Виробничо-фінансова характеристика господарства ТОВ “Маяк” села Чаньків

Виробничо-фінансова характеристика господарства ТОВ “Маяк” села Чаньків

1 Характеристика господарства

ТОВ “Маяк” знаходиться в селі Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області. Господарство розташоване в зоні Південно-Західного Лісостепу України.

До складу ТОВ “Маяк” входить три населених пункти: село Чаньків, село Степок, село Заставля. Центральна садиба знаходиться в селі Чаньків.

Відстань від центральної садиби до:

– районного центра м. Дунаївці – 6 кілометрів;

– до обласного центра м. Хмельницький – 85 кілометрів;

– до залізничної станції – 18 кілометрів.

Грунти в господарстві в основному чорноземи опідзолені середньо-суглинисті. Агроекономічна оцінка грунтів в середньому по господарстві 50 балів. Земельні угіддя переважно рівнинного типу. Клімат теплий, помірно-континентальний. Це сприяє для вирощування таких сільськогосподарських культур як пшениця, ячмінь, овес, горох, гречка, кукурудза, цукрові буряки, картопля, кормові культури.

ТОВ “Маяк” – багатогалузеве господарство, але основний виробничий напрямок – зерново-буряковий, а також тваринництво.

ТОВ “Маяк” складається із наступних виробничих підрозділів:

1) Рільнича бригада по вирощуванні сільськогосподарських культур;

2) Транспортна бригада;

3) Автопарк;

4) Ремонтна майстерня для тракторів на сім місць.

Економічні та соціальні умови виробництва.

Серед матеріальних умов, необхідних для життя і виробничої діяльності, особливе місце належить землі з її грунтами, водними ресурсами, лісами і надрами.

Земля є незмінним засобом виробництва матеріальних благ, найважливішою складовою частиною національного багатства. Вона є основною сільськогосподарського виробництва.

Земля – це продукт природи і лише у процесі виробничої діяльності людей стає засобом виробництва. Як засіб виробництва земля має специфічні особливості: земля просторово обмежена і не може бути за волею людини збільшена або новостворена; земля не може бути замінена ніякими іншими засобами виробництва.

Земельний фонд – це вся територія землі включаючи площі під водою незалежно від призначення та господарського використання.

Структура земельних угідь – це співвідношення площ різних угідь у складі загальної площі, або площа сільськогосподарських угідь.

Розрізняють сiльськогосподарськi i не сiльськогосподарськi угіддя. Сiльськогосподарськi угіддя використовуються для виробництва продукції рослинництва i тваринництва. До них належить: рілля, пасовища, сіножаті, багаторiчнi насадження. Найбільш інтенсивно у сільськогосподарському виробництві використовується рiлля, яка відноситься до орних земель.

До не сільськогосподарських угідь належать землі під будинками та спорудами; землі під дорогами та інші.

Ефективність використання землі у сільськогосподарському виробництві характеризують такі показники: виробництво валової продукції розрахунку на

1 га сільськогосподарських угідь: урожайність сільськогосподарських культур: виробництва на 1 га земельної площі.

Склад і структура земельних угідь по ТОВ “Маяк” села Чаньків наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Склад і структура земельних угідь у ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Види угідь

1

2006 рік 2007 рік 2008 рік
Площа, га Структура, % Площа, га Структура, % Площа, га Структура, %
Земельні угіддя

С-г

Угіддя

Земельні угіддя

С-г

Угіддя

Земельні угіддя

С-г

Угіддя

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Загальна земельна площа,

Всього:

1592

2.Всього с-г угідь:

З них:

А) рілля

1421
Б) багаторічні насадження 134
3. Будівлі і споруди
4. Ліси 22
5. Водоймища 15

З даної таблиці ми бачимо, як змінювалися землі протягом 2009-2010 років.

Загальна земельна площа у 2010 році зменшилась в порівнянні з 2009 роком у зв’язку з тим, що багато земель роздали на паї. У ТОВ “Маяк” в структурі земельних угідь не має будівель і споруд.

Склад і структура основних засобів по ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області. Наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Склад і структура основних засобів у ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Види

Основних засобів

2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення 2008р. до 2006р., %
Вартість, тис. грн.. Структура, % Вартість, тис. грн.. Структура, % Вартість, тис. грн.. Структура, %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Всього основних засобів 5300.5 100 5284.7 100 4735.7 100
2. Земельні ділянки
3. Будинки та споруди 4635.6 87.5 4647.8 87.9 4181.8 88.3 0.8
4. Машини та обладнання 140.7 2.7 140.7 2.7 140.7 2.9 0.2
5. Транспортні засоби 43.0 0.8 43.0 0.8 43.0 0.9 0.1
6. Інструменти, прилади та інвентар 14.2 0.3 14.2 0.3 14.2 0.3
7. Робоча і продуктивна худоба 171.7 3.2 143.7 2.7 60.7 1.3 -1.9
8. Багаторічні насадження 278.2 5.2 278.2 5.3 278.2 5.9 0.7
9. Інші основні засоби 17.1 0.3 17.1 0.3 17.1 0.4 0.1

З таблиці 2 “Склад і структура основних засобів” ми бачимо як змінюються основні засоби. Вартість основного фонду у 2010 році становить 4735,7 тис. грн.., а в 2008 році становила 5300,5 тис. грн. Відхилення склали 564,8 тис. грн.. у зв’язку з тим, що засоби зношуються, а нові через високі ціни підприємство не має змоги закупити. Робоча і продуктивна худоба зменшилася у порівнянні 2010-2008 років на 111 тис. грн.. Вартість будинків і споруд зменшилась на 453,8 тис. грн.. у зв’язку з непрацездатністю їх використання.

Для здійснення виробничої діяльності підприємству потрібні трудові ресурси.

Трудові ресурси – це основна продуктивна сила суспільства, яка складається з трудящих міста і села.

Трудові ресурси сільського господарства – це наявне працездатне населення, яке проживає на селі і працює в сільському господарстві.

Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами.

Головним показником використання трудових ресурсів є продуктивність праці – здатність суспільної конкретної праці за одиницю часу виробляти певну кількість споживчих вартостей.

У таблиці 3 наведено як використовуються трудові ресурси у ТОВ “Маяк”.

Таблиця 3

Використання трудових ресурсів у ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Показники 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Всього працювало чоловік Відпрацьовано люд/год. Всього працювало чоловік Відпрацьовано люд/год. Всього працювало чоловік Відпрацьовано люд/год.
1 2 3 4 5 6 7
Дорослі працездатні 89 145304 103 155480 106 109120
Чоловіки віком від 16 до 60 років 52 90890 68 105650 74 80205
Жінки віком від 16 до 55 років 37 54414 35 49830 32 28915
Всього 89 145304 103 155480 106 109120

З таблиці 3 ” Використання трудових ресурсів ” у ТОВ “Маяк” ми бачимо, що в господарстві трудові ресурси використовуються не ефективно. В 2008 році одним працівником було відпрацьовано 1581 люд. год. А у 2010 році 1085 люд. год. Керівництво не дбає про раціональне використання праці. При середній тривалості робочого місяця 160 годин, дорослі працездатні в господарстві працюють 6,4 місяця.

Спеціалізація господарства і результати її виробничо-фінансової діяльності.

Спеціалізація – це процес вироблення підприємств і галузей з виробництва однорідних продуктів або здійснення окремих стадій технологічного циклу.

ТОВ “Маяк”, залежно від характеру виробництва, використовує частину сільськогосподарської продукції в самому господарстві на виробничі потреби і особисте споживання працівників сільського господарства, а друга, причому набагато більша частина, реалізується. Так, частина виробленої продукції, яка реалізується називається товарною продукцією. До неї включають також продукцію власного присадибного господарства, яку продають колгоспники, робітники і службовці.

На рівень товарності впливають спеціалізація і концентрація виробництва, попит на продукцію, внутрішня потреба в цій продукції, продуктивність тварин і врожайність сільськогосподарських культур. Зростання товарної продукції – основне джерело збільшення грошових надходжень колгоспів.

Структура товарної продукції по ТОВ “Маяк” розглянемо у таблиці 4.

Виробництво трудовий ресурс продукція

Таблиця 4

Структура товарної продукції у ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Галузі господарства та основні види продукції

Товарна продукція,

Тис. грн..

Структура у % в середньому за 3 роки
2008 рік 2009 рік 2010 рік Разом
1 2 3 4 5 6
1. Всього рослинництва 595,4 961,4 387,1 1943,9 70,9

В тому числі:

– зернові і зернобобові

367,0

515,7

258,9

1141,6

41,6

– овочі 14,9 9,5 4,6 29,0 1,1
– картопля
– цукровий буряк 182,0 401,8 117,0 700,8 25,6
– інша продукція рослинництва 31,5 34,4 6,6 72,5 2,6
2. Всього тваринництва 183,8 76,3 191,8 451,9 16,5

В тому числі:

А) скотарство:

160,2

65,0

168

393,2

14,3

– молоко 21,3 17,1 10,4 48,8 1,8
– яловичина 138,9 47,9 157,6 344,4 12,5
Б) свинарство 19,3 7,8 21,2 48,3 1,8
В) інша продукція ,0 ,5 1,6 6,1 0,2
Г) мед 2,3 1,0 1,0 4,3 0,2
3. Промислова продукція 100,9 98,0 21,0 219,9 8,0
4. Роботи і послуги 51,0 31,5 44,5 127 4,6
5. Всього 931,1 1167,2 644,4 2742,7 100

З даної таблиці видно, що виробництво продукції в загальному по ТОВ “Маяк” зменшується, в 2008 році було вироблено товарної продукції 931,1 тис. грн.., а в 2010 році 644,4 тис. грн.. Продукція рослинництва переважає над товарною продукцією тваринництва. Продукція рослинництва в структурі товарної продукції займає 70,9 %, а продукція тваринництва – 16,5 %.

Господарство дбає про розширення спеціалізації промислової продукції, яке займає 8 %, а роботи і послуги – 14,6 % в загальній структурі товарної продукції.

Спеціалізація господарства – вирощування зернових, зернобобових культур, цукрових буряків, з розвинутим виробництвом яловичини.

Важливим показником економічної ефективності є його рентабельність.

Рентабельність – це дохідність, прибутковість. Якщо в процесі виробництва і реалізації продукції витрати, які з ним зв’язані, покриваються доходами, причому є певний прибуток, то таке виробництво вважають рентабельним.

Рентабельність виробництва продукції у ТОВ “Маяк” розглянемо в таблиці 5.

Таблиця 5

Рентабельність виробництва продукції по ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Види продукції

Валовий дохід,

Тис. грн..

Кількість реалізованої продукції, т Ціна реалізованої продукції, тис. грн..

Собівартість

Всього

Чистий дохід,

Всього

Тис. грн..

Рентабельність
1 2 3 4 5 6 7
1. Зернові всього 58,9 646 400,8 257,6 1,3 0,5
2. Цукровий буряк 117,0 662 177 222,2 -105,2 -47,3
3. Овочі 4,6 7,4 622 4,9 -0,3 -6,1
1 2 3 4 5 6 7
4. Молоко 10,4 14,6 712,2 21,8 -11,4 -52,3
5. М’ясо ВРХ 157,6 32,6 4834 242,5 -84,9 -35,0
6. М’ясо свиней 21,2 1,1 19272 25,8 -4,6 -17,8
7. Мед, кг. 1,0 100 10 0,7 0,3 42,8

З таблиці 5 “Рентабельність виробництва продукції ” по ТОВ “Маяк” видно, що найбільшу рентабельність займає мед 42,8 %. Від реалізації зернових одержано найбільше валового доходу. Не рентабельними є цукрові буряки, овочі, молоко, м’ясо ВРХ, м’ясо свиней.

При такому стані виробництва, господарство не зможе розвиватися, що приведе його до банкрутства.

Характеристика бухгалтерської служби господарства.

Для організації і ведення бухгалтерського обліку на господарстві є бухгалтерія. Структура бухгалтерської служби ТОВ “Маяк” наведена на малюнку 1.

Головний бухгалтер

Бухгалтер по оплаті праці Касир Бухгалтер по виробництві і калькуляції

Малюнок 1 Структура бухгалтерської служби ТОВ “Маяк” села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Очолює бухгалтерію головний бухгалтер, обов’язками якого є: забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку та звітності в товаристві відповідно діючих нормативних актів і широке впровадження форм і методів обліку, його механізація і автоматизація на основі сучасної обчислювальної техніки.

В бухгалтерії ТОВ “Маяк” села Чаньків працюють такі працівники:

– бухгалтер по оплаті праці – здійснює облік розрахунків по заробітній платі;

– касир – здійснює облік коштів у касі, отримує готівку з банку і видає працівникам заробітну плату чи аванси;

– бухгалтер виробництва і калькуляції – здійснює облік затрат на виробництво, складає розрахунок собівартості продукції, робіт і послуг, складає звітність про виконання плану виробництва і собівартості продукції.

Для організації обліку на виробничих підрозділах працюють такі працівники: бригадир тракторно-рільничої бригади; головний інженер; завідуючий тваринницькою фермою.


Виробничо-фінансова характеристика господарства ТОВ “Маяк” села Чаньків