Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”

Міністерство науки і освіти україни

Харківський національний економічнийуніверситет

Кафедра фінінсів

Курсова робота

З навчальної дисципліни “Фінанси”

“Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”

Керівники роботи:

Доктор економічних наук, професор

О. В.Ареф’єва

Кандидат економічних наук,

Доцент кафедри фінансів

Т. Б. Кузенко

Харків, ХНЕУ, 2009

Зміст

Вступ

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”

Висновок

Перелік використаної літератури

Додатки

Вступ

За сучасних умов ринкової економіки, на рівні окремого підприємства важливим стає визначення фінансових результатів господарської діяльності задля подальшої її оцінки. Ті підприємства, що найбільш ефективно проводять аналіз виробничо-господарської діяльності, у довгостроковому періоді мають конкурентні переваги поряд з іншими підприємствами, де фінансовій роботі присвячується менша увага. Майбутнім спеціалістам-фінансистам дуже важливо поглибити та закріпити теоретичні знання за фахом, задля подальшої ефективної практичної діяльності, що і визначає актуальність виконання курсової роботи.

Фінанси підприємств є важливою ланкою будь-якої фінансової системи, оскільки вони обслуговують матеріальне виробництво, де формується переважна частина фінансових ресурсів держави. З розвитком ринкової економіки України ускладнюються фінансові відносини на підприємствах, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням децентралізованих грошових доходів та фондів.

В умовах посилення глобалізаційних процесів, загострення конкуренції, економічної нестабільності зовнішнього середовища перед підприємствами гостро постають проблеми забезпечення високої рентабельності своєї фінансово-господарської діяльності, отримання максимально можливого прибутку, його ефективного розподілу та використання для задоволення інтересів власників та розвитку виробництва.

В умовах ринкової економіки ефективність управління фінансами підприємств залежить від кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими, всебічними знаннями і високим рівнем професіоналізму у сфері формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

Мета даної курсової роботи – закріплення теоретичних знань, визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства та їх подальший аналіз задля прийняття ефективних управлінських рішень у рамках формування вмінь, навичок та компетентного підходу до вирішення практичних ситуацій.

Предметом курсової роботи є проблеми підвищення ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства ВАТ ” Домашній текстиль”.

Основні завдання виконання курсової роботи:

– практично застосувати методичні підходи, щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства, оцінити його рентабельність;

– розробити заходи щодо підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства, зокрема, зростання прибутку підприємства, обгрунтувати найбільш ефективний варіант фінансування реальних інвестицій.

– показати вміння читання фінансової звітності.

Фінанси підприємств значною мірою визначають фінансове становище всієї країни, оскільки вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід.

Фінансовий рентабельність прибуток інвестиція

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”

Перед початком розв’язання завдання курсової роботи знайдемо корегуючий коефіцієнт, який буде використано для отримання індивідуальних даних за формулою:

К=П*0,01+1, (1.1)

Де П – порядковий номер в списку.

Таким чином:

К=10*0,01+1=1,1.

Тепер почнемо розв’язання курсової роботи.

Визначимо річний випуск ковдр і подушок у натуральному виразі за формулою:

Vi =Фд *ПTi *ki (1.2)

Vi – річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Фд – дійсний фонд робочого часу швачки відповідного виду виробу;

ПTi – продуктивність праці 1 швачки відповідного виду виробу;

Ki – чисельність швачок для виготовлення відповідного виду виробу.

I – відповідний вид виробу.

Фонд робочого часу швачки розраховується шляхом множення кількості місяців, необхідних для виготовлення відповідного виду виробу, на кількість робочих днів в місяці:

Фд =12*23=276 (робочих днів на рік)

У виробництві ковдр зайнято 10 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 3 ковдри.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vk =276*3*10=8280 (шт.)

У виробництві подушок зайнято 8 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 5 подушок.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vп =276*5*8=11040 (шт.)

Розрахуємо дохід від реалізації ковдр і подушок у звітному році, податок на додану вартість і чистий дохід.

Дохід від реалізації продукції знайдемо шляхом множення річного обсягу реалізованої продукції відповідного виду на відпускну ціну, яка включає податок на додану вартість, за формулою:

Д = V *Ц (1.3)

V – річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Ц – відпускна ціна відповідного виду виробу, яка включає податок на додану вартість, грн./шт.

Дохід від реалізації продукції складає:

Дк =8280*276=2285280 (грн.)

Дп =11040*85=938400 (грн.)

Розрахуємо податок на додану вартість за формулою:

ПДВi =Дi /6 (1.4)

ПДВк =2285280/6=380880 (грн.)

ПДВп =938400,6=156400 (грн.)

Чистий дохід визначимо як різницю доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість за формулою:

ЧДi = Дi – ПДВi (1.5)

ЧДк =2285280-380880=1904400 (грн.)

ЧДп =938400-156400=782000 (грн.)

Результати розрахунків наведені у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Доходи від реалізації продукції ВАТ “Домашній текстиль”КовдриПодушкиУсього
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (Д)22852809384003223680
2. Сума податку на додану вартість, грн (ПДВ)280880156400537280
3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (ЧД)19044007820002686400

Визначимо величину прямих матеріальних витрат на виробництво однієї ковдри та однієї подушки.

Річні витрати матеріалів на окремий вид продукції підприємства розрахуємо за формулою:

Мі = mi * V(1.6)

Мі – річні витрати матеріалів на виробництво і-того виду продукції, грн, і = 1,2;

Mі – величина прямих матеріальних витрат на одиницю і-того виду продукції підприємства, грн/шт.

Мк =96,16*8280=796204,8 (грн.)

Мп =22,5*11040=248400 (грн.)

Річні прямі матеріальні витрати на продукцію підприємства склали:

М=796204,8+248400=1044604,8 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.2 та 1.3.

Таблиця 1.2Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї ковдри

Найменування матеріалівКількістьЦіна, грн.Сума витрат, грн.
1. Тканина, м4,1416,568,31
2. Наповнювач, лист11111
3. Нитки, котушка11,651,65
4. Окантовочна стрічка, м6,922,215,2
Усього96,16

Таблиця 1.3Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї подушки

Найменування матеріалівКількістьЦіна, грн.Сума витрат, грн.
1. Тканина, м0,7416,512,21
2. Наповнювач, лист0,3113,3
3. Нитки, котушка0,51,650,825
4. Окантовочна стрічка, м2,822,26,2
Усього22,5

Визначимо витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві ковдр та подушок. Витрати на оплату праці розраховується шляхом множення кількості працівників, зайнятих у виробництві ковдр (подушок), на оклад певного працівника.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.4 та 1.5.

Таблиця 1.4Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві ковдр

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.Витрати на оплату праці в міс, грн.Річні витрати на оплату праці, грн.
Швачка10260726070312840
Закрійник22310462055440
Основна зарплата30690368280
Додаткова зарплата3069,036828,0
Сума основної та додаткової зарплати33752405024
Нарахування на зарплату12657151884
Загальний обсяг витрат на оплату праці46409556908

Таблиця 1.5Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві подушок

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.

Витрати на

Оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.
Швачка8260720852250272
Закрійник22310462055440
Основна зарплата25472305664
Додаткова зарплата2547,230566,4
Сума основної та додаткової зарплати28019,2336230,4
Нарахування на зарплату10507,2126086,4
Загальний обсяг витрат на оплату праці38526,4462316,8

Визначимо величину річних загальновиробничих витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників (табл. 1.6).

Таблиця 1.6Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.

Витрати на

Оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.
Прасувальник21980396047520
Прибиральниця18038039636
Основна зарплата476357156
Додаткова зарплата476,35715,6
Сума основної і додаткової зарплати5239,362871,6
Нарахування на зарплату1964,723576,4
Загальний обсяг витрат на оплату праці720486448

Знос малоцінних і швиднозношувальних предметів

Визначимо річну величину зносу малоцінних і швидкозношувальних предметів та інвентарю, яка визначається за формулою:

Зі =кі *Ці (1.7)

Зі – річна величина зносу і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн..;

Кі – кількість і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, шт.;

Ці – ціна і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.7.

Таблиця 1.7Розрахунок витрат на придбання МШП і інвентарю

Вид МШП та інвентарюКількістьЦіна, грн./шт.Загальна вартість, грн.
1. Ножиці для швачок187,7138,6
2. Ножиці закрійника466,0264,0
3. Голки, упаковка2005,51100,0
4. Праска2132,0264,0
5. Інший виробничий інвентар440,0
Усього1766,6

Для визначення загальної суми зносу виберемо метод списання витрат на знос МШП виходячи з терміну їхньої служби:

1) списання витрат відразу ж при придбанні (термін служби – 1 рік);

2) списання 50% у момент придбання, 50% у момент ліквідації (термін служби близько 2 років);

3) рівномірний метод списання.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.8.

Таблиця 1.8Розрахунок обсягу зносу МШП та інвентарю

Вид МШП та інвентарюТермін служби, роківМетодсписаннявитратЗагальна вартість зносу на рік, грн.
1. Ножиці для швачок53138,6/5=27,72
2. Ножиці закрійника22264,0/2=132,0
3. Голки, упаковка111100
4. Праска43264,0/4=66,0
5. Інший виробничий інвентар2
Усього225,72

Визначимо річні витрати на електроенергію (в кВт) за формулою:

Еі =(Час роботи-Простій)*Споживання електроенергіі*кі (1.8)

І – вид МШП та інвентарю;

Кі – кількість певного виду МШП та інвентарю.

Е1 =(2160-100)*0,5*18=18540 (кВт)

Е2 =(2160-100)*0,4*2=1648 (кВт)

Е3 =(1890-150)*0,15*1=261 (кВт)

Е4 =(1620-50)*1*2=3140 (кВт)

Річні витрати на електроенергію (в грн.) визначаються за наступною формулою:

Е=Еі *0,2436 грн. (1.9)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.9.

Таблиця 1.9Розрахунок витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції

Вид ОбладнанняЧас роботи, год./рікПростій, год./рікСпоживання енергії, кВт/год.

Кількість

Обладнання, шт

Витрати
КВтГрн
1. Швацька ма-шина21601000,518185404516,34
2. Оверлок21601000,421648401,45
3, Комп’ютер18901500,15126163,58
4. Праска162050123140764,90
Усього за рік5746,27

Сума амортизаційних відрахувань машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції складають 5932,85 грн.

Сума витрат на мастильні та обтиральні матеріали, витрат на ремонт машин та цехові витрати дорівнюють 67728,6 грн.

Річні загальновиробничі витрати (ЗВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ЗВ = 86448,0+225,72+5746,27+5932,85+67728,6=166081,44 (грн.)

Визначимо виробничу собівартість кожного виду реалізованої продукції. Для цього на основі раніше проведених розрахунків витрати на прямі матеріали та покупні вироби, основна, додаткова заробітна плата, ві-драхування на соціальні заходи виробничих працівників вносимо у табл. 10 за прямою належністю до відповідних видів продукції.

Розрахована річна величина загальновиробничих витрат відноситься на весь випуск продукції.

Базу розподілу загальновиробничих витрат підприємства між видами продукції візьмемо пропорційно величині прямих матеріальних витрат. Оскільки заробітна плата не залежить від величини виробленої продукції (погодинна оплата), а зміни суми прямих витрат на матеріали більшою мірою визначаються кількістю використаної сировини та матеріалів, то доцільно розподілити загальновиробничі витрати пропорційно величині прямих матеріальних витрат.

Результати розрахунків навести у табл. 1.10.

Таблиця1.10 Розрахуноквиробничоїсобівартостіпродукціїпідприємства

Стаття витратКовдриПодушкиУсього, грн.
Сума, грн.Питома вага, %Сума, грн.Питома вага, %
1.Прямі витрати на матеріали796204,876,2248400,023,81044604,8
2.Основна зарплата368280,054,6305664,045,4673944,0
3. Додаткова зарплата36828,054,630566,445,467394,4
4.Відрахування на соціальні заходи151884,054,5126886,445,5278770,4
5. Загальновиробничі витрати126554,0676,239527,3823,8166081,44
Усього1479750,8666,3751044,1833,72230495,04

Виходячи з даної таблиці, можна зробити висновок, що виробнича собівартість подушок є меншою, ніж виробнича собівартість ковдр майже у 2 рази. Найбільше на таке відхилення вплинула різниця в прямих витратах на матеріали, бо за іншими статтями витрат, такими як заробітня плата (основна та додаткова) та відрахування на соціальні заходи, різниця між питомою вагою є не дуже суттєвою. Визначимо суму річних адміністративних витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера (табл. 1.11).

Таблиця 1.11Витрати на оплату праці директора та бухгалтера

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.Витрати на оплату праці в міс, грн.Річні витрати на оплату праці, грн.
Бухгалтер128162816,033792,0
Директор131243124,037448,0
Основна зарплата5940,071280,0
Додаткова зарплата594,07128,0
Сума основної і додаткової зарплати6534,078408,0
Нарахування на зарплату2450,2529403,0
Загальний обсяг витрат на оплату праці8984,25107811,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв’язок і охорону дорівнюють 8917 грн.

Річні адміністративні витрати (АВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

АВ = 107811,0+8917,0=116728,0 (грн.)

Визначимо річні витрати на збут:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом (табл. 1.12).

Таблиця 1.12Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.Витрати на оплату праці в міс, грнРічні витрати на оплату праці, грн.
Менеджер зі збуту12640,02640,031680,0
Основна зарплата2640,031680,0
Додаткова зарплата264,03168,0
Сума основної і додаткової зарплати2904,034848,0
Нарахування на зарплату1089,013068,0
Загальний обсяг витрат на оплату праці3993,047916,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, ви-користовуваних для збуту продукції, витрати на рекламу склали 6553,4 грн.

Річні витрати на збут (ВЗ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ВЗ = 47916,0+6553,4=54469,4(грн.)

Визначимо валовий прибуток від реалізації продукції за формулою:

ВП = ЧД – Срп(1.10)

ВП – валовий прибуток, отриманий від реалізації продукції, грн.;

Срп – виробнича собівартість реалізованої продукції, грн.

Валовий прибуток від реалізації продукції дорівнює

ВП = 2686400,0-2230495,04=455904,96 (грн.)

Використовуючи перелік господарських операцій, які були проведені підприємством протягом року, визначимо фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток ) підприємства до оподаткування.

Як відомо, підприємство здійснило наступні господарські операції:

1) реалізувало два види тканини, які не використовувались у ви-робництві.

Розрахуємо:

– дохід від продажу тканини 1-го и 2-го виду:

Д=11,95*206+10,16*110 = 2461,7+1117,6=3579,3 (грн.)

ЧД=(3579,3*5)/6=2982,75 (грн.)

– собівартість тканини:

С/с=13,40*206+12,06*110 = 2760,4+1326,6=4087,0 (грн.)

– витрати на реалізацію тканини:

В=3579,3*15%=536,9 (грн.)

2) отримано штрафів від других підприємств за порушення розра-хунково-платіжної дисципліни – 3763,54 грн.;

3) списана безнадійна дебіторська заборгованість – 20680,66 грн.;

4) отримані дивіденди за акціями інших підприємств і відсотки по державних облігаціях, що належить ВАТ “Домашній текстиль”, – 3630 грн.;

5) реалізовано комп’ютер за 1500 грн.

ЧД=(1500*5)/6=1250 (грн.)

С/с = 1045 грн.

В=1500*20%=300 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.13.

Таблиця 1.13Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

ПоказникЗначення
Валовий прибуток (збиток)455904,96
Інші операційні доходи3763,54+
Адміністративні витрати116728,0
Витрати на збут54469,4
Інші операційні витрати20680,66
Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)267790,44=
Дохід від участі в капіталі+
Інші фінансові доходи3630,0+
Інші доходи2982,75+1250=4232,75+
Фінансові витрати
Збитки від участі в капіталі
Інші витрати4087,0+536,9+1045+300=5968,9
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)269684,29=
Податок на прибуток від звичайної діяльності66513,57
Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)203170,72=
Надзвичайні доходи+
Надзвичайні витрати
Податок з надзвичайного прибутку
Чистий прибуток203170,72=

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування дорівнює: 267790,44+3630,0+4232,75-5968,9=269684,29(грн.).

Величина оподатковуваного прибутку не включає величину отриманих підприємством дивідендів та відсотків по цінних паперам, тому складає: 269684,29-3630,0=266054,29 (грн.).

Податок на прибуток буде дорівнювати:

266054,29*0,25=66513,57 (грн.).

Чистий прибуток розраховується як різниця фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та нарахованої суми податку на прибуток: 269684,29-66513,57=203170,72 (грн.).

Розрахуємо за аналогічним алгоритмом фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік.

Таблиця 1.14Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

ПоказникЗначення
Валовий прибуток (збиток)2772699,6-2772699,6/6-1936405,46=374177,54
Інші операційні доходи+
Адміністративні витрати98635,2
Витрати на збут94538,69
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)181003,65=
Дохід від участі в капіталі+
Інші фінансові доходи2750,0+
Інші доходи+
Фінансові витрати
Збитки від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)178253,65=
Податок на прибуток від звичайної діяльності44563,4
Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)133690,25=
Надзвичайні доходи+
Надзвичайні витрати
Податок з надзвичайного прибутку
Чистий прибуток133690,25=

Фінансові результати від операційної діяльності дорівнюють:

2772699,6-2772699,6/6-1936405,46-98635,2-94538,69=181003,65 (грн.)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування дорівнюють:

181003,65-2750=178253,65 (грн.)

Податок на прибуток від звичайної діяльності складає:

178253,65*0,25=44563,4 (грн.)

Чистий прибуток: 178253,65-44563,4=133690,25 (грн.)

Отримані показники за звітний та попередній роки відображені у 1 розділі форми № 2 “Звіт про фінансові результати” (дод. А).

Розподілимо отриманий у звітному році чистий прибуток підприємства, враховуючи умови, викладені у вихідних даних.

Згідно з задекларованою політикою, чистий прибуток підприємства буде розподілений так:

1) виплата дивідендів: 203170,72*0,3=60951,2;

2) поповнення резервного капіталу: 203170,72*0,05=10158,55;

3) нерозподілений прибуток: 203170,72*0,65=132060,97.

Заповнимо агрегований пасив балансу ВАТ “Домашній текстиль” на кінець звітного періоду, використовуючи дані на початок періоду, що наведені у вихідних даних, та результати проведених розрахунків. Результати розрахунків представимо у формі табл. 1.15.

Таблиця 1.15 Агрегований пасив балансу ВАТ “Домашній текстиль”, тис. грн.

Стаття пасивуНа початок рокуНа кінець року
1.Статутний капітал835,0835,0
2.Резервний капітал209,0209,0+10,16=219,16
3.Нерозподілений прибуток94,994,9+132,06=226,96
Всього власного капіталу1138,91281,12
4.Забезпечення майбутніх витрат і платежів73,2191,26
5.Довгострокові зобов’язання256,39274,78
6.Поточні зобов’язання586,0705,16
Баланс2054,52352,32

Як бачимо із пасиву балансу, величина статутного капіталу не змінилася, а резервний капітал та нерозподілений прибуток збільшилися. Це пов’язано із операціями, що були проведені в попередньому пункті.

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”

Проведемо аналіз динаміки зміни показників фінансових результатів підприємства за попередній та звітний роки за Формою № 2, використовуючи форму таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів ВАТ “Домашній текстиль”

Найменування показниківАбсолютне значення показника, тис. грнПитома вага статей у виручці, %Зміни (відхилення)
Попередній рікЗвітний рікПопередній рікЗвітний рікВ абс. знач., тис. грнВ структурі,%Темп приросту,%
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції2772,73223,68100,00%100,00%450,9816,3%
2. Податок на додану вартість462,12537,2816,7%16,7%75,160%16,3%
3. Інші вирахування з доходу
4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції2310,582686,483,3%83,3%375,820%16,3%
5. Собівартість реалізованої продукції1936,42230,569,8%68,8%294,1-1,0%15,2%
6. Валовий прибуток (збиток)374,18455,913,5%14,5%81,721,0%21,8%
7. Інші операційні доходи3,760,1%3,760,1%
8. Адміністративні витрати98,6116,733,6%3,7%18,130,1%18,4%
9. Витрати на збут94,5454,453,4%3,2%-40,09-0,2%-42,4%
10. Інші операційні витрати20,680,7%20,68
11. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)181,0267,86,5%7,1%86,80,6%48%
12. Інші фінансові доходи2,753,630,1%0,1%0,880,0%32%
13. Інші доходи4,230,1%4,23
14. Інші витрати5,970,2%5,97
15. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)178,25269,696,6%7,1%88,440,5%49,6%
16. Податок на прибуток44,5666,511,9%1,4%21,95-0,5%49,3%
17. Чистий прибуток (збиток)133,69203,175,0%5,4%69,480,4%52%

У звітному році виручка від реалізації склала 3223,68 тис. грн., ПДВ – 537,28 тис. грн., чистий дохід від реалізації – 2686,4 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 2230,5 тис. грн. Виходячи с цього, валовий прибуток підприємства у звітному році становить 455,9 тис. грн., порівнано з попереднім – 374,18 тис. грн., приріст валового прибутку склав 21,8%.

Виходячи з показників операційного доходу у звітному році, який склав 3,76 тис. грн, адміністративних витрат – 116,73 тис. грн., витрат на збут – 54,45 тис. грн., інших операційних витрат – 20,68 тис. грн., фінансові результати від операційної діяльності у звітному році склали 267,8 тис. грн., що на 48,9% більше, ніж у попередньому році (181,1 тис. грн.).

Що стосовно інших фінансових доходів у звітному році, то вони склали 3,63 тис. грн., інші доходи – 4,23 тис. грн., інші витрати – 5,97 тис. грн., фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування у звітному році склали 269,69 тис. грн. Також відомо, що податок на прибуток склав 66,51 тис. грн. У звітньому році, виходячи з чого чистий прибуток у звітному році склав 203,17 тис. грн., що на 52% перевищує показник минулого року.

Аналізуючи всі ці дані, можна сказати, що діяльність підприємства у звітному році булла більш ефективною у порівнянні з минулим роком. Всі показники збільшилися у порівнянні з попереднім роком. Оскільки збільшився дохід від реалізації та собівартість продукції, то можна стверджувати, що збільшився обсяг виробництва при незмінних інших умовах, які впливають на зміну доходу та собівартості.

Найбільш вагомою є тенденція, що темп росту витратної частини значно меньше ніж дохідної, що і призвело до збільшення прибутку и свідчить про те, що підприємство використовувало свої ресурси більш ефективно ніж у минулому році.

Розрахуємо показники рентабельності за окремими видами продукції та за загальним обсягом продукції в цілому. Ефективність виробництва та збуту продукції оцінюють за допомогою показників рентабельності продаж та продукції.

Рентабельність продаж (коефіцієнт валової рентабельності реалізації) (КРвр) показує, скільки копійок валового прибутку припадає на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

КРвр = Валовий прибуток /Чистий дохід (2.1)

Отже, розрахуємо рентабельність продаж продукції:

КРврк = 424649,2/1479750,86=0,287;

КРврп = 30955,82/782000,0=0,0396;

КРвр = 455904,96/2686400,0=0,1697.

Рентабельність виробництва продукції (коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат) КРвв показує, якою мірою співвідносяться між собою сума валового прибутку та величина собівартості реалізованої продукції, тобто характеризує рівень ефективності виробничих витрат підприємства. Для її визначення використовується формула:

КРвв = Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції(2.2)

Тепер розрахуємо рентабельність виробництва продукції:

КРввк = 424649,2/1479750,86=0,287;

КРввп =30955,82/751044,18=0,0412;

КРвв = 455904,96/2230495,04=0,2044

Таблиця 2.2Аналіз показників рентабельності продажів і виробництва продукції ВАТ “Домашній текстиль”

Найменування показникаЗвітній рік
КовдриПодушкиВсього
1. Чистий дохід, грн.1479750,86782000,02686400,0
2. Собівартість реалізованої продукції, грн.1479750,86751044,182230495,04
3. Валовий прибуток, грн.424649,230955,82455904,96
4. Рентабельність продажів продукції, %28,7%3,96%16,97%
5. Рентабельність виробництва продукції, %28,7%4,12%20,44%

Коефіцієнт валової рентабельності реалізації розраховується за формулою рентабельності продаж, але вже не за продукцією, а за роками:

КРвр = Валовий прибуток /Чистий дохід(2.3)

КРврзв = 455904,96/2686400,0=0,1697;

КРврпоп = 374177,54/2310580,0=0,1619.

Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат розраховується за формулою рентабельності виробництва продукції:

КРвв = Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції(2.4)

КРввзв =455904,96/2230495,04=0,2044;

КРввпоп =374177,54/1936405,46=0,1932.

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації реалізації продукції (КРчр) характеризує, скільки копійок чистого прибутку отримано підприємством на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

КРчр =Чистий прибуток/Чистий дохід (2.5)

КРчрзв =203170,72/2686400,0 = 0,0756;

КРчрпоп =133690,25/2310580,0 = 0,0579.

Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації (КРор) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

КРор = Прибуток від операційної діяльності/Чистий дохід (2.6)

КРорзв = 267790,44/2686400,0 = 0,0997;

КРорпоп = 181003,65/2310580,0 = 0,0783.

Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації (КРрр) розраховується за формулою:

КРрр = Прибуток від реалізації продукції/ Чистий дохід(2.7)

КРорзв =(455904,96-116728,0-54469,4)/ 2686400,0 =0,106;

КРорпоп = (374177,54-98635,2-94538,69)/2310580,0 =0,0783.

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (КРов) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

КРов = Прибуток від реалізації продукції/ Повна собівартість продукції(2.8)

КРовзв =(455904,96-116728,0-54469,4)/( 2230495,04+116728,0+54469,4) = 0,1185;

КРовпоп = (374177,54-98635,2-94538,69)/( 1936405,46+98635,2-94538,69) = 0,085.

Таблиця 2.3Аналіз показників рентабельності продукції ВАТ “Домашній текстиль”

Найменування показникаЗначення показника за роками, %Відхилення, %
Звітний рікПопередній рік
1. Коефіцієнт валової рентабельності реалізації16,97%16,19%0,78%
2. Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат20,44%19,32%1,12%
3. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації7,56%5,79%1,77%
4. Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації9,97%7,83%2,14%
5. Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації10,7%7,83%2,87%
6. Коефіцієнт рентабельності операційних витрат11,85%8,5%3,35%

Як бачимо з даних розрахунків, усі показники зросли. Валова рентабельність зросла на 0,78% в порівнянні з попереднім роком, інші показники також показують приріст до 3.35%.Це свідчить про ефективну роботу підприємства та розвиток його виробництва.

Розрахуємо рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестиційного капіталу та рентабельність усіх активів підприємства. Формули для розрахунків наступні:

Ра = ЧП:А(2.9)

Рік = ЧП : Кї (2.10)

Рвк = ЧП:Кв (2.11)

Ра – рентабельність усіх активів підприємства, %;

Рік – рентабельність інвестованого капіталу, %;

Рвк – рентабельність власного капіталу, %;

ЧП – чистий прибуток підприємства, тис. грн;

А – середньорічна вартість активів підприємства, тис. грн;

Кі – середньорічна величина інвестиційного капіталу, тис. грн;

Кв – середньорічна величина власного капіталу, тис. грн.

Рентабельність власного капіталу, якщо середньорічна величина капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення капіталу на початок та на кінець звітного періоду:

Рвк = 203170,72/((1138900,0+1281120,0)/2)*100% =16,79%

Рентабельність інвестиційного капіталу, якщо інвестиційній капітал підприємства включає власний капітал та довгострокові позикові кошти:

Кі = ((1138900,0+1281120,0)+(256390+274780,0))/2 =2685605,0 (грн.)

Рік =203170,72 /2685605,0 *100% = 7,56%

Рентабельність усіх активів підприємства, якщо величина активів підприємства дорівнює величині його пасивів у балансі:

А = (2054500,0+2352320,0)/2=200310,0 (грн.)

Ра = (203170,72/200310,0)*100% = 10,14%

Результати розрахунків представити у табл. 2.4.

Таблиця 2.4Показники рентабельності капіталу підприємства

Найменування показниківЗначення показників, %
1. Рентабельність власного капіталу16,79%
2. Рентабельність інвестиційного капіталу7,56%
3. Рентабельність усіх активів10,14%

Як показав аналіз показників рентабельності власного капіталу, підприємство з 1 гривні власного капіталу отримує 16,79 копійок чистого прибутку, що є досить непоганим показником і свідчить про досить низьку ефективність використання власних коштів.

Показник рентабельності інвестиційного капіталу свідчить про те, що підприємство з 1 гривні інвестованого капіталу отримує 7,56 копійок чистого прибутку. Зменшення показника рентабельності відбувається за рахунок зростання величини капіталу, але рентабельність зменшується на незначну величину і це свідчить про те, що залучені кошти складають меншу частку в капіталі в порівнянні з власним капіталом.

Рентабельність усіх активів показує, що на підприємстві 1 грн. активів приносить 10,14 копійки чистого прибутку і це свідчить про те, що підприємство в основному фінансується за рахунок активів підприємства.

Дані показники свідчать, що підприємство має у своєму розпоряджені певні кошти на фінансування власної діяльності, але в цілому їх недостатньо для нормальної діяльності, оскільки до фінансування додаються залучені кошти та активи. Залучені кошти та власний капітал на підприємстві використовуються не досить ефективно, про що свідчить низький показник рентабельності активів.

Оцінемо доцільність реалізації інвестиційного проекту, використовуючи форму табл. 2.5.

Оцінку доцільності інвестиційного проекту будемо проводити у такій послідовності:

1) Визначимо суму капітальних витрат (KB) та необхідну суму кредиту (Кр) на основі умов фінансування проекту.

КВ = 100 (тис. грн.)

Кр = 100*0,5 = 50 (тис. грн.)

2)Визначимо суми річних амортизаційних відрахувань (A) враховуючи особливості прямолінійного методу її нарахування та використовуючи формулу:

Аt=КВ/n(2.12)

N – термін реалізації проекту;

T – порядковий номер періоду.

Аt=100/4 = 25 (тис. грн.)

3)Визначимо накопичену амортизацію обладнання (ΣА), використовуючи формулу:

ΣАt = Аt + Аt-1 (2.13)

ΣА1 = 25 (тис. грн.)

ΣА2 = 25+25 = 50 (тис. грн.)

ΣА3 = 25+50 = 75 (тис. грн.)

ΣА4 = 25+75 = 100 (тис. грн.)

4)Визначимо залишкову вартість обладнання (КВзв,) за формулою:

КВзвt =КВ – ΣАt(2.14)

КВзв1 = 100-25 = 75 (тис. грн.)

КВзв2 = 100-50 = 50 (тис. грн.)

КВзв3 = 100-75 = 25 (тис. грн.)

КВзв4 = 100-100 = 0 (тис. грн.)

5)Визначимо індекс інфляції за роками (і) за формулою:

Іt=(1+і)t (2.15)

І – рівень інфляції.

І1 = (1+0,1)1 = 1,1

І2 = (1+0,1)2 = 1,21

І3 = (1+0,1)3 = 1,33

І4 =(1+0,1)4 = 1,46

6) Визначимо обсяги виробництва та реалізації (О), скорегувавши їх на прогнозні індекси інфляції.

О1 = 88*1,1 = 96,8 (тис. грн.)

О2 = 220*1,21 = 266,2 (тис. грн.)

О3 = 385*1,33 = 512,05 (тис. грн.)

О4 = 440*1,46 = 642,4 (тис. грн.)

7) Визначимо річні постійні та змінні витрати (Впост та Взм) та сукупні витрати підприємства (В) на основі умов фінансування проекту.

Впостt = 15 (тис. грн.) – щорічно (2.16)

Взм1 = 96,8*0,1 = 9,68 (тис. грн.)

Взм2 = 266,2*0,1 = 26,62 (тис. грн.)

Взм3 = 512,05*0,1 = 51,2 (тис. грн.)

Взм4 = 642,4*0,1 = 64,24 (тис. грн.)

Вt = Впостt +Взмt (2.17)

В1 = 15+9,68 = 24,68 (тис. грн.)

В2 = 15+26,62 = 41,62 (тис. грн.)

В3 = 15+51,2 = 66,2 (тис. грн.)

В4 = 15+64,24= 79,24 (тис. грн.)

8)Визначимо річні суми поповнення елементів оборотного капіталу (ОКt) та їх прирости за роками (∆ОК) на основі умов фінансування проекту.

ОКt = ЧД*і (2.18)

ЧДt = Оt *5/6 (2.19)

ЧД1 = 96,8*5/6 = 80,67 (тис. грн.)

ЧД2 = 266,2*5/6 = 221,8 (тис. грн.)

ЧД3 = 512,05*5/6 = 426,7 (тис. грн.)

ЧД4 = 642,4*5/6 = 535,3 (тис. грн.)

ОК1 = 80,67*0,1 =8,067(тис. грн.)

ОК2 = 221,8*0,1 =22,18(тис. грн.)

ОК3 = 426,7*0,1 =42,67(тис. грн.)

ОК4 = 535,3*0,1 = 53,53 (тис. грн.)

ΔОК2 =22,18-8,067 = 14,11 (тис. грн.)

ΔОК3 = 42,67-22,18 = 20,49 (тис. грн.)

ΔОК4 = 53,53-42,67 = 10,86 (тис. грн.)

9)Визначимо річні суми погашення кредиту (Пкр).

Щорічна сума погашення основного боргу на початок 1, 2 і 3 періодів буде складати 12,5 тис. грн.., так як погашення кредиту проводиться за схемою “Основний борг рівними частинами”, а на початок 4-го – 30 тис. грн., оскільки ця сума включає всі нараховані відсотки.

Графік погашення кредиту зобразимо у вигляді Таблиці 2.5.

Таблиця 2.5Графік погашення кредиту (схема “Загальний борг рівними частинами”)

ПеріодСума боргу на початок періоду, тис. грн.Сума нарахованих за період відсотків, тис. грнСума погашення основного боргу за період, тис. грнСума погашення загального боргу, тис. грн (Пкр)
150710,217,2
239,85,611,617,2
328,2413,217,2
415,02,215,017,2
Усього18,85068,8

10)Визначимо прибуток до оподаткування (Пр) за формулою:

Прt = ЧДt – Вt – Аt – Пкрt (2.20)

Пр1 = 80,67-24,68-25-17,2 = 13,79 (тис. грн.)

Пр2 = 221,8-41,62-25-17,2 = 137,98 (тис. грн.)

Пр3 = 426,7-66,2-25-17,2 = 318,3 (тис. грн.)

Пр4 = 535,3-79,24-25-17,2 = 413,86 (тис. грн.)

11)Визначимо податок на прибуток (П), який складає 25% від прибутку до оподаткування та чистий прибуток підприємства (ЧПр).

П1 = 13,79*0,25 = 3,45 (тис. грн.)

П2 = 137,98*0,25 = 34,5 (тис. грн.)

П3 = 318,3*0,25 = 79,58 (тис. грн.)

П4 = 413,86*0,25 = 103,47 (тис. грн.)

ЧПрt = Прt – Пt (2.21)

ЧПр1 = 13,79-3,45 = 10,34 (тис. грн.)

ЧПр2 = 137,98-34,5 = 103,48 (тис. грн.)

ЧПр3 = 318,3-79,58 = 238,72 (тис. грн.)

ЧПр4 = 413,86-103,47 = 310,39 (тис. грн.)

12)Визначимо чистий дохід(ЧДП) від реалізації інвестиційного проекту за формулою:

ЧДПt = ЧПрt +Аt -∆ОКt (2.22)

ЧДП1 = 10,34+25-8,067 = 27,27 (тис. грн.)

ЧДП2 = 103,48 +25-14,11 = 114,37 (тис. грн.)

ЧДП3 = 238,72 +25-20,49 = 243,23 (тис. грн.)

ЧДП4 = 310,39 +25-10,86 = 324,53 (тис. грн.)

13) Визначимо чистий приведений дохід (ЧПД) від реалізації проекту за роками шляхом дисконтування чистого доходу (ЧД), при цьому коефіцієнт дисконтування визначимо з урахуванням відсоткової ставки за кредит та прогнозного рівня інфляції, використовуючи формули:

ЧПДПt = ЧДПt/(1+d)t (2.23)

D = (1+r)(1+i)-1(2.24)

R – процента ставка за користування кредитом;

І – рівень інфляції.

D = (1+0,14)(1+0,1)-1 = 0,254

ЧПДП1 = 27,27/(1+0,254)1 = 21,75 (тис. грн.)

ЧПДП2 = 114,37/(1+0,254)2 = 72,73 (тис. грн.)

ЧПДП3 = 243,23/(1+0,254)3 = 123,35 (тис. грн.)

ЧПДП4 = 324,53/(1+0,254)4 = 131,24 (тис. грн.)

14) Визначимо показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій (РІ), дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) та внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR) за формулами:

NPV = ΣЧПДПt- KB(2.25)

PI = ΣЧПДПt / KB(2.26)

РР = КВ/(ΣЧПДПt/n) (2.27)

IRR = d1 +[f(NVPV1) / (f(NPV1)-f(NPV2 )) ] *(d2 – d1) (2.28)

D1 – значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d1) > 0 та (f(d1> 0);

D2 – значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d2 ) < 0 та (f(d2 ) > 0).

NPV = 21,75+72,73+123,35+131,24-100 = 249,07 (тис. грн.)

PI = 349,07/100 = 3,49

РР = 100/(349,07/4) = 1,15 (лет)

IRR= 0,254+(249,07/(249,07-50))*(0,9-0,254) = 1,06

Таблиця 2.6Оцінка доцільності реалізації інвестиційного проекту

ПоказникУмовні позначенняКапітальнівкладеннятасумакредиту, тис. грнРухгрошовихкоштівприреалізаціїінвестиційногопроектузароками (t), тис. грн
1-йрік2-йрік3-йрік4-йрік
Капітальні вкладення (інвестиційні кошти)KB100
Сума кредитуКр50
Амортизація обладнанняАt25252525
Накопичена амортизація обладнанняΣAt255075100
Залишкова вартість обладнанняКВзвt7550250
Рівень інфляції’Іt1,11,211,331,46
Обсяг виробництва та реалізаціїOt96,8266,2512,05642,4
Чистий дохідЧДt80,67221,8426,7535,3
Постійні витратиBnoc t15151515
Змінні витратиB3Mt9,6826,6251,264,24
Загальні виробничі витратиВt26,6841,6266,279,24
Обіговий капіталOKt8,06722,1842,6753,53
Приріст обігового капіталу∆ОКt8,06714,1120,4910,86
Погашення кредитуПкрt17,217,217,217,2
Прибуток до оподаткуванняПрt13,79137,98318,3413,86
Податок на прибутокПt3,3534,579,58103,47
Чистий прибутокЧПрt10,34103,48238,72310,39
Чистий дохід від реалізації інвестиційного проекту за рокамиЧДПt27,27114,37243,33324,53
Чистий приведений дохід від реалізації проекту за рокамиЧПДПt21,7572,73123,35131,24
Чистий приведений дохід від реалізації проекту, тис. грн.NPV249,07
Індекс рентабельності інвестицій, %РІ3,49
Дисконтований період окупності інвестиційних коштів, міс.Рр1,15
Внутрішня норма доходності інвестицій, %IRR1,06

Як бачимо показник чистого приведеного доходу є позитивною величиною, що є передумовою для прийняття проекту. В той же час показник рентабельності інвестицій є досить великим, що свідчить про високі доходи. Дисконтований строк окупності інвестицій дещо перевищує один рік, та враховуючи, що термін проекту чотири роки, можна стверджувати, що інвестовані кошти досить швидко обертаються. Крім того внутрішня норма доходності інвестицій значно перевищує дисконтну ставку d1 , тому проект доцільно прийняти.

Для вибору більш привабливої для підприємства схеми погашення інвестиційного кредиту проведемо повторну оцінку доцільності реалізації інвестиційного проекту, але за умови погашення кредиту за схемою “Загальний борг рівними частинами”, використовуючи форму Табл. 2.7.

Період 1: сума боргу на початок періоду 50 тис. грн.; сума нарахованих за період відсотків 50 * 14% / 100% = 7 (тис. грн.); сума погашення основного боргу 17,16 – 7 = 10,16 (тис. грн.).

Період 2: сума боргу на початок періоду 50 – 10,16 = 39,84 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 39,84 * 14% / 100% = 5,58 (тис. грн.); сума погашення основного боргу 17,16 – 5,58 = 11,58 (тис. грн.).

Період 3: сума боргу на початок періоду 39,84 – 11,58 = 28,26 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 28,26 * 14% / 100% = 3,96 (тис. грн.); сума погашення загального боргу 17,16 – 3,96 = 13,2 (тис. грн.).

Період 4: сума боргу на початок періоду 28,26 – 13,2 = 15,06 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 15,06 * 14% / 100% = 2,11 (тис. грн.); сума погашення загального боргу 17,16 – 2,11 = 15,05 (тис. грн.).

Таблиця 2.7Графік погашення кредиту (схема “Загальний борг рівними частинами”)

ПеріодСума боргу на початок періоду, тис. грнСума нарахованих за період відсотків, тис. грнСума погашення основного боргу за період, тис. грнСума погашення загального боргу, тис. грн.(Пкр)
150,007,0010,1617,16
239,845,5811,5817,16
328,263,9613,2017,16
415,052,1115,0517,16
Усього18,6450,0068,64

Аналіз доцільності проекту при використанні даної схеми погашення кредиту наведемо у табл. 2.8. Проведемо розрахунки, аналогічно до попередньої схеми погашення.

Визначимо прибуток до оподаткування:

Пр1 = 80,67-24,68-25-17,16 = 13,83 (тис. грн.)

Пр2 = 221,8-41,62-25-17,16 = 138,02 (тис. грн.)

Пр3 = 426,7-66,2-25-17,16 = 318,34 (тис. грн.)

Пр4 = 535,3-79,24-25-17,16 = 413,9 (тис. грн.)

Визначимо податок на прибуток (П) та чистий прибуток підприємства (ЧПр).

П1 = 13,83*0,25 = 3,46 (тис. грн.)

П2 = 138,02*0,25 = 35,2 (тис. грн.)

П3 = 318,34*0,25 = 81,18 (тис. грн.)

П4 = 413,9*0,25 = 105,5 (тис. грн.)

ЧПр1 = 13,83-3,46=10,37 (тис. грн.)

ЧПр2 = 138,02-35,2=102,82 (тис. грн.)

ЧПр3 = 318,34-81,18=237,16 (тис. грн.)

ЧПр4 = 413,9-105,5= 308,4(тис. грн.)

Визначимо чистий дохід(ЧДП) від реалізації інвестиційного проекту:

ЧДПt = ЧПрt +Аt -∆ОКt (2.29)

ЧДП1 = 10,37+25-8,067 = 27,3 (тис. грн.)

ЧДП2 = 102,82 +25-14,11 = 113,71 (тис. грн.)

ЧДП3 = 237,16 +25-20,49 = 241,67 (тис. грн.)

ЧДП4 = 308,4 +25-10,86 = 322,54 (тис. грн.)

Визначимо чистий приведений дохід (ЧПД) від реалізації проекту за роками:

ЧПДПt = ЧДПt/(1+d)t (2.30)

ЧПДП1 = 27,3 /(1+0,254)1 =21,77 (тис. грн.)

ЧПДП2 = 113,71 /(1+0,254)2 = 72,3 (тис. грн.)

ЧПДП3 = 241,67 /(1+0,254)3 =122,55 (тис. грн.)

ЧПДП4 = 322,54 /(1+0,254)4 = 130,43 (тис. грн.)

Визначимо показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій (РІ), дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) та внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR):

NPV = ΣЧПДПt- KB(2.31)

PI = ΣЧПДПt / KB(2.32)

РР = КВ/(ΣЧПДПt/n) (2.33)

IRR = d1 +[f(NPV1) / (f(NPV1)-f(NPV2 )) ] *(d2 – d1) (2.34)

D1 – значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d1) > 0 та (f(d1> 0);

D2 – значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d2 ) < 0 та (f(d2 ) > 0).

NPV = 21,77+72,3+122,55+130,43-100= 247,05 (тис. грн.)

PI = 347,05/100 = 3,47

РР = 100/(347,05/4) = 1,15 (лет)

IRR = 0,254+(247,05/(247,05-0))*(0,9-0,254) = 0,9

Таблиця 2.8Оцінка доцільності реалізації інвестиційного проекту

ПоказникУмовні позначенняКапітальні вкладення та сума кредиту, тис. грнРух грошових коштів при реалізації інвестиційного проекту за роками (t), тис. грн
1-йрік2-йрік3-йрік4-й рік
14Погашення кредитуПкрt17,1617,1617,1617,16
15Прибуток до оподаткуванняПрt13,83138,02318,34413,9
16Податок на прибутокПt3,4635,281,18105,5
17Чистий прибутокЧПрt10,37102,82237,16308,4
18Чистий дохід від реалізації інвестиційного проекту за рокамиЧДПt27,3113,71241,67322,54
19Чистий приведений дохід від реалізації проекту за рокамиЧПДПt21,7772,3122,55130,43
20Чистий приведений дохід від реалізації проекту, тис. грн.NPV247,05
21Індекс рентабельності інвестицій, %РІ3,47
22Дисконтований період окупності інвестиційних коштів, міс.Рр1,15
23Внутрішня норма доходності інвестицій, %IRR0,9

Як бачимо за даною таблицею, при використанні даної схеми погашення проект стає значно менш вигіднішим, оскільки незважаючи на досить високу внутрішню норму доходності інвестицій, чистий приведений дохід від реалізації проекту менший ніж за попередньою схемою, індекс рентабельності нижчий, хоча строк окупності інвестицій однаковий. Тому використання схеми “Загальний борг рівними частинами” є неефективним і недоцільним.

Висновки

Таким чином, за результатами розрахунків встановлені основні аспекти фінансових результатів функціонування ВАТ “Домашній текстиль”. Згідно з отриманих аналітичних даних, слід відзначити покращення фінансового стану суб’єкта господарської діяльності у поточному році по відношенню до попереднього року. У підприємства збільшився чистий прибуток, і, звідси, покращилися показники рентабельності діяльності.

Таке зростання згідно з заявленою політикою розподілення прибутку дозволяє не тільки збільшити дивіденди засновникам і зарезервувати частину коштів задля їх подальшого використання за несприятливих умов зовнішнього середовища підприємства, як то економічних криз, коливань валютних курсів, зміну кон’юктури ринку (структури попиту та пропозиції), а й зберегти кошти у формі нерозподіленого прибутку, бо саме нерозподілений прибуток виступає гарантом оновлення та розвитку виробничо-господарської діяльності підприємства.

Збільшення фінансових результатів може свідчити про більш ефективне використання фінансових ресурсів, зростання швидкості обігу обігових коштів, використання більш ефективної схеми амортизації вартості основних фондів суб’єкта господарської діяльності. Такі компоненти покращення фінансової роботи свідчать про ефективність дій керівництва в оптимізації діяльності ВАТ “Домашній текстиль”.

До того ж, відбулися зміни у структурі витрат підприємства, і, перш за все, знизилася доля матеріальних витрат. Це може свідчити про підвищення ефективності діяльності, а саме більш раціональне використання ресурсів, забезпечення закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів за більш вигідними цінами, а також про загальне поліпшення тактичного та оперативного менеджменту на підприємстві.

Окремо слід виділити і той факт, що відбувається зростання заробітної плати, бо це відповідає заявленим соціально-економічним задачам сучасного суспільства. Проте, порівнюючи структуру змін собівартості продукції та річні темпи інфляції, можна прийти до висновку, що інфляційні процеси випереджують темпи зростання заробітної плати, тобто, ВАТ “Домашній текстиль” слід рекомендувати поліпшити свою фінансову політику у галузі праці та заробітної плати. Аналізуючи агрегований пасив балансу підприємства, слід відзначити, що у поточному періоді відбулося зростання як довгострокових, так і короткострокових зобов’язань підприємства. Це свідчить про погіршення ліквідності активів ВАТ “Домашній текстиль”, а також про втрату частки фінансової стійкості. У майбутньому керівництву підприємства слід рекомендувати більш інтенсивно використовувати наявні ресурси, і менш уваги приділяти зовнішнім джерелам фінансування, оскільки у разі подальшого зростання заборгованості прогноз подальшого розвитку з досить оптимістичного може змінитися на досить негативний.

Оскільки за сучасних умов ринкової економіки виникають певні ризики втрати актуальності продукції, кризових явищ у певних галузях, підприємство за умовою мало намір диверсіфікувати ці ризики. За результатами оцінки інвестиційного проекту, встановлено, що підприємству доцільно залучити кошти на цей інвестиційний проект, причому співвідношення 50% власних коштів за рахунок нерозподіленого прибутку і 50% кредитних коштів за рахунок банківської позички, є оптимальним.

Отриманий ефект від реалізації інвестиційного проекту буде проявлятися не тільки у можливості перестрахування ризиків, а і у способі залучення додаткових коштів за рахунок внутрішніх джерел. Ці додаткові кошти можуть бути спрямовані на погашення заборгованості перед зовнішніми контрагентами, і сприятиме збільшенню ліквідності активів ВАТ “Домашній текстиль” та підвищення рівня фінансової стійкості цього підприємства. Серед рекомендацій, які можна було б запропонувати до реалізації у довгостроковому періоді, виходячи з результатів розрахункової частини, слід окремо виділити переоснащення виробництва та модифікацію основних засобів. Такі дії дозволять не тільки підвищити продуктивність праці, але і досягти таких цілей, як:

– зменшення видатків на малоцінні швидкозношувані активи, що активно використовуються у виробничий діяльності через особливості використовуваної технології;

– скорочення витрат на електроенергію, паливо, обтиральні та мастильні матеріали завдяки більш сучасному технологічному рівню обладнання;

– підвищення безпеки праці на підприємстві та поліпшення впливу на природне середовище (враховуючи специфіку ВАТ “Домашній текстиль” – зменшення шумового та термічного впливу).

У майбутньому підприємству варто залучити закордонні капіталовкладення у формі портфельних інвестицій. Це дозволить не тільки розширити виробничу діяльність, а і посприяє виходу вітчизняних товарів на світовий ринок. Проте, для таких фундаментальних зрушень, потрібно значне покращення якості готової продукції. Забезпечення такого покращення можна отримати завдяки технічному переоснащенню виробництва, яке було запропоновано та обгрунтовано вище.

Отже, подаючи інтегральну оцінку діяльності та роблячи довгостроковий прогноз для ВАТ “Домашній текстиль”, можна дійти висновку, що досліджуване підприємство динамічно розвивається і має усі можливості для подальшої ефективної інтеграції у світові торгівельні зв’язки на мікрорівні. На сучасному етапі свого розвитку, досліджуваний суб’єкт господарської діяльності має певні складності, зокрема, у системі оплати праці, а також у розрахунках із зовнішніми кредиторами. Вирішення цих тимчасових складностей у середньостроковому періоді дозволить надалі перейти до більш ефективного механізму господарювання завдяки ефективній тактиці та стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства.

Перелік використаної літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) // www. rada. gov. ua

2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991р. №1560-XII (зі змінами та доповненнями) // www. rada. gov. ua

3. Закон України “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52. С. 650.

4. Закон України “Про податок на додану вартість” // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 80 – 81.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” // Финансовая консультация. – 2000. – № 2. – С. 3 – 7.

6. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1998. – 172 с.

7. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, О. М. Маркова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 472 с.

9. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлу, М. Ф. Пудовкіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

10. Большаков С. В. Финансы предприятий: теория и практика. М., Книжный мир 2005 г. – 617 с.

11. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 199 с.

12. Гаврилова А. Н., Попов А. А. Финансы организаций (предприятий): Учеб. пос. М.: КНОРУС, 2005 – 576 с.

13. Горемыкин В. А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. – М.: ИНФРМА-М, 1997. – 384 с.

14. Гриньова В. М. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. Ч. 1. / В. М. Гринькова, В. О. Корда, Т. І. Лепейко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 224 с.

15. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД “ІНЖЕК”, 2003 р. – 240 с.

16. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. – 160 с.

17. Гриньова В. М. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. Ч. 2. / В. М. Гринькова, В. О. Корда, Т. І. Лепейко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 228 с.

18. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В. М. Гринькова, В. О. Коюда – 3-є вид., перероб. і допов. – Харків: ВД “Інжек”, 2004. – 432 с.

19. Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченко О. Г. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.

20. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лавру шина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 120 с.

21. Зятьковський І. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – 400 с.

22. Інвестування: Навчальний посібник / В. М. Гринькова, В. О. Корда, Т. І. Лепейко, О. П. Корда; [за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф. В. М. Гринькової. – 2-ге вид., доправ. І доп. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 404 с.

23. Карелин В. С. Финансы корпораций. javascript:parent. descr(window, Издательский дом Дашков и К, 2005г. – 619 с.

24. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.

25. Ковалев В. В. Управление фінансами: Учебное пособие. – М.: ФБК – ПРЕСС, 1998. – 160 с.

26. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

27. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 160 с.

28. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

29. Моляков. Д. С. Теория финансов предприятий. Учеб. пос. М.: “Финансы и статистика”, 2004г. – 111 с.

30. Онисько С М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: “Магнолія Плюс”, 2006

31. Пересада А. А. Інвестиційне кредитування: Навчальний посібник. // А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.

32. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с.

33. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 639 с.

34. Семенов В. М., Набиев Р. А., Асейнов Р. С.Финансы предприятий. Учеб. пос. М.: “Финансы и статистика”, 2005 г. – 240 с.

35. Справочник финансиста предприятия / Баранникова Н. П., Бурмистрова Л. А., Володин А. А. и др. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.:Инфра-М, 2001. – 492с.

36. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

37. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

38. Титаренко Н. О. Теорія інвестицій: Навчальний посібник. / Н. О. Титаренко, А. М. Поручник – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

39. Управление инвестициями. Т. 1 / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро – М.: Высшая школа, 1998. – 416 с.

40. Управление инвестициями. Т. 2 / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро – М.: Высшая школа, 1998. – 512 с.

41. Филимоненков А. С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника. – Центр, Эльга, 2002. – 280 с.

42. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д. е.н., проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

43. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 1998. – 368 с.

44. Финансы фирмы: Учебник / В. В. Ковалев, М. Г. Лапуста – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

45. Шуляк П. Н. Финансы предприятий. Издательский дом Дашков и К, 2006г. – 708 с.

46. Щербина А. В.Финансы организаций. Феникс, 2005 г. – 506 с.

47. Финансы организаций (предприятий) / Под ред. Колчиной Н. В. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2007 г. – 383 с.

48. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. Орлов – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

49. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навчальний посібник / Н. І. Костіна, А. А. Алексєєв – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 182 с.

50. http://www. ricardo. com. ua/money/credits – кредитование в Украине от А до Я.

51. http://f-master. org. ua/ – “Финансы” и “Финансы предприятий” для студентов.

Додаток А

Звіт про фінансові результати

1. Фінансові результати

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції0103223,682772,7
Податок на додану вартість015537,28462,12
Акцизний збір020
025
Інші вирахування з доходу030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0352686,42310,58
Собівартість реалізованої продукції0402230,51936,4

Валовий:

Прибуток

050
Прибуток050455,9374,18
Інші операційні доходи0603,67
Адміністративні витрати070116,7398,6
Витрати на збут08054,4594,54
Інші операційні витрати09020,68

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100
Прибуток100267,8181,0
Доход від участі в капіталі110
Інші фінансові доходи1203,632,75
Інші доходи1304,23
Фінансові витрати140
Втрати від участі в капіталі150
Інші витрати1605,97
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток170269,69178,25
Податок на прибуток від звичайної діяльності18066,6144,56
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток190

Надзвичайні:

Доходи

200
витрати205
Податки з надзвичайного прибутку210
Чистийприбуток220

ІІ Елементи операційних витрат

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
Матеріальні затрати230
Витрати на оплату праці240
Відрахування на соціальні заходи250
Амортизація260
Інші операційні витрати270
Разом280

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
Середньорічна кількість простих акцій300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330
Дивіденди на одну просту акцію340

Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ “Домашній текстиль”