Власність у суспільстві

Введення

Власність – основа, становий хребет будь-якого суспільного устрою і суспільства. Вона виникла на зорі розвитку людства, виражаючись на початку в індивідуальному привласненні стародавніми людьми своєї здобичі, а потім і в колективному привласненні.

Там, де є економічна діяльність, завжди присутня проблема власності. Відносини власності пронизують всю систему економічних відносин і супроводжують людину з моменту його народження до смерті.

Людина живе, проводить і використовує результати праці в тісній взаємодії з іншими людьми. Через це можна затверджувати, що власність – це відносини між людьми, виражаючі певну форму привласнення матеріальних благ, і особливо форму привласнення засобів виробництва.

Під час переходу до ринкової економіки в Росії, як, втім, і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговий серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності.

Перші згадки про власність як про одну з основних характеристик держави, з’явилися ще в глибокій у Вавілоні, Китаї і інших країнах.

Із зародженням капіталізму виникає критика приватної власності. Так, соціаліст-утопіст Т. Мор в своїй книзі “Утопія” писав: “Там, де панує приватна власність, всі багатства потрапляють в руки небагатьох”[1] .

Проблеми приватної власності розглянуті і в працях А. Сміта. Так, в книзі “Дослідження про природу і причини багатства народів” він виступає як супротивник великого землеволодіння. Він писав: там є і велика нерівність. На одного – “Де є велика власність, багатої людини доводиться як мінімум п’ятисот бідних, і багатство небагатьох передбачає бідність багато кого”[2] .

Приведені вище точки зору не втратили своєї актуальності і у наш час. В умовах переходу до ринкових відносин в економіці Росії реформація відносин власності, роздержавлення і поява нових видів власності мають велике значення; це сприятиме розвитку ринкових відносин, нових видів господарювання, завдяки чому з’явиться можливість подолати ту економічну кризу, в якій знаходиться Росія.

В умовах переходу до ринкових відносин в економіці Росії і економічної і політичної ситуації відношення форм власності, що склалася в даний момент, грають далеко не останню з ролей в стабілізації економічного стану в країні.

Виникла проблема роздержавлення і приватизації (переходу від державної до недержавної форми власності) більшості підприємств Росії, складності, витікаючі з ситуації, що склалася, вимагає ретельного розгляду таких предметів, як:

– структура власності і її особливості;

– місце власності в системі суспільних відносин;

– національні особливості економіки Росії.

Економічна наука також завжди надавала особливу увагу цій проблемі, по цьому тема власності ставати все більш і більш актуальною.

І, проте, ця проблема залишається дискусійною і недостатньо розробленої.

В даній роботі поставимо перед собою ряд задач:

– Розкрити основні поняття власності;

– Описати види і форми власності;

– Написати про трансформацію власності в Росії;

– Подальші перспективи розвитку власності.

1. Теорія власності

Для більш повного розкриття визначення власності слід розглянути її економічний і юридичний аспекти, а також врахувати місце власності в законодавстві РФ.

З теоретичної точки зору, немає істотної різниці і тим більше непереборної прірви між державною і приватною формами власності.

Власність на майно (засоби виробництва) – поверхнева характеристика більш глибоких шарів суспільної організації економічної діяльності – і марксист, і сучасний американський неокласичний – затверджує, що право власності (тобто право привласнення продуктів природи і продуктів їх трансформації в процесі виробництва) розподілено по всіх суспільних відносинах, а не зосереджено тільки і виключно в майновому праві.

Юридичне визначення власності містить вказівку на винятковість і абсолютність прав власника відносно свого майна. З цього зовсім не витікає, що, коли йдеться про власність на засоби виробництва, права приватного (або державного) власника, насправді, неограниченны. При всій абсолютності своїх прав власник не може ними користуватися за межами, які обмежені законами і навіть адміністративними розпорядженнями поняття прав власності воно включає всі суспільні відносини, а не тільки економічні і соціальні.

Право власності, – невід’ємна частина цивільного законодавства будь-якої розвинутої держави.

Найважливіший крок у вивченні власності зробила економічна думка минулого століття. П.-Ж. Прудону (1809-1865) належить знаменита фраза: “Власність – це крадіжка”. Таке визначення не отримало загального визнання і було піддане обгрунтованій критиці, але у позиції Прудона була вельми цінна деталь – якщо одна особа володіє річчю, то інша особа позбавлена можливості її мати. Значить, не природа, а суспільні відносини лежать в основі власності.

Для уявлення про власність слід визначити те місце, яке належить їй в системі суспільних відносин.

По-перше, власність – це основа, фундамент всієї системи суспільних відносин. Від характеру форм власності, що затвердилися, залежать і форми розподілу, обміну, споживання. Так, в ринковій економіці переважає приватна власність.

По-друге, від власності залежить положення певних груп, класів, шарів в суспільстві, можливості їх доступу до використовування всіх чинників виробництва.

По-третє, власність є результат історичного розвитку. Її форми міняються із зміною способів виробництва. Причому, головною рушійною силою цієї зміни є розвиток продуктивних сил.

По-четверте, хоча в межах кожної економічної системи існує якась основна специфічна для неї форма власності, це не виключає існування і інших її форм, як старих, що перейшли з колишньої економічної системи, так і нових, своєрідних паростків переходу до нової системи. Переплетення і взаємодія всіх форм власності надає позитивну дію на весь хід розвитку суспільства.

По-п’яте, перехід від одних форм власності до інших може йти еволюційним шляхом, на основі конкурентної боротьби за той, що виживає, поступовим витісненням всього того, що відмирає, і посиленням того, що доводить свою життєздатність у відповідних умовах. В той же час мають місце і революційні шляхи зміни форм власності, коли нові форми насильно затверджують своє панування.

Власність – вельми складне явище, яке з різних сторін вивчається декількома суспільними науками. Економічна теорія аналізує економічний зміст цього явища, а юриспруденція – правове.

Під власністю в економічному значенні мається на увазі що склалися фактично, на ділі відносини між людьми по привласненню і господарському використовуванню матеріальних і нематеріальних благ.

А в юридичному розумінні показує, як реальні майнові зв’язки оформляються і закріплюються в правових нормах і законах, які встановлює держава в обов’язковому порядку для всіх громадян.

В кожному відношенні власності є дві сторони: суб’єкт (власник) і об’єкт (майно).

Будучи невід’ємною частиною будь-якої економічної формації, власність виконує певні функції, як то:

– оптимізація і раціоналізація використовування різних економічних ресурсів;

– стимулювання господарських процесів;

– підвищення ефективності економічних відносин.

2. Види і форми власності

Види і форми власності, характер відносин власності служать визначальними ознаками економічної системи.

Формою власності називають її вигляд, що характеризується, перш за все тим, хто є власником. Форма власності визначає приналежність різноманітних об’єктів власності суб’єкту якої-небудь однією, єдиної, загальної природи, скажемо людині, сім’ї, групі, колективу, населенню.

Не можна розібратися в економіці, якщо не навчитися класифікувати власність. Тобто треба уміти розподіляти відносини привласнення по класах і супідрядним їм видах, конкретним формам залежно від їх загальних ознак.

Розрізняють два основні типи власності:

– приватну;

– державну.

Приватна – тип власності, при якому як інвестор капіталу в економічні ресурси не є держава.

Державна – тип власності, при якому як інвестор капіталу в економічні ресурси виступає держава.

Основними хома власності є наступні:

– індивідуальна;

– колективна;

– державна.

Кожна з названих груп має свої різновиди. Різновидами індивідуальної власності є:

– особиста власність на предмети споживання і домашнього побуту;

– особисте підсобне господарство;

– індивідуальне підприємство.

Індивідуальне підприємство – власність, що належить єдино фізичній особі, побудована на експлуатації праці останнього або членів його сім’ї.

Різновидами колективної власності є:

– кооперативні підприємства;

– колективні підприємства.

Колективні підприємства – підприємства, власність яких належить певному числу людей, які мають право наймати робочу силу; господарські товариства; акціонерні суспільства:

– відкритого типу;

– закритого типу.

Різновидами державної власності є:

– федеральна (загальнодержавна);

– регіональна (власність суб’єктів федерації);

– муніципальна (власність органів місцевого самоврядування).

Приведена класифікація форм власності є суто економічною.

3. Трансформація відносин власності

Поняття “трансформація відносин власності” є достатньо ємким. В перехідній економіці в найзагальнішому вигляді воно охоплює:

– Ряд перетворень, що включають правове і економічне оформлення інститутів власності, відсутніх в колишній адміністративно-командній (планової) системі;

– Радикальне перетворення раніше існуючих інститутів власності;

Експансію відносин власності в сфери господарювання, де вони існували чисто формально.

Процес трансформації відносин власності в перехідній економіці є перш за все процес економічного обгрунтовування і юридичного оформлення інститутів приватної і публічної (тобто державної і муніципальної) власності. По суті – це процес роздержавлення економіки, який в якнайповнішому вигляді знайшов віддзеркалення в процесі приватизації державного майна.

Структуру роздержавлення власності можна визначити через призму трьох аспектів власності, про які було згадане вище.

Перш за все, роздержавлення є процес зміни форм власності (в перехідній економіці відбувається рух від державної власності до різноманіття її форм, причому в ході приватизації рух йде переважно від державної власності до приватної). Далі, роздержавлення можна розглянути як перерозподіл прав власності з їх новою специфікацією (розщеплювання єдиного права державної власності на окрему правомочність з їх закріпленням за різними власниками). І, нарешті, роздержавлення означає зміну відносин соціально – економічного привласнення (перехід від соціалістичного характеру привласнення до капіталістичного і від суспільно-регульованої форми привласнення до ринковий – конкурентній формі).

Одна з причин низької результативності економічних перетворень в Росії, пов’язаних з переходом до ринкової економіки, укладена в недостатньо продуманому і умілому проведенні перетворень форм і відносин власності. Вже в початковій стадії проведення російських економічних реформ було ясно, що глибокі зміни власницьких структур, що склалися і укорінених в радянській економіці, неминучі, що без їх трансформації не прокласти дорогу до ринкової економіки.

В ході реформ в Росії був узятий курс на перехід до системи, що поєднує державну, приватну і змішану форми власності. Це повністю співвідноситься з курсом переходу до ринку, оскільки, раз ринок припускає свободу виробників і комерційної діяльності, конкуренцію між виробниками, значить повинна виникнути і конкуренція між різними формами власності.

Звідси витікає основна мета трансформації власності в перехідній економіці – створення передумов для розвитку різноманіття форм власності і господарювання як основи високоефективної конкурентної економіки. Перехід від всеосяжної державної власності до її різноманіття слід розглядати:

– Як процес зниження прямого державного контролю і управління економікою з відповідним розширенням прав підприємств в ухваленні господарських і інших рішень;

– Як перетворення підприємств, що знаходяться в державній власності в підприємства інших (недержавних) форм власності;

– Як перетворення державної і колективної власності в персоніфіковану приватну власність.

Саме тому процес трансформації відносин власності і приватизацію як вираз цього процесу не варто зводити тільки до простої зміни юридичної форми власності підприємства. Це набагато більш складний і розтягнутий в часі процес.

Приватизація в перехідній економіці – це складова частина комплексної програми переходу до ринку. Всі заходи повинні бути прив’язаний до фінансових, грошово-кредитних заходів, суміщені з лібералізацією цін і створенням інституційної інфраструктури ринку.

Під приватизацією в Росії розуміється рух до приватної власності, тобто в термін приватизація звичайно включають все, пов’язане з цим рухом. Тому часто виникає деяка плутанина. Наприклад, часто змішують процеси акціонування і приватизації, прирівнюючи їх один до одного. Проте це абсолютно різні по своїй економічній природі і наслідкам для економіки країни процеси.

Акціонування – це перетворення державного підприємства в акціонерне суспільство, яке не завжди і не обов’язково веде до переходу підприємства з державної власності в руки приватних власників.

Приватизація ж є процес передачі підприємства цілком або його акцій у власність фізичних осіб і недержавних організацій, тобто цей процес змінює відносини власності. При цьому єдиного, загального для всіх визначення приватизації в економічній літературі не існує. Під приватизацією може розумітися:

– перехід прав власності від держави до приватних осіб або зміну державної власності на приватну;

– делегування прав по розпорядженню державним майном приватним особам;

– повний продаж державних підприємств приватним особам;

– продаж приватним особам частини активів державних підприємств.

І так: приватизація означає повну або часткову передачу права власності на капітал певного державного підприємства акціонерному суспільству або приватній особі.

При цьому приватизація є не тільки економічним, але і політичним процесом.

В Російській приватизації виділяють два етапи. Перший (переважно ваучерний) довелося на 1992г. – першу половину 1994г. Слід сказати, що ваучеризация не змогла сприяти зростанню інвестицій.

З 1 1994г липня. здійснюється перехід до другого етапу приватизації, який мав якісно новий характер (з використанням приватизаційних чеків). В новому приватизаційному етапі закладено два ключові принципи:

– інвестиційна орієнтація продажів;

– забезпечення інвестору можливості придбання пакету акцій підприємства, що приватизовується.

Аналіз організації приватизаційного процесу в російській економіці показує ряд властивих їй рис, що носять як позитивний, так і негативний характер.

4. Подальші перспективи розвитку власності

На першому етапі приватизація була проведена вельми поспішно. Це зумовило багато її недоліків, порушення приватизаційного законодавства, зловживання і інші негативні явища.

В даний час приватизація носить поступовий і “точковий характер” в тому значенні, що у кожному конкретному випадку державні органи прагнуть вибирати для цього об’єкти в порядку черговості і народногосподарської доцільності в даний момент. При цьому вони намагаються пов’язати її з пошуком “ефективного інвестора”, у тому числі або навіть в першу чергу іноземного (взагалі йдеться про ув’язку приватизації із залученням іноземних інвестицій, особливо прямих), який, безумовно, забезпечив би реальне накопичення капіталу, модернізацію виробничого апарату, збільшення або, щонайменше, збереження числа робочих місць. На жаль, ці правильні нові орієнтири приватизації поки що слабо втілюються в життя.

В процесі формування ринкових відносин частка державної власності поступово скорочується, зате розвиваються різні форми індивідуальної і колективної власності: індивідуальні підприємства, товариства з повною і з обмеженою відповідальністю, акціонерні суспільства відкритого і закритого типів, кооперативи, асоціації і ін.

Відносини власності буквально пронизує всі фази господарської діяльності. Власність економічно реалізується, якщо вона приносить дохід власнику, який дозволяє не тільки окупати витрати, але і одержувати прибуток.

Кажучи про власність як про економічні відносини, треба підкреслити те, що це відносини не суб’єкта до об’єкту, а відносини між суб’єктами з приводу того, хто володіє, хто користується, розпоряджається і управляє об’єктом власності. Історія розвитку відносин власності показує, що той клас і та соціальна група, яка володіє засобами виробництва, по суті визначає всю решту системи, тому всяка зміна економічних відносин завжди припускає, перш за все, зміну відносин власності.

Кардинальні зміни в макроекономіці виразилися в тому, що до кінця XX століття повністю втрачено властивість класичного капіталізму бути “чистим капіталізмом” (участь держави в національній економіці).

В нашій країні йде перехід до ринкової економіки, виробляються специфічні для нас риси, а також виявляється загальна тенденція синтезу форм власності.

При величезному значенні зміни власників і розпорядників державної власності перехід від державної форми до колективної і приватної, сам по собі ще не вирішує проблеми створення ефективної ринкової економіки. Необхідно, щоб нові власники уміли організувати виробництво, управляти ним, володіли компетентністю, виявляли зацікавленість.

Висновок

Суспільна думка завжди надавала велику увагу проблемі власності. Спеціальні звернення до неї можна знайти в історичній філософській і художній літературі. Багата традиція і матеріал накопичена в юридичній літературі, в рамках якої склався ряд напрямів у вивченні прав власності.

Власність як економічні відносини почали формуватися ще на зорі становлення людського суспільства. На монополізації різних об’єктів власності тримаються всі найважливіші форми внеэкономического і економічного примушення до праці.

Звільнення від особистої залежності привело, з одного боку, до юридичної рівноправності всіх громадян, а з другого боку, до нового типу відносин: економічної влади одних і економічної залежності інших.

Економічне стимулювання дрібного бізнесу, активно здійснюване в Росії сьогодні, безумовно, лімітується украй недостатніми фінансовими можливостями держави. У міру подолання фінансової кризи стимулювання створення приватного сектора повинне стати однією з пріоритетних задач економічної політики держави. Проте вже сьогодні можна значно поліпшити правові умови діяльності у сфері дрібного бізнесу і усунути численні штучно створені перешкоди на його шляху. Від створення ефективного середнього класу вирішальним чином залежить майбутнє Росії.

Отже, подальший економічний розвиток Росії у вдосконаленні форм власності. Після довгих літ панування держави і відчуження людини від власності, в країні стало формуватися суспільство, орієнтоване на те, що кожний його член має право бути власником.

Незавершеність в даний час процесів формування різних форм власності створює широке поле діяльності для різних наукових досліджень, рекомендації яких необхідно апробовувати на практиці з тим, щоб визначити оптимальні для економічно розвинутого суспільства форми власності і відношення з приводу розпорядження даною власністю.

Проведення ринкових перетворень, введення різноманіття форм власності і їх рівного правового захисту створюють матеріальні передумови для формування в Російській Федерації нового класу власника, обмежують державу в “беззаконні” по відношенню до індивідуума економічної діяльності, звільняють особу від постійного страху перед “апаратом насильства” і встановлюють межі державного втручання у відносини власності.

Демократизація політичного режиму в Росії, трансформація відносин власності, створення різноманіття її форм – ось застава економічного процвітання Російської Федерації.

Список використаних джерел і досліджень

Дослідження

1. Мор Т. Утопія. М.: Ізд. Академії наук СРСР, 1953. – С. 259

2. Сміт А. Исследование про природу і причини багатства народів. М.-Л.: Соцекгиз, т.2., 1935. – С. 960.

3. Дегтярев А. Приватизация по-российски і проблема її коректування / А. Дегтярев, Р. Маліков // Суспільство і економіка. – 2008. – N1. – С. 73-89.

4. Камишева Л. Национальные особливості приватизації // Ділові люди. – 2004. – N162. – С. 16-19

5. Міхєєв А. Про моніторинг розвитку відносин власності в Російській Федерації // Суспільство і економіка. – 2007. – N1. – С. 115-125

Інтернет-ресурси

1. www. tmn. lib – Інформаційно-бібліотечний центр Тюменського державного університету

2. www. refbank. ru/econom/- Приватизація державної власності в Росії

3. rusref. nm. ru/priv00.htm – Приватизация в России

4. dpr. ru/journal – Власність як економічна і юридична домінанта господарських відносин

[1] Мор Т. Утопия. М.: Изд. Академия наук СССР. 1953. – С. 96.

[2] Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. М.: Эксмо, 2007. – С. 249.


Власність у суспільстві