеты по обязательным платежам” ведется учет расчетов по сборам (обязательным платежам), которые взимаются в соответствии с действующим законодательством и учет которых не ведется на счете 65 “Расчеты по страхованию”.

На субсчете 64З “Налоговые обязательства” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую пpoдyкцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги, подлежащие отгpyзке (выпoлнeнию).

На су6счете 644 “Неналоговый кредит” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство.

НОД8Тельством и учет которых не ведется на счете 65 “Расчеты по страхованию”.

На субсчете 64З “Налоговые обязательства” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую продукцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги.

На су6счете 644 “Нелоговый кредит” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство.

Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их видам.

На субсчете 64З “Налоговые обязательства” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую продукцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги.

На су6счете 644 “Нелоговый кредит” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство. Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их видам.

2. Тесты

№ варианта № тестів № задач
8 8, 12, 18, 23, 28, 33, 38, 41, 52, 61 8, 15, 22, 27

8. В якому розділі активу показане незавершене будівництво:

А) в першому;

Б) в другому;

В) в третьому.

12. Виберіть правильне визначення балансу:

А) рівновага видів майна і джерел їх утворення;

Б) відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал;

В) таблиця, що ділиться на дві частини.

18. В якому розділі балансу показана довгострокова дебіторська заборгованість?

А) в 1-му розділі активу;

Б) в 2-му розділі активу;

В) в I-му розділі пасиву.

23. Назвіть І розділ активу балансу:

А) необоротні активи;

Б) оборотні активи;

В) витрати майбутніх періодів.

28. Що розуміють під балансовою рівновагою?

А) загальний підсумок активу дорівнює загальному підсумку пасиву;

Б) кількість активних статей в балансі дорівнює кількості пасивних статей;

В) повинна зберігатися постійна рівновага між сумою власних та залучених засобів.

33. Під впливом якої операції підсумок балансу не зміниться:

А) підзвітні особи повернули невикористані кошти в касу;

Б) надійшли матеріали від постачальника;

В) позичка банку зарахована на поточний рахунок.

38. В господарство надійшли нові матеріали, які оприбутковані, але гроші за них ще не сплачені. Внаслідок цього:

А) водночас збільшиться підсумок активу і пасиву балансу;

Б) сума активу і пасиву зменшиться;

В) актив збільшується, пасив зменшується.

41. Бухгалтерський баланс – це:

А) оцінка в грошовому виразі вказаних в документах господарських операцій;

Б) спосіб групування і узагальнення господарських засобів за видами та джерелами утворення в грошовому виразі на певну дату;

В) обліковий реєстр, що застосовується для перевірки та узагальнення підсумкових даних по рахунках бухгалтерського обліку.

52. Для чого призначені пасивні рахунки:

А) для обліку наявності і руху капіталу та зобов’язань;

Б) для обліку наявності та руху майна підприємства;

В) для обліку розрахункових операцій.

61. Що означає господарська операція, яка відображена по дебету рахунка 23 і кредиту рахунка 91?

А) видача грошей з каси; .

Б) списані загальновиробничі втрати на основне виробництво;

В) нарахована зарплата працівникам основного виробництва.

3. Решение задач

8. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, а також визначити вартість, за якою оприбутковуються основні засоби, на підставі наведених даних.

ТОВ “Надія” придбало мультимедійний комп’ютер за ціною 6400 грн., в т. ч. ПДВ. За доставку комп’ютера робітником сплачено з підзвітних сум 54 грн.

Хозяйсвенная операция операція Кореспонденция счетов Сумма
Дебет Кредит
1 Приобритение компьютера 152 631 5333,33
2 Отражаем НДС 641 631 1066,67
3 Получены день подотчет 372 30 54,00
4 Доставка компьютера 15 372 54
5 Оприходованго на баланс 105 152 5387,33
6 Оплечен счет поставщикам 631 31 6454,00

15. Необхідно визначити суму витрат на виправлення браку, знайти суму витрат від браку, яку слід списати на собівартість продукції, скласти бухгалтерські проводки для кожної операції:

В цеху виявлено брак 12 шт. деталей через порушення технології. При виправлені браку витрачено матеріалів – 56 грн., нараховано зарплату – за одну деталь 1.9 грн., здійснено відрахування на соціальні заходи, акцептовано рахунок фірми за послуги при виправленні браку – 46 грн., утримано із зарплати винних осіб – 32 грн.

Хозяйсвенная операция операція Кореспонденция счетов Сумма
Дебет Кредит
1 Использование материалов 24 201 56
2 Ничисления на зар. плату за все детали 24 661 22,8
3 Начисления на социальные мероприятия
– пенсионный фонд 33,2% 24 651 7,56
– соц. страх. 1,5% 24 652 0,34
– занятость 1,3% 24 653 0,30
– фонд травматизма 3% 24 656 0,68
4 Акцептирован счет фирмы за услуги при исправлении брака 24 31 46
5 Отнесено на виновных лиц 375 24 32
6 Удержано из зар. платы виновных лиц 661 375 32
7 Списываем расходы на брак на себестоимость продукции 94 24 147,92

22. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом середньозважиной.

Дата Надходження Витрачання
Кількість, кг Ціна Сума Кількість, кг
Залишок на 01.10 20 150 3000
Витрачання 01.10 15
Надходження 08.10 (І партія) 25 100 2500
Витрачання 10.10 10
Надходження 12.10 (ІІ партія) 4 200 800
Витрачання 20.10 18
Разом (залишок та надходження) 49 6300 43
Залишок на 31.10 6 771,43

Средняя цена= 6300/49=128,57

Общая сумма= 128,57*43=5528,57

27. Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:

– готівка призначена для виплати заробітної плати працівникам підприємства, використана на загальногосподарські потреби;

– підприємство видало заробітну плату працівникам коштами з отриманої в касу виручки. На дату виплати заробітної плати підприємство мало податкову заборгованість;

– підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося з МП “Світанок” на суму 12000 грн ( – ).

1. Это ситуация является законной и не допускает никаких нарушений. Предприятие получило деньги из банка для выплататы заработной платы, а использовало на общехозяйственные потребности;

2. Это ситуация является законной, так как на данный момент предприятие которые имеют налоговый долг и выплачивают зароботную плату из виручки имеют право этоделать. Положение №637 (95) ограничений не содержит;

3. Это незаконное действие, так как законом установлено что расчеты наличными не могу превышать установленный лимит. Он составляе 10 000 грн., а расчеты выше той суммы должны производится по безналичному рас чету.

Прізвище І. Б. Посада Всього нараховано Утримано збори в фонди Податок з доходів фізичних осіб Внесок у профспілку Разом утримано До виплати
Пенсійний Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Соціальне страхування на випадок безробіття
АУП
1 Іванченко О. І. Директор 1715 34,3 17,15 8,6 248,24 17,15 325,44 1389,56
2 Леонтьєв Л. С Бухгалтер 1065 21,3 10,65 5,33 154,16 10,65 202,06 862,94
3 Єрьомін О. В. Секретар 865 17,3 8,65 4,32 91,08 8,65 198,23 879,13
ИТР
4 Петрова О. А. Інженер-технолог 1695 33,9 16,95 8,48 245,35 16,95 321,63 1373,35
5 Алешін Ю. Д.. Майстер 1545 30,9 15,45 7,72 223,64 15,45 293,16 1251,86
Раб
6 Кравець В. Е. Оператор 1515 30,3 15,15 7,58 219,29 15,15 287,49 1227,51
7 Корнієнко К. О. Оператор 1025 20,5 10,25 5,13 148,37 10,25 194,47 830,53
8 Мельниченко Л. Д. Оператор 1085 21,7 10,85 5,42 157,06 10,85 205,86 879,14
9 Доценко Р. Б. Оператор 865 17,3 8,65 4,33 91,08 8,65 130,01 879,13
10 Мишко Т. Ю. Оператор 795 15,9 7,95 3,98 80,95 7,95 116,73 73499
РАБОТНИК СБЫТА
11 Стецюк В. А. Комірник складу готової продукції 1015 20,3 10,15 5,08 146,93 10,15 192,53 822,47
Всего 13185 263,7 131,85 65,97 1806,15 131,85 2399,46 10785,51
Господарська операція Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит
1 Начислена заработная плата
АУП 92 661 3645,00
ИТР 91 661 3240,00
Рабочие 23 661 5285,00
Раб. Сбыта 93 661 1015,00
2 Удержано из з. п.
Взносы в пенсион. фонд 661 651 263,7
Взносы в фонд соц. Страх. 661 652 131,85
Фонд занятости 661 653 65,93
Фонд НДФЛ 661 641 1806,15
Фонд профсоюзов 661 685 263,7
3 Начислено на фонд оплаты труда
1) Пенсионный фонд 33,2%
АУП 92 651 1210,14
ИТР 91 651 1075,68
Рабочие 23 651 1754,62
Раб. Сбыта 93 651 336,98
2) Соц. Страх 1,5%
АУП 92 652 54,68
ИТР 91 652 48,6
Рабочие 23 652 79,38
Раб. Сбыта 93 652 15,3
3) Занятость 1,3%
АУП 92 653 47,39
ИТР 91 653 42,12
Рабочие 23 653 68,71
Раб. Сбыта 93 653 13,2
4) Фонд трав 3%
АУП 92 656 109,35
ИТР 91 656 97,2
Рабочие 23 656 158,55
Раб. Сбыта 93 656 30,45

5. Журнал хозяйственных операций

Господарська операція Кореспонденція рахунків
П/п Дебет Кредит Сума
1 Погашено заборгованість постачальникам з поточного рахунку 631 31 5200
2 Відпущено матеріали у виробництво 23 201 4300
3. Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі 30 31 800
4. Видано під звіт гроші на відрядження 372 30 300
5. Отримано з банку грошові кошти на виплату заробітної плати 30 31 23200
6. Виплачено заробітну плату 661 30 23000
7. Депоновано невиплачену заробітну плату 661 662 200
8. Залишок коштів повернено на поточний рахунок 311 30 200
9. Оприбутковано від постачальника матеріли (без ПДВ) 201 631 5670
10. Податковий кредит з ПДВ 641 631 1134
11 Перераховано кошти постачальнику за матеріали 661 31 6804
12 Перераховано до бюджету: 641 31 5500
– ПДВ;
– податок на прибуток; 641 31 1400
– податок з доходів фізичних осіб; 641 31 1100
– комунальний податок 641 31 440
13 Перераховано до Пенсійного фонду 651 31 11000
14 Перераховано до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 652 31 900
15 Перераховано до фонду соціального страхування на випадок безробіття 653 31 400
16 Отримано кошти від покупців в погашення дебіторської заборгованості 30 361 9300
17 Погашено короткостроковий кредит банку 601 31 18000
18 Отримано довгостроковий кредит у Приватбанку на купівлю вантажного автомобіля 31 501 360000
19 Нарахована амортизація виробничих приміщень 91 13 400
20 Нарахована амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом продукції 93 13 500
21 Нарахована амортизація адміністративного приміщення 92 13 280
22 Оприбутковано від постачальника матеріали (без ПДВ) 20 631 3600
23 Податковий кредит з ПДВ 641 631 720
24 Перераховані кошти постачальнику за матеріали 631 31 4320
25 Списано матеріали у виробництво 23 201 8800
26 Нараховано заробітну плату:
– виробничому персоналу; 23 661 4910
– адміністративному персоналу; 92 661 3420
– загально-виробничому персоналу 91 661 3090
Раб. Сбыта 93 661 940
27 Нараховано обов’язкові платежі на ФОП
***** Пенсионный фонд 33,2%
АУП 92 651 1135,44
ИТР 91 651 1025,88
Рабочие 23 651 1630,12
Раб. Сбыта 93 651 312,08
***** Соц. Страх 1,5%
АУП 92 652 51,30
ИТР 91 652 46,35
Рабочие 23 652 73,65
Раб. Сбыта 93 652 14,10
***** Занятость 1,3%
АУП 92 653 44,46
ИТР 91 653 40,17
Рабочие 23 653 63,83
Раб. Сбыта 93 653 12,22
***** Фонд трав 3%
АУП 92 656 102,60
ИТР 91 656 92,70
Рабочие 23 656 147,30
Раб. Сбыта 93 656 28,20
28 Утримано із заробітної плати
Взносы в пенсион. фонд 661 651 247,20
Взносы в фонд соц. Страх. 661 652 119,65
Фонд занятости 661 653 61,80
Фонд НДФЛ 661 641 1687,33
Фонд профсоюзов 661 685 123,60
29 Нараховано амортизацію основних засобів 91 13 4500
Списано витрати на електроенергію:
– виробничий цех 91 685 1160
– адміністративна будівля 92 685 810
– торговельне приміщення 93 685 1450
30 Списано загально-виробничі витрати 23 91 10355,10
31 Використано матеріали для пакування продукції 93 201 450
32 Перераховано на склад готову продукцію 26 23 30280
(в рахунку 23 Сп =
Ск )
33 Готову продукцію відвантажено покупцям за ціною реалізації 36 701 69000
34 Податкове зобов’язання з ПДВ 701 641 11500
35 Відображено собівартість реалізованої продукції (в рахунку 26 Сп = Ск ) 901 26 30280
36 Списано на рахунок фінансових результатів:
– собівартість реалізованої продукції; 79 901 30280
– доход від реалізації продукції; 701 79 57500
– адміністративні витрати; 79 92 5843,80
– витрати на збут 79 93 3706,60
37 Нараховано податок на прибуток 981 641 4417,40
38 Списано на рахунок фінансових результатів суму податку на прибуток 791 981 4417,40
39 Фінансові результати від основної діяльності списано на рахунок 44 791 441 13252,20

Примітки. Сп – сальдо початкове; Ск – сальдо кінцеве.

6. Оборотная ведомость

№ счета Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
631 5960 9520 11124 7564,0
311 96200 360200 79064 377336
23 22000 30280 30280 22000
201 4800 9270 13550 520
30 400 33300 23500 10200
372 300 0 300
661 23200 32243,58 12360,00 3316,42
662 0 200 200,00
641 22900 10294 17604,73 30210,73
651 11000 11000 4350,72 4350,72
652 900 900 305,05 305,05
653 400 400 222,48 222,48
361 12500 69000,00 9300,00 72200,00
601 18000 18000,00 0,00 0,00
501 58000 0,00 360000,00 418000,00
91 10355,10 10355,10
13 0,00 5680,00 5680,00
93 3706,60 3706,60
92 5843,80 5843,80
656 0,00 370,80 370,80
685 0,00 3543,60 3543,60
10 215000 0,00 0,00 215000,00 0,00
12 16000 0,00 0,00 16000,00 0,00
131 34000 0,00 0,00 34000,00
133 4600 0,00 0,00 4600,00
14 72000 0,00 0,00 72000,00 0,00
15 24000 0,00 0,00 24000,00 0,00
22 8500 0,00 0,00 8500,00 0,00
26 19000 30280,00 30280,00 19000,00 0,00
28 2800 0,00 0,00 2800,00 0,00
312 11700 0,00 0,00 11700,00 0,00
34 3200 0,00 0,00 3200,00
39 3900 0,00 0,00 3900,00 0,00
40 290000 0,00 0,00 290000,00
43 25000 0,00 0,00 25000,00
44 12800 0,00 13252,20 26052,20
98 4417,40 4417,40
61 1740 0,00 0,00 1740,00
701 69000,00 69000,00
901 30280,00 30280,00
69 3500 0,00 0,00 3500,00
79 57500,00 57500,00
ВСЕГО 512000 512000 796090,48 796090,48 858656 858656

7. Форма №1

БАЛАНС
На ________________ 2008 р.
Форма N1
КодзаДКУД
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 10 11400 11400
Первісна вартість 11 16000 16000
Знос 12 4600 4600
Незавершене будівництво 20 24000 24000
Основні засоби:
Залишкова вартість 30 181000 175320
Первісна вартість 31 215000 215000
Знос 32 34000 39680
Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40
Інші фінансові інвестиції 45 72000 72000
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Усьго за розділом 1 80 288400 282720
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
Виробничі запаси 100 13300 9020
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
Незавершене виробництво 120 22000 22000
Готова продукція 130 19000 19000
Товари 140 2800 2800
Векселі одержані 150 3200 3200
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 12500 72200
Первісна вартість 161
Резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом 170
За виданими авансами 180
З нарахованих доходів 190
Із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 300
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті 230 96600 387536
В іноземній валюті 240 11700 11700
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2 260 181100 527756
3. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 3900 3900
Баланс 280 473400 814376
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 290000 290000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 12800 26052,2
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом 1 380 327800 341052,2
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
415
416 ( ) ( )
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2 430
3. довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 58000 418000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’зання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом 3 480 58000 418000
4. поточні зобов’зання
Короткострокові кредити банків 500 18000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 1740 1740
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5960 7564
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів 540
З бюджетом 550 22900 30210,73
З позабюджетних платежів 560
Зі страхування 570 12300 5249,05
З оплати праці 580 23200 3516,42
З учасниками 590
Із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 3 543,60
Усього за розділом 4 620 84100 51823,8
5. доходи майбутніх періодів 630 3500 3500
Баланс 640 473400 814376

8. Форма №2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За ______________________________2008 р.

Форма № 2

1. фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період

За поперед-

Ній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 69000
Податок на додану вартість 015 11500
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

035 57500
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 30280,00

Валовий:

– прибуток

050

27220

– збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070 5843,80
Витрати на збут 080 3706,60
Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

100

17669,60

– збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

170 17669,60
– збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4417,40

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

190

13252,20

– збиток 195

Надзвичайні:

– доходи

200
– витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

– прибуток

220

13252,20

– збиток 225

2. елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період

За поперед-

Ній період

Матеріальні затрати 230 9270
Витрати на оплату праці 240 12360
Відрахування на соціальні заходи 250 5249,05
Амортизація 260 5680,00
Інші операційні витрати 270
Разом 280 32559,05

3. розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період

За поперед-

Ній період

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну акцію 340

9. Список использованной литературы

1. Закон України від 16.07.99 р. № 996-XІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” / Баланс (спецвипуск). – Лютий, 2000 р. – 65 с.

2. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні / Все про бухгалтерський облік. – № 11 (436), 2000. – с. 65-102.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. / Баланс. – № 3, 18 січня 2000 р.

4. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2000.- 640 с.

5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / за ред. С. Ф. Голова. – Дн-ськ: ТОВ “Баланс-Клуб”; 2004. – 832 с.

6. Бухгалтерський фінансовий облік / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 736 с.

7. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами.- К.: Лібра; 2004. – 880 с.

8. Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А. С.К., 2003. – 624 с.

9. Грабова Н. М. Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках – К.: А. С.К., 2001. – 504 с.

10. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А. С.К.- 2002. – 848 с.

11. Собко В. К. Бухгалтерський облік: Підручник. – К., 2002. – 589 с. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А. С.К., 2005.- 864


Учет расчетов по налогам и обязательным платежам