Учет расчетов по налогам и обязательным платежам

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине:

“Бухгалтерский учет”

Днепропетровск

2008

План работы

1. Теоретический вопрос

2. Тесты

3. Решение задач

4. Расчет заработной платы

5. Журнал хозяйственных операций

6. Оборотная ведомость

7. Форма №1

8. Форма №2

9. Список использованной литературы

1. Теоретический вопрос

Учет расчетов по налогам и обязательным платежам

Счет 64 “Расчеты по налогам и платежам” предназначен для обобщения информации о расчетах предприятия по всем видам платежей в бюджет, включая налоги с работников предприятия, и по финансовым санкциям, взимаемым в доход бюджета. На этом счете также обобщается информация о других расчетах с бюджетом, в частности по субсидиям, дотациям и прочим ассигнованиям.

Порядок взимания таких платежей регулируется законодательством.

По кредиту счета 64 “Расчеты по налогам и платежам” отражаются начисленные платежи в бюджет, по дебету – надлежащие к возмещению из бюджета налоги, их уплата, списание и т. д.

Счет 64-Расчеты по налогам и материалам имеет следующие субсчета:

641 – Расчеты по налогам

642 – Расчеты по обязательным платежам

643 – налоговые обязательства

644 – Налоговый кредит

На субсчете 641 “Расчеты по налогам” ведется учет налогов, которые начисляются и уплачиваются в соответствии с действующим законодательством (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, другие налоги).

На субсчете 642- “Расчеты по обязательным платежам” ведется учет расчетов по сборам (обязательным платежам), которые взимаются в соответствии с действующим законодательством и учет которых не ведется на счете 65 “Расчеты по страхованию”.

На субсчете 64З “Налоговые обязательства” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую пpoдyкцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги, подлежащие отгpyзке (выпoлнeнию).

На су6счете 644 “Неналоговый кредит” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство.

НОД8Тельством и учет которых не ведется на счете 65 “Расчеты по страхованию”.

На субсчете 64З “Налоговые обязательства” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую продукцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги.

На су6счете 644 “Нелоговый кредит” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство.

Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их видам.

На субсчете 64З “Налоговые обязательства” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, определенной исходя из суммы пoлyчeнныx авансов (пpeдвapитeльной оплаты) за готовую продукцию, товары, прочие материальные ценности и нематериальные активы, работы, услуги.

На су6счете 644 “Нелоговый кредит” ведется учет суммы налога на добавленную стоимость, на которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обязательство. Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их видам.

2. Тесты

№ варианта№ тестів№ задач
88, 12, 18, 23, 28, 33, 38, 41, 52, 618, 15, 22, 27

8. В якому розділі активу показане незавершене будівництво:

А) в першому;

Б) в другому;

В) в третьому.

12. Виберіть правильне визначення балансу:

А) рівновага видів майна і джерел їх утворення;

Б) відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал;

В) таблиця, що ділиться на дві частини.

18. В якому розділі балансу показана довгострокова дебіторська заборгованість?

А) в 1-му розділі активу;

Б) в 2-му розділі активу;

В) в I-му розділі пасиву.

23. Назвіть І розділ активу балансу:

А) необоротні активи;

Б) оборотні активи;

В) витрати майбутніх періодів.

28. Що розуміють під балансовою рівновагою?

А) загальний підсумок активу дорівнює загальному підсумку пасиву;

Б) кількість активних статей в балансі дорівнює кількості пасивних статей;

В) повинна зберігатися постійна рівновага між сумою власних та залучених засобів.

33. Під впливом якої операції підсумок балансу не зміниться:

А) підзвітні особи повернули невикористані кошти в касу;

Б) надійшли матеріали від постачальника;

В) позичка банку зарахована на поточний рахунок.

38. В господарство надійшли нові матеріали, які оприбутковані, але гроші за них ще не сплачені. Внаслідок цього:

А) водночас збільшиться підсумок активу і пасиву балансу;

Б) сума активу і пасиву зменшиться;

В) актив збільшується, пасив зменшується.

41. Бухгалтерський баланс – це:

А) оцінка в грошовому виразі вказаних в документах господарських операцій;

Б) спосіб групування і узагальнення господарських засобів за видами та джерелами утворення в грошовому виразі на певну дату;

В) обліковий реєстр, що застосовується для перевірки та узагальнення підсумкових даних по рахунках бухгалтерського обліку.

52. Для чого призначені пасивні рахунки:

А) для обліку наявності і руху капіталу та зобов’язань;

Б) для обліку наявності та руху майна підприємства;

В) для обліку розрахункових операцій.

61. Що означає господарська операція, яка відображена по дебету рахунка 23 і кредиту рахунка 91?

А) видача грошей з каси; .

Б) списані загальновиробничі втрати на основне виробництво;

В) нарахована зарплата працівникам основного виробництва.

3. Решение задач

8. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, а також визначити вартість, за якою оприбутковуються основні засоби, на підставі наведених даних.

ТОВ “Надія” придбало мультимедійний комп’ютер за ціною 6400 грн., в т. ч. ПДВ. За доставку комп’ютера робітником сплачено з підзвітних сум 54 грн.

Хозяйсвенная операция операціяКореспонденция счетовСумма
ДебетКредит
1Приобритение компьютера1526315333,33
2Отражаем НДС6416311066,67
3Получены день подотчет3723054,00
4Доставка компьютера1537254
5Оприходованго на баланс1051525387,33
6Оплечен счет поставщикам631316454,00

15. Необхідно визначити суму витрат на виправлення браку, знайти суму витрат від браку, яку слід списати на собівартість продукції, скласти бухгалтерські проводки для кожної операції:

В цеху виявлено брак 12 шт. деталей через порушення технології. При виправлені браку витрачено матеріалів – 56 грн., нараховано зарплату – за одну деталь 1.9 грн., здійснено відрахування на соціальні заходи, акцептовано рахунок фірми за послуги при виправленні браку – 46 грн., утримано із зарплати винних осіб – 32 грн.

Хозяйсвенная операция операціяКореспонденция счетовСумма
ДебетКредит
1Использование материалов2420156
2Ничисления на зар. плату за все детали2466122,8
3Начисления на социальные мероприятия
– пенсионный фонд 33,2%246517,56
– соц. страх. 1,5%246520,34
– занятость 1,3%246530,30
– фонд травматизма 3%246560,68
4Акцептирован счет фирмы за услуги при исправлении брака243146
5Отнесено на виновных лиц3752432
6Удержано из зар. платы виновных лиц66137532
7Списываем расходы на брак на себестоимость продукции9424147,92

22. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом середньозважиной.

ДатаНадходженняВитрачання
Кількість, кгЦінаСумаКількість, кг
Залишок на 01.10201503000
Витрачання 01.1015
Надходження 08.10 (І партія)251002500
Витрачання 10.1010
Надходження 12.10 (ІІ партія)4200800
Витрачання 20.1018
Разом (залишок та надходження)49630043
Залишок на 31.106771,43

Средняя цена= 6300/49=128,57

Общая сумма= 128,57*43=5528,57

27. Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:

– готівка призначена для виплати заробітної плати працівникам підприємства, використана на загальногосподарські потреби;

– підприємство видало заробітну плату працівникам коштами з отриманої в касу виручки. На дату виплати заробітної плати підприємство мало податкову заборгованість;

– підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося з МП “Світанок” на суму 12000 грн ( – ).

1. Это ситуация является законной и не допускает никаких нарушений. Предприятие получило деньги из банка для выплататы заработной платы, а использовало на общехозяйственные потребности;

2. Это ситуация является законной, так как на данный момент предприятие которые имеют налоговый долг и выплачивают зароботную плату из виручки имеют право этоделать. Положение №637 (95) ограничений не содержит;

3. Это незаконное действие, так как законом установлено что расчеты наличными не могу превышать установленный лимит. Он составляе 10 000 грн., а расчеты выше той суммы должны производится по безналичному рас чету.

Прізвище І. Б.ПосадаВсього нарахованоУтримано збори в фондиПодаток з доходів фізичних осібВнесок у профспілкуРазом утриманоДо виплати
ПенсійнийСоціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністюСоціальне страхування на випадок безробіття
АУП
1Іванченко О. І.Директор171534,317,158,6248,2417,15325,441389,56
2Леонтьєв Л. СБухгалтер106521,310,655,33154,1610,65202,06862,94
3Єрьомін О. В.Секретар86517,38,654,3291,088,65198,23879,13
ИТР
4Петрова О. А.Інженер-технолог169533,916,958,48245,3516,95321,631373,35
5Алешін Ю. Д..Майстер154530,915,457,72223,6415,45293,161251,86
Раб
6Кравець В. Е.Оператор151530,315,157,58219,2915,15287,491227,51
7Корнієнко К. О.Оператор102520,510,255,13148,3710,25194,47830,53
8Мельниченко Л. Д.Оператор108521,710,855,42157,0610,85205,86879,14
9Доценко Р. Б.Оператор86517,38,654,3391,088,65130,01879,13
10Мишко Т. Ю.Оператор79515,97,953,9880,957,95116,7373499
РАБОТНИК СБЫТА
11Стецюк В. А.Комірник складу готової продукції101520,310,155,08146,9310,15192,53822,47
Всего13185263,7131,8565,971806,15131,852399,4610785,51
Господарська операціяКореспонденція рахунківСума
ДебетКредит
1Начислена заработная плата
АУП926613645,00
ИТР916613240,00
Рабочие236615285,00
Раб. Сбыта936611015,00
2Удержано из з. п.
Взносы в пенсион. фонд661651263,7
Взносы в фонд соц. Страх.661652131,85
Фонд занятости66165365,93
Фонд НДФЛ6616411806,15
Фонд профсоюзов661685263,7
3Начислено на фонд оплаты труда
1)Пенсионный фонд 33,2%
АУП926511210,14
ИТР916511075,68
Рабочие236511754,62
Раб. Сбыта93651336,98
2)Соц. Страх 1,5%
АУП9265254,68
ИТР9165248,6
Рабочие2365279,38
Раб. Сбыта9365215,3
3)Занятость 1,3%
АУП9265347,39
ИТР9165342,12
Рабочие2365368,71
Раб. Сбыта9365313,2
4)Фонд трав 3%
АУП92656109,35
ИТР9165697,2
Рабочие23656158,55
Раб. Сбыта9365630,45

5. Журнал хозяйственных операций

Господарська операціяКореспонденція рахунків
П/пДебетКредитСума
1Погашено заборгованість постачальникам з поточного рахунку631315200
2Відпущено матеріали у виробництво232014300
3.Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі3031800
4.Видано під звіт гроші на відрядження37230300
5.Отримано з банку грошові кошти на виплату заробітної плати303123200
6.Виплачено заробітну плату6613023000
7.Депоновано невиплачену заробітну плату661662200
8.Залишок коштів повернено на поточний рахунок31130200
9.Оприбутковано від постачальника матеріли (без ПДВ)2016315670
10.Податковий кредит з ПДВ6416311134
11Перераховано кошти постачальнику за матеріали661316804
12Перераховано до бюджету:641315500
– ПДВ;
– податок на прибуток;641311400
– податок з доходів фізичних осіб;641311100
– комунальний податок64131440
13Перераховано до Пенсійного фонду6513111000
14Перераховано до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю65231900
15Перераховано до фонду соціального страхування на випадок безробіття65331400
16Отримано кошти від покупців в погашення дебіторської заборгованості303619300
17Погашено короткостроковий кредит банку6013118000
18Отримано довгостроковий кредит у Приватбанку на купівлю вантажного автомобіля31501360000
19Нарахована амортизація виробничих приміщень9113400
20Нарахована амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом продукції9313500
21Нарахована амортизація адміністративного приміщення9213280
22Оприбутковано від постачальника матеріали (без ПДВ)206313600
23Податковий кредит з ПДВ641631720
24Перераховані кошти постачальнику за матеріали631314320
25Списано матеріали у виробництво232018800
26Нараховано заробітну плату:
– виробничому персоналу;236614910
– адміністративному персоналу;926613420
– загально-виробничому персоналу916613090
Раб. Сбыта93661940
27Нараховано обов’язкові платежі на ФОП
*****Пенсионный фонд 33,2%
АУП926511135,44
ИТР916511025,88
Рабочие236511630,12
Раб. Сбыта93651312,08
*****Соц. Страх 1,5%
АУП9265251,30
ИТР9165246,35
Рабочие2365273,65
Раб. Сбыта9365214,10
*****Занятость 1,3%
АУП9265344,46
ИТР9165340,17
Рабочие2365363,83
Раб. Сбыта9365312,22
*****Фонд трав 3%
АУП92656102,60
ИТР9165692,70
Рабочие23656147,30
Раб. Сбыта9365628,20
28Утримано із заробітної плати
Взносы в пенсион. фонд661651247,20
Взносы в фонд соц. Страх.661652119,65
Фонд занятости66165361,80
Фонд НДФЛ6616411687,33
Фонд профсоюзов661685123,60
29Нараховано амортизацію основних засобів91134500
Списано витрати на електроенергію:
– виробничий цех916851160
– адміністративна будівля92685810
– торговельне приміщення936851450
30Списано загально-виробничі витрати239110355,10
31Використано матеріали для пакування продукції93201450
32Перераховано на склад готову продукцію262330280
(в рахунку 23 Сп =
Ск )
33Готову продукцію відвантажено покупцям за ціною реалізації3670169000
34Податкове зобов’язання з ПДВ70164111500
35Відображено собівартість реалізованої продукції (в рахунку 26 Сп = Ск )9012630280
36Списано на рахунок фінансових результатів:
– собівартість реалізованої продукції;7990130280
– доход від реалізації продукції;7017957500
– адміністративні витрати;79925843,80
– витрати на збут79933706,60
37Нараховано податок на прибуток9816414417,40
38Списано на рахунок фінансових результатів суму податку на прибуток7919814417,40
39Фінансові результати від основної діяльності списано на рахунок 4479144113252,20

Примітки. Сп – сальдо початкове; Ск – сальдо кінцеве.

6. Оборотная ведомость

№ счетаСальдо начальноеОборотыСальдо конечное
ДтКтДтКтДтКт
63159609520111247564,0
3119620036020079064377336
2322000302803028022000
2014800927013550520
30400333002350010200
3723000300
6612320032243,5812360,003316,42
6620200200,00
641229001029417604,7330210,73
65111000110004350,724350,72
652900900305,05305,05
653400400222,48222,48
3611250069000,009300,0072200,00
6011800018000,000,000,00
501580000,00360000,00418000,00
9110355,1010355,10
130,005680,005680,00
933706,603706,60
925843,805843,80
6560,00370,80370,80
6850,003543,603543,60
102150000,000,00215000,000,00
12160000,000,0016000,000,00
131340000,000,0034000,00
13346000,000,004600,00
14720000,000,0072000,000,00
15240000,000,0024000,000,00
2285000,000,008500,000,00
261900030280,0030280,0019000,000,00
2828000,000,002800,000,00
312117000,000,0011700,000,00
3432000,000,003200,00
3939000,000,003900,000,00
402900000,000,00290000,00
43250000,000,0025000,00
44128000,0013252,2026052,20
984417,404417,40
6117400,000,001740,00
70169000,0069000,00
90130280,0030280,00
6935000,000,003500,00
7957500,0057500,00
ВСЕГО512000512000796090,48796090,48858656858656

7. Форма №1

БАЛАНС
На ________________ 2008 р.
Форма N1
КодзаДКУД
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1. необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість101140011400
Первісна вартість111600016000
Знос1246004600
Незавершене будівництво202400024000
Основні засоби:
Залишкова вартість30181000175320
Первісна вартість31215000215000
Знос323400039680
Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств40
Інші фінансові інвестиції457200072000
Довгострокова дебіторська заборгованість50
Відстрочені податкові активи60
Інші необоротні активи70
Усьго за розділом 180288400282720
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
Виробничі запаси100133009020
Тварини на вирощуванні та відгодівлі110
Незавершене виробництво1202200022000
Готова продукція1301900019000
Товари14028002800
Векселі одержані15032003200
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість1601250072200
Первісна вартість161
Резерв сумнівних боргів162( )( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом170
За виданими авансами180
З нарахованих доходів190
Із внутрішніх розрахунків200
Інша поточна дебіторська заборгованість210300
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті23096600387536
В іноземній валюті2401170011700
Інші оборотні активи250
Усього за розділом 2260181100527756
3. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ27039003900
Баланс280473400814376
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1. Власний капітал
Статутний капітал300290000290000
Пайовий капітал310
Додатковий вкладений капітал320
Інший додатковий капітал330
Резервний капітал3402500025000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3501280026052,2
Неоплачений капітал360( )( )
Вилучений капітал370( )( )
Усього за розділом 1380327800341052,2
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу400
Інші забезпечення410
415
416( )( )
Цільове фінансування420
Усього за розділом 2430
3. довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків44058000418000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання450
Відстрочені податкові зобов’зання460
Інші довгострокові зобов’язання470
Усього за розділом 348058000418000
4. поточні зобов’зання
Короткострокові кредити банків50018000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51017401740
Векселі видані520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53059607564
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів540
З бюджетом5502290030210,73
З позабюджетних платежів560
Зі страхування570123005249,05
З оплати праці580232003516,42
З учасниками590
Із внутрішніх розрахунків600
Інші поточні зобов’язання6103 543,60
Усього за розділом 46208410051823,8
5. доходи майбутніх періодів63035003500
Баланс640473400814376

8. Форма №2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За ______________________________2008 р.

Форма № 2

1. фінансові результати

СтаттяКод рядкаЗа звітний період

За поперед-

Ній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01069000
Податок на додану вартість01511500
Акцизний збір020
025
Інші вирахування з доходу030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

03557500
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)04030280,00

Валовий:

– прибуток

050

27220

– збиток055
Інші операційні доходи060
Адміністративні витрати0705843,80
Витрати на збут0803706,60
Інші операційні витрати090

Фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

100

17669,60

– збиток105
Доход від участі в капіталі110
Інші фінансові доходи120
Інші доходи130
Фінансові витрати140
Витрати від участі в капіталі150
Інші витрати160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

17017669,60
– збиток175
Податок на прибуток від звичайної діяльності1804417,40

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

190

13252,20

– збиток195

Надзвичайні:

– доходи

200
– витрати205
Податки з надзвичайного прибутку210

Чистий:

– прибуток

220

13252,20

– збиток225

2. елементи операційних витрат

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний період

За поперед-

Ній період

Матеріальні затрати2309270
Витрати на оплату праці24012360
Відрахування на соціальні заходи2505249,05
Амортизація2605680,00
Інші операційні витрати270
Разом28032559,05

3. розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний період

За поперед-

Ній період

Середньорічна кількість простих акцій300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію330
Дивіденди на одну акцію340

9. Список использованной литературы

1. Закон України від 16.07.99 р. № 996-XІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” / Баланс (спецвипуск). – Лютий, 2000 р. – 65 с.

2. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні / Все про бухгалтерський облік. – № 11 (436), 2000. – с. 65-102.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. / Баланс. – № 3, 18 січня 2000 р.

4. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2000.- 640 с.

5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / за ред. С. Ф. Голова. – Дн-ськ: ТОВ “Баланс-Клуб”; 2004. – 832 с.

6. Бухгалтерський фінансовий облік / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 736 с.

7. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами.- К.: Лібра; 2004. – 880 с.

8. Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А. С.К., 2003. – 624 с.

9. Грабова Н. М. Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках – К.: А. С.К., 2001. – 504 с.

10. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А. С.К.- 2002. – 848 с.

11. Собко В. К. Бухгалтерський облік: Підручник. – К., 2002. – 589 с. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А. С.К., 2005.- 864


Учет расчетов по налогам и обязательным платежам