Виборча система: поняття, історія, сучасні форми

Зміст

Розділ 1. Виборча система: поняття, історія, сучасні форми

1.1 Поняття виборчої системи та її види

1.2 Історія виникнення виборчої системи

1.3 Сучасні форми виборчої системи

Розділ 2. Традиціоналізм і націоналізм в Україні: ідея, політичне втілення

2.1 Традиціоналізм в Україні

2.2 Націоналізм в Україні

Розділ 3. Політичні рухи: соціально-політичні, культурні, етнополітичні, політекономічні, релігійні

3.1 Сутність, функції та мета сучасних політичних рухів

3.2 Класифікація суспільно-політичних рухів

Список використаних джерел

Розділ 1. Виборча система: поняття, історія, сучасні форми

1.1 Поняття виборчої системи та її види

Виборча система – це сукупність встановлених законом правил, принципів і прийомів проведення голосування, визначення його результатів і розподілу депутатських мандатів. Виборчі системи взаємопов’язані з формою правління і політичною культурою кожної країни. Вони змінюються в умовах великих суспільних змін. Виборча система – важливий елемент політичної системи держави, вона регулюється правовими нормами, які в сукупності утворюють виборче право.

Виборча система охоплює:

А) принципи та умови участі у формуванні органів, які обираються

Б) організацію і порядок виборів (виборчий процес) і відкликання виборних осіб.

Визначаючи умови участі громадян у формуванні виборних державних органів, виборчі системи виходять з принципів загальності та рівності, проте ці принципи нерідко обмежуються різного роду виборчими цензами. Виборчий процес включає: призначення виборів (як правило, це – прерогатива глави держави), реєстрацію виборців у встановленому законом порядку, організацію виборчих округів, районів і т. д., які формуються відповідно до принципів представництва (територіальним, національним, виробничим).

Основні виборчі системи оцінюються за трьома критеріями:

1) репрезентативність, тобто здатність відобразити в парламенті існуючий спектр політичних сил,

2) простота механізму виборів,

3) коректує мого результатів виборів у разі розчарування виборців в депутатах.

Всього існує 4 види виборчої системи:

Мажоритарна виборча система.

При мажоритарній системі кваліфікованої більшості закон встановлює певну частку голосів, яку має отримати кандидат (список кандидатів), щоб бути обраним. Ця частка більше абсолютної більшості, тобто більше 50% плюс один голос. Якщо при мажоритарній системі кваліфікованої більшості в першому турі ніхто не перемагає, слідує другий тур, який зазвичай проводиться через одну – два тижні. У другому турі на нове голосування виборців при даній системі зазвичай виносяться дві кандидатури, які набрали найбільше число голосів в порівнянні з іншими. Мажоритарна система відносної більшості є однією з найменш демократичних виборчих систем, основними вадами якої є:

1) значне число голосів виборців залишаються “викинутими”, не враховуються при розподілі мандатів,

2) спотворюється картина реального співвідношення політичних сил у країні: партія, що отримала меншість голосів виборців, отримує більшість депутатських місць.

Пропорційна виборча система.

Дана система передбачає розподіл місць у парламенті згідно з кількістю (процентної пропорцією) голосів, отриманих на виборах за партійними списками в єдиному загальнонаціональному виборчому окрузі (Нідерланди) або в декількох великих регіональних округах. Розподіл місць відбувається або за найбільшим залишком, або за найвищим середньому, або на основі виборчої квоти. Виборча квота обчислюється шляхом ділення загальної кількості голосів виборців, поданих в окрузі, на число мандатів, що підлягають розподілу, тобто визначається мінімальна кількість голосів виборців, яке необхідно набрати партії, щоб отримати один мандат. За методом найбільшого залишку нерозподілені мандати віддаються партіям, які мають найбільші залишки голосів виборців. Переваги пропорційної системи виборів реалізуються при сталій багатопартійності. За відсутності ж такої ця система може призвести до появи фрагментарного депутатського корпусу і частої зміни урядів, що послабить ефективність демократичного устрою.

Змішана виборча система.

Суть змішаної системи полягає в тому, що частина депутатського корпусу обирається за мажоритарною системою, а частина – за пропорційною. Один голос виборець віддає за конкретного кандидата, який балотується в даному виборчому окрузі, інший – за політичну партію. Своєрідну, досить складну, здатну пристосовуватися до ситуації в країні змішану виборчу систему застосовують Мексиканські Сполучені Штати. Відповідно до Федерального Закону про організації та виборчому процесі, Палата депутатів Федерального Конгресу складається з 300 депутатів, які обираються за мажоритарною системою відносної більшості по уніномінальним округах, і до 100 депутатів, які обираються за системою пропорційного представництва з поліномінальної виборчих округах на основі регіональних списків. Депутати Палати сенаторів обираються за мажоритарною системою відносної більшості. Для обрання 100 депутатів за принципом пропорційного представництва засновуються до п’яти поліномінальної виборчих округів в країні.

Виборчі системи єдиного неперехідного голосу і кумулятивного вотуму.

Виборча система єдиного непередаваного голоси, також вельми рідкісна (застосовувалася в Японії), вважається полупропорціональной, так як менше спотворює співвідношення сил між політичними партіями, ніж звичайна мажоритарна система. Створюються багатопартійні округу, як завжди буває при пропорційній системі, але кожен виборець може голосувати тільки за одного кандидата з того чи іншого партійного списку, що міститься в бюлетені. Обраними вважаються кандидати, що зібрали більше голосів, ніж інші, тобто діє принцип мажоритарної системи відносної більшості 9чісло обраних відповідає числу мандатів по округу). Виборча система Кумулятивного вотуму характеризується тим, що кожен виборець в багатомандатному виборчому окрузі має стільки голосів, скільки слід обрати кандидатів або менше (зрозуміло, кількість голосів у всіх виборців однакове), і розподіляє свої голоси між кандидатами як завгодно: може віддати декільком кандидатам по одному голосу, а може, наприклад, якогось одного з кандидатів віддати всі свої голоси, акумулювати їх у нього. Звідси і назва системи (від лат. Cumulatio – скупчення).

Кожна з основних виборчих систем в Україні, в тому числі і змішана, має сильні і слабкі сторони.

Сильні сторони:

1. Порівняльна легкість формування уряду і його велика стабільність.

2. Формування стійких зв’язків між виборцями і депутатами.

Слабкі сторони:

1. Спотворює багато в чому реальну картину переваг і волю виборців.

2. Залежність виборів від розподілу виборців по округах.

У 2006 році наша країна вперше обирала парламент за пропорційною партійною системою. Досвід попередніх виборів показував, що змішана система (коли частину Верховної Ради обиралася за партійними списками, а частина – у мажоритарних округах) була далека від ідеалу. На виборах 1998 і 2002 років (особливо, що стосується мажоритарної складової) широко застосовувався адміністративний ресурс. Партії не мали достатніх законодавчих та виборчих мотивів для свого розвитку, а тому й уся партійна система перебувала в періоді юнацького дозрівання. Отже, можна зробити висновок, що політичну систему України не можна змінювати в інтересах тієї чи іншої політичної сили. Потрібна раціональна виборча система. Потрібно визначити, для чого це потрібно і яка саме виборча система буде оптимальною на рівні парламенту і на рівні місцевих рад, причому на різних рівнях місцевих виборів.

1.2 Історія виникнення виборчої системи

Поняття “вибори” має різні значення в різні епохи. Нерідко воно буває дуже далеким від того значення, яке надається йому сьогодні.

Інститути афінської демократії сформувалися і функціонували в VIII – VI ст. до н. е. Для нас вони важливі, перш за все, тим, що ідеї та принципи народовладдя, втілені в інститутах афінської демократії, надали великий вплив на теорію і практику державного будівництва наступних епох. Саме тут зародилися фундаментальні поняття демократії: верховенство закону, виборність владних органів і посадових осіб, активну участь громадян у вирішенні державних питань.

В основі народовладдя в Афінах лежала полісна демократія (поліс – місто-держава, особлива форма соціально-економічної і політичної організації Стародавній Греції). Для полісної демократії характерним була участь населення в управлінні. Політичними правами в Стародавній Греції мала тільки певна частина населення. У категорію повноправних громадян включалися чоловіки, які досягли повноліття, що володіли земельною власністю, і здатні нести військову службу. Система органів влади Афін включала Народні збори, Ареопаг, Рада Чотирьохсот, колегію архонтів та інші магістратури. Вищим владним інститутом вважалося Народні збори, куди мали доступ усі вільні люди, що мали право носити зброю.

Античні принципи громадянської свободи, рівності активно використовували в Римській республіці (V – I ст. До н. Е..). Вищим носієм державного суверенітету в республіці вважався римський народ, який висловлював свою волю через народні збори (коміції). Коміції приймали і скасовували закони, укладали мир і оголошували війну, обирали магістратів і жерців, проводили культові заходи, розбирали апеляції на рішення суду. Основним владним органом у Римі був сенат. Його рішення носили обов’язковий характер.

Період пізньої Римської імперії (III – V ст.) Став заходом епохи Античності і одночасно зародженням нової – Середньовіччя. Зароджується середньовічний Захід, де відбувається еволюція державних і громадських інститутів. У період раннього середньовіччя (V – XI ст.) Організація управління у германських племен носила характер “військової демократії”. Кожен повноправний член німецького племені особисто і безпосередньо брав участь в управлінні, виступав носієм народовладдя. У франків еволюція народних зборів йшла в напрямку посилення державної влади і відповідно до все більшої усунення широких народних мас від участі в справах держави. Еволюція інститутів самоврядування в англосаксонських королівствах (V – XI ст.) Йшла за тим же шляхом, що і у франків, хоча в ранньосередньовічної Англії елементи “військової демократії” зберігалися набагато довше, перш за все, у системі місцевого самоврядування та судово-адміністративного уст-влаштування. Таким чином, для ранньосередньовічного суспільства характерно слабкий розвиток виборчих принципів. У X – XIII ст. вибори і виборчі процедури в Західній Європі отримують значний імпульс до розвитку. Це було пов’язано з виникненням середньовічних міст і новою організацією влади. Характерними інститутами міського самоврядування були ради і очолюють їх мери. Виборчі правила були досить жорсткими. У багатьох комунах обрані особи не могли відмовитися від обрання. У XIII – ХVI ст. в Західній Європі виникають станово-представ-тільні установи і відповідно вдосконалюються виборчі процедури. Панівною формою державного устрою стає станова монархія, яка прийшла на зміну феодальної роздробленості. У 1265 р. в Англії в розпал конфлікту опозиції з королем було скликано збори, на яке, крім знаті, запрошувалися по два лицаря від кожного графства і по два представника від найбільш значущих міст. Так народився англійський парламент. Впорядковані парламентські сесії розпочалися з 1295 коли королем Едуардом I був скликаний “Зразковий парламент”. У ХIV – ХV ст. складається уявлення і про статус депутата, яке включало ряд юридичних привілеїв, перш за все депутатську недоторканність (охорона життя і майна, свобода від арешту). У період епохи Великої Французької революції виборче законодавство отримало значний розвиток. У 1789 р. скликаються після довгої перерви Генеральні Штати. Конституція 3 вересня 1791 вперше в історії надала значної частини населення країни реальну можливість безпосередньо брати участь у виборах різних органів влади – від місцевих до державних. Філософські та політичні ідеї Просвітництва (“природного права” людини і громадянина, “поділ влади”) поступово конституюються у французькому законодавстві. Зміни стосуються і норм виборчого права. Законодавство Великої Французької революції (1789 – 84 рр..) Мало величезне значення для формування виборчих систем нового часу. Основні права особи, вперше сформульовані в “Декларації прав людини і громадянина”, стали надбанням усього людства. В організації державної влади відбулися зміни, які поклали початок формуванню сучасних виборчих систем на основі поділу влади, виборів законодавчих і судових органів. На цій основі протягом XIX ст. в Європі активно проводилися реформи виборчого законодавства. Реформи торкнулися всю сферу виборчого права. По-перше, скасовувалися виборчі цензи, у тому числі і майновий, тобто вибори стають загальними. По-друге, вибори стають прямими. По-третє, сформувалися дві основні виборні системи, які застосовуються до цих пір: мажоритарні та пропорційні. По-четверте, голосування стає таємним. Виборчі урни розкриваються у присутності спостерігачів представляють кандидатів. Вводиться єдиний зразок виборчого бюлетеня. Можна говорити про те, що більшість сучасних виборчих процедур багато в чому було сформовано в XIX ст. Оновлене виборче законодавство стало одним з основних гарантів реалізації громадянських прав і свобод людини.

Виборність на території сучасної України існувала з моменту виникнення держави. Елементи виборності спостерігаються, зокрема, у слов’янських племен. Керівництво в цих племенах належало кращим людям, які збиралися на “віче” – ради, де вирішували важливі питання життя племені, війни і миру. З утворенням і зміцненням Київської держави принципи виборності набули загальний характер, хоча публічна влада в Київській Русі ще не мала парламентських форм. Подальший розвиток інституту виборності в Україні пов’язується з існуванням Гетьманської держави, Запорізької Січі і Слобідської України, їм притаманна одна й та ж форма державного управління – демократична республіка. Носієм суверенної влади в цих республіках виступає весь народ. Всі державні установи без винятків формувались тільки шляхом виборів. Акт, який має назву “Правовий Уклад та Конституції відносно прав і вольностей війська Запорозького”, названий Конституцією України 1710 гетьмана Пилипа Орлика, можна вважати першим нормативним актом писаного виборчого права України, оскільки він вперше фіксував принципи діяльності органів державної влади, порядок, терміни і періодичність скликання вищого представницького органу тих часів – Генеральної Ради. Особливе місце в історії становлення інституту виборності за умов відновлення української державності посідають вибори до Установчих зборів Української Народної Республіки. Особливий період розвитку виборчого права України становить радянське виборче право. Концептуальним моментом щодо його розвитку виступає теза Леніна про неприйнятність парламентаризму як моделі організації політичної влади. Починання періоду розвитку радянської виборчої системи пов’язані з Конституцією СРСР 1936 р.

З 1936 р. в радянській виборчій системі запроваджується своєрідна “подвійна стандартизація” для оцінки виборчого права і практики проведення виборів: одна шкала – декларована соціалістична демократія, побудована на принципах загальних, рівних, прямих і таємних виборів, інша – для внутрішнього користування, спрямована на забезпечення керівної ролі партії в суспільстві і державі. Останній період радянської виборчої системи почався у 1985 р. з реформування всього масиву виборчого законодавства на території СРСР, в тому числі в УРСР. Виборчі кампанії 1988-1990рр. Виборчі кампанії 1988-1990рр. можна назвати першими демократичними, або, принаймні, полу демократичними виборами в СРСР. Вперше, за період існування радянської влади в процесі виборів панувала політична боротьба, розмаїття думок і кандидатів.

Після отримання Україною незалежності і створення власної державності виборче законодавство зазнало змін. На поточний момент систему чинного виборчого законодавства складають 4 групи законодавчих актів:

1) Конституція України;

2) система спеціальних законів України про вибори: Закон “Про вибори народних депутатів України”; Закон “Про вибори Президента України” ; Закон “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів “; Закон” Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим “; Закон” Про Центральну виборчу комісію “; Закон” Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим “;

3) нормативно-правові акти конституційного законодавства: Закон” Про громадянство України “; Закон” Про об’єднання громадян ” ; Закон “Про мову” та ін;

4) положення нормативних актів суміжних галузей, які регулюють виборчий процес: норми адміністративного, трудового, житлового, кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального, пенсійного, фінансового, господарського, митного, інформаційного, сімейного, екологічного законодавства, законодавства про зв’язок.

Отже, становлення інституту виборів в Україні пройшло складний шлях. Історичний аналіз свідчить, що українська нація здійснила свій внесок до скарбниці загальнолюдських надбань, таких як безпосередня демократія, свобода і т. п.

1.3 Сучасні форми виборчої системи

Виборче право в Україні.

Сучасний виборчий процес в Україні складається з ряду стадій. Основними ста днями виборчого процесу в Україні є:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) створення виборчих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування та реєстрація кандидатів;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців і визначення підсумків голосування;

9) визначення результатів виборів і їх офіційне оприлюднення;

10) припинення діяльності виборчих комісій.

Якщо мова йде про вибори президента, то тут може мати місце другий тур голосування і остаточне визначення та опублікування результатів виборів. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними. Вони призначаються Верховною Радою України, прийняттям відповідної постанови. Верховна Рада України приймає також постанову про призначення чергових та позачергових виборів Президента України на підставах, визначених Конституцією України та законом про вибори Президента, і постанови про призначення повторних виборів, на підставі письмової заяви Центральної виборчої комісії. Вибори Президента проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Важливим є визначення тих найважливіших демократичних принципів, грунтуючись на яких і повинен здійснюватися виборчий процес.

Головними серед них є:

1) дотримання принципів виборчого права;

2) принцип законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес;

3) принцип політичного плюралізму та багатопартійності;

4) принцип публічності та відкритості;

5) принцип свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і партій (блоків) – Суб’єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії;

6) принцип неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суддів, підприємств, установ та організацій, їх керівництва, інших посадових і судових осіб до партій (блоків) – суб’єктам виборчого процесу, кандидатам у депутати.

Суб’єктами виборчого процесу в Україні є:

1) виборець;

2) виборча комісія, утворена відповідно до закону України “Про Центральну виборчу комісію”;

3) партія (блок), яка висунула кандидата у депутати;

4) кандидат у депутати, зареєстрований в порядку, встановленому законом;

5) офіційний спостерігач від партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу.

Організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів забезпечує Центральна виборча комісія, яка є постійно діючим державним органом. Відповідно до Закону України “Про центральну виборчу комісію” від 30 червня 2004 року комісія здійснює консультативно – методичне забезпечення виборів у міські ради, виборів сільських, селищних і місцевих голів і проведення місцевих референдумів. Вона очолює систему виборчих комісій, які утворюються для підготовки і проведення виборів та всеукраїнських референдумів, спрямовує їх діяльність. Призначає на посаду і припиняє повноваження членів Комісії Верховна Рада України за поданням президента. Члени комісії перед вступом на посаду складають перед Верховною Радою України присягу. Термін повноважень члена комісії становить 7 років. У згаданому вище законі визначені повноваження Комісія щодо підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів, всеукраїнського референдуму; вона здійснює фінансове забезпечення їх підготовки та проведення. Закон також встановлює правовий статус та повноваження членів комісії, гарантії забезпечення діяльності Комісії та її членів. Порядок організації і внутрішньої роботи Комісії визначається також регламентом, який затверджується на засіданні Комісії. Роботу комісії забезпечує Секретаріат. Центральна виборча комісія в установленому порядку забезпечується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також офіційними матеріалами, які поширюються центральними органами виконавчої та судової влади.

Виборча система Росії.

Сучасна виборча система склалася в 1993-1995 рр. Виборча система сучасної Росії будується на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Згідно з Конституцією РФ, у виборах не беруть участь громадяни, визнані судом недієздатними, а також особи, які тримаються за вироком суду знаходяться в місцях позбавлення волі (ст.32). Вибори президента Російської Федерації проводяться по єдиному федеральному виборчому окрузі на основі мажоритарної системи абсолютної більшості. Порядок формування Федеральних Зборів – парламенту країни – є змішаним, оскільки здійснюється на основі різних процедур. Нижня палата – Державна Дума – формується шляхом прямих виборів. На цих виборах діє змішана виборча система: 225 депутатів обираються по одномандатних округах на засадах мажоритарної системи відносної більшості, 225 депутатів – за єдиним федеральному окрузі на основі пропорційної системи. Процедура формування Ради Федерації – верхньої палати парламенту – зазнала за останні роки істотні зміни, хоча його кількісний склад зберігся.

Важливим політичним підсумком функціонування нової виборчої системи в Росії слід вважати той факт, що вибори стали розцінюватися більшістю політичних сил і громадян як єдино законний спосіб передачі влади.

Виборча система США. Голосування виборців на президентських виборах в США не носить остаточного характеру. Голосуючи за того чи іншого кандидата, американці фактично голосують за список виборців від свого штату, який складає кожна партія. Завдання виборців полягає в тому, щоб з кількох списків (а на ділі – з двох: списків республіканців і демократів) вибрати один. Результати голосування на цьому етапі визначаються формулою “переможець отримує все”, тобто та партія (а значить, і її кандидат), за яку проголосувало виборців більше, ніж за будь-яку іншу, отримує всі голоси вибірників. Їх кількісний склад відомий заздалегідь. Кількість виборщиків від кожного з 50 штатів дорівнює загальній кількості сенаторів і депутатів Палати представників у Конгресі. Якщо число депутатів Палати представників змінюється, і воно пропорційно чисельності населення штату, то число сенаторів незмінно – по два від кожного штату. Крім того, трьох вибірників має Федеральний округ Колумбія, в якому розташована столиця США. У цілому по країні обирається 538 вибірників. Через шість тижнів виборщики збираються, як правило, в столиці штату для вирішального голосування по кандидатурі президента. Після закінчення голосування виборців виборчі бюлетені відправляються до Конгресу. Той кандидат, який отримав більше половини голосів вибірників, стає президентом.

Розділ 2. Традиціоналізм і націоналізм в Україні: ідея, політичне втілення

2.1 Традиціоналізм в Україні

Традиціоналізм – світогляд або соціально-філософський напрямок, яке виражену в традиції практичну мудрість ставить вище розуму або контрреволюційні консервативно-реакційні ідеї, що представляють собою ідеологічно оформлену захисну реакцію на відхилення культури та соціуму від якоїсь ідеалізованої соціокультурної моделі, представляє собою загальний стійкий порядок. Поняття традиціоналізму та консерватизму дуже близькі, однак консерватизм не заперечує еволюційний розвиток суспільства. Примітивний, дорефлектівний традиціоналізм відрізняється практичною відсутністю протистоїть змінам групи людей і пов’язаний з міфологічними уявленнями про традиції. Традиціоналізм характерний для політичного реакційного руху. Для традиційного суспільства, як і для внутрішньо конфесійні ортодоксії характерні моноцентризм і авторитаризм. У принципі традиціоналісти затребувані реальною політикою і в той же час як самостійна сила консерватори-традиціоналісти ще не склалися. Партія, якою б “правою” і “реакційною” вона не була, змушена орієнтуватися саме на масу. Навіть якщо вона іменує себе “союзом” або “орденом”, при цьому категорично відкидаючи назву “партія”, суті це не змінює. Мова все одно йде про політичну організацію, яка звертається до всіх соціальних верств і включає до свого складу представників цих верств.

В шуканні себе і своїх традицій нетерпеливість штовхає українців до духовного явища, що його можна було б назвати потягом до ворожбитства. Висловлюється він виявами нижчих емоцій і браком відповідальності в відношенні до власної раси. Багато спричинилося тут деяке відчуття меншовартості по поразці, що висловлюється в помпатичній демагогії. Зрештою, цю демагогію бачать українці і в чужинців з нормандським культурним підложжям. Так само звідти приходить розуміння історії не як постійного зусилля раси, а лишень як вибуху мальовничого запального ентузіазму, як наскоку, з пізнішою заплатою за це безтурботним життям, своєрідною посадою. На загал гасла, пропаговані в цій атмосфері, є чужинецькі і то переважно з сусідських, не найкращих взірців.

Критика ворожбитів наївна. Непошана до засад еліти і ієрархії відбивається

Передусім на тих, хто висловлює цю непошану. Тло до цих усіх теорій творять особисті відрухи і претензії. В цілому ворожбитстві найважливішим, однак, є не інтелектуальна істерія, а нехіть цих прорізних ворожбитських гуртків бути спадкоємцями в українській історії. Це майже цілковите повторення явища культурницької кулішівської нехіті. На щастя, тепер є інші часи – тепер є духовні сили, що успішно протиставляються цьому неспокоєві і пораженству. Це сили традиціоналізму.

Найближчий у часі є воєнний традиціоналізм. Культ боротьби недавніх років зростає поволі, але певніше від усіх відрухів. Ще замало розуміють сучасники, якою великою річчю були вимарш на фронт легіону УСС в 1915 p., вступ до Києва в 1918 синьожупанників, зорганізованих Союзом Визволення України, і врешті – полки богданівців і полуботківців. “Війна, і тільки війна підносить до найвищого напруження всі засоби енергії людей і зазначає своїм стигматом великі народи і раси” (Муссоліні). Спеціально серед молоді вилонюється свідомість значення тої боротьби. Поки що є лишень культ жертв (Базар, Крути, М. Міхновський), але зближається вже й глибше розуміння боротьби не як жертви, а витривалості.

Новітній державний традиціоналізм українців, або, скоріш, легітимізм, може мати в майбутньому величезне значення. Все залежить від того, як довго зможуть носії державності всупереч усьому чинити так, як би ця державність існувала далі.

В українськім, досить слабім монархічнім легітимізмі тепер тяжко зорієнтуватися. Невідомо, чи цей монархізм для його носіїв є традицією верховного морального авторитету, символу традицій раси, як у Британії, чи скоріш кондотьєрсько-фюрерівською тенденцією? Великим мінусом українського монархізму є брак хреста крови, брак воєнних традицій. Цікаво, то серед іншого, без порівняння сильнішого, демократично-республіканського легітизму на перше місце висовуються історичні, гетьманські традиції, а майже зникли соціалістичні. Культ гетьманів плекають гетьманські традиції, а майже зникли соціалістичні. Культ гетьманів плекають майже виключно українські демократи. а не гетьманці. Врешті не можна поминути ще однієї ідеї. а радше історичного клімату, що дає багато традиційного сучасним українцям, – це клімат західного П’ємонту України.

В кінці XIX і початку XX ст. західній П’ємонт відігравав не меншу роль від східного П’ємонту – Гетьманщини в кінці XVIII і на початку XIX ст. Його індивідуальність виразна й творча. Це – одна з найцікавіших земель в історії обіч чорноморсько-таврійського державного центру, князівського Києва і гетьманської Полтавщини та Чернігівщини. Тут менше відчувається мореплавський характер української раси, зате тут тільки зосталися великокиївські традиції. Пошана до своєї аристократії зменшилася недавно, а нехіть до власної ієрархії пробуджена заледве кільканадцять літ тому. Але хоч тут уже нема українських аристократичних родоводів, проте є ще родоводі іншої ієрархії: в україно-католицьких “Шематизмах” легко знайдемо традиції ХІ-ХІ1І століть. Властиво, духовність цього П’ємонту була менше змінена козацькою традицією і мілітарним устроєм Козацької Держави XVII-XVIII ст. Як слушно каже дослідник, “еволюція Галичини повільніша, лінія цієї еволюції простіша” (Б. Ольхівський).

В теперішніх часах ніяка земля не дорівнює галицькій в одній дуже важливій позиції української духовності: витворення добре вишліфуваного типу українського громадянина, свідомого своїх прав і обов’язків, і хоч і не з мальовничим, але дуже глибоким українським солідаризмом.

В сучасних українських генеральних ідеях бачимо велике багатство і різнорідність. Правдоподібно, формальна різнорідність їх тільки буде збільшуватися. Але, реально беручи, ці всі ідеї можна вкласти в дві тенденції. Одна – еллінського типу творчість базується передусім на натхненні, на красі логіцизму, не раз попросту на більш чи менш примітивному експромті – несподіванці. Друга тенденція – це чисто готське прагнення вкласти ціле буття українських груп і одиниць в один розмірений ритм, пов’язаний традиціями.

Обидві тенденції часто переплітаються в сферах українських ідей. Можливо, що тільки глибоке відчуття підложжя української раси, солідаристичного трипільства помогло б усталити ієрархію для обох тенденцій українського характеру. Свідомість цього характеру і його вислову в історії, може б, зблизила українців до поняття дійсної еліти, носительки цієї свідомості, а передусім дала б одність організації, одність історії і одність погляду на будучину.

2.2 Націоналізм в Україні

Націоналістична ідеологія в сучасній політичній дійсності, не дивлячись на те, що існує цілий ряд дослідників займають апологічні позиції щодо правого політичного позиціонування, все одно, в очах мас залишається в області маргінальної світоглядної концепції. Проект громадянського націоналізму цілком і повністю базується на ліберально-демократичної традиції. Основні, базові постулати даного типу націоналізму шикуються з оглядкою на досвід Заходу. Треба думати, що слабість подібного підходу полягає в тому, що етнічна більшість, насправді, не зобов’язана і зовсім не повинно йти на поступки національним меншинам. Представники етнічного націоналізму досить часто у своїх виступах ототожнюють прихильників громадянського національного будівництва з представниками класичної ліберальної ідеології.

Повстання українського націоналізму треба в історії зв’язати з іменем Богдана Хмельницького, що, як твердить П. Меріме. “здається, перший винайшов в Європі боротьбу національностей”‘. В історії новітнього українства честь називатися першим націоналістом належить Ользі Косач (Олені Пчілці).

Ще в 1887 році, в часі найбільшого ліберального донкіхотства і відірвання від землі і раси, вона твердить, що “націоналізм існує у людей і по своїй природі мусить бути у людей”. Видаючи в 1911-1912 pp. в Полтаві журнал “Рідний Край”, вона широко розвинула програму українського націоналізму з гаслами економічної самовистачальності, з симпатією до духовенства і всебічного розвою українського державного життя. Тоді ж проти неї виступили найбільш крайні українські марксисти (Донцов). Націоналізм Ольги Косач мав характер скоріш расового солідаризму.

Пізніш треба пригадати програму “Братерства Тарасівців” (1891-1893), брошуру М. Міхновського “Самостійна Україна” (1900), перевидану Союзом Визволення України 1916 p., далі публікацію У. Н. П. в Чернівцях “Справа української інтелігенції”. а відтак “Катехізм українця” (100 тис. наклад), вид. “Вернигорою” (1918р.).

В часах недавньої державності було кільканадцять політичних груп із націоналістичним світоглядом, таких як українська народна партія, група “Вернигори”. “Братерство Мазепинців” і т. д. Вони не відігравали важливої ролі і врешті на з’їзді в Києві об’єдналися в т. зв. партію самостійників, що поставила собі за ціль опанувати своїми людьми провід армії. Не завжди добре дібрані люди її програли на користь соціалістів (Оскілко).

Націоналізм по 1923 p. – це скоріш реакція на програму соціялістів. Найповажніші ідеологічні спроби з’являлися в часопису “Розбудова Нації”. Книжка Донцова “Націоналізм” є блискучою ліричною реакцією на пасивність українців, без глибшої української синтетичної думки. Це, властиво, інтернаціональний націоналізм, дуже подібний у своїй концепції до марксизму (головний двигун – ненависть і руїна всередині раси).

Праця Донцова як публіциста досягла свого найбільшого напруження в 1922-1932 роках. Це була головно антисовітська полеміка, що демаскувала облуду їх пропаганди в Галичині. Тут Донцов стоїть обіч інших протисовітських діячів еміграції. Але головно терор Москви відкрив очі найбільш незрячим. Тепер, коли Москва почала будувати тип “совітської людини”, Донцов не має в собі нічого до протиставлення їй “української людини”: його роль не є ролею конструктора.

Аналіз націоналістичної ідеології в Україну буде неповним, якщо не згадати Народний Рух України. Це громадське рух був організований в кінці 1980-х з гаслами демократії, патріотизму і реформ. Спочатку назвою його було “Народний Рух України за перебудову”; у 1990-му слова “за перебудову” прибрали. Спочатку в організації був досить широкий спектр діячів – від комуністів до радикальних націоналістів. Їх об’єднувало бажання змін у внутрішній політиці СРСР стосовно Україні. Проте з часом більшість комуністів і радикалів залишили партію через її націонал-демократичної спрямованості. Найбільшого впливу партія досягла наприкінці існування Радянського Союзу – проводилися масові акції, приурочені до значимих річниць української історії, у Верховній Раді УРСР рухівці створили потужну фракцію “Народна рада”; організація користувалася величезною підтримкою і відігравала домінуючу роль у національному підйомі в Україну в кінці 1980-х – початку 1990-х.

Найбільш харизматичним лідером Руху був В’ячеслав Чорновіл, який посів друге місце на виборах Президента України у 1991 році. Тоді Рух чимось нагадував ОУН (б) в період 1943-1950 рр. Поряд з демократичними принципами, рух сповідувало ідеалізм, патріотизм і традиціоналізм. Організація при Чорновола не була ні особливо прозахідною, ні просхідно, будучи орієнтованої переважно на наведення порядку у власній країні та покращення рівня життя. До речі, дуже показовий штрих – Чорновіл був проти вступу України в НАТО. Тим не менш, з кожним роком незалежності, паралельно з інтеграцією у владні структури, Рух втрачав підтримку населення. Громадська рух, вже перетворилося на партію, пережило кілька криз, а в 1999-м розкололося – відокремилася група Юрія Костенка, відкрито виступила проти Чорновола. Костенко виступав за національні інтереси більше декларативно, на ділі він дотримувався ліберальних поглядів і ратував за зближення України із Заходом, дистанціювання від Москви і Мінська і вступ України в НАТО. Чорновіл все ще утримував аморфну масу Руху на старих принципах, але багато членів організації вже тоді де-факто дотримувалися поглядів, аналогічних костенківська. Фактично у 1999 році серед усіх більш-менш значущих політиків-націоналістів тільки Чорновіл був традиціоналістом і прихильником самостійності української політики. Решта “націоналістичні” діячі, прикриваючись старими гаслами, де-факто були прозахідними лібералами. В кінці 1990-х Чорновіл критикував багатьох соратників за те, що жага влади їх зіпсувала. Ось кілька його цитат:

“Партії лопаються і пропадають, як мильні бульбашки. Трохи дивно і прикро, як швидко пішли по руках партії правого сектору “;

” Бізнесові кола зрозуміли, що через парламент можна створити вигідні умови для підприємництва. І чим більше буде у фракціях своїх – тим краще “,

“Насувається тотальне розтління українців – ось що найстрашніше. Ми вже були свідками, як той чи інший закон лобіюється за гроші. Ось для чого їм потрібні партії. І вони кинулися їх прихватизувати “;

” Не треба було йти у владу – ось основна помилка “;

“Відверто, мені вже не хочеться нічого очолювати. Тому що мої соратники вдарили по мені так підло, як не били ніколи навіть вороги. Боляче – не передати “.

Так вийшло, що тоді ж з В’ячеславом Чорноволом трапився нещасний випадок, що обірвав його життя. Після смерті Чорновола остаточно оформився зрушення Руху в бік лібералізму. Партія увійшла до блоку “Наша Україна”, заклавши цим вагомий камінь у фундамент зростання впливу політика нової генерації – Віктора Ющенка. Як показали подальші події, слова Чорновола про політичну ситуацію в Україні були пророчими. Фактично разом з ним загинув і справжній український націоналізм, поступившись місцем псевдонаціоналістичних організаціям, які, прикриваючись орієнтованими на електорат Західної України гаслами, ведуть антиукраїнську й антинародну політику. Якщо проаналізувати націоналістичний рух в Україні з моменту його виникнення, то найбільш характерними ознаками його були такі:

– Ідеалізм;

– традиціоналізм;

– патріотизм;

– переважання громадських інтересів над особистими;

– релігійність;

– кредо жити і працювати на благо українського народу.

У даний момент ключові політичні гравці, які використовують націоналістичні гасла – це “Наша Україна – Народна самооборона”, Блок Юлії Тимошенко і, хоч і набагато в меншою мірою, Всеукраїнське об’єднання “Свобода”. Навряд чи їх можна назвати ідеалістами. Тому що їх політика грунтується не на якійсь ідеї, а, по-перше, на бажанні повернутися у владу і, по-друге, на підтримці ліберально-прозахідного курсу. Можна, звичайно, лібералізм розглядати як ідею, але тоді це вже зрушення убік як раз матеріалізму, так як ліберальні ідеали – це домінування дрібних інтересів особистостей при ігноруванні інтересів більш високого порядку. У таких умовах побудувати самобутнє національне держава, м’яко кажучи, важкувато.

Розділ 3. Політичні рухи: соціально-політичні, культурні, етнополітичні, політекономічні, релігійні

3.1 Сутність, функції та мета сучасних політичних рухів

Зріла форма політичної активності – це політичний рух, тобто таке цілеспрямоване і довгострокове соціальне дію певної соціальної групи, яке має на меті перетворення політичного ладу або його свідому захист. Чітко вираженими рисами політичного руху є: відносна тривалість існування; наявність чіткої програми або мети; охоплення великих груп людей; спрямованість на забезпечення або опір змінам у суспільстві. Приватні зусилля соціальної групи або навіть особистості на рівні політичного руху розглядаються як необхідні елементи сукупних зусиль щодо розв’язання проблем соціального цілісності, держави. У рамках політичного руху ключовим моментом вирішення соціальних проблем, висунутих у програмі завдань, розглядається відповідну зміну держави, систем управління. Сенс політичного руху – у досягненні конкретної мети, від цього залежить час та етапи його існування, успіх або невдача. Якщо мета політичного руху не досягається, то виникає стан, який називається “смерть руху”. Такий кінець наступає в силу різних причин, серед яких виділяють наступні: непохитність, що веде до виникнення ситуації, коли мета, програма руху дедалі меншою мірою враховують конкретні обставини, можливості тієї політичної ситуації, в якій рух розгортається; інституалізація – головним у русі поступово стає не досягнення програмної мети, а забезпечення 196 функціонування організаційного механізму, апарату, на підтримку життєздатності і благополуччя якого витрачається все більше зусиль і ресурсів, живе справа перетворюється на годівницю для функціонерів, програмна мета просто втрачається; переживання первинних вимог – ця ситуація виникає тоді, коли інтереси, потреби, викликають рух, в силу тих чи інших причин зникають, заміщуються іншими, комплекс соціальних проблем, з якого виросла необхідність самого руху, руйнується або трансформується в інші проблеми, що вимагають вже або іншого руху, або інших способів рішення. При всьому розмаїтті політичних рухів всі вони мають багато спільного. По-перше, всі вони є породженням політичному житті суспільства. Для пояснення їх виникнення не слід шукати зовнішніх причин. Навіть тоді, коли політичний рух виявляється штучно створеним, спровокованим, за ним стоять реальні інтереси певних політичних сил. По-друге, всі політичні рухи відрізняються від інших форм буття політики відсутністю чіткої та однозначної організації. Політичний рух завжди більш-менш аморфно, як правило, строго не структуроване і має постійно мінливий склад учасників. По-третє, політичний рух якщо і має стійку мету, то єдиний рух до неї вельми умовно. Це проявляється в тому, що на роль керівника політичного руху постійно претендують різні політичні лідери, партії та організації, періодично перехоплюють одна в одної ініціативу. Тому політичний рух виглядає з боку як нестійке, нестійке стан, що, однак, не заважає йому бути в ряді випадків виключно потужним і значним за своїм впливом на політичне життя. Поняття “суспільно-політичні рухи” включає різні об’єднання громадян, асоціації, спілки тощо, які не входять в державні та партійні структури, але є суб’єктами політичного життя, поєднуючи в різній мірі функцію співробітництва, опанування і критики, опозиції по відношенню до державних інститутів і політичним партіям. Це поняття охоплює широкий спектр об’єднань – від які безпосередньо впливають на прийняття політичних рішень, що відрізняються високим рівнем організованості до суто політичних, не мають чіткого організаційного ядра. Це розмаїття створює труднощі при типологізації рухів, аналіз їх ідейно-політичної позиції, соціальної бази, взаємин з владою.

Основні особливості політичного руху підкреслюють загальну відмінну характеристику його природи. Вона полягає в тому, що політичний рух в чистому вигляді, тобто якщо воно не санкціоновано панівною владою, постає як стихійно-свідоме і випадково-необхідне явище. Природний процес зародження політичного руху відповідає саме такими характеристиками, бо саме життя суспільства виявляється чреватої політичними рухами. Вони прориваються назовні через зовні стихійні і випадкові події, які потім розподіляються на необхідну ланцюг взаємопов’язаних явищ і лише поступово стають об’єктом свідомого керівництва.

Структурні особливості політичного руху:

– відсутність жорсткої організаційної структури (часто можна спостерігати використання рухом вже наявних структур);

– рухливість учасників (відсутність фіксованої членства);

– керівництво за ознакою лідерства (відсутність чіткої організації заважає бюрократизації апарату).

Класифікація політичних рухів може здійснюватися за різними підставами. Наприклад, за значимістю що лежать в їх основі проблем, масштабами і глибині відбуваються в товариства змін:

А) історичні (епохальні) політичні рухи (рухи рабів, луддитів, левеллеров, селянські війни, пролетарські революції і т, д.),

Б) міжнародні ( антивоєнні, екологічні); в) національні (за державний суверенітет); г) локальні (за збереження Байкалу, Аралу), місцеві (за відставку мера і т. і)

Класифікація може здійснюватися за походженням політичного руху, по відношенні до політичної системи, по відношенню до політичної влади та інших підставах.

При характеристиці суспільно-політичних рухів слід враховувати, що вони включають:

1) організації безпосереднього, прямого впливу на політичні рішення, які створюються при державних структурах (лобі, групи тиску) і основне завдання яких – налагодження контактів з політичними діячами і чиновниками з подальшим впливом на їх вирішення;

2) організації, для яких політична функція є стійкою, але не основний (профспілки, союзи підприємців, споживчі руху і т. д.),

3) масові рухи, що мають стихійну природу. Наприклад, демократичні за своїм характером руху: антивоєнні, молодіжні, за охорону навколишнього середовища і т. д.

Типологія сучасних суспільно-політичних рухів проводиться також за цілями (соціально-політичні, культурно-просвітницькі, етнополітичні, політико-екологи-етичні), за масовістю (елітні / масові), за масштабом (місцеві, регіональні, національні, світові) і т. д.

У цілому, поняття “суспільно-політичні рухи” охоплює різні об’єднання громадян, асоціації, спілки, фронти, які не входять безпосередньо в державні та партійні структури, але є в тій чи іншій мірі суб’єктами політичного життя, поєднуючи в різній мірі функцію співробітництва, опанування і критики, опозиції та боротьби по відношенню до державних інститутів і політичних партій. Це поняття охоплює широкий спектр об’єднанні – від які безпосередньо впливають на прийняття політичних рішень, що відрізняються високим рівнем організованості, структурованості, до суто політичних, не мають чіткого організованого ядра. Це різноманіття становить певні труднощі при типологізації рухів, аналізі причин їх виникнення, ідейно-політичної позиції, соціальної бази, взаємин з владою. Разом з тим можна виділити найбільш загальні ознаки суспільно-політичних рухів, що відрізняють їх від партій. Ідейно-політична орієнтація рухів набагато ширше, а цілі набагато вже і конкретніше, ніж у партій. Це дозволяє брати участь у русі людям з різними політичними поглядами, але підтримують конкретну політичну мету, задля вирішення якої створюється і діє рух. Це обумовлює здатність рухів набувати великий розмах. У рухів, як правило, відсутня єдина програма, статут. Вони відрізняються непостійністю числом учасників. Рухи зазвичай не мають сильного центру, єдиної структури, дисципліни. Ядром рухів можуть бути як самостійні ініціативні групи, так і комітети або комісії, створені партіями. Вони спираються на неорганізовані маси, можуть також підтримуватися різними громадськими організаціями та автономними асоціаціями деяких партій. У цілому ж основою рухів є солідарність і добровільність їх учасників. Суспільно-політичні рухи прагнуть впливати на владу, але самі, як правило, не домагаються влади. Характер політичної активності значно змінюється в залежності від специфіки проблем, її викликали і стимулюючих, часу виникнення, завдань, на вирішення яких вона направляється, складу учасників. У сучасних умовах відзначають наступні найбільш загальні тенденції її зміни: зростання прагнення громадян діяти поза традиційних форм політичної активності і участі, перевагу жорстко оформлених політичних партій політичних рухів без чітко оформленої організаційної структури; об’єднання все частіше здійснюється не навколо будь-якої партії, а навколо проблеми, з приводу її вирішення; зростає кількість громадян, які цікавляться політикою, але одночасно падає чисельність партій; все більше людей схильні до незалежної політизації, тобто свою участь у політиці вони не пов’язують з приналежністю до тієї чи іншої діючої політичної сили, структурі, прагнуть діяти незалежно.

3.2 Класифікація суспільно – політичних рухів

Громадські організації класифікують за різними критеріями. За структурною організацією (мета, статут, членство тощо) їх поділяють на масові громадські організації, громадські самодіяльні органи та громадські рухи.

Масові громадські організації – це добровільні, організаційно оформлені об’єднання громадян, які мають на меті задоволення і захист інтересів своїх членів, діють за статутом на основі принципів самоврядування і законності.

До них належать профспілкові, кооперативні, молодіжні, жіночі, творчі, добровільні товариства, релігійні та інші організації. Ці об’єднання мають довгострокові цілі, програму, статут, який зареєстрований державними органами у встановленому порядку.

Профспілки. Це найдавніші й наймасовіші організації працюючих, об’єднують понад 300 млн. осіб. Існують Всесвітня федерація профспілок (70 країн, 200 млн. членів), Всесвітня конфедерація праці (15 млн. членів). Широкого розвитку набули незалежні профспілки за галузями виробництва.

Профспілки водночас із захистом економічних, матеріальних інтересів своїх членів виконують широкі соціальні та суспільно-політичні функції: обстоюють інтереси працюючих щодо робочого дня, відпусток, фінансової політики, організації виробництва, умов праці, соціально-культурних та побутових умов, безробіття, професійної підготовки тощо. У більшості країн вони наділені правом законодавчої ініціативи і виступають у ролі лояльної опозиційної сили стосовно держави.

У боротьбі за інтереси працюючих профспілки послуговуються різноманітними засобами та методами: від переговорних до радикальних (вимоги, заяви, угоди, альтернативні рішення, контроль, експертні оцінки, страйки, маніфестації, голодування, мітинги тощо). Нерідко вони домагаються вагомих позитивних результатів, сприяють набуттю вмінь і навичок самоврядування.

Молодіжні організації. Основними їхніми цілями і завданнями є захист різноманітних потреб та інтересів молоді, мобілізація та інтеграція молодіжних структур на виконання соціальне значущих завдань, виховна робота. Молодіжні формування помітно впливають на зміцнення миру, співробітництва і дружби між народами, на збереження і захист природи.

Нині існує Всесвітня Федерація Демократичної молоді (1945 p., об’єднує 250 молодіжних організацій із 100 країн). Великий авторитет у світі має Міжнародна спілка студентів (1946 p., 110 студентських спілок). У більшості країн світу виокремлюються два рівні груп молодіжних організацій залежно від цілей і залучення молоді до суспільно-політичного життя.

Об’єднання молоді, предметом діяльності яких є соціально-економічні та політичні проблеми. Це суспільно-політичні клуби, національно-культурні, історико-культурні, патріотичні, екологічні, благодійні та інші організації, асоціації, союзи, а також ініціативні групи. Їхня діяльність спрямована на сприяння розвитку національних культур і охорону історичних пам’яток, збереження природи і боротьбу за демократію, мир та певні ідейно-політичні ідеали, вирішення повсякденних гострих життєвих проблем (“громадські ініціативи “), боротьбу із безробіттям, за вирішення житлової проблеми (скватери) тощо.

Всесвітній молодіжний рух нині переживає відносне подолання ідеологічних розбіжностей, які спричиняли протистояння і унеможливлювали діалог між молодіжними організаціями різної політичної орієнтації: соціал-демократичної, ліберальної, консервативної, християнсько-демократичної, комуністичної тощо. Однак це не означає злиття, нівелювання поглядів. Наприклад, до Всесвітньої федерації демократичної молоді належать союзи молоді соціал-демократичної, революційно-демократичної, соціалістичної і комуністичної орієнтацій. Серед молодіжних організацій суспільно-політичного характеру США – Молоді демократи Америки, Комуністичний союз молоді. Американська рада молоді. Асоціація молодих християн. Асоціація ораторського мистецтва та ін. В Україні на сучасному етапі відбувається реформація молодіжних організацій, їх демократизація, пошуки орієнтирів і форм діяльності.

Об’єднання дозвільного характеру. Здебільшого вони діють у культурній сфері – образотворче мистецтво, самодіяльний театр, література, кіно, музика (рок-клуби, джаз-клуби), танці тощо. Багато їх у спортивно-оздоровчій сфері. Серед них формування, що культивують нетрадиційні види спорту, об’єднання фізичного і духовного вдосконалення (східні єдиноборства, воєнно-патріотичні клуби тощо).

Трапляються й об’єднання агресивної, неконструктивної самодіяльності молоді (фанати та ін.), епатажної самодіяльності (металісти), альтернативні або контркультурні течії (хіпі, рокери, авангардисти та ін.).

Жіночі громадські об’єднання. Вони послідовно борються за рівноправність жінок, за поліпшення умов материнства і дитинства, за мир, демократію, національну злагоду, соціальний прогрес. Одна тільки Міжнародна Демократична Федерація жінок об’єднує 135 жіночих організацій із 117 країн світу. У кожній державі існують національні організації – спілки жінок, союзи матерів, ділових жінок тощо.

Творчі об’єднання. Це добровільні союзи, що об’єднують людей творчих професій (Спілка письменників, Спілка художників, Спілка композиторів, Спілка журналістів тощо). На різних етапах їхня роль у суспільно-політичному житті країн і на міжнародній арені неоднакова. Особливо вагома вона на переломних етапах, які потребують консолідації національного духу, вияву міжнародної злагоди, міжнародного діалогу. Відчутним є їхній вплив і на поведінку владних інституцій.

Добровільні товариства. Здебільшого діють вони у сфері науки, техніки, культури, освіти, спорту, соціальної допомоги, розвитку дружби з народами зарубіжних країн та ін. Покликані розвивати самодіяльність громадян, їхню соціальну, творчу та політичну активність, задовольняти їхні інтереси.

Релігійні організації. Вони є важливою складовою політичної системи суспільства. І хоча найчастіше церква відокремлена від держави, релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями засоби масової інформації. Церква може підтримувати або не підтримувати певні державні починання, суттєво впливати на масову свідомість віруючих. Більше того, служителі культу мають законне право на участь у політичному житті. Міжнародні релігійні організації (Християнська мирна конференція, Всесвітній ісламський конгрес, Азіатська буддійська конференція, Всесвітня федерація католицької молоді та ін.) відіграють вагому роль у спілкуванні народів. У їхньому полі зору перебувають не лише релігійні питання, а й турбота про збереження миру, злагоди, високу духовність і моральні чесноти, гуманізм та любов до ближнього. Однак не завжди їм вдається мирне вирішення проблем (міжконфесійна ворожнеча).

Кооперативні організації. Їх не можна ототожнювати із соціально-економічними об’єднаннями, до яких належать кооперативні спілки, асоціації керівників підприємств, спілок орендарів та підприємців тощо. Кооперативні об’єднання – особливий тип непартійних громадських об’єднань, які, маючи матеріальний інтерес, належать до політичної системи суспільства і відіграють у ній певну роль. До кооперативних організацій відносять споживчу кооперацію в селі й місті, кооперативи для задоволення житлово-побутових потреб, садівничо-городні товариства та ін. Їм властиві певна деполітизованість, чітка економічна спрямованість, широкий спектр заходів для досягнення матеріальної мети. На Заході існують різні підприємницькі союзи, спілки роботодавців тощо, які виконують як економічні, так і політичні функції. Найважливіша політична функція – визначення і формування загальних корпоративних інтересів і пріоритетів бізнесу, їх реалізація з використанням найрізноманітніших засобів і каналів впливу на державні та інші структури.

Громадські самодіяльні органи. Їх створюють при державних органах: комітети захисту миру, ветеранів війни і праці, жінок, батьківських рад; вуличні, квартальні комітети, різні клуби (партійні, політичні, виборців, робітників, дитячі), неформальні об’єднання. Вони не мають офіційного членства, статуту, чітких програм, а цілі можуть бути як соціальне значущими, так і асоціальними. Окремі з них представлені організаціями на міжнародному рівні: групи за звільнення в’язнів совісті, репрезентовані організацією Міжнародна амністія; комітети захисту миру – Всесвітньою радою Миру; жіночі комітети – Міжнародною Демократичною Федерацією Жінок та ін.

Громадські рухи. Це масові політичні й неполітичні формування громадян, пов’язані систематичним співробітництвом заради досягнення певної мети на грунті спільних соціально-політичних інтересів. Рухи як вияв громадської ініціативи (антифашистські, національно-визвольні, екологічні, за мир, жіночі тощо) характеризуються відсутністю чіткої організаційної структури, спільністю інтересів, наявністю течій, неоднакових за політичними поглядами і світоглядом, відсутністю індивідуального членства, іноді нечіткою програмою. Вони не є політичними механізмами боротьби за владу. Чинником, що інтегрує учасників руху із не завжди ідентичними переконаннями, є спільна діяльність.

Часто громадські рухи опиняються перед дилемою:

Продовжити своє існування і перейти до наступного рівня єдності – тіснішого згуртування за спільними інтересами (приміром, створення на основі руху партій) чи припинити своє функціонування, розпавшись на невеликі за кількістю і значущістю угруповання.

Виборча політична депутатський голосування

Список використаних джерел

1. Політична історія Росії. Хрестоматія. Сост. В. І. Коваленко та ін М., 1996. – с. 488

2. Конституція України від 28 червня 1996 року / / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

3. Закон України від 18 березня 2004 року “Про вибори Президента України” / / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20 – 22. – с. 291.

4. Закон України від 25 березня 2004 року “Про вибори народних депутатів України” в редакції Закону України від 7 липня 2005 року / / Відомості Верховної Ради України. – № 27 – с. 28.

5. Закон України від 6 квітня 2004 року “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” / / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30. – 31 .- с. 382.

6. Закон України від 30 червня 2004 року “Про Центральну виборчу комісію” / / Офіційний вісник України. – 2004. – № 27. – с. 1763.

7. Автономов А. С., Вєдєнєєв Ю. А., Луговий С. Порівняльне виборче право, М.: Норма. – 2003. – с. 237.

8. Балакірєва Р. С. Констітуційне право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – К.: ЦНЛ, 2003. – с.209.

9. Барабаш Ю. Достроковi вибори як засiб регулювання державно-правових вiдносин / / Право України – 2007. – № 11. – с. 126.

10. Вибори як реалії сучасної державно-правової дiяльностi; теоритичний аспект / / Право України – 2007. – № 11. – С. 26 – 27.

11. Хайєк, Фрідріх Август. Дорога до рабства. Соціалістична ідеологія – Критика / Фрідріх Август фон Хайєк; [пер. з англ. Михайло Гнедовский, Ігор Пильщиків]. – М.: Фонд “Лібер. Місія “: Нове вид-во, 2005. – 262с.

12. Алексєєв, Петро Васильович. Соціальна філософія цінності – мораль – ідеологія: навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю “Філософія” / П. В. Алексєєв; Моск. держ. ун-т ім. М. В. Ломоносова, Філос. фак. – Москва: Проспект, 2005. – 253c.

13. Гаджієв, Камалудін Серажудіновіч. Політологія: основний курс: підручник для студентів вузів / К. С. Гаджієв. – Москва: Вища освіта, 2005. – 460с.

14. Гаджієв, Камалудін Серажудіновіч. Введення в геополітику: підручник / К. С. Гаджієв. – 2-е вид., Доп. і перераб. – М.: Логос, 2003. – 429с.

15. Малахов, Володимир Сергійович. Націоналізм як політична ідеологія: націоналізм – теорії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за гуманітарними спеціальностями і напрямами підготовки / В. С. Малахов: Нац. фонд підготує. кадрів, Моск. школа соціал. і екон. наук. – Москва: Університет Книжковий дім, 2005. – 315с.

16. Політологія: навчальний посібник / під ред. А. С. Тургаева, А. Є. Хренова. – СПб.: Питер, 2005. – 560с.

17. Політологія: коротка хрестоматія / [упоряд. Б. А. Ісаєв]. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 218с.

18. Гаджієв К. С. Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – М.: Логос, 2007 .- c. 488.

19. Панарін А. С. Політологія. Підручник; видання 3-тє, перероблене і доповнене.- М.: “ПБОЮЛ С. М. Грачов”, 2001, – с. 488.

20. Політологія: Навчальний посібник. / В. А. Барсамов та ін; під ред. Б. І. Кретова, 3-е изд-е, испр. і доп. – М.: Вищ. шк., 2002. – С. 304.

21. Політологія: Навчальний посібник. / Л. М. Гончаренко та ін; під заг. ред. Л. Н. Гончаренко, В. А. Лімонова – СПб: СПбГІЕУ, 2007. – С. 274.


Виборча система: поняття, історія, сучасні форми